нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 25.03.2009 Доклад и проект за решение от Таня Найденова и Георги Свиленски, общински съветници, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на СО

ДО
СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДОКЛАД
от Таня Найденова и Георги Свиленски – общински съветници

Относно: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, приета с Решение № 458 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., изменена и допълнена с Решение № 675 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г. на СОС

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Предлаганата промяна касае чл. 21., ал. 1 от Наредбата за превоз на пътници и условията за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община.
С  приемането  на Наредбата за превоз на пътници и условията за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община беше пропусната  възможността да бъдат включени в правото на  преференциални услуги от Столична община, а именно преференциални карти за пътуване с масовия градски транспорт на персонала от детските ясли и медицинските специалисти в училищни здравни кабинети, както и педагогическия и непедагогически персонал в учебните и детски заведения на територията на Столична община.
Считаме, че сме длъжници на тази социална група служители на Столична община. Това е един вид стимул към тях и наша отговорност да подобрим техните условия на труд. Това е знак за равенство между различните категории служители в общината. Необходимите средства за обезпечаване на тази промяна в Наредбата да бъдат осигурени с актуализацията на бюджета след отчета за първото полугодие на 2009 г.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление  и местната администрация, предлагаме на СОС проект за решение, който прилагаме.

Таня Найденова, общински съветник
Георги Свиленски, общински съветник

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ № _____
на Столичния общински съвет
от _________ 200__ година

ЗА: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, приета с Решение № 458 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., изменена и допълнена с Решение № 675 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г. на СОС

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление  и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

            1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, приета с Решение № 458 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., изменена и допълнена с Решение № 675 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г. на СОС, както следва:
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, приета с Решение № 458 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., изменена и допълнена с Решение № 675 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г. на СОС

§ Чл. 21, ал. 1 се допълва с нова т. 14, както следва:
„14. Служители, работещи по трудово правоотношение, в общинските учебни и детски заведения на територията на Столична община.”

Настоящето решение е прието на ___ заседание на Столичния общински съвет, проведено на __________ 200__ г., Протокол № ______ от _______ 200__ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

            Председател на Столичния общински съвет:

                                                                   Андрей Иванов

< < обратно към страница "Новини"
нагоре