23-02-2019


Заседание No 35 от дата 28.02.2013

ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на СОС, проведено на 28.02.2013 от 10.00 часа

1. Доклад вх. № СО-93-00-24/24.01.2013 г. относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за 2013 г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 73 по точка 1, обявено на 07.03.2013
Приложение

2. Доклад вх. № СО-93-00-54/20.02.2013 г. относно промяна на бюджета на Столична община за IV-то тримесечие на 2012 година.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 74 по точка 2, обявено на 07.03.2013

3. Доклад вх. № 26-00-8540/4/08.02.2013 г. относно даване на съгласие „Спортна София - 2000” ЕАД да разходва собствени средства за подмяна на изкуствена тревна настилка на три игрища в спортен комплекс „Борисова градина“ и едно в „Зона Б-5“ , ул. „Българска морава“ № 2.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 75 по точка 3, обявено на 07.03.2013
  

4. Доклад вх. № 26-00-4264/2/20.01.2013 г. относно даване на съгласие на „Озеленяване“ ЕАД за извършване на продажба на дълготрайни материални активи.
Докл. Дончо Барбалов, Мария Бояджийска
Решение № 76 по точка 4, обявено на 07.03.2013
Приложения № 1 и № 2

5. Доклад вх. № СО–66-00-159/4/04.02.2013 г. относно издаване на разрешение за право на водовземане и право на ползване на воден обект – баластриерно езеро Челопечене, район „Кремиковци”, по реда на Закона за водите.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 77 по точка 5, обявено на 07.03.2013

6. Доклад вх. № СО-70-00-61/1/08.02.2013 г. относно управление, стопанисване, възпроизводство и ползване на горските територии, общинска собственост.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 78 по точка 6, обявено на 07.03.2013
Приложения № 1 - № 3

7. Доклад вх. № 26-00-8113/1/ 14.02.2013 г. относно предварително съгласие за преминаване през имоти общинска собственост за изграждане на обект на „Булгартрансгаз” ЕАД.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 79 по точка 7, обявено на 07.03.2013

8. Доклад вх. № 29-00-366/3/14.02.2013 г. относно закупуване със собствени средства на дълготраен материален актив – автоматичен имунологичен анализатор за нуждите на „ДКЦ VIII – София” ЕООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов
Решение № 80 по точка 8, обявено на 07.03.2013

9. Доклад вх. № СО-29-00-8/2/20.02.2013 г. относно закупуване със собствени средства на дълготраен материален актив – 1 брой рентгенов скопично-графичен апарат за нуждите на „Втора МБАЛ – София“ ЕАД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов
Решение № 81 по точка 9, обявено на 07.03.2013

10. Доклад вх. № СО-29-00-11/3/20.02.2013 г. относно закупуване със собствени средства на дълготраен материален актив – 1 брой ехограф за нуждите на „ДКЦ VIII – София“ ЕООД.
Докл. доц. Лилянда Еленкова, Албена Атанасова, Дончо Барбалов
Решение № 82 по точка 10, обявено на 07.03.2013

11. Доклад вх. № СО-93-00-57/21.02.2013 г. относно приемане на Планове за действие на районите на територията на Столична община в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020).
Докл. Албена Атанасова
Решение № 83 по точка 11, обявено на 07.03.2013
Приложение № 1
Приложение № 2 - І част
Приложение № 2 - ІІ част
Приложение № 2 - ІІІ част
Приложение № 2 - ІV част
Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5 - І част
Приложение № 5 - ІІ част
Приложение № 5 - ІІІ част
Приложение № 6
Приложение № 7
Приложение № 8 - І част
Приложение № 8 - ІІ част

Приложение № 9 - І част
Приложение № 9 - ІІ част
Приложение № 10
Приложение № 11 - І част
Приложение № 11 - ІІ част
Приложение № 12
Приложение № 13
Приложение № 14
Приложение № 15 - І част
Приложение № 15 - ІІ част
Приложение № 16 - І част
Приложение № 16 - ІІ част
Приложение № 16 - ІІІ част
Приложение № 16 - ІV част
Приложение № 16 - V част
Приложение № 17
Приложение № 18
Приложение № 19 - І част
Приложение № 19 - ІІ част
Приложение № 20
Приложение № 21- І част
Приложение № 21- ІІ част

12. Доклад вх. № СО-93-00-71/26.02.2013 г. относно предприемане на мерки за подобряване на отчитането и обслужването на клиентите на „Топлофикация – София“ ЕАД.
Докл. Елен Герджиков, Николай Стойнев, Жельо Бойчев, проф. д-р Вили Лилков
Решение № 84 по точка 12, обявено на 07.03.2013

13. Доклад вх. № СО-04-08-7/3/20.02.2013 г. относно осигуряване на допълнителен собствен принос за реализацията на одобрен за финансиране проект BG161PO01-3/2/03-0014 “Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. (ОПРР).
Докл. Ирина Савина, д-р Тодор Чобанов
Решение № 85 по точка 13, обявено на 07.03.2013

14. Доклад вх. № 93-00-500/1/14.02.2013 г. относно разпределение на годишния бюджет на Столична програма „Култура”.
Докл. д-р Тодор Чобанов, Роберт Янакиев, Борислав Бориславов, Христо Ангеличин, Любомир Дацов, Калоян Паргов
Решение № 86 по точка 14, обявено на 07.03.2013
Приложение № 1

15. Доклад вх. № СО-04-12-5/6/21.02.2013 г. относно приемане за безвъзмездно управление на имот – публична държавна собственост, представляващ подземно ниво на Храм „Света София“, археологически обект – недвижима културна ценност с категория „национално значение“.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 87 по точка 15, обявено на 07.03.2013

16. Доклад вх. № 66-02-811/2/20.02.2013 г. относно поставяне на бюст-паметник на Димитър Пешев.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 88 по точка 16, обявено на 07.03.2013

17. Доклад вх. № СО-93-00-53/18.02.2013 г. относно насоки и правила за програмно финансиране на дейности на Съвет за безопасност на движението на децата в София /СБДДС/.
Докл. Любомир Христов
Решение № 89 по точка 17, обявено на 07.03.2013
Приложение
Приложения № 1 и № 2

18. Доклад вх. № СО-93-00-41/05.02.2013 г. относно проект за ПУП – изменение на план за регулация и план за застрояване на м.“Бенковски“, кв.36а, УПИ X-304, XX-304 и улица по о.т.151а – 151б, район „сердика“, Столична община.
Докл. Петър Диков
Решение № 90 по точка 18, обявено на 07.03.2013

19. Доклад вх. № СО-66-00-547/14.02.2013 г. относно разрешаване изработването на проект на ПУП – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на обект: „Понтонна помпена станция и напорен тръбопровод по р.Лесновска към хвостохранилище“, кв. „Челопечене“, район „Кремиковци“, СО.
Докл. Петър Диков 
Решение № 91 по точка 19, обявено на 07.03.2013

20. Доклад вх. № СО-66-00-651/21.02.2013 г. относно поправка на явна фактическа грешка, допусната в решение № 150/17.03.2011 г. на Столичен общински съвет.
Докл. Петър Диков
Решение № 92 по точка 20, обявено на 07.03.2013

21. Доклад вх. № СО- 05-00–311/15. 02.2013 г. относно откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване  на приватизация на обект – общинска собственост.
Докл. Валя Чилова
Решение № 93 по точка 21, обявено на 07.03.2013

22. Доклад вх. № СО-93-00-46/08.02.2013 г. относно актуализация на линии от масовия градски транспорт поради въвеждане в експлоатация на метродиаметър 1 (участъка метростанция „Сердика” – метростанция ж.к „Младост 1”), както и на II-ри метродиаметър.
Докл. Радослав Тошев
Решение № 94 по точка 22, обявено на 07.03.2013

23. Доклад вх. № СО-93-00-59/21.02.2013 г. относно приемане на отчет за изпълнение на Програма „Европа“ за 2012 година, на промени в Правилата за работа, приети с решение № 759/11.12.2008 г. на СОС, на приоритетни области и финансиране по Програма „Европа“ за 2013 г.
Докл. Ирина Йорданова, Петър Москов, Орлин Ваташки
Решение № 95 по точка 23, обявено на 07.03.2013
Приложения № 1 и № 2

24. Доклад вх. № СО-93-00-60/21.02.2013 г. относно обявяване на публичен  подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Софийски имоти” ЕАД.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 96 по точка 24, обявено на 07.03.2013

25. Доклад вх. № СО-66-00-524/12.02.2013 г. относно поставяне на възпоменателни знаци, свързани с имената на софийските улици.
Докл. проф. д-р Вили Лилков
Решение № 97 по точка 25, обявено на 07.03.2013

26. Доклад вх. № 08-20- 304/3/08.02.2013 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.
Докл. Младен Младенов
Решение № 98 по точка 26, обявено на 07.03.2013

27. Доклад вх. № 08- 20-250/4/07.02.2013 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.
Докл. Младен Младенов
Решение № 99 по точка 27, обявено на 07.03.2013

28. Доклад вх. 08- 20-243/4/ 07.02.2013 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.
Докл. Младен Младенов
Решение № 100 по точка 28, обявено на 07.03.2013

29. Доклад вх. № 08- 20-284/4/07.02.2013 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.
Докл. Младен Младенов
Решение № 101 по точка 29, обявено на 07.03.2013

30. Доклад  вх.     94-И-315/16/07.02.2013 г. относно изкупуване от страна на Столична община на 1/5 ид. част от апартамент, находящ се на бул. „Мария Луиза“ № 21 от съсобствениците.
Докл. Савина Савова
Решение № 102 по точка 30, обявено на 07.03.2013

31. Доклад  вх.    08-13-48/2/ 13.02.2013 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Надежда” за поставяне на преместваеми съоръжения.
Докл. Димитър Димов
Решение № 103 по точка 31, обявено на 07.03.2013
Схеми № 1 - № 3

32. Доклад  вх.  94-В-450/17/ 10.01.2013 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и 5 от ЗУТ във връзка с чл. 77 от Наредбата за общинската собственост.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 104 по точка 32, обявено на 07.03.2013

33. Доклад вх. СО–08-15-41/1/18.02.2013 г. относно преобразуване на Целодневна детска градина № 17 в Обединено детско заведение № 117.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 105 по точка 33, обявено на 07.03.2013

34. Питане вх. № СО-93-00-4/3/30.01.2013 г. от г-н Христо Ангеличин – общински съветник относно наемите от реклами.
Отговор по точка 34

35. Питане вх.№ СО-93-00-22/1/30.01.2013 г. от г-н Альоша Даков – общински съветник относно осигуряване на нормално и безопасно преминаване на граждани и превозни средства през трасето на демонтираната ж.п линия от гара „Пионер” до бул. „Цариградско шосе”.
Отговор по точка 35

36. Питане вх. № 93-00-552/2/30.01.2013 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно липса на реформи в ОП Екоравновесие.
Отговор по точка 36

37. Питане вх. № 93-00-551/1/30.01.2013 г. от г-н Георги  Кадиев – общински съветник относно сигнал за финансови нарушения в IV МБАЛ - София.
Отговор по точка 37

38. Питане вх. № 93-00-299/4/30.01.2013 г. от г- н Борис Цветков – общински съветник относно провеждането на открити процедури от администрацията на Столична община за определяне на изпълнители на Инвеститорски контрол, Контрол по проектирането и Строителен надзор.
Отговор по точка 38

39. Доклад вх. СО-93-00-7/1/15.02.2013 г. относно удостояване със званието „Почетен гражданин на София” на проф. Божидар Божинов.
Докл. Йорданка Фандъкова, Елен Герджиков, Ралица Стоянова, Малина Едрева
Решение № 106 по точка 39, обявено на 07.03.2013

40. Доклад вх. № СО-93-00-61/21.02.2013 г. относно придобиване на права на преминаване, прокарване на транспортна инфраструктура и право на собственост върху недвижими имоти за изграждането на трасето на метрополитена в м. НПЗ „Искър – Север“ – I-ва , II-ра, III-та част.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 107 по точка 40, обявено на 07.03.2013

41. Доклад вх. № СО-93-00-15/17.01.2013 г. относно програма за изграждане и реконструкция на транспортната инфраструктура в София 2013 – 2016 г.
Докл. Любомир Христов
Решение № 108 по точка 41, обявено на 07.03.2013
Приложение - І част
Приложение - ІІ част


                                    
                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:(п)
                                                                            
/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/

 


< < обратно към страница "Заседания"