нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 22.05.2008 Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета 2008 - 2011

                       С Т О Л И Ч Е Н   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА

ПОПУЛАЦИЯТА НА

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА 2008-2011г.,

приета с решение № 231 по Протокол № 11 от 24.04.2008 г. на Столичен общински съвет

Столичен общински съвет

ОПОПБК 2008-2001 Г. приета с решение № 231 по Протокол № 11 от 24.04.2008 г. на Столичен общински съвет

Съдържание:

І. АНОТАЦИЯ

1. Описание на проблема

2. Причини за възникване на проблема

3. Популация на безстопанствените кучета

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

1. Цели

2. Задачи

ІІІ. МЕТОДОЛОГИЯ

ІV. МЕРКИ

V. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

1.     Местна власт

2.     Общинска администрация

3.     Неправителствени организации за защита на животните (ОЗЖ)

4.     Оперативно звено

5.     Междуведомствена комисия

VI. СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1.      Източници за финансиране

2.      Време за изпълнение 

VII. ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОГРАМАТА – КРИТЕРИИ:

1. Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките

2. Количествени подобрения

3. Критерии за следене на изпълнението на програмата

5.Очаквани резултати от осъществяването на програмата

ІI. НОРМАТИВНА БАЗА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ

1. Закон за защита на животните

2. Закон за ветеринарномедицинската дейност

2. Становище на световната здравна организация

Столичен общински съвет

ОПОПБК 2008-2001 Г. приета с решение № 231 по Протокол № 11 от 24.04.2008 г. на Столичен общински съвет

І. АНОТАЦИЯ

През последните 15 години значително нарастна броят на безстопанствените кучета, което води до рискове за здравето на столичани, поставя под съмнение европейския облик на гр. София и хуманното третиране на животните.

Във връзка решаването този проблем на 30.11.1998 г. с Протокол No 51, Решение No 7 на Общинския съвет, е създадено ОП „Зоомилосърдие”. На 30.10.2002 г.  с Протокол No 44, Решение No 13 съществуването на ОП „Зоомилосърдие” е прекратено и е създадено ОП „Екоравновесие”. Закриването на „Зоомилосърдие” е провокирано от огромния обществен натиск. Протестите на природозащитната общност в столицата, подкрепени от дипломатическите представителства в България на Германия, Великобритания и САЩ. В следствие по БНТ са излъчени и два документални филма за издевателствата над животните в изолатора на „Зоомилосърдие”.

За периода 1998 - 2006 г. за решаването на  проблем с безстопанствените кучета са изразходвани около 5 000 000 лв. Избити са над 70 000 кучета , но без ефект върху популацията. В следствие на това масово избиване имиджът на Столична община е силно накърнен. Редица международни институции, в това число и Европейската комисия и Европейския парламент са шокирани от нехуманното третиране на животните. Страната ни поема ангажимент за приемането на Закон за защита на животните.

С цел прилагането на адекватни мерки за овладяване на проблема с безстопанствените кучета в София от септември 2006 г. Столична община започва работа по нов метод, основан на препоръките на Световната здравна организация и съобразен с европейските изисквания. Здрави и неагресивни безстопанствените кучета се кастрират, ваксинират, обезпаразитяват и връщат на място. На евтаназия се подлагат доказано агресивни и болни животни.

За да се осигури надежден мониторинг върху ефективността на метода, девет месеца след стартирането му, през лятото на 2007 година, Столична община поръча на Българска академия на науките да извърши преброяване на безстопанствените кучета. Резултатите, които бяха отчетени показаха осезаемо намаляване на популацията от безстопанствени кучета, в следствие на прилагания нов метод.  По неофициални данни към пролетта на 2006 г. броят на безстопанствените кучета е бил между 19 000 и 20 000 . По данни на БАН през лятото на 2007 г. безстопанствените кучета са били 11 124.

Въпреки тежката ситуация – липсата на адекватно законодателство, лошият имидж на предприятието и негодната материална база, за периода от 01.09.2006 г. – 29.02.2008 г. ОП „Екоравновесие” е заловило общо 7 123 кучета, от които евтаназирани

Столичен общински съвет

ОПОПБК 2008-2001 Г. приета с решение № 231 по Протокол № 11 от 24.04.2008 г. на Столичен общински съвет

съгласно чл. 179 от Закона за ветеринарномедицинската дейност са 1 123 животни, придобити от граждани са 413 животни и кастрирани, обезпаразитени, ваксинирани и върнати по места са 5 518 кучета.

На 24.01.2008 г. Народното събрание прие Закон за защита на животните (ЗЗЖ). Този закон вменява на Столична община редица права и задължения по контрола на защитата и хуманното отношение към животните и третирането на домашните и безстопанствените кучета.

ЗЗЖ е в сила от 31.01.2008 и съгласно, чл. 40, ал. 1 и §4 -  общинските съвети приемат програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и предвиждат средства за изпълнението им в тримесечен срок от влизането в сила на ЗЗЖ.

1. Описание на проблема - големият брой безстопанствени кучета води до:Ø                здравни рискове за хората: - безстопанствените кучета могат да бъдат преносители на болести, опасни за човека - бяс, ехинококоза, бруцелоза, микроспория, демодекоза и др.;

- регистрирани са случаи на ухапвания на хора от кучета.

Ø                създаване на дискомфорт на населението:

- много хора се страхуват от кучета;

- през нощта, шумът създаван от животните смущава гражданите;

- животните са една от причините за замърсяване на градската среда;

- тежкото положение на безстопанствените кучета травмира хората, които обичат животните.

Ø                икономическа неефективност:

- неефективните мерки, предпиемани от Столична община до 2006 г. за решаването на проблема са свързани с разходи, а в същото време не са постиганати реални резултати и се създава социално напрежение.

Ø                тежко положение на безстопанствените кучета:

- кучетата страдат от различни болести, глад и студ;

- много от безстопанствените животни биват измъчвани, малтретирани и дори убивани от граждани. 

2.      Причини за възникването на проблема.

2.1.           Липса на адекватно и цялостно законодателство

2.2.          Липса на контрол върху популацията на домашни кучета;

Неефективност на прилаганите до 2006 г. методи и несъобразяване с комплексния характер на проблема;

Столичен общински съвет

ОПОПБК 2008-2001 Г. приета с решение № 231 по Протокол № 11 от 24.04.2008 г. на Столичен общински съвет

2.3.          Временното използване на кучета за пазачи на вили, строежи, гаражи и др., след което се изоставят.

2.4.          Липса на хуманно образование за отношението към животните и грижите, от които се нуждаят – собственикът не е подготвен за  проблемите, съпровождащи отглеждането на куче, в резултат на което при възникнали трудности може да го изостави;

3. Популация на безстопанствените кучета.

Кучето достига полова зрялост на 6-8 месечна възраст, ражда 2 пъти годишно средно по 5 до 8 кученца. Очевидно е, че само няколко изгонени домашни кучета са в състояние за кратко време бързо да увеличат броя на безстопанствените кучета. Ако не се вземат навременни мерки, броят им нараства до като достигне определен максимум. Този максимум се нарича “носещ капацитет на средата” и зависи от условията на средата – количество храна, вода и възможности за подслон. При достигане на „носещия капацитет на средата” раждаемостта и смъртността на безстопанствените кучета се изравняват, което означава че броят им не се увеличава. Ако в тази ситуация се предприеме само отстраняване на безстопанствените кучета ще се предизвика освобождаване на ниши, които за кратък период ще бъдат заети от други кучета – новородени или мигриращи. Т.е. ще се наблюдава временно намаляване броя на безстопанствените кучета, последвано от възстановяване, пак намаляване и възстановяване – един цикличен и непрестанен процес.

Отстраняване

10000

 

  6000

 

  4000

 

  2000

 

     0

Какво става при прилагане на кастрация на безстопанствените кучета и връщането им по обитаваните от тях места?

Не се освобождават ниши, тъй като кучетата се връщат на местата, от където са взети за гратисния период, необходим за блокиране на раждаемостта - когато капацитетът на средата се ограничи от стерилни

Столичен общински съвет

ОПОПБК 2008-2001 Г. приета с решение № 231 по Протокол № 11 от 24.04.2008 г. на Столичен общински съвет

животни. Този гратисен период позволява паралелно да се наложи контрол върху домашните кучета  - регистрацията им, стерилизацията на част от тях.

Следва етапът на постепенно изтегляне на кучетата в приюти, тъй като отстраняването вече не може да се компенсира от раждаемост - липсват репродуктивните животни. Броят на кучетата от улицата постепенно се редуцира до трайното изчезване на явлението ”безстопанствени кучета”.

кастрация

10000

 

 6000

 

 4000

 

 2000

 

       0

Единственият ефективен подход за установяване на контрол върху кучешката популация:

Ø       прилагане на кастрация, обепаразитяване, ваксинация срещу бяс и трайна маркировка на неагресивни безстопанствените кучета и връщането им по обитаваните от тях места с редовен ветеринарномедицински надзор

Ø       регистрация на домашните кучета и популяризиране на ползите от кастрацията им, с цел установяване на контрол  върху размножаването им и предотвратяване на евентуалното им изоставяне.

Доскоро липсващата адекватна  нормативна база и отсъствието на съвместни действия между местна власт, ОЗЖ и граждани бе основната причина за задълбочаване на проблема с безстопанствените кучета и невъзможност за неговото ефективно и трайно решение.

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

Столичен общински съвет

ОПОПБК 2008-2001 Г. приета с решение № 231 по Протокол № 11 от 24.04.2008 г. на Столичен общински съвет

1.     Цели:

1.1.               Установяване на контрол върху популацията на безстопанствени и домашни кучета, като се гарантира здравето на хората, безопасността на градската среда и европейския имидж на България.

1.2.               Намаляване до минимум рисковете от разпростанение на заразни заболявания, които касаят хора и животни.

1.3.               Развиване на чувство за отговорност у хората при отглеждането на кучета

2.     Задачи:

2.1. Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване на явлението “безстопанствени кучета”.

2.2. Контрол върху отглеждането на домашни кучета.

2.3. Повишаване на чистотата на градската среда.

2.4. Изготвяне и провеждане на образователни кампании, съгласно чл. 2 от ЗЗЖ.

ІІІ. МЕТОДОЛОГИЯ

1.     Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета.

2.     Евтаназия на неизличимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета.

3.     Задомяване на безстопанствени кучета.

4.     Регистрация и надзор на безстопанствените кучета.

5.     Регистрация на домашните кучета.

6.     Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета.

7.     Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета.

8.     Кампании за подобряване на чистотата градската среда.

ІV. МЕРКИ ПО:

1.     Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка (за кратко наричани обработка) и връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета.

1.1 Обработката на безстопанствените кучета се извършва в приюти, стационарни или подвижни амбулатории, съгласно чл. 40 , ал. 4 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ).

Столичен общински съвет

ОПОПБК 2008-2001 Г. приета с решение № 231 по Протокол № 11 от 24.04.2008 г. на Столичен общински съвет

1.2. Обработката на безстопанствените кучета се извършва за тригодишен гратисен период, съгласно § 5 от ЗЗЖ. Приоритетно се обработват женски кучета.

1.3. Обработката се извършва на принципите на масова кастрация[1] по райони и във връзка с молби и сигналите на граждани.

1.4 Обработката на безстопанствените кучета се извършва съгласно райониране на града.

1.4.1. Райониране, съгласно Устройствения правилник на СО.

1.4.2. Райониране, в зависимост от местоположението и особеностите на района, както следват:

·        Централна градска част

·        Периферия на централната градска част

·        Жилищни комплекси

·        Ромски махали

·        Селски и крайградски райони

1.5. Залавянето на безстопанствени кучета се извършва съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЗЖ.

1.6. Транспортирането на кучетата се извършва в клетки и съгласно изискванията на чл. 42, ал.2

1.7. Настаняването на безстопанствени кучета се извършва съгласно изискванията на чл. 46 от ЗЗЖ.

1.8. За настанените в приют кучетата се спазват изискванията на чл. 47. ал. 1, 2 ,3, 6, 7, 8 от ЗЗЖ.

2. Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета.

2.1. Неизлечимо болни животни се подлагат на евтаназия, съгласно чл. 179, ал. 3, т. 1 от ЗВД и чл. 45 ал. 8 от ЗЗЖ.

2.2. Доказано агресивни кучета, участвали в инцидент с ухапване на човек се подлагат на евтаназия съгласно чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗВД.

3. Задомяване на безстопанствени кучета

Столичен общински съвет

ОПОПБК 2008-2001 Г. приета с решение № 231 по Протокол № 11 от 24.04.2008 г. на Столичен общински съвет

3.1. Всеки приют разработва и прилага система за информиране на гражданите за животните, които се предлагат за отглеждане съгласно, чл. 41, ал. 6 от ЗЗЖ.

3.2. Общините и ОЗЖ организират публични мероприятия за задомяване на безстопанствени кучета.

4. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета.

4.1. Регистрация се извършва от всички амбулатории и приюти, които обработват безстопанствени кучета. На всяко обработено куче се издава ветеринарномедицински паспорт, който се предоставят на отговорното по надзора лице.

4.2.          Регистрацията се извършва чрез поддържане на дневник, в който се вписват задължително следните данни за обработените кучета:

·        Идентификационен номер

·        Отличителни белези на животното – пол, цвят, възраст, големина

·        Дата и място на залавяне

·        Дата на обработката

·        Дата и място на връщане

·        Отговорно по надзора физическо или юридическо лице

4.3.                 Данните от регистъра на амбулаториите, които работят по програмата се изпращат до 5 число на всеки месец до ОП „Екоравновесие”. ОП „Екоравновесие” изпраща данните до 10 число на всеки месец на районния кмет на съответната община и на Столична община.

4.4.                Надзор на обработените кучета се извършва съгласно чл. 49 и чл. 50 от ЗЗЖ.

5. Регистрация на домашни кучета

5.1 Регистрацията на домашни кучета се извършва съгласно чл. 174 от ЗВД.

5.2. Екологичните отдели на районните общини поддържат регистър на домашните кучета. Регистърът се изготвя, съгласно Наредба за придобиване, притежание, отглеждане на животни на територията на Столична Община.

5.3 Таксата за домашни кучета се събира от Данъчната общинска администрация.

Столичен общински съвет

ОПОПБК 2008-2001 Г. приета с решение № 231 по Протокол № 11 от 24.04.2008 г. на Столичен общински съвет

5.4. Собствениците на кучета с поставен микрочип не заплащат такса за 1-та година от неговото регистриране, съгласно чл. 39, от ЗЗЖ.

5.5. Организират се кампании за обработване и регистрация на кучетата, отглеждани на открито (дворни кучета в покрайнините на града и ромските квартали, вилните зони, строежи, паркинги, предприятия и др.). В кампаниите участват общината и ОЗЖ.

6. Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета.

6.1. Организират се кампании за разясняване на ползата от кастрацията чрез брошури, медийна кампании и др.

6.2. Презентации на ЗЗЖ, организирани от Екологичните отдели на общината, със съдействието на ОЗЖ по квартали за собствениците на домашни кучета.

6.3. Съвместна работа с ветеринарните лекари по квартали.

7. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета

7.1 Изготвяне Наредба за придобиване, притежание, отглеждане на животни на територията на Столична община от Постоянна комисията по опазване на околна среда земеделие и гори към СОС с участието на ОЗЖ, съгласно изискванията на глава 4 от ЗЗЖ и глава 7 от ЗВД.

            7.1.1. В Наредбата се определят условията за отглеждане на животни, отразяват се изискванията на ЗЗЖ и ЗВД, предвиждат се механизми за санкции и контрол, разработват се процедури за работа и финансово стимулиране на частнопрактикуващите ветеринарни лекари, които да подават регистрите на домашните кучета, съгласно чл. 174 от ЗВД и механизъм за възстановяване на стойността на трайната маркировка на кучета на социално слаби граждани, след предоставяне на необходимите документи.

           

7.2. Контролът върху изискванията за отглеждане на домашни кучета се извършва от отдел екология на районните общини, СИ, РВМС и ОЗЖ, съгласно глава 6 от ЗЗЖ.

8. Кампании за подобряване на чистотата градската среда

8.1. Определяне на алеи за разходка на кучета.

Столичен общински съвет

ОПОПБК 2008-2001 Г. приета с решение № 231 по Протокол № 11 от 24.04.2008 г. на Столичен общински съвет

8.2. Ограждане на съществуващи детски площадки, детски градини, училища и др.

8.3. Поставяне на кошчета за събиране на кучешки екскременти.

9.Изготвяне и провеждане на образователни програми.

9.1. Програмите се изработват и провеждат съвместно от ОЗЖ, и Постоянна комисията по опазване на околна среда земеделие и гори, Постоянната комисия по образование, наука култура и вероизповедания към СОС.

V. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

Местна власт – Кмет, Ресорен заместник кмет, Постоянна комисията по опазване на околна среда земеделие и гори (ПКООСЗГ), ОП „Екоравновесие”.

1. Местна власт

1.1. Кметът или упълномощено от него лице организира изграждането на  приюти или реформира налични обекти (изолатори) за обработка на кучетата по Програмата, съгласно чл. 41 от ЗЗЖ. СОС определя общински терени за изграждане на приюти от страна на ОЗЖ за отглеждане на животни и тяхното задомяване или за обработка и връщане по места на животни, при спазване на Програмата.

1.2. Общинският съвет приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета и предвижда годишен бюджет за изпълнението й, съгласно чл. 40 , ал. 1 от ЗЗЖ.

1.3. Общинският съвет гласува бюджет за изпълнени на програмата на ОП „Екоравновесие”.

1.4. Общинският съвет предвижда средства за закупуване на мобилни общински амбулатории, съгласно чл. 40, ал. 4 от ЗЗЖ.

1.5. Постоянна комисията по опазване на околна среда земеделие и гори (ПКООСЗГ) участва в контрола, изработването, приема, и предлага за гласуване настоящата Програма.

2. Общинска администрация – ОП „Екоравновесие”, Столичен инспекторат, Екологични отдели към районни общини

Столичен общински съвет

ОПОПБК 2008-2001 Г. приета с решение № 231 по Протокол № 11 от 24.04.2008 г. на Столичен общински съвет

2.1. ОП „Екоравновесие” изпълнява заложените мерки по програмата, съгласно утвърдения бюджет на предприятието от СОС.

2.2. Стопанисва общинския/те приют/и на територията на Столична община.

2.3. ОП Екоравновесие обработва сигнали и жалби. Сигнали и жалби на граждани и организации се приемат:

·        По телефон

·        Писмено

·        По и-мейл

2.3.1. Анонимни сигнали и жалби не се обработват.

2.3.2. При подаване на сигнала се записват имената на гражданина или организацията, подали сигнала и телефон или адрес за обратна връзка. Жалбоподателят посочва мястото на инцидента и описание на кучето/та.

2.3.3. Жалбите за куче/та, участвало/и в инцидент с ухапване на човек се обработват приоритетно в рамките на 24 часа от подаването на сигнала.

2.3.4. Жалбите за агресивни кучета се обработват до 48 часа от подаването им. В случай, че жалбата за агресивно/и куче/та е подадена срещу обработени кучета се процедира в зависимост от резултата от проверката.

2.3.5. Агресивното куче се залавя и се настанява в приют на община или на ОЗЖ.

2.3.6. Проверката на сигнала се извършва от ОП „Екоравновесие”, съвместно с представител на ОЗЖ, представител на столичен инспекторат и/или екологичния отдел на районната община в срок от 7 дни от подаване на жалбата.

2.3.7. Проверката съдържа подробно описание на фактическите обстоятелства по сигнала или жалбата, както следват:

·        Информация от жалбоподателя: фактически обстоятелства, медицинско свидетелство (в случаите на наличие на такова), подробно описание на кучето, участвало в инцидента.

·        Информация от страна на лица, които са свидетели на инцидента или имат наблюдения върху поведението на кучето.

Столичен общински съвет

ОПОПБК 2008-2001 Г. приета с решение № 231 по Протокол № 11 от 24.04.2008 г. на Столичен общински съвет

На база на проверката се изготвя констативен протокол.

2.3.8. В зависимост от констативния протокол се предприемат следните действия:

·        Доказано агресивни кучета се предоставят за задомяване при спазване на изискванията на чл. 174 от ЗВД или се настаняват в приют на организация за защита на животните.

·        Доказано агресивни кучетата, за които не се явят лица, които желаят да ги отглеждат като животни-компаньони или не бъдат настанени в приют на ОЗЖ се подлагат на евтаназия след изтичане на 14 дневен срок от настаняването им в общинския приют.

·        В случай, че жалбата е неоснователна кучето/та се обработва/т и се връща/т на място на залавяне.

2.4. ОП „Екоравновесие” заделя бюджет за изпълнение на мерките по надзора на обработените кучета съгласно чл. 49 от ЗЗЖ.

2.5. ОП "Екоравновесие" назначава за ръководители на ловните екип ловци, препоръчани от ОЗЖ, които отговарят на условията за заеманата длъжност.

2.6. ОП „Екоравновесие” упражнява системен контрол върху извършваните дейности по Програмата в приютите, мобилните или стационарни амбулатории, стопанисвани от ОЗЖ.

2.7. ОП „Екоравновесие” и ОЗЖ провеждат образователни кампании, организират медийни събития, и разпространяват информационни материали по Програмата.

2.8. Столичен инспекторат и екологичните отдели на районните общини участват заедно с представители на ОЗЖ при проверките на сигналите и жалбите на гражданите за агресивни кучета.

2.9. Всички процедури и подробности по отношение на работата на стационарните амбулатории или приюти се уреждат с Вътрешни правила за работа, като за ОП „Екоравновесие” правилата се утвърждават от кмета на СО, а на останалите амбулатории и приюти - от принципала.

3. Организации за защита на животните (ОЗЖ)

        

3.1. ОЗЖ могат да стопанисват приют и/или подвижни амбулатории самостоятелно или съвместно с общината, съгласно чл. 41, ал. 4 или ал. 5 от ЗЗЖ.

Столичен общински съвет

ОПОПБК 2008-2001 Г. приета с решение № 231 по Протокол № 11 от 24.04.2008 г. на Столичен общински съвет

3.2. ОЗЖ, които имат стационарни или подвижни амбулатории или приюти могат да кандидатстват за участие в Програмата пред ПКООСЗГ, съгласно чл. 40, ал. 4 от ЗЗЖ и сключат договор със СО за изпълнение на Програмата.

3.3. ОЗЖ съдействат при изготвянето на Наредба за придобиване, притежание, отглеждане на животни и участват в изработването на Програмата.

             

3.4. ОЗЖ съдействат на общината като посочват свои представители за координация на работата между общината, ОЗЖ и граждани.

3.5. ОЗЖ съдействат за обработването на постъпилите жалби и сигнали, свързани с домашни и безстопанствени кучета.

3.6. ОЗЖ осигуряват свои представители за проверка на сигналите и жалбите.

3.7. ОЗЖ сформират координационна мрежа от представители на ОЗЖ и техни съмишленици за проверка на сигнали и жалби.

3.8. ОЗЖ предоставят на ОП „Екоравновесие” списък на координатори за съдействие по места на дейностите по Програмата.

3.9. ОЗЖ участват в разрешаването на проблемите, потвърдени от проверките на постъпилите сигнали.

3.10. ОЗЖ предоставят описание на необработените кучета по райони до амбулаториите и приютите, които работят по програмата. Съдействат при залавянето и връщането на кучетата.

3.11 ОЗЖ поемат надзор върху обработени кучета.

3.12. ОЗЖ изпълняват мерки спрямо обработените кучета, за които са поели надзор, съгласно чл. 49 и 50 от ЗЗЖ.

3.13. ОЗЖ съдействат за медийно отразяване на дейностите по Програмата.

3.14. ОЗЖ могат да набират финансови средства за Програмата.

3.15. ОЗЖ организират и провеждат задомителни кампании.

4. Оперативно звено (ОЗ)

Столичен общински съвет

ОПОПБК 2008-2001 Г. приета с решение № 231 по Протокол № 11 от 24.04.2008 г. на Столичен общински съвет

4.1. Структура на ОЗ – Председател – директора на ОП "Екоравновесие"; Технически сътрудник - служител на ОП "Екоравновесие";

Членове – председателите на ОЗЖ, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или посочени от тях представители.

4.2. ОЗ приема правила за работа си. 

4.3. Дейност на ОЗ.

Ø     синхронизира действията по програмата на ОП "Екоравновесие", ОЗЖ  и гражданите;

Ø     ОЗ отчита изпълнението на програмата и при необходимост предлага нейното актуализиране;

Ø     Решава възникнали проблеми с кучета;

Ø     Поддържа връзки с обществеността и медиите;

Ø     ОЗ организира действията по надзора, съгласно чл. 49 и чл. 50 от ЗЗЖ.

5. Междуведомствена комисия (МК)

5.1. Състав на МК – органите на местната власт – Столичен инспекторат, ОП „Екоравновесие”, екологичните отдели на районните общини, ПКООСЗГ, представители на органите на  държавната власт – Министерство на вътрешните работи, Районната ветеринарно-медицинска служба – София, представители на организациите за защита на животните.

5.2. Междуведомствената комисия приема правилник за дейността си.

5.3. Дейност на МК:

Ø   Координира и контролира дейностите на местната власт, държавната администрация и организациите за защите на животните по Програмата, съгласно чл. 58, чл. 59 и чл. 60 от ЗЗЖ и чл. 10 от ЗВД.

VI. СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Източници на финансиране и материално обезпечаване на Програмата

1.1. Бюджет на СОС, съгласно чл. 40, ал. 1

Столичен общински съвет

ОПОПБК 2008-2001 Г. приета с решение № 231 по Протокол № 11 от 24.04.2008 г. на Столичен общински съвет

1.2. Постъпления от такси, съгласно чл. 175 от ЗВД

1.3. Дарения

1.4. Финансиране на дейности по Програмата и от ОЗЖ.

2. Време за изпълнение

Съгласно §5 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗЗЖ период за работа по Програмата е три годишен, за който период кучетата следва поетапно да бъдат изтеглени в приюти.

Дейностите по програмата и етапите се отчитат и актуализират ежегодно пред ПКООСЗГ и кмета на СО.

VII. ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОЕКТА – КРИТЕРИИ:

Очаквани резултати от осъществяването на програмата.

1. Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките по програмата и обработването на безстопанствените кучета:

1.1. Повишаване на безопасността на градската среда;

1.2. Регистрацията, събираемостта на таксите за домашни кучета и стимулирането на кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема и овладяване на притока на нежелани животни от дома към улицата.

1.3. Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета.

1.4. Намаляване на социалното напрежение.

1.5. Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни.

2. Количествени подобрения.

2.1. Постепенно намаляване на популацията на безстопанствени кучета, до изтеглянето им в приюти.

2.2. Увеличаване на броя на регистрираните домашни кучета.

2. 3. Повишаване на постъпленията от таксата, съгласно чл. 175 от ЗВД.

2.4.Преброяване на популацията на безстопанствените кучета.

3. Критерии за изпълнението на програмата.

3.1. Брой на обработените животни.

3.2. Брой на регистрираните домашни кучета.

3.3. Брой  на кастрираните кучета, които живеят на открито – по строежи, паркинги, дворове, складове и др.

Столичен общински съвет

ОПОПБК 2008-2001 Г. приета с решение № 231 по Протокол № 11 от 24.04.2008 г. на Столичен общински съвет

3.4. Брой на кастрираните домашни кучета.

3.5. Брой на хората, които търсят съдействието на екипа за решаването на проблема с кучешката популация ( индикатор е графика за кастрация на кучетата, изготвен на базата на обажданията на граждани).

3.6. Брой на гражданите, участващи като доброволци в Програмата.

3.7. Брой на задомените кучета в края на третата година.

3.8. Годишен отчет за извършените дейности по Програмата и резултати представени от кмета пред генералния директор на  НВМС, съгласно чл. 40, ал.2 от ЗЗЖ. 

VІІІ. НОРМАТИВНА БАЗА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ

1. Закон за защита на животните.

2. Закон за ветеринарномедицинската дейност.

3. Становище на Световната Здравна Организация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

              АНДРЕЙ ИВАНОВ

[1] Принцип на масова кастрация – означава свободен лов, като от дадено място се залавят абсолютно всички възможни кучета във фертилна възраст, приоритетно женските.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре