нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 17.03.2009 Доклад от Росен Желязков, секретар на СО, и проект за изменение и допълнение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО

До председателя на
Столичния общински съвет

ОТНОСНО: Проект за изменение и допълнение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,
Във връзка с измененията в Закона за енергетиката, обнародвани в ДВ бр. 43 от 29.04.2008г., в сила от 3 май 2008г., енергийните предприятия имат право да използват публичната общинска собственост за прокарване, скачване, преминаване и поддържане на въздушни и подземни проводи след разрешение на управляващата администрация, но възмездно. Поради преминаване от безвъзмезден към възмезден режим, е необходимо да се допълни Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, като се определят цените за правото на използване на публичната общинска собственост.
При разработването на проекта взеха участие експерти от дирекции „Общинска собственост" и „Архитектура и градоустройство" и представители на ЧЕЗ Разпределение България АД и Дирекция за национален строителен контрол.
В същото време, някои от измененията в Закона за общинската собственост, както и натрупаният опит при прилагането на Наредбата през изминалата година, налагат и промени в областта на рамковите договори с лицензирани оценители.
Предлагам на вниманието Ви Проект за изменение и допълнение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община, за оповестяването му съгласно изискванията на Административно-процесуалния кодекс, на интернет страницата на Столичен общински съвет.

                           РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ
                                            Секретар на Столична община

 

ПРОЕКТ   ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА
за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

§ 1. В чл.1., се прави следното изменение и допълнение:
текстът "...Столична община и цените при придобиване на имоти от общината" се изменя така: „Столична община, цените при придобиване на имоти от общината и цените за използване на публична общинска собственост" (или: и цени на други права).

§ 2. В чл. 2.(1), т. 6 се изменя така:
„6. определянето на видовете дължими плащания при учредяване на някои сервитутни права и методите и процедурите за определяне на размера им, както и цените за използване на публична общинска собственост;"

§ 3. В чл. 2.(3), буква А) се допълва в края със следния текст: ,,..и Стратегията за управление на общинската собственост;"

§ 4. В чл. 6. думата "ежегодно" се заличава.

§ 5. Създава се нов чл. 49а, със следното съдържание:
„Чл. 49а.(1) Използването на мостове, пътища, улици, тротоари и други имоти, публична общинска собственост, за прокарване, скачване, преминаване и поддържане на въздушни и подземни електропроводи, топлопроводи, газопроводи, водопроводи за енергийни цели, нефтопроводи и нофтопродуктопроводи, от енергийните предприятия, е възмездно и се реализира въз основа на разрешение за строеж за съответния енергиен провод.

(2) Цената на правото на използване се определя на линеен метър и е по зони както следва:
1. Първа зона - на територията на гр. София гр. Банкя и гр. Нови Искър - по 1 лв. на метър;
2. Втора зона - на територията на малките населени места – по 0.80 лв. на метър;
3. Трета зона - в неурбанизираните територии – по 0.50 лв. на метър;
(3) В случай, че трасето на одобрения инвестиционен проект за реконструкция и/или полагане на нови енергийни проводи, съвпада изцяло с трасето на съществуващи такива към 03.05.2008г., енергийните предприятия не заплащат за правото на използване.
(4) В случай, че трасето на одобрения инвестиционен проект за реконструкция и/или полагане на нови енергийни проводи, съвпада частично с трасето на съществуващи такива към 03.05.2008г., цената на правото на използване от енергийните предприятия се определя по реда на ал. 1 за новите участъци.
(5) Цената по предходните алинеи се заплаща от енергийните предприятия преди издаване на разрешението за строеж, и в него се прави съответно отбелязване.

§ 6. В Рамковия договор за възлагане извършването на оценки на имоти и вещни права върху имоти, чл. 21, ал. 1 се изменя така:
„ Чл. 21.(1) Настоящият договор се сключва за срок от 5 (пет) години."

§ 7. Сключените рамкови договори с лицензирани оценители се считат за сключени за 5 (пет) години.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре