23-02-2019


Заседание No 12 от дата 15.03.2004

1. Докладна записка № 93-00-78/20.02.2004 относно проект на сборен бюджет за 2004 на Столична община и отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2003.
Докл.: Ст. Софиянски
Решение по точка 1

2. Докладна записка № 93-00-93/05.03.2004 относно приемане на структурата на Столичната общинска администрация и на районните администрации.
Докл.: Ст. Софиянски
Решение по точка 2 (отменена т. 2 от Приложение № 7 с Решение № 77, Протокол № 17 от 13.05.2004; отменена т. 2 от Приложение № 16 с Решение № 153, Протокол № 22 от 08.07.2004)

3. Докладна записка № 12-00-110/25.02.2004 относно утвърждаване на отчет за извършената работа в СОАП по изпълнението на ГОПРП за 2003.
Докл.: Ст. Зашев
Решение по точка 3

4. Докладна записка № 12-00-111/25.02.2004 относно утвърждаване на проект на Годишен общински план за работа по приватизацията за 2004.
Докл.: Ст. Зашев
Решение по точка 4 - спряно изпълнението от Областния управител в частта му, с която в Приложение № 2 е включен обект"Обществена тоалетна - Женски пазар" (допълнено Приложение № 2 с Решение № 140, Протокол № 21 от 24.06.2004)


< < обратно към страница "Заседания"