нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 30.04.2009 Обявяване на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Покана
за подаване на проектни предложения по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за подаване на предложенията

Столична община обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма Европейски проекти и развитие на гражданското общество”. Схемата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява със средства, предвидени в бюджета на Столична община за 2009 г. Проектите ще се реализират на територията на Столична община.

Приоритетни области на Програмата са:

Приоритетни област 1: Създаване, прилагане и промоция на добри европейски практики, свързани с подобряване качеството на живот в столицата и засилване на ползите от членството на България в Европейския съюз.

В тази приоритетна област се подкрепят проектните предложения, насочени към:

 • Въвеждане и популяризиране на европейските практики, насочени към повишаване качеството на живот в столицата и утвърждаване принципите на доброто управление в местната власт;
 • Популяризиране на ролята и значението на европейските институции и политиките на ЕС за развитие на местната общност.

Приоритетна област 2: Взаимодействие между структурите на гражданското общество и органите на местната власт пир създавенето, прилагането и популяризирането на политики и практики, насочени към европейското развитие на местната общност и засилване ролята на гражданското общество.

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:

 • Усилване на капацитета и популяризиране ролята и значението на консултативни форми и механизми за реализиация на определени публични политики на местно ниво;
 • Осъществяване на граждански мониторинг при реализация на общински политики.

Приоритетна област 3: Увиличаване на информираността по важни за развитието на общината европейски въпроси и постигането на европейските комуникационни приоритети на Столична община.

Ва тази приоритетна област се подкрепят проектните предложения за :

 • Изграждане на комуникационни механизми за активно предоставяне на информация за Столична община и град София в рамките на ЕС.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

 • семинари, конференции, кръгли маси, обучения;
 • дейности по мониторинг на публични политики и застъпничество;
 • изготвяне  на анализи;
 • публикуване на информационни материали;
 • информационни събития и кампании;
 • други дейности, свързани с постигане на приоритетите.

Проектните предложения се подават на адрес:

гр. София 1000, ул. „Московска” № 33, Дирекция „Европейски програми и проекти, Столична община

Краен срок за подаване на проектни предложения: 30 май 2009 година.

Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване са публикувани на интернет адрес: www.sofiacouncil.bg

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО"

1.  Въведение

Основна цел на настоящите Насоки за кандидатстване е да предоставят на потенциалните кандидати детайлна информация за:

 • Правилата и процедурите за кандидатстване за безвъзмездна помощ от програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество";
 • Допустими кандидати и разходи;
 • Критерии за оценка и одобрение на проектните предложения;
 • Изисквания и процедури за наблюдение и отчитане на изпълнението на проектите, както и за разплащане.

Програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество" на Столичен общински съвет подпомага гражданското общество в създаването и достъпа до разнообразни практики, свързани с членството на Република България в ЕС.

Настоящите насоки за кандидатстване  са разработени в съответствие с правилата за работа по програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество", приети с Решение № 759 на СОС по Протокол № 26 от 11.12.2008 г.

Програмата се ръководи от Програмен съвет.

2. Приоритетни области

Приоритетна област 1: Създаване, прилагане и промоция на добри европейски практики, свързани с подобряване качеството на живот в столицата и засилване на ползите от членството на България в Европейския съюз.

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:

 • въвеждане и популяризиране на европейски практики, насочени към повишаване качеството на живот в столицата и утвърждаване принципите на доброто управление в местната власт;
 • популяризиране на ролята и значението на европейските институции и политиките на ЕС за развитие на местната общност.

Минимална сума, отпускана за един проект по приоритет 1:            15 000 лв.

Максимална сума, отпускана за един проект по този приоритет:  30 000 лв.

Приоритетна област  2: Взаимодействие между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаването, прилагането и популяризирането на политики и практики, насочени към европейското развитие на местната общност и засилване ролята на гражданското общество.

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:

 • усилване на капацитета и популяризиране ролята и значението на консултативни форми и механизми за реализацията на определени публични политики на местно ниво;
 • осъществяване на граждански мониторинг при реализацията на общински политики.

Минимална сума, отпускана за един проект по приоритет 2: 10 000 лв.

Максимална сума, отпускана за един проект по този приоритет: 30 000 лв.

Приоритетна област 3: Увеличаване на информираността по важни за развитието на общината европейски въпроси и постигане на европейските комуникационни приоритети на Столична община.

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения за:

 • изграждане на комуникационни механизми за активно предоставяне на информация за Столична община и град София в рамките на ЕС;

Минимална сума, отпускана за един проект по този приоритет: 10 000 лв.

Максимална сума, отпускана за един проект по този приоритет: 25 000 лв.

3. Максимален размер на безвъзмездната помощ

Приоритет

Размер на средствата

Приоритетна област  1

 

190 000 лв

Приоритетна област  2

 

110 000 лв.

Приоритетна област  3

 

170 000 лв.

 

ОБЩО 

 

470 000 лв.

4. Правила за допустимост

4.1.      Допустимост на кандидатите

Право да кандидатстват за финансиране на проекти по Програмата имат български физически и юридически лица, които отговарят на следните изисквания:

1.            Регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел и по Закона за кооперациите;

2.            Други юридически лица, създадени със закон или акт на орган на изпълнителната власт;

3.            Имат адресна регистрация - за физическите лица, и седалище – за юридическите лица и учрежденията, на територията на Столична община.

Право да кандидатстват за финансиране на проекти по Програмата имат и районите на Столична община.

Кандидатът трябва да бъде пряко отговорен за подготовката и управлението на дейностите и изпълнява по-голяма част от дейностите по проекта.

Изискванията се удостоверяват с оригинали или надлежно заверени копия на документи, издадени от съответния компетентен орган не по-рано от три месеца преди крайната дата за подаване на предложенията за финансиране.

4.2. Допустимост на партньорите

Партньори могат да бъдат всички лица, отговарящи на изискванията за кандидат.

Нямат право да кандидатстват за финансиране или да бъдат партньори, лица, които:

1.     са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;

2.     се намират в ликвидация;

3.     са лишени от право да упражняват търговска дейност;

4.     имат парични задължения към държавата или Столична община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

5.     са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани;

6.     не са изпълнили условия при предходно финансиране от Столична община;

7.     са с установени финансови злоупотреби на финансови средства на Европейските общности.

Изискванията по т. 3 и 5 се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите, а в случай че членовете са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.

Изискванията се удостоверява с оригинали или надлежно заверени копия на документи, издадени от съответния компетентен орган не по-рано от три месеца преди крайната дата за подаване на предложенията за финансиране.

Няма да бъдат одобрени проектни предложения направени от лица, които попадат в някое от следните положения:

 • Общински съветници;
 • Лица, работещи в администрацията на Столична община;
 • Членове на Столичен общински съвет или администрацията на Столична община (не важи за предложенията подадени от районните администрации) са членове на управителни или контролни съвети или са изпълнителни директори на кооперации и организации с нестопанска цел;
 • Членове на Столичен общински съвет или администрацията на Столична община (не важи за предложенията подадени от районните администрации), имащи родствени отношения по права линия или съребрена линия до IV степен с лица, членове на управителни или контролни съвети или са изпълнителни директори на кооперации и организации с нестопанска цел.

4.3.  Допустимост на проектните предложения

Всички проекти трябва да са обществено значими. Проектните предложения се считат за допустими, ако не включват дейности, предмет на двойно финансиране от други източници (Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси”, „Административен капацитет”, „Регионално развитие” и „Околна среда”, както и по други финансови схеми от националния бюджет, бюджета на Европейската общност или друга донорска програма)

4.4. Допустими дейности:

Ø      семинари, конференции, кръгли маси, обучения;

Ø      дейности по мониторинг на публични политики и застъпничество;

Ø      изготвяне  на анализи;

Ø      публикуване на информационни материали;

Ø      информационни събития и кампании;

Ø      други дейности, свързани с постигане на приоритетите.

4.5. Допустимост на разходите

Допустимите разходи, направени от бенефициента и неговите партньори като финансови разходи, могат да включват:

 • разходи за персонала, назначен за осъществяване на проекта, съответстващи на брутното възнаграждение, плюс осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя и другите разходи, свързани с възнаграждението, съгласно националното законодателство (възнагражденията не трябва да превишават тези, които обичайно се покриват от бенефициента или неговите партньори)
 • разходи за подготовка и отпечатване на материали;
 • разходи за публикации;
 • разходи за конференции и/или семинари, др.;
 • разходи за закупуване на консумативи за нуждите на изпълнение на проекта;
 • хонорари на лектори;
 • други разходи, ако са обосновани като необходими за изпълнение на проекта

Със средства по програмата не се финансира закупуване на дълготрайни материални и нематериални активи.

Програмата не предоставя средства за финансиране на:

 • банкови такси и разходи, свързани с гаранции и други подобни на тях;
 • разходи, направени преди одобрението на проекта;
 • на възстановимо ДДС;
 • разходи, финансирани от други източници;
 • други разходи, несвързани пряко с целта на проекта.

4.6 Нефинансов принос

Приносът в натура е ограничен до 50% от съфинансирането на бенефициента и/или партньора/ите и до не повече от 5 % от общите допустими разходи.

5. Процедура за кандидатстване

Необходимите за попълване документи и Насоките за кандидатстване можете да намерите в интернет страницата на Столичен общински съвет www.sofiacouncil.bg

5.1. Документи, които трябва да бъдат представени от кандидата

Кандидатът трябва да попълни Формуляра за кандидатстване в съответствие с изискванията на Насоките за кандидатстване. Всички раздели на формуляра трябва да бъдат надлежно попълнени, като предоставената информация е изчерпателна, ясна и позволява адекватна оценка на проектното предложение. Единствено изключение се прави за попълването на Информация за партньора/ите по проекта, в случай, че кандидатстващата организация се ангажира сама да изпълни всички предвидени дейности и не е привлякла партньори.

Бюджетът е неразделна част от Формуляра за кандидатстване и следва да бъде попълнен надлежно в точка 2.6. БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА от формуляра.

Индикаторите за постигнати резултати и цели трябва да бъдат специфични, измерими, изпълними, реалистични и времево обвързани и следва да осигуряват обективна основа за оценка на степента на постигане на резултатите и целите на проекта в последствие.

Формулярът за кандидатстване трябва да включва описание на мерките за публичност, които бенефициентът следва да изпълни с цел осигуряване на публичност и прозрачност на подкрепата, получена от Програмата.

Приложения към Формуляра за кандидатстване:

Ø      Приложена е автобиография на ръководителя на проекта.

Ø      Приложено е копие от регистрацията по ЕИК (БУЛСТАТ), заверено с печат на кандидата и гриф „Вярно с оригинала”. (ако е приложимо)

Ø      Копие от лична карта (ако е приложимо)

Ø      Приложено е копие от ДДС регистрацията, заверено с печат на кандидата и гриф „Вярно с оригинала”. (ако е приложимо)

Ø      Приложен е счетоводният баланс и отчет за приходите и разходите за последната финансова година, за която счетоводните отчети са приключени - копие, заверено с печат на кандидата и гриф „Вярно с оригинала” (ако е приложимо)

5.2.            Краен срок за получаване на проектното предложение – 30 май 2009 г. до 17.00 часа

5.3.            Начин на подаване на проектното предложение

Проектното предложение се подава на български език в 2 (два) екземпляра на хартиен носител (1 оригинал и 1 копие), както и 1 (едно) копие в електронен формат (CD), идентично с копието на хартиен носител.

Проектите се подават (по пощата или на ръка) на адрес: 1000 София, ул. „Московска” № 33, Дирекция „Европейски програми и проекти”, Столична община.

Проектните предложения трябва да бъдат получени не по-късно от 17 ч. на 30 май 2009 г. Важи датата на получаване на проектното предложение, а не датата на пощенското клеймо!

5.4.  Краен срок за изпълнение на проектите

Максималната продължителност на проектите е пет месеца. Всички проекти следва да бъдат завършени до 30 ноември 2009 г.

5.5.      Възможност за въпроси и отговори

Въпроси по всички приоритетни области могат да се отправят на електронна поща n.angelska@sofia.bg , но не по-късно от 10 дни преди изтичане на крайния срок за набиране на проектните предложения.

Отговори на зададените въпроси ще бъдат давани в рамките най-късно до 5 календарни дни от датата на задаване на въпрос, но не по-късно от 5 работни дни преди изтичане на крайния срок за набиране на проектните предложения.

Ще бъде даван отговор само на въпроси, касаещи попълването на формуляра, приложенията и евентуално допълнително изискваните писма и декларации от различни институции във връзка с осъществяването на проектните дейности, както и на въпроси, засягащи разпределението на разходите по бюджетните раздели и пера. Няма да се дават консултации по съдържателната част на проектите, напр. дали определени дейности могат и следва да се включат, както и за естеството на разходите и допустими ставки за възнаграждения и др.

6. Оценка и одобрение на проектните предложения

По предложение на Програмният съвет кметът на общината назначава със заповед експертна комисия за оценка и класиране на проектите, както и председателят на комисията. Комисията се определя след изтичане на срока за приемане на предложенията и се обявява в деня, определен за разглеждане и оценяване на предложенията.

Комисията се състои най-малко от петима членове, от които един правоспособен юрист и един експерт в областта на финансите, а останалите членове са лица - специалисти в съответната приоритетна област. За членове на комисията се привличат външни експерти.

Проектите, преминали прегледа за административно съответствие и допустимост, преминават към етап качествена оценка. Тя ще се осъществява от независими външни експерти, избрани след конкурс, в съответната приоритетна област.

Експертите-оценители правят оценка на проектите на базата на точкова система и изготвят съответна обосновка. Всеки формуляр за кандидатстване се оценява от двама независими експерти.

(Вж. Методика за оценка и класиране на проекти, финансирани по програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество”)

7. Финансиране на одобрените проекти

Договорите за финансиране на одобрените проекти се сключват от кмета на Столичната община. Одобреното проектно предложение и одобрените от Програмния съвет условия за изпълнението му се считат за неразделна част от договора.

Всички разплащания с одобрените за финансиране организации ще се извършват на базата на договора за безвъзмездна финансова помощ.

Тя ще се предоставя чрез авансово плащане в размер на 70 % от одобрените разходи по проекти. Другите 30 % ще се възстановяват след одобрение на окончателния финансов и описателен отчет на проекта от Програмния съвет.

Форматът на финансов и описателен отчет се задава от Програмния съвет при сключването на договора за безвъзмездна финансова помощ. Всички плащания са в BGN.

При неизпълнение на проекта съгласно поетите ангажименти и клаузи на договора, Възложителят си запазва правото да прекрати договора и да поиска пълно или частично възстановяване на вече изплатената сума.

Пояснения

СОС

Столичен общински съвет

ПС

Програмен съвет

ПКЕВВГО

Постоянната комисия по европейските въпроси и връзките с гражданското общество

Кандидат

По смисъла на настоящата  процедура за безвъзмездно финансиране "кандидат" е водещата организация и партньор/и, която/ които разработват проектно предложение, с цел бъдещо изпълнение на одобрения проект.

Проектно предложение

Предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на определен проект, включващо формуляр за кандидатстване и други придружителни документи.

Проект

Съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определена цел/и, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено-измерими резултати.

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО”

1.     Оценка и класиране

При предлагането на общите и специфични критерии за оценка Програмният съвет се води от необходимостта за осигуряване на конкретна практическа приложимост и висок социален ефект на резултатите от изпълнението на проекта, като взема предвид спецификата на съответната приоритетна област.

Всяко проектопредложение ще бъде разгледано и оценено от експертите на Програмата. Всички предложения за проекти, подадени от кандидатите и заведени в електронния регистър на Програмата преминават през социална, институционална и технико-икономическа оценка.

Оценката на проектите се извършва на основата на информацията, която се съдържа във Формуляра за кандидатстване и съпътстващите приложения, информация, събирана от представители на Програмата по време на информационната кампания и фазата на идентификация, както и анализ на други релевантни документи.

За всеки индикатор, посочен в матрицата за оценяване се дава оценка по скала, чиито степени варират от 1 до 5 в зависимост от тежестта на индикатора. Информацията, нужна за поставяне на оценка в матрицата за оценяване се съдържа главно във Формуляра за кандидатстване. Това не изключва ползването и на други релевантни източници на информация, които оценителите могат да използват по своя инициатива или кандидатът да предостави по тяхно искане.

Всяка секция от матрицата съдържа и коментари на експертите, които се отнасят до съответния набор от индикатори. Всеки член на Експертната комисия трябва да впише основанията си за поставяне на съответната оценка по посочените критерии. Получените точки се събират и формират общия бал.

2.Социална оценка

Социалната оценка се извършва по методика, одобрена от Програмния съвет на Програмата. Целта на социалната оценка е да се установят социалната значимост и релевантност на проекта; приблизителният обхват на преките и непреките бенефициенти на резултатите от проекта; въздействието на проекта по отношение на целевите групи.

Характеристики, които подлежат на експертна оценка:

1)      Съответствие между приоритетните потребности на местната общност и целите на проекта;

2)      Степен на конкретност при формулиране на целите на проекта;

3)      Съответствие между целите на Програмата и целите на проекта;

4)      Степен на включеност на местната общност в процеса на идентификация на нейните потребности й;

5)      Обхват на потенциалните бенефициенти.

Социалната оценка се извършва на основата на:

1)      Информация, съдържаща се във Формуляра за кандидатстване;

2)      Информация, събирана от представители на Програмата по време на информационната кампания и фазата на идентификация;

3)      Анализ на документи.

1. Социална оценка

Макс. оценка 25

 

1.1. Съответствие между приоритетните потребности на местната общност и целите на проекта

5

1.2. Доколко ясно са дефинирани целите, подцелите

5

1.3. Съответствие между целите на Програмата и целите на проекта

5

1.4. Степен на включеност на местната общност в процеса на идентификация на потребностите й

5

1.5. Обхват на потенциалните бенефициенти

5

Матрица за оценяване

Индикаторите, които подлежат на оценка, се оценяват по следните скали:

1.1. Съответствие между приоритетните потребности на местната общност и целите на проекта

Максималният брой точки, които се присъждат по този индикатор, са 5 (пет)

Оценка

 

Значение

5

Силно съответствие

4

Задоволително съответствие

3

Съответствие в общи линии

2

Слабо съответствие

1

Няма съответствие или липсва достатъчно информация за преценка

1.2. Доколко ясно са дефинирани целите, подцелите

Оценява се яснотата, задълбочеността и структурираността на целите на предлагания проект.

Максималнията брой точки, които се присъждат по този индикатор, са 5 (пет).

Оценка

 

Значение

5

Конкретно и подробно формулирани

4

Задоволително формулирани

3

Общо формулирани

2

Неясно формулирани

1

Не са дефинирани или липсва достатъчно информация за преценка какви са целите на проекта

1.3.Съответствие между целите на Програмата и целите на проекта

Оценява се степента на съответствие между целите на Програмата и целите на проектопредложението.

Максималнията брой точки, които се присъждат по този индикатор, са 5 (пет).

Оценка

 

Значение

5

Силно съответствие

4

Задоволително съответствие

3

Съответствие в общи линии

2

Слабо съответствие

1

Няма съответствие или липсва достатъчно информация за преценка

1.4.Степен на включеност на местната общност в процеса на идентификация на потребностите й

Преценява се до каква степен заинтересованите страни от местната общност са участвали в идентифицирането и приоритизирането на собствените си потребности.

Максималнията брой точки, които се присъждат по този индикатор, са 5 (пет).

Оценка

 

Значение

5

Заинтересованите страни активно (масово и чрез създадена организация за представителство) са участвали в процеса на идентификация на потребностите

4

Заинтересованите страни са участвали в процеса на идентификация на потребностите си чрез Инициативен комитет

3

Заинтересованите страни са участвали в процеса на идентификация на потребностите си с отделни свои представители

2

Заинтересованите страни практически не са участвали в процеса на идентификация на потребностите си

1

Няма отношение между заинтересованите страни от местната общност и проекта или липсва достатъчно информация за преценка

1.5.Обхват на потенциалните бенефициенти

Оценява се обхватът на потенциалните бенефициени на предлагания проект.

Максималният брой точки, които се присъждат по този индикатор, са 5 (пет).

Оценка

 

Значение

5

Пределно широк обхват на потенциалните бенефициенти

4

Широк обхват на потенциалните бенефициенти – от резултатите от проекта ще се ползват спациализирани групи от местната общност

3

Ограничен обхват на потенциалните бенефициенти – от резултатите от проекта ще се ползват тясна група от местната общност

2

Бенефициент е само кандидатът

1

Липсва достатъчно информация за преценка

 1. Институционална оценка

Институционалната оценка се извършва по методика, одобрена от Програмния съвет на Програмата. Целта на институционалната оценка е да се оцени способността на получателите на финансиране да изпълнят задълженията си по проектите. На оценка подлежат правният статут и произтичащите от него предимства или ограничения за изпълнението на задълженията им; опитът и възможностите за мобилизиране на средства и човешки ресурси, както и управленските умения на кандидата. Така институционалната оценка подпомага постигането на устойчивост на проектити, финансирани по Програмата.

Характеристики на кандидата и проекта, които подлежат на експертна оценка:

1)      Опит в управлението на проекти;

2)      Технически опит (познания) на проблемите, които ще се решават, чрез финансирането на проекта;

3)      Управленски капацитет (оборудване, финансови средства, квалифициран персонал и др.);

4)      Финансова стабилност;

5)      Устойчивост на проекта:

-          Финансово състояние – как ще бъдат финансирани дейностите след края на финансирането от страна на Програмата;

-          Институционално състояние – дали структурите, създадени вследствие на изпълнението на проекта, ще продължат да съществуват и да действат след завършването му; резултатите от проекта ще останат ли собственост на кандидата и др.

-          Политическо състояние – дали проектът ще има структурно въздействие като предизвика усъвършенстване на нормативната уредба, методи на управление и др.

Институционална оценка се извършва на основата на:

1)      информацията, съдържаща се във Формуляра за кандидатстване;

2)      информация, събирана от представители на Програмата по време на информационната кампания и фазата на идентификация;

3)      анализ на документи.

2. Институционална оценка

Макс. оценка 24

 

2.1. Кандидатът има ли достатъчно опит в управление на проекти?

3

2.2. Кандидатът има ли достатъчно технически опит? (по специално познания за проблемите, които ще се решават)

3

2.3. Кандидатът има ли досатъчен управленски капацитет? (включително персонал, оборудване и способност да управлява бюджета по проекта)

5

2.4. Кандидатът има ли стабилни източници на финансиране?

5

2.5. Устойчиви ли са очакваните резултати от предложения проект по отношение на:

-         финансово състояние – как ще бъдат финансирани дейностите след края на финансирането от страна на Програмата

-         институционално състояние – дали структурите, създадени вследствие на изпълнението на проекта, ще продължат да съществуват и да действат след завършването му; резултатите от проекта ще останат ли собственост на кандидата и др.

-         Политическо състояние – дали проектът ще има структурно въздействие като предизвика усъвършенстване на законодателство, методи на управление и др.

8

Матрица за оценяване

Индикаторите, които подлежат на оценка, се оценяват по следните скали:

2.1. Кандидатът има ли достатъчно опит в управление на проекти?

Оценява се участието на кандидата в изпълнението на проекти. Точки се присъждат - само ако кандидатът е участвал в изпълнението на поне един поект.

Максималният брой точки, които се присъждат по този индикатор, са 3 (три).

Оценка

Значение

 

3

Кандидатът е бил водещ партньор в три и повече изпълнени проекта

2

Кандидатът има опит в управление на поне един проект като водещ партньор

1

Кандидатът няма опит в управлението на проекти като водещ партньор

2.2. Кандидатът има ли достатъчно технически опит? (по специално познания за проблемите, които ще се решават)

Оценява се познанията и експертизата на кандидата по проблеми, които предложеният проект има за цел да реши.

Ако кандидатът няма технически опит, точки не се присъждат.

Максималният брой точки, които се присъждат по този индикатор, са 3 (три).

Оценка

Значение

 

3

Много добри познания

2

Задоволителни познания

1

Слаби познания

2.3. Кандидатът има ли досатъчен управленски капацитет? (включително персонал, оборудване и способност да управлява бюджета по проекта)

Оценява се способността на кандидата да управлява персонала и бюджета на поректа, дали кандидатът има нужния персонал и оборудване.

Максималният брой точки, които се присъждат по този индикатор, са 5 (пет).

Оценка

Значение

 

5

Много добър управленски капацитет

4

Добър управленски капацитет

3

Задоволителен капацитет

2

Незадоволителен капацитет

1

Слаб капацитет

                Приложение А

      

          СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО"

Информация за предложението

Наименование на кандидата:

 

 

 

Наименование на проекта:

 

 

Приоритетна област

 

Досие No/

 

(само за вътрешно ползване)

1. ОПИСАНИЕ НА КАНДИДАТА

1.1.            Информация за КАНДИДАТА

Пълно наименование на кандидата (организация; физическо лице; районна администрация):

 

Съкращение на наименованието /ако е приложимо/

 

Правен статут

 

ЕИК (по БУЛСТАТ)

 

ДДС номер

 

Официален адрес

 

Адрес за кореспонденция

 

Телефонен номер

 

Номер на факс

 

Електронен адрес

 

Интернет страница

 

Лице за контакт (име и длъжност)

 

Телефон, факс, електронен адрес на лицето за контакт

 

Пълното име на лицето, упълномощено да подпише договора за безвъзмездна финансова помощ

 

Дата на създаване на организацията  

 

Основни дейности на организацията, свързани с конкретния проект

 

1.2.            Информация за ПАРТНЬОРА

Пълно наименование на организацията:

 

Съкращение на наименованието /ако е приложимо/

 

Правен статут

 

ЕИК (по БУЛСТАТ)

 

ДДС номер

 

Официален адрес

 

Адрес за кореспонденция

 

Телефонен номер

 

Номер на факс

 

Електронен адрес

 

Интернет страница

 

Лице за контакт (име и длъжност)

 

Телефон, факс, електронен адрес на лицето за контакт

 

Пълното име на лицето, упълномощено да подпише договора за безвъзмездна финансова помощ

 

Дата на създаване на организацията

 

Основни дейности на организацията, свързани с конкретния проект

 

1.3.            Описание на финансовия и оперативен капацитет на кандидата1.3.1.      Финансова информация

Моля, дайте следната информация на базата на отчета за приходи и разходи и на счетоводния баланс на организацията.

Попълва се в хиляди лева.    

Година

Оборот или еквивалентен показател

Нетна печалба или еквивалентен показател

Общ размер на активите по баланса или бюджета

2008

 

 

 

2007

 

 

 

Тази информация ще се използва, за да се прецени дали имате необходимите ресурси да осъществите проект от мащаба на този, за който кандидатствате.

(а) РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА – ИМЕ И ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПОДОБНИ ПРОЕКТИ 

(б) брой на служителите, ангажирани с осъществяването на проекта и техните длъжности 

(в) материално-техническа база 

(г)  други ресурси, свързани с проекта (напр. доброволци, асоциирани организации, мрежи, които могат също да допринесат за изпълнението)

Дайте информация относно проектите, реализирани от Вашата организация през последните две години. Попълнете информацията за всеки отделен проект.

 

Европейски програми/

проекти

Други донорски програми/

проекти

Банкови кредити и кредити от други финансови институции 

Получена държавна помощ

Наименование на проекта

 

 

 

 

Предмет и място на изпълнение на дейностите по проекта

 

 

 

 

Период на изпълнение

(от месец/година

до месец/година)

 

 

 

 

Стойност на проекта

 

 

 

 

Източник на финансиране

 

 

 

 

Роля на организацията /водеща, партньор/

 

 

 

 

Постигнати резултати

 

 

 

 

 

 

2.      Описание на Проектното предложение2.1  Цели на проекта

Максимум 1 страница.

 

2.1.2 Обща цел на проектното предложение

Общата цел на проектното предложение следва да бъде в съответствие с целта на Програмата.

 

2.1.3. Специфична цел/и на проектното предложение

Посочете ясно как проектът ще допринесе директно за постигане на целта на настоящата схема.

 

2.2 Обосновка

Максимум 3 страници.

 

2.2.1. Целеви групи и крайни бенефициенти.

Опишете целевите групи и крайните бенефициенти, като определите и очаквания им брой.

 

2.2.2. Причини за избора на целева група(и) и определянето на нуждите й (им).  

Избройте причините за избора на целева група(и) и определянето на нуждите й (им). По какъв начин проектът допринася за удовлетворяване на нуждите на целевата група(и)?

 

2.2.3. Съответствие на проектното предложение с конкретните нужди и проблеми на целевото  населено място / община/ район/ квартал

 

 

2.3 Подробно описание на дейностите по проекта

Опишете поотделно всяка дейност, като структурирате описанието, както следва:

Дейност 1: /наименование на дейността/

                   /описание и обосновка на дейността/

                   /очаквани продукти/резултати от дейността/

 

 

 

2.4. Екип

2.4.1. Екип за организацията и управлението на проекта.

Моля, опишете екипа, пряко ангажиран с организацията и управлението на проекта, като обосновете необходимостта от включване на съответните длъжности; опишете ясно функциите и отговорностите между членовете на екипа и посочете съответните изисквания за заемане на всяка позиция. Автобиография на ръководителя се прилага към проекта. 

 

2.5. Продължителност и план за действие

Продължителността на проекта ще бъде до шест месеца.

Планът за действие трябва да включва наименованието на дейностите. Планът трябва да бъде достатъчно подробен, за да представи обобщение на подготовката и изпълнението на всяка една от дейностите.

План за изпълнение на проекта

 

Планирано начало на изпълнение на проекта

Месец........./година...............

 

Планиран край на изпълнение на проекта

Месец........./година...............

 

2009 г.

Дейност

Месец  

 

 

 1

 

2

3

4

5

Отговорно лице /кандидатстваща организация

Подготовка  на дейност 1

(заглавие)

 

 

 

 

 

 

 

Изпълнение на дейност 1

(заглавие)

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка  на дейност 2

(заглавие)

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

2.6. БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА

 

 

 

 

Идентификационен №:

 

 

 

 

 

 

Вид на дейността съгл. т. 2.3.

Вид разход

Количество

Единична цена

без ДДС

/лева/

Обща сума

без  ДДС

/лева/

Обща сума

с ДДС

/лева/

Допустими

Разходи

Одобрена сума

/лева/

 

1

2

3

4

5

6

7

да

не

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща сума на разходите по всички дейности

 

 

Х

Х

 

 

 
Забележка: Потъмнените полета в таблицата се попълват служебно
 

 

 

дата/име/подпис на кандидата/печат_____________________________________________________________________

 

2.7. Размер на собственото участие на кандидата (ако има такова) - .................................................................лв.

2.8. Кандидатствам за сумата от ................................................................................ лв.

3. Очаквани резултати

Моля, опишете непосредствените резултати от изпълнението на дейностите по проекта.

 

 

 

4. Устойчивост

4.1. Възможности за мултиплициране на постигнатите резултати от проекта

 

4.2. Трайно въздействие на проектното предложение върху целевите групи и населено място/ община/ район/ квартал

 

4.3. Устойчивост на очакваните резултати

Как ще бъде осигурена финансовата и институционална устойчивост на постигнатите резултати след приключване на  проекта. Моля, опишете чия собственост ще бъдат резултатите от проекта или неговите активи след приключването му.

 

5. Текущ етап на развитие на проекта

Ако проектът вече е стартирал, посочете на какъв етап от изпълнението е към момента.

 

 

6. Изисквания за публичност

Опишете как ще информирате обществеността, че проектът се финансира от Столична община?

7.  Подавано ли е заявление за помощ от друг източник за някоя фаза на този проект

Да

 

 

Не

 

Ако отговорът е да, моля, дайте подробности (наименование на съответния финансов инструмент, номера и дати, искани суми, предоставени суми и др.):

 

 

 

8. ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларираме верността на информацията в този формуляр за кандидатстване и потвърждаваме, че проектът ще бъде изпълнен във вида, в който е описан, както и че исканата безвъзмездна финансова помощ е достатъчна за неговото осъществяване.

Потвърждаваме, че организацията ще извършва редовен мониторинг на проекта с цел да гарантира неговото съответствие с формуляра и съответните разпоредби, и че се прилагат подходящи мерки за управленски и финансов контрол.

Име на кандидата:

 

Име на подписалия декларацията:

 

Длъжност:

 

Дата:

 

Подпис:

 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 9.1. Контрален лист 19.2. Контролен лист 29.3. Автобиография на ръководителя на проекта

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

Контролен лист 1: Оценка на административното съответствие

Указания за попълване на контролния лист:

-        Срещу всеки критерий трябва задължително да се отбележи неговото наличие, липса или неприложимост: в съответната клетка £ под “Да”, “Не” или “Н/П” (не е приложимо), се поставя отметка - R.

-        Клетките се попълват от кандидата и се проверяват от един оценител.

-        Кандидатът следва да подпише и подпечата Контролния лист след попълването му.

Номер на проектното предложение: Попълва се от Експертната комисия за оценка и класиране на проектите:

 

Място на изпълнение на проекта (район за планиране, община)

 

Име на кандидата:

 

Наименование на проекта:

 

 

 

Попълва се от кандидата

Проверяващ

 

Проверка

Да

Не

Н/П

Да

Не

Н/П

1.                   

Използван е зададеният Формуляр за кандидатстване и съответните Приложения, публикувани за целите на настоящата схема за предоставяне на безмъзмездна финансова помощ.

2.                   

Попълнени са всички раздели на Формуляра за кандидатстване заедно с контролните листове към него.

3.                   

Текстът на предложението е напечатан на български език

4.                   

Предложението включва 1 оригинален екземпляр и 1 копие.

5.                   

Приложена е електронна версия на предложението (компактдиск).

6.                   

Бюджетът и източниците на финансиране са представени съгласно изисквания формат и са посочени в лева.

7.

Приложена е автобиография на ръководителя на проекта.

8.

Приложено е копие от регистрацията по ЕИК (БУЛСТАТ), заверено с печат на кандидата и гриф „Вярно с оригинала”. (ако е приложимо)

9.

Копие от лична карта (ако е приложимо)

10.

Приложено е копие от ДДС регистрацията, заверено с печат на кандидата и гриф „Вярно с оригинала”. (ако е приложимо)

11.

Приложен е счетоводният баланст и отчет за приходите и разходите за последната финансова година, за която счетоводните отчети са приключени - копие, заверено с печат на кандидата и гриф „Вярно с оригинала”. (ако е приложимо)

A.   

Кандидат:

Дата:

Име/ позиция:

Подпис и печат:

 

 

 

 

 

B.  

Проверяващ :

Дата:

Име:

Подпис:

 

 

 

 

 


Решение 1: Постъпилото проектно предложение преминава проверката за административно съответствие и се препоръчва за оценка на допустимостта

ДА

НЕ

Решение 2: Проектното предложение преминава проверката за административно съответствие след като  бяха изискани  пояснения/ и/или допълнения на документи

ДА

НЕ

Решение 3:  Постъпилото проектно предложение  не преминава проверката за административно съответствие поради следните причини:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

ДА

НЕ

Бележки/ коментари:

Проверяващ :

 

Препоръка:

 

 

Проверяваш оценител              ...............................................................                          Подпис ............... Дата ....................  

                                                                                       (име)

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

                                                                                         

Контролен лист 2: Оценка на допустимостта

Указания за попълване на контролният лист:

-        Срещу всеки критерий трябва задължително да се отбележи неговото наличие, липса или неприложимост: в съответната клетка £ под “Да”, “Не” или “Н/П” (не е приложимо), се поставя отметка - R.

-        Клетките се попълват от кандидата и се проверяват от един оценител.

-        Кандидатът следва да подпише и подпечата контролния лист след попълването му.

Номер на проектното предложение: Попълва се от Експертната комисия за оценка и класиране на проектите:

 

Място на изпълнение на проекта (район за планиране, община)

 

Име на кандидата:

 

Наименование на проекта:

 

 

 

Попълва се от кандидата

Проверяващ

Проверка

Да

Не

Н/П

Да

Не

Н/П

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ

1.                   

Допустимост на кандидата.

2.                   

Съответствие с посочения териториален обхват за операцията/схемата.

3.                   

Съответствие с периода на изпълнение на проекта.

4.                   

Съответствие с допустимите дейности по схемата.

5.                   

Съответствие с минимален/максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по проекта.

6.                   

Съответствие с минимален размер на собствено участие.

7.                   

Проектът предвижда мерки, свързани с публичността и разпространението на информация, съгласно Насоките за кандидатстване.

А.

Кандидат:

Дата:

Име/ позиция:

Подпис и печат:

 

 

 

 

 

В.

Проверяващ :

Дата:

Име:

Подпис:

 

 

 

 

 

                                                              

Решение 1: Постъпилото проектно предложение преминава етапа на оценка на допустимостта.

ДА

НЕ

Решение 2: Постъпилото проектно предложение не преминава етапа на оценка на допустимостта поради следните причини:

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

ДА

НЕ

Бележки/ коментари:

Проверяващ :

 

 

Препоръка:

 

Проверяващ оценител                  ................................................................                          Подпис ............... Дата ....................  

                                                                                                       (име)

Всички необходими документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от тук                                                                                                         





< < обратно към страница "Новини"
нагоре