нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 23.03.2009 Доклад и проект за решение от Д. Бъчваров, В. Лилков, Хр. Ангеличин, И. Йонков и П. Москов - общински съветници от ДСБ, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на СО

До Столичен общински съвет

ДОКЛАД

Относно: "Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община"

от: Д. Бъчваров, В. Лилков, Хр. Ангеличин, И. Йонков, П. Москов общински съветници от ДСБ в СОС

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Наредба за организация на движението на територията на Столична община е определен режимът на платено паркиране на пътни превозни средства в "Синя зона". В раздел 2.3, приет от СОС с Решение № 460 по Протокол № 17 от 24.07.2008 е установен „Режим на платено преференциално паркиране на ППС по постоянен адрес". Съгласно чл. 51а, ал. 2 от Наредбата „Собственици на ППС, живущи по постоянен адрес на улици или площади с въведен режим за кратковременно платено паркиране „Синя зона", имат право да паркират в тази зона в близост до постоянния си адрес по посока на движението в сектора, ограничен от най-близките пресечни улици, а за живеещите на пешеходни зони -по пресечните улици". Това създава определено неудобство за паркиране за гражданите, живущи в „Синя зона" и предизвика недоволство, подписки и съдебно дело срещу това решение, защото:
Отсечките от софийските улици, ограничени от най-близките преки улици, са с най-различна дължина и натовареност, с различен брой на живущите на тях, регистрирани с постоянен или настоящ адрес, което създава неравнопоставеност между гражданите, живеещи на дадена улица и квартал за възможността за преференциално паркиране.
В много случаи възможността за преференциално паркиране се оказва на практика „невъзможност", защото: на тези улици има места за служебен абонамент и места за ППС на инвалиди, на които има забрана за паркиране; на 5 м. от кръстовищата е забранено да се паркира; в „Синя зона" са концентрирани сгради и места, където влизат или излизат ППС и пред тях е забранено паркирането (чл. 98, ал. 1, т.5 и т.6 и ал. 2, т. 1 от ЗДП). Тези ограничения на някои отсечки от улици действат в съвкупност и свободните за преференциално паркиране места се оказват много малко.
В централната градска част има улици или части от тях, на които са съсредоточени много административни и обществени сгради, офиси на фирми и увеселителни заведения и на практика трафикът около тях е постоянен до полунощ, което прави невъзможно паркирането.
Част от улиците в „Синя зона" позволяват двустранно паркиране, докато на други улици паркоместата са разположени само от едната й страна, което също определя различни възможности за паркиране за гражданите.
В Наредбата не е посочено, какви права имат собствениците на лизингови автомобили, които има постоянен адрес в „Синя зона", а техните права са регламентирани с решение на фирма „Паркинги и гаражи".
Много от притежателите на ППС живеят на територията на „Синя зона" на настоящ адрес, където притежават жилища, а постоянният им адрес е извън нея, при което съгласно разпоредбата на чл. 51а те са лишени от възможността да получат винетен стикер за преференциално паркиране.
Въз основа на изложеното по-горе считаме, че трябва да бъдат направени изменения и допълнения в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, които да дадат еднакви възможности за паркиране на притежателите на ППС, регистрирани на територията на „Синя зона" по постоянен и/или настоящ адрес, като предлагаме: собственици на ППС или лизингополучателите на лизингови автомобили, живущи по постоянен или настоящ адрес на улици или площади с въведен режим за кратковременно платено паркиране „Синя зона" да имат право да паркират в тази зона на територията на административния район, в който притежават постоянен или настоящ адрес. Това не нарушава по никакъв начин възможностите за паркиране на другите граждани, а създава равни възможности за преференцилано паркиране. Например ако двама притежатели на винетен стикер за преференциално паркиране едновременно паркират не на отредения им съгласно действащата Наредба участък от „тяхната" улицата, а просто разменят местата си, това само ще ги улесни и математически погледнато не увеличава броя на автомобилите на улицата, не затруднява движението, а само го облекчава.
Освен това броят на паркоместата, определени за „Служебен абонамент" за паркиране нарасна прекалено в последните години, което ограничава възможностите за свободно и преференциално паркиране за гражданите, поради което предлагаме броят на местата за служебно паркиране да бъде ограничен. Предлагаме този брой да не надвишава 10 % от общия брой на паркоместата във всяка улица, площад или паркинг с режим за платено паркиране „Синя зона" и режимът за платено паркиране „Служебен абонамент" да се допуска само за осигуряване на паркоместа за дейности, обслужващи сериозен обществен интерес - банкови услуги, здравни услуги и други по списък, утвърден от Столичния общински съвет по предложение на кмета на Столична община.

Вносители:
Д. Бъчваров, В. Лилков, Хр. Ангеличин, И. Йонков, П. Москов

 

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ №
на Столичния общински съвет
от        2009 година

ЗА: "Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община"

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

Изменя и допълва Наредбата за организация на движението на територията на Столична община, както следва:
1. В чл. 50 се създават нови ал. 7 и ал. 8:
ал.(7) Броят на местата, определени за режим на платено паркиране „Служебен абонамент", не могат да надхвърлят 10% от общия брой на паркоместата на всяка улица, площад или паркинг с режим за платено паркиране „Синя зона".

ал.(8) Режим за платено паркиране „Служебен абонамент" се допуска само за осигуряване на паркоместа за дейности, обслужващи сериозен обществен интерес по списък, утвърден от Столичния общински съвет по предложение на кмета на Столична община.

2. В текста на Раздел 2.3 се добавят думите „или настоящ адрес".

3. Изменя текста на чл. 51а ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 5, както следва:

(1) На улици и площади с въведен режим за кратковременно платено
паркиране "Синя зона", кметът на СО със заповед може да въвежда режим
на платено преференциално паркиране на ППС по постоянен или настоящ
адрес на собствениците им и на лизингополучателите на лизингови
автомобили.

(2) Собственици на ППС или лизингополучателите на лизингови автомобили, живущи по постоянен или настоящ адрес на улици или площади с въведен режим за кратковременно платено паркиране „Синя зона", имат право на платено преференциално паркиране в тази зона на територията на административния район, в който притежават постоянен или настоящ адрес при спазване на всички изисквания на настоящата Наредба и Закона за движение по пътищата.

(3) Паркирането по ал. 2 става само с винетен стикер, който предоставя правото за ползване на режима на платено преференциално паркиране на територията на един административен район на Столична община. Видът на винетните стикери, задължителната информация, съдържаща се в тях и зоната на паркиране на ППС са указани в Приложение № 14.

(5) Винетен стикер не се издава на лица притежаващи място за паркиране или гаражна клетка в урегулирания поземлен имот, на който е постоянния им или настоящия адрес.

Настоящото   решение   е   прието   на      заседание   на   Столичния

общински   съвет,   проведено   на      2009   г.,   Протокол  

от        2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

                                        Председател на СОС

                                                               Андрей Иванов

Обосновка

Изменението на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община има за цел предоставяне на еднакви възможности за паркиране на притежателите на ППС и лизингополучателите на лизингови автомобили, които са адресно регистрирани по постоянен или настоящ адрес на улици или площади с въведен режим за кратковременно платено паркиране „Синя зона". Действащата в настоящия момент Наредба създава неравнопоставеност и предизвиква неудобства и недоволство сред гражданите.
Измененията по отношение на платеното паркиране „Служебен абонамент" са свързани с това да бъдат сложени ограничения, както в броя на паркоместата, отредени за служебно паркиране, така и по отношение на случаите, в които това се допуска. С измененията на Наредбата се ограничава броят на паркоместата, определени за „Служебен абонамент" и се предвижда той да се допуска само за осигуряване на паркоместа за дейности, обслужващи сериозен обществен интерес по списък, утвърден от СОС по предложение на кмета на Столична община.

Информация за мотивите и характера на предлаганото решение за оповестяване по реда на чл. 12, ал. 2 от Правилника на СОС

Предлаганото решение се отнася до изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на СО. С него се дава право на притежателите на ППС и на лизингополучателите на лизингови автомобили, живущи по постоянен или настоящ адрес на улици или площади с режим за кратковременно платено паркиране „Синя зона" преференциално да паркират с винетен стикер в тази зона на територията на административния район, в който притежават постоянен или настоящ адрес.
С решението се ограничава броят на паркоместата за служебно паркиране, като той не трябва да надвишава 10 % от общия брой на паркоместата във всяка улица, площад или паркинг с режим за платено паркиране „Синя зона". Режим за платено паркиране „Служебен абонамент" се допуска само за осигуряване на паркоместа за дейности, обслужващи сериозен обществен интерес - банкови услуги, здравни услуги и други по списък, утвърден от Столичния общински съвет по предложение на кмета на Столична община.
Изменението на Наредбата и нейното изпълнение не е свързано с допълнителни финансови разходи.

Изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община"

Раздел 2.Режим на платено паркиране на ППС

................................

Раздел 2.2.Режим на платено паркиране на ППС - „Служебен абонамент"

Чл.50. (1)На улици, площади и паркинги - общинска собственост, на
специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент".

(2) Редът и условията за определяне на местата с режим на платено паркиране „Служебен абонамент" се утвърждава със заповед на кмета на Столична община.

(3) Административни и обслужващи звена, които изцяло се издържат от столичния общински бюджет, ползват за служебни нужди безплатно места за паркиране, означени по съответния начин.

(4) (Изменена с Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2008) Редът и условията за използване на местата за служебни нужди, посочени в ал. 3 се определят със заповед на кмета на Столична община.

(5) Временно закриване на места за паркиране в режим „Служебен абонамент", с цел провеждане на заявени по съответния ред в СО мероприятия от частен характер, се допуска единствено в неработни дни, а в работни дни за времето след 19.30 ч., но не по-късно от 08.30 часа.

(6) Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден само в работни дни от 08.30 до 1.9.30 ч.

Нова ал. (7) Броят на местата, определени за режим на платено паркиране „Служебен абонамент", не могат да надхвърлят 10% от общия брой на паркоместата във всяка улица, площад или паркинг с режим за платено паркиране „Синя зона".

Нова ал. (8) Режим за платено паркиране „Служебен абонамент" се допуска само за осигуряване на паркоместа за дейности, обслужващи сериозен обществен интерес по списък, утвърден от Столичния общински съвет по предложение на кмета на Столична община.

Раздел 2.3. (нов – Решение № 460 по Протокол № 17 от 24.07.2008) Режим на платено преференциално паркиране на ППС по постоянен/настоящ адрес

Чл. 51а. (1) На улици и площади - общинска собственост, с въведен режим за кратковременно платено паркиране "Синя зона", кметът на СО със заповед може да въвежда режим на платено преференциално паркиране на ППС по постоянен или настоящ адрес на собствениците им или по постоянен/настоящ адрес на лизингополучателите на лизингови автомобили.

(2) Собственици на ППС или лизингополучателите на лизингови автомобили, живущи по постоянен или настоящ адрес на улици или площади с въведен режим за кратковременно платено паркиране „Синя зона", имат право да паркират в тази зона на територията на административния район, в който притежават постоянен/настоящ адрес (отменя се – в близост до постоянни си адрес по посока на движението в сектора, ограничен от най-близките пресечни улици, а за живеещите на пешеходни зони – по пресечните улици) спазване на всички изисквания на настоящата наредба и закона за движение по пътищата.

(3) Паркирането по ал. 2 става само с винетен стикер, който предоставя правото за ползване на режима на платено преференциално паркиране на територията на един административен район на Столична община. Видът на винетните стикери, задължителната информация, съдържаща се в тях и зоната на паркиране на ППС са указани в приложение № 14.

(4) Правото по ал. 2 се прилага за 1 /един/ автомобил на жилище.

(5) Винетен стикер не се издава на лица притежаващи място за паркиране или гаражна клетка в урегулирания поземлен имот, на който е постоянния им или настоящия адрес.

(6) Редът и условията за издаване на винетен стикер по ал. 3 е определен в приложение № 15.

(7) Лицата, желаещи да се възползват от този режим, заплащат еднократно цена на услугата за една година в размер на 70 (седемдесет) лв. с включен ДДС.

(8) Винетните стикери по ал. 3, удостоверяващи правото на преференциално паркиране на територията на Столична община, се издават, активират, анулират и контролират оперативно от общинското дружество „Паркинги и гаражи" ЕАД по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Столична община.

(9) Притежаването на винетен стикер по ал. 3 не отменя съответната санкция при паркиране на ППС в нарушение на ЗДП и НОДТСО.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре