нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 17.03.2009 Доклад и проект за решение от Минко Герджиков, заместник-кмет на СО, и арх. Петър Диков, главен архитект на СО, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

ДО
Г-Н АНДРЕЙ ИВАНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
От Минко Герджиков - заместник-кмет на Столична община и арх. Петър Диков - главен архитект на Столична община

ОТНОСНО: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община /Решение №1 по Протокол № 29/15.01.09г./ бе разширен обхвата на услугите, свързани с издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти, рекламни елементи и за извършване на рекламна дейност. За въвеждане на такси, респ. цени за тези нови технически услуги се налага допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Наред с това, за привеждане на някои такси в съответствие с необходимите разходи по предоставянето им, се предлага изменение размера на същите. По предложение на районните администрации „Триадица", „Слатина", „Младост" е преразгледан размерът на таксите за издаване на скица за недвижим имот и за презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца. Тези стойности кореспондират и с цените на услугите, определени с Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министреството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители.
Предлага се и изменение размера на таксата за издаване на разрешение за строеж на газова инсталация, при отчитане сложността и обема на работата по изготвянето му, съпоставени с тези за издаване разрешение за преустройство и реконструкция.
Предвид изложеното и на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам Столичен общински съвет да приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

С уважение:

Минко Герджиков, заместник-кмет на СО
арх. Петър Диков - главен архитект на СО

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ  

на Столичния общински съвет
от                              200    година

ЗА: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (Реш. № 894 по Прот. № 93/23.11.06 г.)

На основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ   ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ

РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006г.на Столичен общински съвет, гакто следва:

§1. В чл. 64, ал. 1 от Раздел V „Такси за технически услуги" от Глава Втора „Местни такси" прави следните изменения и допълнения:
1 .Точка7б добива следната редакция:
„7б. за издаване на разрешение за строеж на газова инсталация:
-за сградна газова инсталация в жилищни, обществени, офис-сгради и др.
-за вътрешна газова инсталация в жилищни, обществени, офис-сгради и др.
-за газови сградни и вътрешни инсталации в промишлени (производствени) сгради."

2.Текстът в т.8, абзац пети добива следната редакция:

„ - за рекламни елементи е типов проект;"

3. В т.8, след абзац пети въвежда нови текстове, както следва:
„ - за рекламни елементи с индивидуален проект;
-   за фирмена информационно - указателна табела;
-   за временни информационни елементи;
-   за фирмен надпис, отделно от инвестиционния проект;
-   за фирмен тотем;
-   за презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент."

§2.Чл.81, т.13 се изменя като думите „Приложение № 21" се заменят с „Приложение № 23"

§З.Отменя чл.82а.

§4.В Приложение № 4 „Такси за технически услуги" от Приложения към Глава Втора, изменя размера на таксите по т.1 и т.З, както следва:

„1 .за издаване на екипа за недвижим имот - 30 лв.

З.за презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца - 15 лв.

§5. В Приложение № 4 „Такси за технически услуги" от Приложения към Глава Втора т.7б добива следната редакция:
"7б. за издаване на разрешение за строеж на газова инсталация:
-за сградна газова инсталация в жилищни, обществени, офис-сгради и др. -100 лв.
-за вътрешна газова инсталация в жилищни, обществени, офис-сгради и др-10 % от стойността по Таблица 1
-за газови сградни и вътрешни инсталации в промишлени (производствени) сгради - 200 лв."

§6. В т.8 от Приложение № 4 „Такси за технически услуги" от Приложения към Глава Втора, прави следните изменения и допълнения:

1.  Изменя йените в абзаци първи, втори, трети и четвърти, както следва:
„ - за преместваеми обекти - сергия или маса - 25,00 лв.;

-   за преместваеми обекти с типов проект - 50,00 лв.;

-   за преместваеми обекти с индивидуален проект - 8,00 лв./кв.м., но не по-малко от 50.00 лв.;

- за преместваеми обекти -- автомивки и автосервизи - 10,00 лв./кв.м., но не по-малко от 100.00 лв.'".

2.  Абзаци пети, шести, седми и осми придобиват следната редакция:
„ - за рекламни елементи
с типов проект - 100,00 лв.;
-   за рекламни елементи с индивидуален проект - 300 лв.;
-   за фирмена информационно указателна табела - 50,00 лв.;
-   за временни информационни елементи - 50,00 лв.".

3.    Въвежда нози абзаци девети, десети и единадесети със следното съдържание:
„ - за фирмен надпис отделно от инвестиционния проект - 50,00 лв.;
-за фирмен 
тотем - 200,00 лв.;
- за презаверяване на разрешение за поставяне на рекламен елемент - 80 на сто от таксата за издаване на разрешение за поставяне.".

§7. В Приложение № 9 „Услуги, извършвани от Направление „Архитектура и градоустройство" и районните администрации Отдел „Архитектура"" от Приложения към Глава Трета, създава нови точки 5в, 5г, 5д и със следното съдържание:

„ 5в. За одобряване на типовл проекти и приемане на прототипи: -одобряване на корпоративен типов проект за рекламен елемент-300,00 лв.; -одобряване на корпоративен типов проект за преместваем обект-300,00 лв.;
-приемане на прототип на рекламен елемент по корпоративен типов проект- 500.00 лв.:
-приемане на прототип на преместваем обект по корпоративен типов проект - 500,00 лв.

5г. 3а издаване на разрешение по чл.74, ал.5 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно - монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (НПОРИДМЕРДТСО;-- 300,00 лв.;

5д. 3а издаване та разрешение по чл.78а, ал.1 от НПОРИДМЕРДТСО -300,00 лв.;

5е. 3а издаване на разрешение по чл.77, ал.2 от НПОРИДМЕРДТСО - 100,00 лв."

§8. 0тменя Приложение № 21 от Приложения към Глава Трета.

Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински

съвет, проведено на _                    200    г., Протокол №__________ от_________ 200___ г.

и е подпечатано с официалния лечат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:

 

Андрей Иванов

< < обратно към страница "Новини"
нагоре