нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 18.03.2009 Столична програма „Култура”. Съдържателен обхват и приоритети на Програмата през 2009 г. Формуляр за кандидатстване

Столична програма „Култура”

Съдържателен обхват и приоритети на Програмата през 2009 г.

Географският обхват на Столична програма „Култура” включва територията на Столична голяма община.

Времеви обхват на Столична програма „Култура” – в рамките на календарната 2009 г.

СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОБХВАТ

·        София – 130 години столица на  България

·        София – по-красив и одухотворен град

·        София – кандидат за европейска столица на културата

Цели на Програмата:

През 2009 г. Столична програма „Култура” чрез съфинансиране цели подкрепата на:

·        проекти, които разнообразяват и обогатяват градската култура и живот в София;

·        проекти, които утвърждават добрите европейски практики, насърчават културния обмен и позволяват приобщаване към европейските ценности;

·        проекти, които спомагат за децентрализацията на културния живот от център към периферия;

·        проекти, които създават условия и позволяват равен достъп до културата, изкуствата и техните практики на граждани от различни социални и етнически групи и спомагат за тяхното включване в културните процеси;

·        проекти, които насърчават развитието на младежта и активното й включване в културния живот на столицата;

·        проекти, свързани с годишнини на значими български творци от миналото, с принос към София;

·        проекти, които приобщават различни социални групи в риск от изолация, към културния живот и практики в столицата и спомагат равностойно вписване в съвременните културни процеси;

·        идеи за прояви в открито градско пространство;

·        проекти, които се основават на иновативни идеи и практики;

·        проекти, които са интердисциплинарни по своя характер;

·        проекти, които социализират обществено значими културни прояви чрез електронните медии.

През 2009 г. Програмата не подкрепя:

·        разходи за текущата дeйност по поддръжка на общински сгради, покриване на режийни разноски, дългове и т.н. на общински и държавни имоти;

·        разходи за възнаграждения на служители в общински и държавни институции;

·        проекти за вече субсидирани дейности на общински и държавни институции (дейности от програмата, репертоара и т.н.);

·        инвестиционни проекти и строително-монтажни работи, с изключение на проучване, опазване, реставрация, реконструкция, консервация и социализация на недвижими паметници на културата;

·        проекти с неуредени права съгласно Закона за авторските и сродни права;

·        откупки на авторски работи в областта на изобразителното изкуство и музиката;

·        честването на лични юбилеи, бенефиси и др. подобни;

·        проекти, които нарушават човешките права или подбуждат към конфликти и противопоставяне на етническа и религиозна основа;

·        дейности, които дискриминират отделни групи и суб-култури по полов признак или на основа сексуална ориентация, или ги представят в неблагоприятна светлина;

·        проекти за акции и дейности на политически партии.

ПРИОРИТЕТИ И СЕСИИ НА СП „КУЛТУРА” ПРЕЗ 2009 г.


Приоритет 1.
Мултижанрови и интегрални проекти

Мултижанрови проекти, като работни ателиета, творчески срещи, семинари, симпозиуми, конгреси, фестивали, събори и т.н., които се случват на територията на София-град, обогатяват и разнообразяват културния живот на столицата и са изразители на идеи и тенденции в съвременното изкуство и култура и на добрите европейски практики.

Проекти по този приоритет се приемат в две сесии на Програмата през 2009 г. Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 15 000 лв.

Приоритет 2.
Сценични събития в областта на театъра, музиката, балета, цирка, тематични програми и прояви 

Приоритетът включва и дебютни проекти, които представят работи и идеи на артисти и автори започващи професионалния си път. За дебют по тази Програма се определят от първия до третия професионален опит на индивидуалния артист или екипа.

Проекти по този приоритет се приемат в две сесии на Програмата през 2009 г. Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 40 000 лв.

Приоритет 3.
Произведения на аудио и визуалните изкуства

Приоритетът включва и дебютни проекти, които представят работи и идеи на артисти и автори започващи професионалния си път. За дебют по тази Програма се определят от първия до третия професионален опит на индивидуалния артист или екипа.

Проекти по този приоритет се приемат в две сесии на Програмата през 2009 г. Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 40 000 лв.

Приоритет 4.
Изобразително изкуство, пластични изкуства, изложби и каталози

Приоритетът включва и дебютни проекти, които представят работи и идеи на автори започващи професионалния си път. За дебют по тази Програма се определят от първия до третия професионален опит на индивидуалния артист или екипа.

Проекти по този приоритет се приемат в две сесии на Програмата през 2009 г. Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 20 000 лв.

Приоритет 5.
Литература, културна периодика и художествен превод

Проекти насърчаващи развитието и многообразието на книгоиздаването, на културната периодика чрез стимулиране на издания за критическо писане и представяне на теоретични разработки по теми свързани със съвременната култура и изкуство, културология, изкуствознание, театрознание, литературознание, кинознание, музикознание и др.

Приоритетът включва и дебютни проекти, които представят работи и идеи на автори започващи професионалния си път. За дебют по тази Програма се определят от първия до третия професионален опит на индивидуалния артист или екипа.

Проекти по този приоритет се приемат в две сесии на Програмата през 2009 г. Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 6 000 лв.

Приоритет 6.
Междукултурен диалог и мобилност

По този приоритет могат да кандидатстват два вида проекти:

1.     Проекти свързани с индивидуални или групови участия на български граждани в различни международни форуми за изкуство и култура в страните от Европа.

2.     Проекти свързани с индивидуални и групови гостувания на чужди граждани у нас с цел участие във форуми за изкуство и култура.

Проекти по този приоритет се приемат в две сесии на Програмата през 2009 г. Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 5 000 лв. от размера на пътните разходи.

Приоритет 7.
Съфинансиране на проекти по програми на Европейския съюз и резидентски програми

Проекти в областта на съвременната култура и изкуства, които са били вече одобрени за финансиране по някоя програма на Европейския съюз.

Проекти по този приоритет се приемат в две сесии на Програмата през 2009 г. Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 10 000 лв.

Приоритет 8.
Историческо наследство, социализация на недвижими паметници на културата и културни традиции на столицата

1. Проекти свързани с проучване, опазване, реставрация, консервация и социализация на недвижими паметници на културата на територията на София-град.

2. Проекти за изработване на материали за София свързани с историческото наследство, културния туризъм и представящи града като привлекателна туристическа и културна дестинация в Европа.

Проекти по този приоритет се приемат в две сесии на Програмата през 2009 г. Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет, по точка 1, на един проект: 30 000 лв.

Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет, по точка 2, на един проект: 3 000 лв.

Приоритет 9.
Любителско изкуство и детско творчество

Проекти по този приоритет се приемат в две сесии на Програмата през 2009 г. Максимална сума, която може да бъде отпускана по този приоритет на един проект: 3 000 лв.

 

През 2009 г. се обявяват 2 сесии на Столична програма „Култура”:

І сесия – срок за подаване на проекти 16 март – 17 април 2009 г.

ІІ сесия – срок за подаване на проекти 1 юни – 30 юни 2009 г.

Материалите по Програмата и формуляр за кандидатстване могат да се намерят на: www.sofiacouncil.bg, www.sofiaculture.bg

Предложенията се приемат в 3 (три) еднообразни екземпляра на хартиен носител и 1 (един) бр. на електронен носител, в Дирекция „Култура” на Столична община, пл. „Славейков” № 4, ет. 4, стая № 410, дясно, Надежда Семова.

За повече информация тел.: 987-78-94, Ирина Занева,

                                                   986-22-78, Живка Такева – Първанова,

                                                   986-22-75, Надежда Семова.

 

 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Вх. № __________/_______

ИМЕ НА ПРОЕКТА:

……………………………………………………………………………………………….

ПРИОРИТЕТ:

……………………………………………………………………………………………….

Условия:

1.    Исканата сума от Столична програма „Култура” може да е до 80 % от целия проект, като кандидатстващата организация трябва да представи извлечение от банкова сметка, че притежава 20 % от цялата сума, необходима за изпълнението на проекта.

2.    Спечелилите субсидия кандидати сключват договор със Столична община.

3.    Формулярите задължително се попълват на компютър или пишеща машина.

Обща информация за кандидатстващия проект

 

Кандидатстваща

организация

 

 Име на проекта

 

 

Обща стойност

на проекта

 

 

 

Искана подкрепа

 

 

 

 

Осигурени

собствени средства

 

 

 

Място на провеждане

 

 

 

 

Времетраене

на проекта

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от ………………….. ….               до………………..............................

                                                                    (до представяне на завършения продукт)

За служебно попълване!

Представен отчет

Дата _______________

 

 

Финансов отчет

 

Съдържателен

 

Печатни материали

За служебно попълване!

 

Протокол от заседание на експертна комисия

№ ________от ______________

 

Решение ________за сума_______

 

Увед. писмо №_____от _________

Договор № ________от__________

І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

 

·        Име на организацията­­:

 

·        Статут на организацията:

 

·        Адрес:

 

·        Телефон, факс, ел. поща:

 

·        Лице за контакти (име, длъжност в организацията, адрес, тел., факс, ел. поща):

 

·        ЕИК (БУЛСТАТ):

 

·        Име на банката:

 

·        Адрес на банката:

 

·        Клон на банката:

 

·        BIC код:

 

·        IBAN сметка:

 

·        Титуляр на сметката:

 

ІІ.  УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА

1.       Ръководител на проекта:

 

·        Име: …………………………………………………………………………………………

 

·        Месторабота:……………………………………………………………………………….

 

·        Длъжност:…………………………………………………………………………………..

 

·        Служебен адрес, телефон, факс, ел. поща:………………………………………………

  

2.       Други участници в проекта:

Име

Длъжност

Адрес,

телефон

Начин на

участие в проекта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случай, че участниците са повече може да приложите допълнителен списък.

ІII. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

 

 


Искана подкрепа от СП”Култура”

 

 

 


Обща сума,

осигурена от собствени средства

 

Общо разходи по проекта

 

 

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. подробно описание на проекта, /ПРИЛОЖЕНИЕ № 1/;

2. идеен проект, времеви график на изпълнение на проекта;

3. подробен общ бюджет на проекта, /ПРИЛОЖЕНИЕ № 2/;

4. копие от съдебна регистрация или от акта за създаване на юридическото лице от компетентния държавен орган;

5. удостоверение за актуално състояние;

6. копие от данъчна регистрация;

7. удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата и Столична община;

8. свидетелство за съдимост за управляващия/те кандидатстващата организация;

9. извлечение от банкова сметка, че притежава 20 % от цялата сума, необходима за изпълнението на проекта;

10. описание на дейността на кандидатстващата организация от последните три години;

11. информация за успешно осъществени от кандидата проекти в съответната приоритетна област;

12. протокол за прието решение на управителния орган на организацията за кандидатстване с проект пред Програмата,съдържащ и имената на упълномощените лица за ръководител и финансово отговорно лице на проекта;

13. професионална справка за ръководителя и за финансово отговорното лице на проекта;

14. препоръки от институции или организации, гарантиращи подкрепата за проекта;

15. партньорски писма от цитирани в проекта лица и организации с начина им на участие в проекта;

16.копие от удостоверение за включване в регистъра на СП ”Култура”, /ПРИЛОЖЕНИЕ № 3/;

17. документи за уредени авторски и сродни права;

18. други документи, които се изискват за финансиране на проекти от Програмата.

Забележка: ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 и ПРИЛОЖЕНИЕ    2  се представят в седем екземпляра.

V. ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларирам, че:

1.        Запознат съм с условията за кандидатстване, че за непълни и неверни данни проектът ми губи правото да участва в конкурса и няма да бъде разгледан.

2.        Попълнените в този формуляр данни са верни и пълни.

3.        Всички изброени приложения са представени към регистрационния формуляр.

4.        Редовно ще бъдат изплащани отчисленията за авторски и сродни права, съгласно сключените договори.

5.        Ще предоставя подробен отчет и копия от финансово - отчетните документи, пресдосие, рекламни материали в СП „Култура” в едномесечен срок след приключване на проекта.

                                                                                  /подпис и печат/:

София          

дата……………                                                          (Ръководител на проекта)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

междуредие – 1.5; шрифт – Times New Roman – 12;

Предоставя се в 7 екземпляра в плик.

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Заглавие на проекта:

Кандидатстваща организация:

Продължителност на проекта: от..................... до...................

1. Обосновка на проекта (до 20 реда)

Моля, опишете каква е необходимостта от осъществяването на предлагания проект и как той съответства на приоритетите на СП „Култура”.

2. Цели на проекта (до 10 реда)

Избройте конкретните цели на проекта.

3. Целеви групи ( до 15 реда)

Избройте участниците в проекта и опишете накратко ролята на всеки един от тях.Кои са бенефициентите на проекта ? Към каква публика е насочен той?

4. Дейности (до 20 реда)

Моля, избройте конкретните дейности, които ще бъдат осъществени в рамките на проекта.

5. Времеви график

Определете срокове за осъществяване на всяка една от дейностите по проекта.

6. Резултати и продукти (до 30 реда)

Какви са очакваните резултати и продукти от осъществяването на проекта?

Как ще бъдат популяризирани? Какви са възможностите за продължаване на проекта след приключване на финансирането от СП „Култура”?

7. Партньори

Кратка информация за всеки един от партньорите по проекта, ако има такива.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Предоставя се в 7 екземпляра в плик.

ПОДРОБЕН ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид разхоД

 

 

 

 

 

 

 

Единична стойност

Брой/обем

Финансиране

 

 

 

 

Обща

сума

 

(в лева)

 

 

от Столична програма „Култура”

 

със собствени средства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

 

 

 

ПРОЦЕНТНО ИЗРАЖЕНИЕ (%)

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА”

1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

Р Е Г И С Т Ъ Р

НА СП „КУЛТУРА”

Служебно попълване

Вписвам в Регистър

                                                                                                        Служебно попълване

Под №

                                                                                                       

Служебно попълване

Дата                      

                                                                                                                                                                   

                                                                                                         Служебно попълване

Подпис                             

                                                            До

                                                            Координатора на

Столична програма "Култура" на

Столична община

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

за вписване в регистъра на СП „Култура”

 

 

            Госпожо Координатор,

 

            моля да бъде вписано в Регистъра на СП „Култура” като кандидат

 

 

физическо / юридическо лице

 

за правото да кандидатства за финансиране на проекти, съгласно приоритетите на СП „Култура”.

Декларирам, че всички предоставени данни са достоверни, и че съм запознат(а) с процедурите, правата и задълженията, произтичащи от кандидатстването за съфинансиране на проекти.

 

 

Дата:                                                                                             Подпис:

 

 

Име:

 

 

Адрес:                          

 

 

Град:

 

 

Пощенски код:

 

 

Телефон:

 

 

Факс:

 

 

Ел. поща:

 

 

 

 

 

< < обратно към страница "Новини"
нагоре