нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 29.04.2009 Доклад и проект за решение от инж. Александър Цветков, зам.-кмет на СО, относно изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги

ДОКЛАД

от инж. Александър Цветков, зам.-кмет на Столична община

ОТНОСНО: Изпълнение на Решение № 153 по Протокол № 35 от 12.03.09 г. за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Вземайки предвид кризисната ситуация, позициите на заинтересованите браншови организации, променената промишлена зона на Столицата, увеличаващите се задръствания по граничните улици на зона „Първа" и за осигуряване влизането на товарни автомобили с допустима максимална маса над 8 тона до Сточна гара, предлагаме следните изменения и допълнения на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община:
1. Чл. 28, ал. 1, т. 3 да се измени, както следва: „Забранява се влизането на товарни автомобили с допустима максимална маса над 8 тона в зона „Първа" от 07.00 ч. до 21.00 ч., с изключение на следните улици и булеварди в зоната: бул. „Сливница", ул. „Владайска река", ул. „Зидарска", ул. „Градинарска", ул. „Резбарска" и бул. „Ген. Данаил Николаев".
2.  Чл. 28, ал. 3, т. 1 да се измени, както следва: заличава се текста: „е
зоните по ал.1 за извършване на строителни работи - в срока на одобрения график за строителство" и да се добави текста: „с допустима максимална маса над 4 тона по ал. 1, т. 1 и над 8 тона по ал. 1, т. 3.". Точката да придобие вида:
„1.   за   товарни  автомобили  и  строителни  машини  с  допустима максимална маса над 4 тона по ал. 1, т. 1 и над 8 тона по ал. 1 т. 3."
3.   В чл. 28, ал. 3, т. 2 да се измени, както следва: да се добави израза специализиран" и" и точката да придобие вида:
„2. за автобуси, изпълняващи „специализиран" и "случаен" превоз на пътници с цел туристическо посещение, обслужващи хотели, сватби, абитуриентски тържества и други подобни - в зоната по ал. 1, т. 2."
4.  В чл. 28, ал. 3 т. 3 да се измени, както следва: заличава се текста: „- за конкретно посочен интервал от време, но не по-дълъг от 2 часа в денонощието" и точката да придобие вида:
„3. за автомобили, зареждащи обекти, сгради и съоръжения в парковете и градините - на местата по ал. 1, т. 7."
5. В чл. 28, ал. 3 да отпадне т. 4 със следния текст: „4. За товарни автомобили до 8 тона, зареждащи търговски обекти в зона "Център" - за конкретно посочен интервал от време, но не повече от два часа в денонощието."
6. В чл. 28, ал. 3 да отпадне т. 5 със следния текст: „5. за ППС с животинска тяга, обслужващи сватби и абитуриентски тържества - в зоната по ал. 1, т. 8."
7. Приложение № 8 „Ред за определяне на изключенията за издаване на пропуски по Чл. 28, ал. 7 да се измени, както следва:
В т. 1. да се заличат изразите: „одобрен график за строителство, договори за превоз или доставка", „договор за инкасо" и фактура за превоза", като се добавят изразите, както следва: след думата „писмено" заявление - свободен текст, в което се посочва адресът /зоната за движение/, марка. Държавен контролен номер на автомобила и максимална маса съгласно големия регистрационен талон"; след думата „доказателства" разрешение за строеж или договори за обслужване, или"; преди израза: „решение на съда за регистрация на фирмата" се добави думата копие", а преди израза: „регистрационния талон на автомобила" да се добави: копие на големия". Да се заличи израза "и др."
Точка 1 да придобие вида: „Потребността от ползване на право на изключение за случаите, посочени в чл. 28, ал. 7 на Наредбата, се заявява от превозвачите, а в отделни случаи - от ползвателя на транспортната услуга. Заявката се прави чрез писмено заявление - свободен текст, в което се посочва адресът /зоната за движение/, марка, Държавен контролен номер на автомобила и максимална маса съгласно големия регистрационен талон. Прилагат и доказателства: разрешение за строеж или договори за обслужване, или търговско разрешително, копие от решение на съда за регистрация на фирмата, копие на големия регистрационния талон на автомобила."
Т. 4. става т. 3. В първото изречение цифрата „6" да се замени с цифрата „3" и да се заличи текста За еднократни или краткотрайни потребности може да се издава само временен пропуск с валидност до 5 дни."
Точката да придобие вида: Валидността на пропуска по чл. 28, ал. 3 не може да надвишава 3 месеца."
Създава се нова т. 4 със следния текст: „За еднодневна или краткосрочна потребност може да се издава пропуск, който се заявява най-късно до 12.00 часа на предходния ден."
Т. 3. става т. 5. със следния текст: 5. Пропуските по т.2 на това приложение се издават най-много 5 дни след заявяването им и за тях се води дневник."

Образец на пропуска

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ "ТРАНСПОРТ"

ПРОПУСК №.................. /..................

На основание чл. 28, ал.7 от Наредбата на Столичен общински съвет за организация на движението на територията на Столична община се разрешава на МПС:

Вид ................................... марка........................................ ДК№..........................

Собственост на:......................................................................................................

Влизане в зона: .........................................................................................................

по маршрут:..............................................................................................................

Важи от................... до.................... 200...... г.

без право на паркиране.

В зоната е задължително спазването на всички други забрани и режим на движение.

Забранено е ваденето на копия.

ДИРЕКТОР:

 

Прави впечатление, че не всички категории услуги, изискващи издаване на пропуск са обхванати в достатъчна степен с организацията и технологията на работа при изпълнението на приетите промени в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г.). Това доведе до постъпване в Столична община на голямо количество заявления от фирми с искане за предоставяне на услугата съобразно потребностите им. Заслужават внимание следните писма:
Писмо вход. № 09-00-232/12.03.09 г. на Областния управител на област София град и писмо от фирми позиционирани в района на Сточна гара, вход. № 2600-1674/09.03.09 г., в които са посочени трудностите на „БДЖ" ЕАД и други юридически лица относно възникнало ограничение с пътни знаци и табели на достъпа на товарни автомобили до товарна гара София и контейнерния терминал там;
Писма вход.: № 29-00-45/04.03.09 г. на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска" ЕАД, № 6600-783/27.03.09 г. на Първа многопрофилна болница за активно лечение -София АД относно ежедневната   необходимост   от   доставка   на   животоспасяващи   медицински консумативи и икономическата невъзможност на болниците да посрещнат разходите по издаването на пропуски, съгласно условията на Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г.;
- Относно запитване от Митниците на територията на Столична община, становището на работната група е да се спазва създадената организация на движение в зона „Център", като заинтересованите заявяват необходимите пропуски по общия ред.
От писмените заявления и устни запитвания могат да се обобщят следните категории услуги, които не са обхванати от действащите наредби:
автомобилите, обслужващи здравни заведения за превоз на биологични отпадъци, зареждащи с консумативи, спално и постелно бельо;
автомобилите на подизпълнителите на дружествата-концесионери за поддържане на чистотата, използвани при изпълнение на задачите им по договорите със СО, както и на колективните организации за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на СО;
автомобилите на подизпълнителите на експлоатационните дружества -собственици или ползватели на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в обхвата на улицата, използвани при отстраняване на аварии;
автомобилите на подизпълнителите на работи по поддържане на улиците, релсовия път и контактно-кабелната мрежа на градския транспорт, поставяне и поддръжка на вертикалната и хоризонтална сигнализация, светофарните уредби и уличното осветление, поддръжка на зелената система;
- специализираните автомобили, обслужващи радия и телевизии;
- автомобилите, обслужващи операта, оперетата, театри и читалища, университети, училища, детски градини, изложби на произведения на изкуството, пощите и печатниците на медийните издания за доставка на консумативи;
- специализираните автомобили за „Пътна помощ";
- автомобили, доставящи суровини за хранително-вкусовата промишленост;

автомобилите на фирми, изпълнители и подизпълнители на обекти, финансирани от Столична община каквито са метрополитена, обществени и жилищни сгради в това число: детски градини, жилища от фонда на Столична община, здравни и културни заведения, ситуирани в зоните „Център" и „Първа". Характерното в тези случаи е, че размерът на сумата от издадените пропуски се акумулира в стойността на крайния продукт, като за тези обекти освен, че СО няма да реализира финансов ефект, ще следва да заплати и 20% ДДС върху размера на цената от издадените пропуски. Пример в това отношение е изграждането на метрополитена, където средно дневно се работи с около 200 бр. тежкотоварни автомобила и бетоносмесители на подизпълнители с приблизителен размер на стойността на разрешителните 45-50 хил. лв. дневно или утежнение стойността на обекта с около 1-1,5 млн. лв. месечно.

При обработката на заявленията за издаване пропуски прави впечатление, че в немалко случаи, юридическите лица аргументирано доказват невъзможността да се извършат услугите в рамките на определените от Наредбата двучасови интервали от време.

Необходимо е създаването на регламент за решаването на особените случаи от практиката.

В Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и определените цени на пропуските, по условията на Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г. за януари и февруари 2009 г. са издадени средно по 450 бр. на обща стойност от по около

100 000 лв. За периода преди влизане в сила на Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г. са издавани средно по 600 бр. пропуски с тримесечна валидност, за което са реализирани по около 12 000 лв. месечно.

При срещите ни с представители на заявителите, се изтъква аргумента, че съгласно Закона за движение по пътищата , чл. 183, ал. 3, т. 5 глобата е 30 лв. и все по-голяма част от фирмите предпочитат да я платят вместо да подават документи за издаване на пропуски. Вземайки предвид необходимостта от максимално удовлетворяване на заявителите чрез приближаване на таксите до платежните им възможностите в условията на икономическата криза, отчитайки факта за намаляване условията за корупция и доближаване на приходите до оптималните размери, чрез увеличаване на събираем оста и стимулиране желанието на заявителите да ползват предлаганата административна услуга, предлагаме т. 18 от Приложение № 12-Услуги, предоставяни от Дирекция „Транспорт" от Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, да се измени и допълни, както следва:

В абзац 1 да се замени израза: „- за зони, забранени за влизане на товарни автомобили и автобуси - 20,00 лв. за едно превозно средство" със следния текст:

„ - в зони, забранени за влизане на товарни автомобили и строителни машини:

а) от 4 до 8 тона по 10 лева за едно превозно средство на ден или 150 лв. за
едно превозно средство за срок от три месеца;

б) от 8 до 20 тона по 15 лева за едно превозно средство на ден или 300 лв.
за едно превозно средство за срок от три месеца;

в)  от 20 до 30 тона по 20 лева за едно превозно средство на ден или 400 лв.
за едно превозно средство за срок от три месеца;

г) над 30 тона по 25 лева за едно превозно средство на ден или 500 лв. за
едно превозно средство за срок от три месеца, без извън габаритните МПС
/моторни превозни средства/ съгласно чл. 5, 6 и 7 от Наредба 11/03.2001 г.
„За
движение
превозни средства/ съгласно чл. 5, 6 и 7 от Наредба 11/03.2001 г. „За
движение на извън габаритни и тежки ППС /пътни превозни средства/;"

Да отпадне абзац 2 със следния текст „- в зони- за улици, забранени за влизане на моторни превозни средства - 40,00 лв. за едно превозно средство."

Да се създаде нов абзац 2 със следния текст: (приет с Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г.)

„- в зони, забранени за влизане на автобуси - 40 лева за едно превозно средство за срок от 3 месеца;"

Да се създаде нов абзац 3 със следния текст: (приет с Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008 г.)

„- за автомобили, зареждащи обекти в зоните и по реда на чл. 28, ал. 3, т. 3 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община - по 10 лева за едно превозно средство на ден или 100 лева за срок от 3 месеца;"

Така предложените суми, по наше мнение ще удовлетворят максимален брой потребители, без да се утежнява драстично бюджета им, а това от своя страна ще увеличи приходите за общината, като ще намали оплакванията и недоволствата на гражданите.

Предлагам на вниманието Ви, проект за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Проект за решение.

                       Зам.-кмет на Столична община:


                                                                          Александър Цветков

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ   

на Столичния общински съвет
от____________ 200.. година

ЗА: Изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община:

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

§1. Чл. 28, ал. 1, т. 3 придобива следната редакция:

„Забранява се влизането на товарни автомобили с допустима максимална маса над 8 тона в зона „Първа" от 07.00 ч. до 21.00 ч., с изключение на следните улици и булеварди в зоната: бул. „Сливница", ул. „Владайска река", ул. „Зидарска", ул. „Градинарска", ул. „Резбарска" и бул. „Ген. Данаил Николаев".

§ 2. В Чл. 28, ал. 3, т. 1 придобива следната редакция:

„1. за товарни автомобили и строителни машини с допустима максимална маса над 4 тона по ал. 1, т. 1 и над 8 тона по ал. 1, т. 3."

„1. за товарни автомобили и строителни машини с допустима максимална маса над 4 тона по ал. 1, т. 1 и над 8 тона по ал. 1, т. 3."

§ 3. В чл. 28, ал. 3, т. 2 придобива следната редакция:

„2. за автобуси, изпълняващи „специализиран" и "случаен" превоз на пътници с цел туристическо посещение, обслужващи хотели, сватби, абитуриентски тържества и други подобни - в зоната по ал. 1, т. 2."

§ 4. В чл. 28, ал. 3 т. 3 придобива следната редакция: „3. за автомобили, зареждащи обекти, сгради и съоръжения в парковете и градините - на местата по ал. 1, т. 7."

§ 5. В чл. 28, ал. 3 отпада т. 4 със следния текст:

„4. За товарни автомобили до 8 тона, зареждащи търговски обекти в зона "Център" - за конкретно посочен интервал от време, но не повече от два часа в денонощието. "

§ 6. В чл. 28, ал. 3 да отпадне т. 5 със следния текст:

„5. за ППС с животинска тяга, обслужващи сватби и абитуриентски тържества - в зоната по ал. 1, т. 8."

§ 7. Приложение № 8 „Ред за определяне на изключенията за издаване на пропуски по Чл. 28, ал. 7 придобива следната редакция:

„1. Потребността от ползване на право на изключение за случаите, посочени в чл. 28, ал. 7 на Наредбата, се заявява от превозвачите, а в отделни случаи - от ползвателя на транспортната услуга. Заявката се прави чрез писмено заявление -свободен текст, в което се посочва адресът /зоната за движение/, марка, Държавен контролен номер на автомобила и максимална маса съгласно големия регистрационен талон. Прилагат и доказателства: разрешение за строеж или договори за обслужване, или търговско разрешително, копие от решение на съда за регистрация на фирмата, копие на големия регистрационния талон на автомобила.

2.       Пропуските за ползването на право на изключение за случаите посочени в чл. 28, ал.7 на Наредбата се издават на заявителя по приложения образец от дирекция "Транспорт" при СО.

3.       Валидността на пропуска по чл. 28, ал. 3 не може да надвишава 3 месеца.

4.       За еднодневна или краткосрочна потребност може да се издава пропуск, който се заявява най-късно до 12.00 часа на предходния ден.

5.       Пропуските по т.2 на това приложение се издават най-много 5 дни след заявяването им и за тях се води дневник."

 

Образец на пропуска
СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКЦИЯ "ТРАНСПОРТ"
ПРОПУСК №.................. /..................

На основание чл. 28, ал.7 от Наредбата на Столичен общински съвет за организация на движението на територията на Столична община се разрешава на МПС:

Собственост на:
Влизане в зона:
по маршрут:.........

Важи от................... до................... 200...... г.

без право на паркиране.

В зоната е задължително спазването на всички други забрани и режим на движение.

Забранено е ваденето на копия.

                                                                   ДИРЕКТОР:

II. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община:

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

§ 1. Текстът в т. 18 от Приложение № 12- Услуги, предоставяни от Дирекция „Транспорт" от Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, придобива следната редакция:

„ - в зони, забранени за влизане на товарни автомобили и строителни машини:

а)  от 4 до 8 тона по 10 лева за едно преЕюзно средство на ден или 150 лв. за
едно превозно средство за срок от три месеца;

б)  от 8 до 20 тона по 15 лева за едно превозно средство на ден или 300 лв. за
едно превозно средство за срок от три месеца;

в)  от 20 до 30 тона по 20 лева за едно превозно средство на ден или 400 лв. за
едно превозно средство за срок от три месеца;

г)  над 30 тона по 25 лева за едно превозно средство на ден или 500 лв. за
едно превозно средство за срок от три месеца, без извън габаритните МПС
/моторни превозни средства/ съгласно чл. 5, 6 и 7 от Наредба 11/03.2001 г. „За
движение на извън габаритни и тежки ППС /пътни превозни средства/;

- в зони, забранени за влизане на автобуси - 40 лева за едно превозно средство за срок от 3 месеца;

- за автомобили, зареждащи обекти в зоните и по реда на чл. 28, ал. 3, т. 3 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община - по 10 лева за едно превозно средство на ден или 100 лева за срок от 3 месеца."


Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на_____________ 200___ г., Протокол №_________ , точка____ от дневния ред, по доклад №___ и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:

[Андрей Иванов]

< < обратно към страница "Новини"
нагоре