нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 20.05.2009 Доклад и проект за решение от Бойко Борисов, кмет на Столичната община, относно изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

                                                         ДО
                                                          СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от Бойко Борисов - кмет на Столична община

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С писмо вх. № 1100-193/06.02.2009 г. Прокуратура на Република България моли да се закрие режим на кратковременно платено паркиране „Синя зона" около съдебната палата на бул. „Витоша" № 2, бул. „Александър Стамболийски" № 18, както и около другите съдебни сгради в гр. София, на основание чл. 7, ал.1, т.1 от Наредба № 4 от 10.01.2006 г. на Министерство на правосъдието за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт.
Предвид на гореизложеното предлагам на вниманието Ви, проект за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

Приложение: проект за решение

                                                Вносител:
                                                      Бойко Борисов
                                                      Кмет на Столична община

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ №
на Столичния общински съвет
от                              година

ЗА: Изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община на основание чл.76, ал.З и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община:

Чл. 48 придобива следната редакция
„ал./1/ Със заповед кметът на Столична община може да закрива временно или постоянно, частично или цялостно участъци от „Синя зона" в случай на заявени по съответния ред мероприятия от частен или обществен характер."

„ал./2/ Със заповед кметът на Столична община може да закрива временно или постоянно, частично или цялостно участъци от „Синя зона" в зоните за сигурност около сградите на съдебната власт."

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на ..... 2009 г., Протокол № .. от ....2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:                                                                                                       

                                                               [име, фамилия]

Юрист от администрацията на СО:              

                                                                                   [име, фамилия]

< < обратно към страница "Новини"
нагоре