нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
11.01.2017 Доклад и проект за решение от д-р Тодор Чобанов - зам.кмет на СО относно приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

07.07.2014 Доклад и проект за решение от Тодор Чобанов - зам. кмет на СО и Мита Георгиева - общински съветник, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на СО

23.01.2013 Наредба Дарения - Приложение № 4 (Декларация)

23.01.2013 Наредба Дарения - Приложение № 3 (Заявление)

23.01.2013 Наредба Дарения - Приложение № 2 (Договор физическо лице)

23.01.2013 Наредба Дарения - Приложение № 1 (Договор юридическо лице)

09.01.2013 Доклад и проект за решение от Ангел Джамбазки - общински съветник, относно приемането на Програма

02.01.2013 Приложение № Б към чл. 23, ал. 3 от Наредба местни такси и цени на услуги

11.07.2012 Молба-1

11.07.2012 Декларация-4

11.07.2012 Декларация-3

11.07.2012 Декларация-2

11.07.2012 Декларация-1

03.04.2012 128-Приложение № 15а

03.04.2012 128 - Приложение № 9а

02.04.2012 Решение 147/12/22.03.2012 - Приложение № 3

02.04.2012 Решение 147/12/22.03.2012 - Приложение № 1

02.04.2012 Решение 147/12/22.03.2012 - Приложение № 2

23.02.2012 Комисия

24.01.2012 Общинска стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта 2012 - 2010 година

13.12.2011 Доклад и проект за решение от Дончо Барбалов - зам.-кмет на СО, относно приемане на Наредба за допълване на Наредбата за определяне на местните данъци, приета с Решение № 83 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. на СОС

04.11.2011 Заседание на СОС

28.09.2011 Приложение № 6 към Наредбата за организация на движението

28.09.2011 Приложение № 5 към Наредбата за организация на движението

28.09.2011 Приложение № 4 към Наредбата за организация на движението

29.08.2011 Доклад-проект за изменение и допълнение Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и приемане на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за общинските лечебните

03.08.2011 Приложения към Наредба "Асистент за независим живот"

04.07.2011 Приложение "б"

04.07.2011 Приложение "а"

04.07.2011 Правила за приемане на деца в общинските обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община (отмененени)

11.05.2011 НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (отменена с Наредба за общинската собственост)

28.02.2011 Доклад и проект за решение от Минко Герджиков - зам.-кмет на СО, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

21.02.2011 Декларация - конфликт на интереси - Приложение № 2

21.02.2011 Декларация - конфликт на интереси - Приложение № 1

10.02.2011 Програма Спортни дейности 2011 - 2014 - Приложение № 2 (формуляр)

10.02.2011 Програма Спортни дейности 2011 - 2014 - Приложение № 1 (молба)

27.12.2010 Бюджет 2011 - Приложение 5

27.12.2010 Бюджет 2011 - Приложение 4

27.12.2010 Бюджет 2011 - Приложение 3

27.12.2010 Бюджет 2011 - Приложение 2

27.12.2010 Бюджет 2011 - Приложение 1

15.12.2010 Наредба Асистент Приложение № 9

15.12.2010 Наредба Асистент Приложение № 8

15.12.2010 Наредба Асистент Приложение № 7

23.11.2010 Приложения към Наредба зелена система

18.11.2010 Проект за Стратегия за превенция на социалното изключване на територията на град София 2011 - 2015

15.10.2010 Архив - Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на Столична община

18.05.2010 Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на обекти - публична общинска собственост за 2010 г.

03.02.2010 Формуляр

11.05.2009 link

29.04.2009 новина

27.03.2009 strategia

04.09.2008 sos

31.03.2008 ПРИЛОЖЕНИЯ

18.03.2008 Заявление за дарение

18.03.2008 Договор за дарение от физическо лице

18.03.2008 Договор за дарение на юридическо лице

27.06.2006 Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Столична община

10.12.2004 СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ

00.00.0000

00.00.0000 роцедура за кандидатстване с проектни предложения по „Програма Европа – граждански проекти и европейски практики”

00.00.0000 проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собстевност на общината в търгавските дружества публикуван през месец юли 2009 г.

00.00.0000 проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за пазарите на територията на Столична община - публикуван през месец юли 2009


< < обратно към страница "Новини"
нагоре