18-07-2018


Заседание No 14 от дата 05.04.2012

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва от г-жа Живка Стоянова Новкова и г-жа Любка Василева Качакова като общински съветници.

2. Питане вх. № 93-00-106/2/12.03.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно изграждане и внедряване на информацияоона система на „Топлофикация – София“ ЕАД.
Отговор по точка 2

3. Питане вх. № 93-00-107/22/12.03.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относноизплатени възнаграждения по договор за управление и контрол на общински дружества.
Отговор по точка 3

4. Питане вх. №.93-00-146/1/28.03.2012 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник относно липсата на пряка автобусна линия, свързваща Студентски град с централните автогара и жп гара.
Отговор по точка 4

5. Питане вх. № 93-00-133/1/26.03.2012 г. от г-жа Милка Христова и г-н Иван Мечков – общински съветници относно договор за съвместна дейност от 12.03.2010 г., сключен между „ДКЦ XXX София“ ЕООД и МДЛ „Хемалаб – 2003“ ЕООД.
Отговор по точка 5

6. Доклад вх. № 93-00-129/19.03.2012 г. относно допълване на решение № 253 от 28.04.2011 г. на Столичен общински съвет.
Докл.Йорданка Фандъкова
Решение № 159 по точка 6, обявено на 12.04.2012

7. Доклад вх. № 26-00-1369/2/02.04.2012г. относно приемане на целево дарение от „БТВ МЕДИА ГРУП“ ЕАД на парични средства за изплащане обезщетение за отчуждаване на реална част от ПИ №521, кв.80, м.“Манастирски ливади – Изток“ с площ от 394 кв.м., собственост на „СОФИЯ ПРОПЪРТИ ГРУП“ ООД.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 160 по точка 7, обявено на 12.04.2012

8. Доклад вх. № 93-00-121/13.03.2012 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и приемане на Нредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинските лечебни заведения.
Докл.Дончо Барбалов
Решение № 161 по точка 8, обявено на 12.04.2012
Решение № 162 по точка 8, обявено на 12.04.2012

9. Доклад вх. № 93-00-149/29.03.2012 г. относно даване на съгласие кмета на Столична община да предприеме необходимите действия за извършване на оценка по чл.72, ал.2 от ТЗ.
Докл.Дончо Барбалов , Орлин Алексиев
Решение № 163 по точка 9, обявено на 12.04.2012

10. Доклад вх. № 66-00-4287/4/23.03.2012 г. относно намаляване на капитала на „Спортна София 2000“ ЕАД и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл.Дончо Барбалов, Ирина Савина
Решение № 164 по точка 10, обявено на 12.04.2012

11. Доклад вх. № 93-00-64/1/26.03.2012 г. относно допълнение на решение  № 41/09.02.2012 г. на Столичен общински съвет за кандидатстване на СО по Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA) между Република България и Република Сърбия 2007 – 2013“ по Приоритетна ос 1: Развитие на дребномащабна инфраструктура; област на интервенция 1.2: Инфраструктура, засягаща проблемите на околната среда, с проектно предложение „Наследството на Виа Диагоналис“.
Докл. Ирина Савина, Тодор Чобанов
Решение № 165 по точка 11, обявено на 12.04.2012

12.
Доклад вх. № 66-00-861/20.03.2012 г. относно утвърждаване ценоразпис на услугите на ОКИ Столична библиотека.
Докл.Тодор Чобанов
Решение № 166 по точка 12, обявено на 12.04.2012

13.
Доклад вх. № 93-00-139/22.03.2012 г. относно публикуване в Официален вестник на Европейския съюз на предварителна информация относно възлагане на задължение за извършване на обществен превоз на пътници с масов градски транспорт.
Докл.Любомир Христов
Решение № 167 по точка 13, обявено на 12.04.2012

14.
Доклад вх. № 93-01-69/16.03.2012 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за общинската собственост.
Докл.Мария Бояджийска
Решение № 168 по точка 14, обявено на 12.04.2012

15.
Доклад вх. № 93-00-140/23.03.2012 г. относно управление, стопанисване, възпроизводство и ползване на гористите територии – общинска собственост.
Докл.Мария Бояджийска
Решение № 169 по точка 15, обявено на 12.04.2012

16.
Доклад вх. № 66-02-166/15.03.2012г., относно допускане изработване на ПУП за територия, определена с Общия устройствен план за далекоперспективна.
Докл.Петър Диков
Решение № 170 по точка 16, обявено на 12.04.2012

17.
Доклад вх. № 66-02-181/20.03.2012г., относно проекти за ПУП-план за регулация и застрояване за УПИ ІХ-1184, УПИ Х-1184, УПИ ХІ-1184, улица по о.т.350а – 350б – 350в и улица по о.т. 350б – 1352д, изменение на плана за регулация-промяна профила на улична регулация при о.т.1352д, кв.11б, м.кв. Курило, гр.Нови Искър, Район „Нови Искър”.
Докл.Петър Диков
Решение № 171 по точка 17, обявено на 12.04.2012

18.
Доклад вх. № 66-02-195/23.03.2012г., относно одобряване на проект за ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване за м. „Зони Г-Центъра /част/ в обхват: ул.”Алабин”, бул.”Витоша”, бул.”Патриарх Евтимий”, бул.”Фритьоф Нансен”, бул.”България”, бул.”Пенчо Славейков”, бул.”Витоша”, бул.”Ген.Михаил Скобелев”, бул.”Христо Ботев” и м.”Буката/част/ в обхват „Ген.Михаил Скобелев”, бул.”Витоша”, бул.”Пенчо Славейков”, бул.”Прага”, Район „Триадица”.
Докл.Петър Диков
Решение № 172 по точка 18, обявено на 12.04.2012

19.
Доклад вх. № 66-02-196/26.03.2012 г. относно подготовка на проект за кандидатстване за схема BG161PO001/5-02/2012 “В подкрепа за следващия програмен период“ по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ“, Операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР“.
Докл.Петър Диков
Решение № 173 по точка 19, обявено на 12.04.2012

20. Доклад вх. № 26-00-1592/1/29.03.2012 г. относно даване на съгласие за разходване на средства на „Пазари Възраждане“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 174 по точка 20, обявено на 12.04.2012

21.
Доклад вх. № 93-00-148/29.03.2012 г. относно определяне на амортизационните норми на имоти – общинска собственост, отдадени под наем на политически партии.
Докл. Жельо Бойчев, Прошко Прошков, Владимир Кисьов
Малина Едрева
Решение № 175 по точка 21, обявено на 12.04.2012

22.
Доклад вх. № 93-00-103/01.03.2012 г. относно поставяне на паметна плоча на сградата на Народния театър „Иван Вазов”, гр. София с имената на виенските архитекти, които са я проектирали – арх. Фердинанд Фелнер и арх. Хермен Хелмер.
Докл. Борислав Борисов
Решение № 176 по точка 22, обявено на 12.04.2012

23.
Доклад вх. № 08-18-45/1/21.03.2012 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на СО, съгласно т.20 от ДДС № 7/04.04.2008г. за разплащане на разходи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-C025 от 17.02.2012г. между СО и МОСВ.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 177 по точка 23, обявено на 12.04.2012

24.
Доклад вх. № 08-15-143/5/13.03.2012 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и 5 от ЗУТ във връзка с изменение на план за регулация.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 178 по точка 24, обявено на 12.04.2012

25. Доклад вх. № 08-14-52/8/21.03.2012 г. относно процедура по чл. 42, ал. 2, във връзка с чл. 43, т.1 и чл. 45а, ал. 1 от ЗОС и чл. 27 от НРУУРОЖТСО.
Докл. Йордан Томов
Решение № 179 по точка 25, обявено на 12.04.2012

26. Доклад вх. № 39-00-82/10/19.03.2012 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Клуб художествена гимнастика „Левски-Триадица” върху имот – публична общинска собственост.
Докл. Стоян Начев
Решение № 180 по точка 26, обявено на 12.04.2012

27. Доклад вх. № 08-22-21/1/13.03.2012 г. относно конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 16,07 кв.м. – публична общинска собственост, находящо се в сградата на кметството на с. Желява.
Докл. Ивайло Панев
Решение № 181 по точка 27, обявено на 12.04.2012

28. Доклад вх. № 08-20-37/1/07.03.2012 г. относно сливане на ОДЗ № 176 „Зорница“, с.Волуяк, находящо се в гр. София, район „Връбница“, ул. „Зорница“ № 42  и ЦДГ № 89, с. Мрамор, ул. „Любен Каравелов“ № 16 в ОДЗ № 176 „Зорница“, с. Волуяк, ул. „Зорница“ № 42 .
Докл. Младен Младенов
Решение № 182 по точка 28, обявено на 12.04.2012

29. Доклад вх. № 08-20-293/2/03.04.2012 г. относно изкупуване на поземлени имоти с идентификатори №№ 49206.2655.43 и 49206.2655.65, с. Мрамор, район „Връбница“.
Докл. Младен Младенов
Решение № 183 по точка 29, обявено на 12.04.2012

                              
                                             
ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                                                                         /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/ 


< < обратно към страница "Заседания"