26-05-2019


Заседание No 62 от дата 29.05.2014

ДНЕВЕН РЕД
НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,
 проведено на 29 май 2014 г. от 10:00 ч.

1. Доклад вх. № СО-9300-341(2)/16.04.2014 г. относно избор на обществен посредник на Столичната община.
Докл. Искра Ангелова
Решение № 282 по т. 1, обявено на 05.06.2014


2. Доклад вх. № СО-0818-49(6)/19.05.2014 г. относно прехвърляне на Министерството на правосъдието безвъзмездно правото на собственост върху недвижим имот – общинска собственост.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 283 по т. 2, обявено на 05.06.2014

3. Доклад вх. № ИО-0806-20(1)/28.04.2014 г. относно отчисляване на три броя жилища от общинския оборотен фонд на Столична община с настанени наематели.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 284 по т. 3, обявено на 05.06.2014
Приложения № 1 и № 2

4. Доклад вх. № СО-1800-107(2)/09.05.2014 г. относно определяне на статута на Общински културен институт Галерия – музей „Дечко Узунов” като второстепенен разпоредител на бюджет, съгласно изискванията на Закона за културното наследство.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 285 по т. 4, обявено на 05.06.2014

5. Доклад вх. № СО-0406-5(2)24.04.2014 г. относно избор на член на съвета на директорите на „Метрополитен” ЕАД.
Докл. Елен Герджиков
Решение № 286 по т. 5, обявено на 05.06.2014

6.
Доклад вх. № СО-6200-326(1)/29.04.2014 г. относно реализиране на проект „Активна грижа в общността за хора с тежка психична болест” от Столичната община и фондация „Глобална инициатива в психиатрията”, насочен към развитие и подобряване на психично-здравните услуги в Столичната община.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 287 по т. 6, обявено на 05.06.2014
Приложение

7.
Доклад вх. № СО-9300-171/09.05.2014 г. относно предложение за приемане на План за действие за 2014 г. по реализацията на Стратегия за превенция на социалното изключване на територията на град София за периода 2011 – 2015 г.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 288 по т. 7, обявено на 05.06.2014

8.
Доклад вх. № СО-9300-172/09.05.2014 г. относно участие на Столичната община като партньор в проект „EU_Tablet” по Програма Erasmus plus Key Activity 2 („Сътрудничество и иновации за добри практики”), дейност „Стратегически партньорства”.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 289 по т. 8, обявено на 05.06.2014

9. Доклад вх. № СО-9300-174/20.05.2014 г. относно разкриване на нова социална услуга в общността – Център за настаняване от семеен тип за деца от 0 до 3 години – гр. София, кв. „Кръстова вада”, ул. „Никола Крушкин – Чолака” № 7 като делегирана от държавата дейност.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 290 по т. 9, обявено на 05.06.2014

10. Доклад вх. № СО-9300-123(5)/20.05.2014 г. относно изменение на Решение № 198 по Протокол № 86 от 31.03.2011 г., изменено с Решение №188 по Протокол № 59 от 27.03.2014 г. на Столичния общински съвет относно Защитено жилище за хора с психични разстройства и за разкриване на нова социална услуга – делегирана от държавата дейност.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 291 по т. 10, обявено на 05.06.2014

11.
Доклад вх. № СД-94-А-372(1)/19.05.2014 г. относно предложение за отпускане на три персонални пенсии на деца без право на наследствена пенсия от починал родител.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 292 по т. 11, обявено на 05.06.2014

12.
Ново обсъждане на Решение № 235 по Протокол № 61/28.04.2014 г. на СОС  за предоставяне на имот – публична общинска собственост от Столична община, район „Възраждане” за нуждите на дирекция „Социални дейности” с цел разкриване на комплекс от социални услуги, прието по доклад вх. № СО-0803-28(1)/17.04.2014 г. от г-жа Албена Атанасова, заместник-кмет на СО и г-жа Савина Савова – кмет на район „Възраждане”, върнато със заповед на областния управител на област София № РД-15-089/07.05.2014 г. на основание чл. 45, ал.4 от ЗМСМА.
Докл. Албена Атанасова, Савина Савова
Решение № 293 по т. 12, обявено на 05.06.2014

13.
Доклад вх. № СО-0408-169(4)/07.05.2014 г. относно предварително съгласие за преминаване през имоти и промяна на предназначението на земи, общинска собственост, необходими за изграждане на обект „Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път” от км 0+780 до км 6+310, засягащ землищата на кв. Обеля, кв. Требич и с. Мрамор”.
Докл. Мария Бояджийска
Решение № 294 по т. 13, обявено на 05.06.2014

14. Доклад вх. № СО-2600-3085(1)/21.05.2014 г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите на „Интер Експо и конгресен център” АД за гласуване на точките от дневния ред на обявеното за 31.05.2014 г. Общо събрание на акционерите.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 295 по т. 14, обявено на 30.05.2014

15. Доклад вх. № СО-94-М-700(15)/21.05.2014г. относно продължаване срока на ликвидация на „Дентален център ХХVІ – София” ЕООД /в ликвидация/.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 296 по т. 15, обявено на 05.06.2014

16. Доклад вх. № ДК-6600-142(1)/08.05.2014 г. относно членство на Столичната община в Българската фестивална асоциация.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 297 по т. 16, обявено на 05.06.2014

17.
Доклад вх. № СО-0412-6(3)/08.05.2014 г. относно приемане за безвъзмездно управление на имот – публична държавна собственост, представляващ „Археологическа недвижима културна ценност „Късноантичен мавзолей”, гр. София, район „Триадица”, УПИ І, кв. 3, местност „Лозенец – Южен парк”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 298 по т. 17, обявено на 05.06.2014

18. Доклад вх. № СО-9300-169/09.05.2014 г. относно Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2014 г.
Докл. д
-р Тодор Чобанов
Решение № 299 по т. 18, обявено на 05.06.2014
Приложение

19. Доклад вх. № СО-9300-170/09.05.2014 г. относно финансиране на транспортна услуга за превоз на деца от подготвителни групи и ученици от 1-ви до 8-и клас.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 300 по т. 19, обявено на 05.06.2014

20.
Доклад вх. № СО-9300-196(1)/15.05.2014 г. относно предоставяне на статут на регионален исторически музей на Общински културен институт „Музей за история на София”.
Докл. д-р Тодор Чобанов
Решение № 301 по т. 20, обявено на 05.06.2014

21. Доклад вх. № СО-9300-178/21.05.2014 г. относно одобряване на класиране и финансиране по проекти по Програма Европа на Столична община за 2014 г. въз основа решения на Експертна комисия за оценка и класиране на проектите.
Докл. д-р Тодор Чобанов, Ирина Йорданова, Анна Славова,  Петър Москов
Решение № 302 по т. 21, обявено на 05.06.2014
Приложение № 1


22.
Ново обсъждане на Решение № 248 по Протокол № 61/28.04.2014 г. на СОС  за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти    общинска собственост, прието по доклад вх. № СО-0500-665/08.04.2014 г. от г-жа Валя Чилова, общински съветник, върнато със заповед на областния управител на област София № РД-15-090/07.05.2014 г. на основание чл. 45, ал.4 от ЗМСМА.
Докл. Валя Чилова
Решение № 303 по т. 22, обявено на 05.06.2014

23. Ново обсъждане на Решение № 249 по Протокол № 61/28.04.2014 г. на СОС  за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти    общинска собственост, прието по доклад вх. № СО-0500-666/08.04.2014 г. от г-жа Валя Чилова, общински съветник, върнато със заповед на областния управител на област София № РД-15-091/07.05.2014 г. на основание чл. 45, ал.4 от ЗМСМА.
Докл. Валя Чилова
Решение № 304 по т. 23, обявено на 05.06.2014

24. Ново обсъждане на Решение № 251 по Протокол № 61/28.04.2014 г. на СОС  за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти    общинска собственост, прието по доклад вх. № СО-0500-711/16.04.2014 г. от г-жа Валя Чилова, общински съветник, върнато със заповед на областния управител на област София № РД-15-092/07.05.2014 г. на основание чл. 45, ал.4 от ЗМСМА.
Докл. Валя Чилова
Решение № 305 по т. 24, обявено на 05.06.2014

25.
Ново обсъждане на Решение № 252 по Протокол № 61/28.04.2014 г. на СОС  за откриване на процедура за приватизация и определяне на метод за извършване на приватизация на обекти    общинска собственост, прието по доклад вх. № СО-0500-712/16.04.2014 г. от г-жа Валя Чилова, общински съветник, върнато със заповед на областния управител на област София № РД-15-093/07.05.2014 г. на основание чл. 45, ал.4 от ЗМСМА.
Докл. Валя Чилова
Решение № 306 по т. 25, обявено на 05.06.2014

26.
Н
ово обсъждане на Решение № 260 по Протокол № 61/28.04.2014 г. на СОС  за относно учредяване на „Пазари Възраждане” ЕАД на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот-частна общинска собственост за срок от 10 /десет/ години, прието по доклад вх. № СО-0803-91(1)/17.04.2014 г. от г-н Николай Стойнев – общински съветник, върнато със заповед на областния управител на област София № РД-15-094/07.05.2014 г. на основание чл. 45, ал.4 от ЗМСМА.
Докл. Николай Стойнев
Решение № 307 по т. 26, обявено на 05.06.2014

27.
Доклад вх.№СО-9300-166/28.04.2014 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация за улица по о.т. 1 – 1б и откриване на задънена улица по о.т.1в-1г-1д. План за регулация и застрояване за отреждане на нов УПИ ХХ-27- „за автосервиз, магазин за авточасти и жилище”, кв. 99, м. „Враждебна”, район „Кремиковци”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 308 по т. 27, обявено на 05.06.2014

28.
Доклад вх.№СО-9300-167/28.04.2014 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на м. „Враждебна”, кв. 69, УПИ ІV-„за магазини и обществено хранене”, обособяване на нови УПИ ІV-1088- „за магазини и обществено хранене”,  УПИ ІV-1087- „за магазини и обществено хранене”, задънена улица по о.т. 285а-285б, за поземлени имоти с идентификатори 68134.8552.1087, 68134.8552.1088, 68134.8552.1089, район „Кремиковци”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 309 по т. 28, обявено на 05.06.2014

29.
Доклад вх.№СО-6600-1439/29.04.2014 г. относно одобряване на проект за  подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация между о.т. 150 и о.т. 148; план за улична регулация от о.т.451-о.т.455 до о.т. 457; задънена улица от о.т. 455 до о.т. 456; план за регулация и застрояване за УПИ І-40-„за търговски комплекс” и УПИ ІІ -42-„за спорт, атракции и КОО”, нов кв. 49, план-схема на ВиК мрежите в обхвата на разработката, кв. „Изгрев”, район „Банкя”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 310 по т. 29, обявено на 05.06.2014

30. Доклад вх. № СО-6600-1655/21.05.2014 г. относно одобряване на проект за изменение на план за регулация и застрояване в обхват: м. „Младост 2”, бул. „Александър Малинов” в участъка, прилежащ на кв.13а, кв. 7, кв.16, кв. 2, кв. 17а; м. „Младост 3”, бул. „Александър Малинов” в участъка, прилежащ на кв. 1а, кв.2, кв. 11, кв.12; м. „бул. „Александър Малинов”, кв. 14, кв. 14а (нов), кв. 24, кв. 24а (нов), кв. 32а; м. „бул. „Александър Малинов”, кв. 32; м. „Младост 4”, бул. „Александър Малинов” в участъка, прилежащ на кв. 12а, кв.13, кв. 13а кв. 14, район „Младост”.
Докл. арх. Петър Диков
Решение № 311 по т. 30, обявено на 05.06.2014

31.
Доклад вх. № СО-9300-176/21.05.2014 г. относно учредяване на ежегодна стипендия за млади оперни изпълнители „Сподели София” към фонд „Райна Кабаиванска” в изпълнение на Стратегия за развитие на културата в София 2013 -2023 и в подкрепа на кандидатурата на София и Югозападния регион за Европейска столица на културата.
Докл. Малина Едрева
Решение № 312 по т. 31, обявено на 05.06.2014

32. Доклад вх. № СО-7000-450(7)/22.05.2014 г. относно именуване на безименни улици в район „Студентски” с имената Стоян Камбарев и Кольо Карамфилов.
Докл. Малина Едрева
Решение № 313 по т. 32, обявено на 05.06.2014

33. Доклад вх.№СО-9300-151(2)/17.04.2014 г. относно поставяне на паметна плоча  на проф. д-р Желязко Христов между бул. „Черни връх” и алея „проф. д-р Желязко Христов”.
Докл. Екатерина Йорданова
Решение № 314 по т. 33, обявено на 05.06.2014

34.
Доклад вх.№СО-6200-38(4)/14.05.2014 г. относно поставяне на паметна плоча на Кузман Шапкарев.
Докл. Мита Георгиева
Решение № 315 по т. 34, обявено на 05.06.2014

35.
Доклад вх. №СО-94-Е-450(3)/15.05.2014 г. относно поставяне на паметна плоча на Асен и Елисавета Рускови – прочути български оперетни артисти.
Докл. Роберт Янакиев, Мария Димитрова
Решение № 316 по т. 35, обявено на 05.06.2014

36.
Доклад вх. № СО-0802-50(1)/24.04.2014 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Български червен кръст” върху нежилищно помещение – частна общинска собственост, намиращо се в ж.к. „Бели брези”, в подблоковото пространство на бл.3, за срок от 10 (десет) години, за осъществяване дейността на Столичната организация на Българския червен кръст.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 317 по т. 36, обявено на 05.06.2014

37. Доклад вх. №СО-0803-3(1)/06.03.2014 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Съюз на зъботехниците в България” върху недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в район „Възраждане”, Зона Б-5-3, бл.24, ет.ІІІ, офис № 5.
Докл. Савина Савова
Решение № 318 по т. 37, обявено на 05.06.2014

38. Доклад вх. № СО-0804-109/20.05.2014 г. относно откриване на филиал на ОДЗ № 62 в новопостроена триетажна сграда със сутерен в УПИ І, кв.738-Б, м. „ГГЦ- Зона Г-13 юг” по плана на гр. София, с адм. адрес ул. Победа 3, район „Оборище” и за именуване на ОДЗ № 62.
Докл. Йорданка Фикирлийска
Решение № 319 по т. 38, обявено на 05.06.2014

39. Доклад вх. № СО-0809-95(3)/22.05.2014 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община за разплащане на разходи по проект „Повишаване на професионалната компетентност и подобряване на координацията за по-ефективна администрация на район „Лозенец”, съгласно Договор № А12-22-4/02-12.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), сключен между Столична община и Министерство на финансите.
Докл. Любомир Дреков
Решение № 320 по т. 39, обявено на 05.06.2014

40. Доклад вх.№СО-0810-104(1)/16.04.2014 г. относно промяна предназначението на общинско жилище за настаняване под наем в жилище от фонд „Резервен”.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 321 по т. 40, обявено на 05.06.2014

41.
Доклад вх. №СО-0812-71(2)/15.05.2014 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столичната община във връзка с разплащане на разходи за изпълнение на договор №А12-22-6/12.03.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) с бенефициент Столична община – район „Илинден”.
Докл. Иван Божилов
Решение № 322 по т. 41, обявено на 05.06.2014

42. Доклад вх. №СО-0815-125(1)/09.05.2014 г. относно възстановяване предназначението на сградата на бивше ОДЗ № 25 и разкриване на ново ОДЗ за 6 групи.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 323 по т. 42, обявено на 05.06.2014

43. Доклад вх. № СО-0817-159(1)/10.05.2014 г. относно преобразуване на ЦДГ № 16 „Мусала”, район „Витоша” в ОДЗ № 116 „Мусала” с административен адрес гр. София, район „Витоша”, ул. „Мусала” № 7.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 324 по т. 43, обявено на 05.06.2014

44. Доклад вх. № СО-0817-187(1)/21.05.2014 г. относно заемообразно отпускане на средства от бюджета на Столична община, съгласно т. 20 от ДДС 7 / 04.04.2008 г. за разплащане на разходи по договор№ А12-22-9/26.03.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, сключен между район „Витоша” и Министерство на финансите.
Докл. Валери Йорданов
Решение № 325 по т. 44, обявено на 05.06.2014

45. Доклад вх. № СО-0820-35(5)/23.04.2014 г. относно отдаване под наем без търг или конкурс за здравни дейности на част от недвижим имот – частна общинска собственост, помещение с площ 106.87 кв.м, заедно със съответстващите идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 119.05 кв.м, на първи етаж в сграда нанесена в  кадастралните регистри с идентификатор 68134.2816.2384.1, в която се намира „Диагностично-консултативен център ХХХ – София” ЕООД, район „Връбница, ж.к. „Обеля – 2” за срок от 10 (десет) години.
Докл. Младен Младенов
Решение № 326 по т. 45, обявено на 05.06.2014

46.
Питане вх. №СО-9300-163/22.04.2014г. от г-н Николай Белалов – общински съветник, относно действия на администрацията за премахване на преместваеми обекти с последващо провеждане на конкурс.
Отговор по т. 46

47.
Питане вх. № СО-9300-173/16.05.2014 г. от г-н Николай Белалов – общински съветник, относно политиката за ползване на жилищния фонд в Столична община
Отговор по т. 47

48. Доклад вх.№СО-9300-164(2)/27.05.2014 г. относно решения, приети от Творческия съвет на Столична програма „Култура” за разходване на икономии по Столична програма „Култура” през 2014 г.
Докл. д-р Тодор Чобанов, Роберт Янакиев, Любомир Дацов,  Христо Ангеличин
Решение № 327 по т. 48, обявено на 05.06.2014

49. Доклад вх.№СО-0802-108(3)/27.05.2014 г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособен обект от недвижим имот – публична общинска собственост.
Докл. Пламен Църноречки
Решение № 328 по т. 49, обявено на 05.06.2014


                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: (п)
                                                                           /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"