нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 16.03.2009 Централната местна комисия при Столична община обявява актуална информация за процедурата по изготвяне на последен окончателен списък , във връзка със Закона за измение и допълнение на Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни ж

Централната местна комисия при Столична община обявява актуална информация за процедурата по изготвяне на последен окончателен списък , във връзка със Закона за измение и допълнение на Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ДВ.бр.100/21.11.2008г./ и процедурата за изплащане на левова компенсация по реда на ЗУПГМЖСВ.

Процедура по изготвяне на последен окончателен списък , във връзка със Закона за измение и допълнение на Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ДВ.бр.100/21.11.2008г./ и процедура за изплащане на левова компенсация по реда на ЗУПГМЖСВ

Всички притежатели на жилищно-спестовни влогове /ЖСВ/, които не фигурират в изготвените до момента седем списъка следва да подадат документи в районите по местожиевеене в срок до 21.05.2009г. за включване в осми окончателен /последен/ списък.

Влогоспестителите които не са включени в досега изготвените списъци и тези които фигурират като правоимащи в списъците имат право да прехвърлят спестовните си числа на роднини по права линия /родители, деца, внуци, правнуци/ , а по съребрена линия до втора степен включително /братя и сестри/. В тази връзка се извършва следното:

1.Прехвърлят влога с договор заверен от Нотариус;

2.Отразяват промяната в жилищно-спестовната книжка - извършва се в БДСК на бул. „Вардар”, бл.20 срещу пазара на кв.Красна поляна;

3.Приемателят на ЖСВ отива в района по местоживеене, като носи:

·      Копие от книжката в която е отразена настъпилата промяна;

·      Копие от договора за прехвърляне;

·      Документ, удостоверяващ родствената връзка;

·      Лична карта;

за да подаде изискващите се документи за включване в окончателен списък - в срок до 21.05.2009г..

В Районната местна комисия /РМК/ се получават и попълват допълнително следните документи:

·      Заявление – по образец

·      Декларация – по образец

·      Молба-декларация за картотека по Наредбата за разпределение и продажба на жилища /НРПЖ, отменена но в сила само за влогоспестители/ – по образец;

Този списък ще бъде последен и след указания срок – 21.05.2009г., притежателите на жилищно-спестовни влогове няма да имат възможност да ползват права по реда на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/.

Право на левова индексация имат лицата, включени в окончателните списъци, които са придобили или започнали изграждане на жилище, в срок до 5 години от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗУЖВГМЖСВ /ДВ бр.100/21.11.2008г./, а именно - до 21 ноември 2013 год.

Лица които притежават ЖСВ в гр. София, а живеят в друго населено място и не са включени в изготвените досега седем списъка, представят служебна бележка за картотека по НРПЖ от съответното населено място в ЦМК на  ул. „Московска” 41 в срок до 21.05.2009г.

Лица които притежават ЖСВ в други градове но живеят в гр. София, следва да вземат служебна бележка за картотека по НРПЖ от района по местоживеене, която да представят в местната комисия по местонахождение на влога за включване в последния окончателен списък в срок до 21.05.2009г.

Изплащане на левова компенсация

Правото на левова компенсация възниква в случай, че е налице придобиване или започване изграждане на жилище, или на идеална част от него, по един от начините, изброени в чл. 11, ал. 6, т.т. 1-6 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове /ППЗУПГМЖСВ/, а именно:

·       Покупка на жилище от общината;

·       Покупка на жилище от ведемство;

·       Покупка на жилище от свободния пазар;

·       Индивидуално и групово жилищно строителство;

·       Кооперативно жилщно строителство /ЖСК/;

·       Изграждане на жилище чрез търговец по смисъла на Търговския закон;

Молба за левова компенсация могат да подават вложители, ВКЛЮЧЕНИ в списъците по чл.7 от ППЗУПГМЖСВ

        В приемното време на Дирекция „Общинска собственост” при Столична община, на ул. „Московска” №41 /вторник от 10:00 до 13:00 ч./ се представят следните документи:

1.Молба /образец/ до Централната местна комисия /ЦМК/ при Столична община/СО/

2.Декларация по чл.2, ал.1 от ЗУПГМЖСВ.

3.Документ доказващ възникналото право, а именно:

·       ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА /при покупка на общинско или ведомствено жилище, като в договора задължително трябва да е вписано, че „сделката се извършва по реда и условията на ЗУПГМЖСВ”/

·       НОТАРИАЛЕН АКТ /при покупка на жилище от свободния пазар, като задължително в нотариалния акт се вписва, че „сделката се извършва по реда и условията на ЗУПГМЖСВ/;

·       СТРОИТЕЛНИ КНИЖА ПРИ ИНДИВИДУАЛНО СТРОИТЕЛСТВО /одобрени архитектурни и конструктивни проекти, строително разрешение и протокол за дадена строителна линия и ниво./

·       УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ЖСК, че правоимащият е приет за член на ЖСК  и, че е открита финансираща сметка на кооперацията.

·       ДОГОВОР СЪС СТРОИТЕЛНА ФИРМА  за покупко-продажба на жилище в строеж /оригинал и копие/ и копия от:

-нотариалния акт /договор/ за учредено право на строеж върху терена в полза на фирмата;

-разрешение за строеж;

-протокол за дадена строителна линия и ниво.

4.Жилищно-спестовна книжка.

5.Лична карта.

6.Такса 25 лв. /заплаща се в деня на подаване на документите на ул.”Московска” №41/

        Документите се подават лично от титуляра на влога или от упълномощено за целта лице с нотариално заверено пълномощно. Декларацията по чл.2, ал.1 от ЗУПГМЖСВ се попълва лично от титуляра на влога.

Право на левова индексация имат лицата, включени в окончателните списъци, които са придобили или започнали изграждане на жилище, в срок до 5 години от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗУЖВГМЖСВ /ДВ бр.100/21.11.2008г./, а именно - до 21 ноември 2013 год. Без възникнало право /без да си закупил или започнал изграждане на жилище/, левова компенсация не може да бъде изплатена.

      

                                        *

Левова компенсация се определя към момента на възникналото право /датата на сделката за придобиване или изграждане на жилище/, съгласно действащия левов индекс за спестовно число, който се определя периодично от Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд /НКЖФ/ при Министерски съвет и се обнародва в „Държавен вестник”.

Прилагаме таблица на промяната на левовия индекс от 02.08.1992г. до момента.

  

Левов индекс

02.08.92г. – 01.04.94г.

0,0004 лв.

 

01.04.94г. – 15.04.95г.

0,0008 лв.

 

15.04.95г. – 02.05.97г.

0,0017 лв.

 

02.05.97г. – 17.11.97г.

0,005 лв

 

18.11.97г. – 02.04.98г.

0,01 лв.

 

03.04.98г. – 30.06.98г.

0,02 лв.

 

01.07.98г. – 31.03.04г.

0,03 лв.

 

01.04.04г. – 31.03.07г.

0,04 лв.

 

01.04.07г. – 31.08.07г.

0,05 лв.

 

   01.09.07г. – 30.04.08г.

0,06 лв.

 

   01.05.08г. –

0,08 лв.

 

 

< < обратно към страница "Новини"
нагоре