18-07-2018


Заседание No 14 от дата 28.04.2016ДНЕВЕН РЕД
на заседанието на Столичния общински съвет,
проведено на 28 април 2016г. от 12:00ч.


1. Доклад вх.№СОА16-ВК66-2521(38)/20.04.2016г. относно приемане на Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Столична община за 2016г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 312 по т. 1, обявено на 05.05.2016 г.
Приложение № 1 - I-ва част
Приложение № 1 - II-ва част

2.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-4971/13.04.2016г. относно сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Столичната община към 31.12.2015г.
Докл. Йорданка Фандъкова
Решение № 313 по т. 2, обявено на 05.05.2016 г.
Приложение № 1 и № 2
Приложение № 3 и № 4
Приложение № 5
Приложение № 5.1, № 6 и № 7
Приложение №8

3.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-4834/11.04.2016г. относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване на един брой микробус марка „Фолксваген Транспортер”, 5+1 места, двигател №CS089082, шаси №WV2ZZZ24ZEN133159, регистрационен номер СА 9859 АР за срок от три години на Сдружение „Деца и юноши” – София, жк „Надежда 2”, ул. „Свободна” №30.
Докл. Албена Атанасова
Решение № 314 по т. 3, обявено на 05.05.2016 г.

4.
Доклад вх.№СОА16-ПП00-71/21.04.2016г. относно участие на Столична община в проектно предложение „Насърчаване на комуникацията” (Building CommuniaACTion) по Програма „Европа на гражданите” 2014 – 2020г.
Докл. Ирина Савина
Решение № 315 по т. 4, обявено на 05.05.2016 г.

5.
Доклад вх.№СОА16-ТД26-2972(3)/07.04.2016г. относно изменение на Решение №77 по Протокол №76 от 12.02.2015г. на СОС за намаляване на капитала на „Софийски имоти” ЕАД и утвърждаване на актуализиран устав на дружеството.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 316 по т. 5, обявено на 05.05.2016 г.
Приложение №1-I част
Приложение №1-II част
Приложение №1-III част
Приложение №1-IV част

6.
Доклад вх.№СОА16-ТД26-4939(1)/21.04.2016г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите на „ИНТЕР ЕКСПО И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР” АД за гласуване на насроченото за 14 май 2016г. редовно годишно общо събрание на акционерите.
Докл. Йордан Господинов
Решение № 317 по т. 6, обявено на 05.05.2016 г.

7. Доклад вх.№СОА16-ТД26-5276(1)/21.04.2016г. относно даване на мандат на представителя на Столична община в Общото събрание на акционерите на „София Крематориум” АД за гласуване на насроченото за 20 май 2016г. редовно годишно общо събрание на акционерите.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 318 по т. 7, обявено на 05.05.2016 г.

8.
Доклад вх.№СОА16-ТД26-3067(8)/21.04.2016г. относно сключване на договор за застрахователна полица „Индустриален пожар” между „Топлофикация София” EАД и избран застраховател.
Докл. Дончо Барбалов
Решение № 319 по т. 8, обявено на 05.05.2016 г.
Приложение А и Б

9.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-5343/21.04.2016г. относно утвърждаване на проекти за финансиране по Програма за развитие на детско-юношеския спорт.
Докл. д-р Тодор Чобанов, Анатоли Илиев
Решение № 320 по т. 9, обявено на 05.05.2016 г.
Приложение

10.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-4189/25.03.2016г. относно одобряване на план – схеми по част водоснабдяване и канализация за кв. 7 /част/, кв. 8, кв. 8а и кв. 15а, м. НПЗ „Хаджи Димитър”, представляващи неразделна част от плана за регулация и застрояване за м. НПЗ „Хаджи Димитър”, кв. 7, УПИ І-1507-„за безвредно производство на метални и стъклени изделия, складове, офиси, гаражи, трафопост и изгребна яма” и кв. 8а, одобрен с Решение № 410 по Протокол № 43/18.07.2013 г. на Столичен общински съвет.
Докл. арх. Бойка Къдрева
Решение № 321 по т. 10, обявено на 05.05.2016 г.

11. Доклад вх. №СОА16-ВК66-3280/10.03.2016г. относно поставяне на бюст-паметник на Петко Ю.Тодоров.
Докл. Малина Едрева
Решение № 322 по т. 11, обявено на 05.05.2016 г.

12. Доклад вх.№СОА16-ВК08-3059(2)/20.04.2016г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Народно читалище Иван Вазов –  2014” върху имот – частна общинска собственост, представляващ помещение – магазин №1, намиращ се в гр. София, жк „Левски – Зона В”,бл.5, вх. А, ет.1, за срок от 10 години, за читалищни нужди.
Докл. Ева Митова
Решение № 323 по т. 12, обявено на 05.05.2016 г.

13.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-6597(1)/15.04.2016г. относно отпускане на еднократна безвъзмездна парична помощ на общински служител в район „Триадица“.
Докл. Николай Терзиев
Решение № 324 по т. 13, обявено на 05.05.2016 г.

14.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-4683/06.04.2016г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от десет години, на части от недвижим имот (терени) – публична общинска собственост, намиращи се на територията на район „Надежда”.
Докл. Димитър Димов
Решение № 325 по т. 14, обявено на 05.05.2016 г.

15.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-3175(3)/07.04.2016 г. относно провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху общински недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. София, район „Младост”,  представляващ ПИ с идентификатор 68134.4083.6139, с площ 4757 кв. м, за който е отреден УПИ ХІІ-6096, 61119-„за църква, ритуална зала и обществено обслужване”, кв. 2Б, м. „Младост 3”, АЧОС№2095/20.02.2015г. на район „Младост”.
Докл. Цвета Авджиева
Решение № 326 по т. 15, обявено на 05.05.2016 г.

16.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-3384(1)/24.03.2016г. относно определяне на оценка за общински имот с идентификатор 68134.2051.5, местност „Босилковица”, в.з. „Малинова долина”, землище Симеоново, район „Витоша” с предоставено право на ползване по реда на §4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Докл. Теодор Петков
Решение № 327 по т. 16, обявено на 05.05.2016 г.

17.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-3365(2)/06.04.2016г. относно отдаване под наем на части от недвижим имот, публична общинска собственост, чрез провеждане на публично оповестен конкурс, за срок от 10 години.
Докл. Младен Младенов
Решение № 328 по т. 17, обявено на 05.05.2016 г.

18.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-1483(3)/06.04.2016г. относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, с предназначение за зъболекарски кабинет.
Докл. Христина Семерджиева
Решение № 329 по т. 18, обявено на 05.05.2016 г.

19.
Доклад вх.№СОА16-ВК08-2401(3)/20.04.2016г. относно отмяна на т.І.1.Б. от Решение №66 по Протокол №57 от 07.08.2003г. на СОС и Решение №27 по Протокол №13 от 25.03.2004 г. на СОС и предоставяне безвъзмездно за управление на Областна дирекция „Земеделие” София –град, за нуждите на Общинска служба „Земеделие” – Панчарево, имот публична общинска собственост, представляващ административна сграда, делова сграда с кадастрален идентификатор 55419.6707.855.5, намираща се в с. Панчарево, за срок от 10 години.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 330 по т. 19, обявено на 05.05.2016 г.

20.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-5266/20.04.2016г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на Агенцията за социално подпомагане към МТСП, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – „Младост”, част от имот – публична общинска собственост, намиращ се в с. Панчарево, м. „Зона за отдих – Панчарево”, кв.29, УПИ ІІІ-за МВР и административна сграда.
Докл. Димитър Сичанов
Решение № 331 по т. 20, обявено на 05.05.2016 г.

21.
Питане вх.№ СОА16-ВК66-5001/14.04.2016 г. от г-н Тодор Цанев – общински съветник, относно сигнал от граждани за инфраструктурни проблеми в район „Младост“.
Отговор по т. 21

22.
Питане вх.№ СОА16-ГР94-2862/20.04.2016 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно безстопанствено отношение към общинско имущество в Метрото.
Отговор по т. 22

23.
Питане вх.№ СОА16-ГР94-2863/20.04.2016 г. от г-н Борис Цветков – общински съветник, относно паметна плоча на Харалампи Стоянов.
Отговор по т. 23

24. Доклад вх.№СОА16-ВК66-5367/22.04.2016г. относно публикуване на счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите на едноличните общински търговски дружества на официалната интернет-страница на Столична община.
Докл. Николай Стойнев, Дончо Барбалов
Решение № 332 по т. 24, обявено на 05.05.2016 г.

25.
Доклад вх.№СОА16-МЦ29-118(6)/25.04.2016г. относно даване на съгласие „Пета МБАЛ – София” ЕАД да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи – медицинска апаратура и оборудване.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 333 по т. 25, обявено на 05.05.2016 г.

26.
Доклад вх.№СОА16-МЦ29-131(2)/25.04.2016г. относно изменение на Решение №374 по Протокол №84 от 25.06.2015г. на СОС и определяне на регистрирани одитори за извършване на одиторски контрол и заверка на годишните финансови отчети за 2015г. на „Диагностично-консултативен център ІІІ – София” ЕООД и „Диагностично-консултативен  център V - София” ЕООД.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 334 по т. 26, обявено на 05.05.2016 г.

27.
Доклад вх.№СОА16-МЦ29-155(2)/25.04.2016г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център ХVІІ – София” ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – 1 (един) брой абонатна станция.
Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов
Решение № 335 по т. 27, обявено на 05.05.2016 г.

28.
Доклад вх.№СОА16-ВК66-5517/26.04.2016г. относно обявяване на публичен подбор за избор на членове на съвета на директорите на „Център за градска мобилност” ЕАД.
Докл. Екатерина Йорданова, Николай Стойнев
Решение № 336 по т. 28, обявено на 05.05.2016 г.
  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:           (п)
                     /ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/


< < обратно към страница "Заседания"