нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 28.04.2009 Доклад и проект за решение от Минко Герджиков, зам.-кмет на СО, относно изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества

                       ДО
                       Г-Н АНДРЕЙ ИВАНОВ
                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

ОТ МИНКО ГЕРДЖИКОВ - ЗАМ. КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества в частта на Раздел IX - Определяне възнаграждението на членовете на изпълнителните и контролни органи в едноличните търговски дружества с общинско имущество.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

С Решение № 132 по Протокол № 33 от 26.02.2009 г. Столичен общински съвет преобразува дружествата с ограничена отговорност (Специализирани болници, Диспансери, Диагностично-консултативни центрове, Медицински центрове, Дентален център, Медико-дентален център и Медико-техническа лаборатория) в еднолични дружества с ограничена отговорност 100% собственост на Столична община и акционерните дружества (Многопрофилни болници за активно лечение и Специализирани акушеро-гиненкологични болници за активно лечение) в еднолични акционерни дружества 100 % собственост на Столична община, чрез промяна в структурата на капитала.
Администрацията на Столична община предприе всички необходими действия за изпълнение на решението и към момента част от дружествата имат вписване в търговския регистър на Агенция по вписванията на горните обстоятелства.
С Решение № 132 по Протокол № 33 от 26.02.2009 г. Столичен общински съвет възлага на кмета на Столична община да сключи договори за възлагане на управлението с управителните органи на медицинските търговски дружества. След извършен обстоен анализ на предоставените данни от годишните финансови отчети за 2008 г. на търговските дружества - лечебни заведения се установи, че прилагайки Раздел IX на Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества, възнагражденията, които управителните органи следва да получават са равни или по-малко от размера на една средна работна заплата за дружеството.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 137, ал.1, т. 5, чл. 221, т. 5 от Търговския закон, предлагам Столичен общински съвет да вземе решение, съгласно приложения проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества в частта на Раздел IX - Определяне възнаграждението на членовете на изпълнителните и контролни органи в едноличните търговски дружества с общинско имущество, неразделна част от доклада.

                                          МИНКО ГЕРДЖИКОВ
                                           ЗАМ. КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ  
на Столичния общински съвет
от 2009 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества в частта на Раздел IX -Определяне възнаграждението на членовете на изпълнителните и контролни органи в едноличните търговски дружества с общинско имущество.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 137, ал. 1, т. 5, чл. 221, т. 5 от Търговския закон,

СТОЛИЧНИЯТ   ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества, приета с Решение № 789 по Протокол № 91 от 21.1.2006 г. на СОС, изменена и допълнена с Решение № 1027 по Протокол № 95 от 18.12.2006 г., Решение № 157 по Протокол № 102 от 08.03.2007 г. и Решение № 497 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г. на СОС в частта на Раздел

1.1.   Допълва заглавието на Раздел IX, както следва:

Раздел IX

Определяне възнаграждението на членовете на изпълнителните и контролните органи в едноличните търговски дружества с общинско имущество, в т.ч. и едноличните търговски дружества с общинско имущество - лечебни заведения.

1.2. Допълва алинея 2 на чл. 47 с ново изречение , както следва:

(2) Месечните възнаграждения на членовете на изпълнителните и контролните органи на едноличните търговски дружества с общинско имущество- лечебни заведения, се определят чрез бална оценка, образувана въз основа на резултатите за отчетното тримесечие по показателите и критериите от таблиците съгласно приложение № и определената стойност на една бална единица.

Настоящето решение е прието на              заседание на Столичния общински съвет,

проведено на ______________ 200___ г., Протокол №__________ от_________ 200___ г. и е

подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:
                                                                                 Андрей Иванов

 

 

Приложение № 1 А
Показатели и критерии за определяне на балната оценка ( БО ) в едноличните търговски дружества с общинско имущество - лечебни заведения

1. Стойност на ДМА

Критерии

БО

1.

До 10 хил.лв. вкл.

0,0

2.

Над 10 хил.лв. до 100 хил.лв. вкл.

0,5

3.

Над 100 хил.лв. до 500 хил.лв.вкл.

1,0

4.

Над 500 хил.лв.

1,5

Стойността на ДМА се определя по данни от баланса към 31.12.  на предходната година и важи за цялата следваща година.

2. Средносписъчен брой на персонала по трудов договор

Критерии

БО

1.

До 10 бр.персонал вкл.

0,0

2.

От 10 до 100 бр.персонал вкл.

0,5

3.

От 101 до 500 бр.персонал

1,0

4.

Над 501 бр.персонал

1,5

Средносписъчния брой на персонал по трудов договор се определя по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваща година.

3.  Коефициент ( К ) на изменение на краткосрочните задължения

Критерии

БО

1.

Над 1,2

0,0

2.

Под 1,2 до 0,8

0,5

3.

Под 0,8

1,0

"К" на изменение на краткосрочните задължения се определя като отношение на отчетените по баланс към 31.12. краткосрочни задължения спрямо предходната година и важи за цялата следваща година.

4. Коефициент ( К ) на рентабилност на 100 лв. приходи

Критерии

БО

1.

До 0,0 вкл.

0,0

2.

Над 0,0 до 5,0 вкл.

0,5

3.

Над 5,0 до 10,0 вкл.

1,0

4.

Над 10,0

1,5

"К" на рентабилност на 100 лв. приходи се определя от отчета за приходи и разходи за всяко тримесечие като отношение на счетоводната печалба към общите приходи умножени по 100. При изчисляване на счетоводната печалба се приспадат:

-   приходите на дружествата , получени от продажба на ДМА и ДНМА и балансовата стойност на отписаните при продажбата ДМА и ДНМА.

-   извънредните приходи и извънредните разходи

< < обратно към страница "Новини"
нагоре