нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 20.05.2009 Доклад и проект за решение от инж. Александър Цветков, зам.-кмет на СО, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община

                                                          ДО
                                                          СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от
инж. АЛЕКСАНДЪР СВЕТОСЛАВОВ ЦВЕТКОВ - ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 458 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., в сила от 01.09.2008г., изм. с Решение № 675 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г. и с Решение № 176 по Протокол № 36 от 26.03.2009 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с въвеждането в експлоатация на автоматизирана система за таксуване на пътниците в превозните средства на столичния тролейбусен и трамваен транспорт, с Решение № 458 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г. на Столичен общински съвет, беше приета нова Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община. С горецитираната наредба са регламентирани и превозните документи, реда и начина за пътуване в превозните средства, в които е инсталирана автоматизираната система за таксуване. Новите текстове в наредбата бяха приети преди въвеждането на системата в експлоатация. В процеса на работа със системата и обслужването й се наложиха организационни промени в издаването и зареждането на електронни карти, блокирането им и издаване на дубликати, както и промени при осъществяването на контрол по редовността на пътниците. По тези причини предлагаме да се актуализират някои текстове от наредбата.

1. За опростяване на процедурата по издаването на електронни карти за инвалиди с право на придружител и улесняването им при пътуване, предлагаме на повърхността на електронната карта да се отпечатват имената на двамата придружители, посочени от правоимащия. Предвид горното ще отпадне необходимостта от допълнително издадена карта на хартиен носител за придружителите, съгласно чл.21, ал.4 от наредбата. В тази връзка текста на чл.18, ал.1, тире второ, след думите „на повърхността на картата" се допълва с изречението „При издаване на електронни карти за инвалиди с право на придружител, на повърхността на картата се отпечатват и имената на до двама придружители, посочени от правоимащия." Текстът на чл.21, ал.4 добива следната редакция: „Придружителят може да пътува с превозния документ на правоимащия по ал. 1, т.т. 1, 2 и 3, когато го придружава. По изключение, без правоимащия, с превозния му документ може да пътува само единия от придружителите, чиито имена са отпечатани на повърхността на електронната карта."

2. Във връзка с постъпили сигнали от граждани в Комисия за защита на личните данни и жалби до „Център за градска мобилност" ЕООД по повод издаването на граждански абонаментни карти на електронен носител срещу попълнено „Заявление за издаване на електронна карта", предлагаме в наредбата да се регламентира издаването на този вид карти без задължително да се изисква попълване на такова заявление. Тъй като няма да разполагаме с данни за лицето, на което е издадена картата, в случай, че то я загуби или му бъде открадната, тя не може да бъде блокирана и съответно няма да му бъде издаден дубликат. В тази връзка чл.17 от Наредбата добива следната редакция: „Чл.17. (1) Граждански електронни карти (ЕК) се издават след попълване на „Заявление за издаване на електронна карта (ЕК) за пътуване с масов градски транспорт в София" по образец и зареждат в бюрата за абонаментни карти на "Център за градска мобилност" ЕООД.

(2) По искане на лицето, гражданска електронна карта може да бъде издадена и без „Заявление за издаване на електронна карта (ЕК) за пътуване с масов градски транспорт в София". Карта, издадена по този ред, не се блокира и не й се издава дубликат.

(3) Гражданските електронни карти се зареждат за избрана от пътника редовна тарифа, съгласно Приложение № 2.

(4) Гражданските електронни карти позволяват многократно зареждане при различни, избрани от пътника редовни тарифи."

3. Автоматизираната системата за таксуване на пътниците дава възможност за блокиране на електронни карти. За регламентирането на реда и условията за блокирането
им от лицата, на чието име е издадена картата, се създава нов чл.46а със следния текст:
„Чл.46а Абонаментна карта гражданска на електронен носител, издадена по реда на чл.17, ал.1, и Абонаментна карта за преференциални пътувания на електронен носител може да
бъде блокирана по искане на лицето, на чието име е издадена, след попълване на „Заявление за блокиране на електронна карта" по образец и представяне на документ за
самоличност или служебна бележка
от РПУ. Електронна карта на инвалид с
право на придружител може да бъде блокирана и от всеки от двамата придружители след попълване на „Заявление за блокиране на електронна карта" по образец и представяне на
документ за самоличност или служебна бележка от РПУ на придружителя и правоимащия".

Чл.36, ал.1 от наредбата дава право на контрольорите по редовността на пътниците да подават за блокиране електронни карти на пътници, които пътуват с нередовен превозен документ, до заплащане на глобата. Тъй като блокирана карта по чл.36, ал.1 остава у лицето, а за блокираните по чл.46а няма информация, се създават предпоставки те да бъдат използвани при пътуване. В тази връзка следва да се регламентира задължението на контрольорите по редовността на пътниците, в случай на пътуване с блокирана електронна карта по реда на чл. 36, ал.1 и чл. 46а от наредбата, да я изземват. Предвид гореизложеното чл.36, ал.2 добива следната редакция: „Чл. 36. (2) При пътуване с подправен превозен документ или блокиран превозен документ, нередовният пътник се заставя да слезе от превозното средство на първата спирка по маршрута и му се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на ЗАНН. Подправеният нередовен или блокиран превозен документ се изземва и се предава в съответните служби на "Център за градска мобилност" ЕООД и "Метрополитен" ЕАД."

Редът и условията за издаването на дубликат на преференциална абонаментна карта на хартиен носител, регламентирани с чл.47, ал.2 от наредбата остават непроменени. Дубликат на електронна карта, заредена по редовна или преференциална тарифа, се издава само в случай, че тя е блокирана. Текстът на чл.47, ал.2 се допълва, като добива следната редакция: „Чл. 47 (2) Дубликат на Абонаментна карта за преференциални пътувания на хартиен носител се издава еднократно в рамките на валидностния период, до 10 дни от датата на постъпване на молбата, като за услугата се заплащат 5,00 лв." Създава се нова ал.З на чл.47: „Дубликат на Абонаментна карта гражданска, издадена по реда на чл.17, ал.1 и Абонаментна карта за преференциални пътувания на електронен носител се издава след блокирането й. Периодът, зареден в блокираната карта, се зарежда в нова електронна карта до 3 дни от датата на подаване на „Заявление за блокиране на електронна карта". За услугата се заплащат 5,00 лв. и стойността на електронния носител, съгласно Приложение №2 към Наредбата. Не се издава нова електронна карта на лице, на което е блокирана електронната карта по чл.36, ал.1, до заплащане на глобата." Съществуващите ал.З на чл.47 става ал.4, ал.4 става ал.5.

В чл.47, ал.1 след думите „дубликат на превозен документ" се добавя „на хартиен носител", с който текст се регламентират реда и условията за издаването на дубликат на гражданска абонаментна карта на хартиен носител.

4. От 01.02.2009г. електронни карти се зареждат с електронни билети за пет и десет еднократни пътувания за тролейбусен и трамваен транспорт. За разграничаването на тези карти от електронните карти, заредени за период, санкциите при нетаксуване с тях и регламентирането на понятието „нередовен превозен документ" за тях, се налагат промени в някои от текстовете в Наредбата, както следва:

>      В чл.6, ал.1, тире 8 и ал.4, чл.35, ал.З и чл.36, ал.1 думите „електронна карта" се заменят с думите „абонаментна карта на електронен носител".

>      В чл.12, т.5 след думите „билет за таксуване на нередовен пътник" се добавят думите „или билет за нетаксуван пътник с абонаментна карта на електронен носител в тролейбуси и трамваи".

>      В чл.ЗЗ след текста „талон от билет с талони за 5 или 10 пътувания без да бъде представен талон №5 или съответно №10," се добавя текста „нетаксувана електронна карта, заредена с електронни билети за 5 или 10 еднократни пътувания на един пътник за тролейбусен и трамваен транспорт". С този текст се регламентира при какво условие електронна карта, заредена с 5 или 10 електронни билета е нередовен превозен документ.

5.  В чл.21, ал.1, т. 13 от Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община е предвидено правото на
пътуване с преференциална именна карта по образец за служителите, работещи по трудово и служебно правоотношение в столичната и районните общински администрации. В този случай картите за градски транспорт се явяват „социални разходи, предоставени в натура" по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане и следва тяхната стойност да се обложи с 10 % данък и с 22 % осигуровка по Кодекса за
социално осигуряване. Ако тези карти са абонаментни карти за преференциално пътуване - безименни, то върху стойността им не следва да се начисляват общо 32 % данъчно-
осигурителни задължения.

Само за първия месец от въвеждането на картите /месец септември 2008г./ Столична община е заплатила на „СКГТ-София" ЕООД, с ново наименование „Център за градска мобилност" ЕООД, сума в размер на 122 800 (сто двадесет и две хиляди и осемстнотин) лева за зареждане на карти за градски транспорт и са заплатени на държавния бюджет данък и осигуровки върху тази стойност в размер на 39 296 (тридесет и девет хиляди двеста деветдесет и шест) лева. За месец февруари 2009 г. сумите са съответно 134 500 /сто тридесет и четири хиляди и петстотин/ лева за зареждане на картите и 43 000 /четиридесет и три хиляди/ лв. за данък и осигуровки.

Същевременно при издаване на преференциалните именни карти ще бъдат създадени технологични затруднения, както и такива, свързани с реализирането на вече платените карти на напускащите служители. Това ще бъде избегнато с безименни карти, които ще се усвояват от новоназначените служители.

В сегашната редакция на чл.21, ал.1, т.13 от Наредбата е предвидено правото на пътуване с преференциална карта за служителите, работещи по трудово и служебно правоотношение в столичната и районните общински администрации. Необходимо е да се конкретизират категориите служители, работещи в администрацията, а именно - дейност 122 „Общинска администрация" и друга щатна численост - дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие" (администрация), дейност 898 „Други дейности по икономиката" (администрация), дейност 389 „Други дейности по образованието, Център за видеонаблюдение на общинските училища, детски градини и социални домове за деца" (администрация), дейност 759 „Други дейности по културата" /без културните институти и домове/ (администрация), дейност 601 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие" (администрация), дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички" (администрация), дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност" (администрация), дейност 559 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетост" (администрация), дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.социални услуги" (администрация) и дейност 469 „Други дейности по здравеопазване" (администрация), както и служителите, назначени по ПМС № 66 от 28 март 1996г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, за гореизброените дейности, които да имат правото на пътуване с преференциална карта.

6. За пътуване в столичното метро се използват хартиени или електронни билети и абонаментни карти по редовна или преференциална тарифа за всички линии или за две линии, едната, от които метро. Билетите за еднократно пътуване и електронните билети се продават чрез билетните каси на „Метрополитен" ЕАД. Билети за еднократно пътуване се продават и чрез билетни автомати, разположени на входовете на метрото.
Абонаментните карти се издават от „Център за градска мобилност" ЕООД, с предишно наименование „СКГТ-София" ЕООД. С въвеждането на новата автоматизирана система за
таксуване на пътниците в превозните средства на столичен електротранспорт, абонаментните карти се зареждат в електронни карти. За регламентирането им като превозни документи за пътуване и в метрото, когато са заредени за всички линии или за две линии, едната, от които метро и начина на валидирането им, се налагат някои изменения в наредбата.

Предвид горното в чл.6, ал.1 се създава ново тире 4 със следния текст: „- билет за еднократно пътуване, издаван от Билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на „Метрополитен" ЕАД - за метро;". Досегашните тирета 4,5 и 6 стават съответно тирета 5, 6 и 7. В чл.6, ал.1 се създава ново тире 8 със следния текст „-електронен билет за 5 или 10 еднократни пътувания, заредени в електронна карта (ЕК) -за метро". Досегашните тирета 7 и 8 стават съответно тирета 9 и 10.

В чл.6, ал.2 се създава ново тире 4 с текст: „- издаване от Билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на „Метрополитен" ЕАД. Той се валидира на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото. Билетът може да бъде използван за пътуване в метрото до 30 минути след момента на издаването му." Досегашното тире 4 става тире 5, като се допълва както следва: „- таксуване на електронен билет от ЕК, издадена и заредена от „Център за градска мобилност" ЕООД, на валидаторите, разположени в близост до вратите на тролейбусите и трамваите, веднага след качване;". В чл.6, ал.2 се създава ново тире 6 със следния текст: „- таксуване на електронен билет от ЕК, издадена и заредена от „Метрополитен" ЕАД, на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото."

В чл.7, ал.4, изречение първо се допълва както следва: „Абонаментна карта на електронен носител (ЕК) се таксува на валидаторите, разположени в близост до вратите на тролейбусите и трамваите - веднага след качване или на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото." Чл.16 се изменя както следва: „„Метрополитен" ЕАД издава, зарежда и продава следните превозни документи за пътуване в метрото:
-  Билети за еднократно пътуване в метрото;
-  Електронни билети за 5 или 10 еднократни пътувания в метрото."

Изменя се наименованието на Приложение №1 към наредбата, като добива следната редакция „Образци на превозните документи за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община". Създава се нова т.1.4 в Приложение №1 „За еднократно пътуване, издаван от Билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на „Метрополитен" ЕАД - за метро, носител - хартиен, цвят -различен, съдържание - с отпечатана цена". Досегашните т.1.4 ,т.1.5 и т. 1.6 стават съответно т.1.5, т.1.6 и т.1.7. Точка 1.7 става т.1.8 като след думите „зареден в електронна карта" се добавят „за трамваи и тролейбуси" и т.1.8 става т. 1.9 като след думите „зареден в електронна карта" се добавят „за трамваи и тролейбуси". Създават се нова т. 1.10. в Приложение №1 със следния текст „Електронен билет за пет еднократни пътувания, зареден в електронна карта, за метро, носител - електронна карта, цвят - различен, съдържание - електронната карта се зарежда със съответния брой пътувания" и нова т. 1.11 с текст „Електронен билет за десет еднократни пътувания, зареден в електронна карта, за метро, носител - електронна карта, цвят - различен, съдържание - електронната карта се зарежда със съответния брой пътувания". Досегашните т. 1.9 и т. 1.10 стават съответно т.1.12 и т. 1.13.

Изменя се наименованието на Приложение №2 към наредбата, като добива следната редакция „Цени на превозните документи за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община".

Създава се нова т.1.4 в Приложение №2 „За еднократно пътуване, издаван от Билетен  автомат  на  входовете  на  метрото  или  от  касиер  в  билетна  каса  на

„Метрополитен" ЕАД - за метро, цена - 1,00". Досегашните т.1.4 ,т.1.5 и т.1.6 стават съответно т. 1.5, т.1.6 и т. 1.7. Точка 1.7 става т.1.8 като след думите „зареден в електронна карта" се добавят „за трамваи и тролейбуси" и т.1.8 става т.1.9 като след думите „зареден в електронна карта" се добавят „за трамваи и тролейбуси". Създават се нова т. 1.10. в Приложение №2 със следния текст „Електронен билет за пет еднократни пътувания, зареден в електронна карта, за метро, цена - 4,25 " и нова т. 1.11 с текст „Електронен билет за десет еднократни пътувания, зареден в електронна карта, за метро, цена - 7,50". Досегашните т. 1.9 и т. 1.10 стават съответно т. 1.12 и т. 1.13.

Във връзка с препоръка от ЧЕТВЪРТИ специализиран постоянен заседателен състав на Комисията за защита от дискриминация на Република България / Решение №204 от 02.10.2008г./ Столичен общински съвет да отмени разпоредбата на чл.29, ал.1, т.4 от Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, тъй като въвежда дискриминационна практика, водеща до неравностойно третиране на студентите редовно обучение, обучаващи се във висши училища с ректорат извън територията на гр. София, предлагаме да се измени текста на чл. 21, ал.1, т.8 от влязлата в сила от 01.09.2008г. Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, приета с Решение №458/24.07.2008г. на Столичен общински съвет. С приемането на новия текст на чл.21, ал. 1, т.8 от Наредбата да отпадне ограничителното условие на сега действащия, а именно висшето училище да е с ректорат на територията на Столична община.

Аналогичен е случая с регламентирането на правото на преференциални пътувания на учениците до 20 годишна възраст, учениците от домовете за отглеждане и възпитаване на деца, лишени от родителски грижи и докторантите редовно обучение. При тях изискването е училищата да са на територията на Столична община, домовете да са със седалище на територията на Столична община и съответно висшите учебни заведения да са с ректорат на територията на Столична община. Ако се приеме отпадането на ограничителното условие при студентите - висшето училище да е с ректорат на територията на Столична община, следва и за горецитираните категории правоимащи то да отпадне, като се изменят текстовете в чл.21, ал.1, т.9, т. 11 и т.12 и в чл.23 по т.4, буква „ж .

В ЗАНН е регламентиран въпроса за лицата-нарушители в непълнолетна възраст, но за установяване на факта, че е бил без превозен документ или без редовен такъв, на база, на което ще се санкционира родителят, трябва да има констативен протокол. Уведомяването на родителя, че детето му е нарушител има и възпитателен ефект. В правото на „Център за градска мобилност" ЕООД е да прецени дали да състави акт за административно нарушение по ЗАНН или да предложи закупуването на ученическа абонаментна карта за пътуване. В тази връзка трябва да се допълни текстът на чл.37, ал.2, който добива следната редакция: „Чл.37 (2) За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването им или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили. За целта се изготвя констативен протокол, въз основа на който на единия от родителите, попечителите или настойниците се съставя акт за административно нарушение по реда на ЗАНН."

С увеличението на цените на гражданските абонаментни карти от 01.07.2008г. не бяха актуализирани процентите на отстъпка за съответни количества, с които „Център за градска мобилност" ЕООД продава абонаментни карти, съгласно § 1, ал 4 от Заключителните разпоредби на наредбата. Това доведе до увеличение на абсолютната стойност на търговската отстъпка, която ползват фирми при покупката на карти на горното основание. За първото тримесечие на годината търговската отстъпка за корпоративни клиенти, ползвали отстъпка от 15% и 20% за закупени абонаментни карти, е в размер на 96 840лв., което в годишен план е 387 360лв. При актуализация на процентите отстъпки и количествата в посока на намаление, ще се осигури увеличение на прихода от реализация на превозни документи. Предвид горното предлагаме § 1, ал 4 от Заключителните разпоредби да добие следната редакция:

„§ 1 (4) При издаване/зареждане на граждански карти за фирми и ведомства, изплатени по банков път се прави отстъпка:

-  Над 50 абонаментни карти на хартиен или електроннен носител - 2 % от сумата.

-  Над 150 абонаментни карти на хартиен или електроннен носител - 3 % от сумата.

-  Над 1000 абонаментни карти на хартиен или електроннен носител - 10 % от сумата."

При така направеното предложение, ако се запази броя на закупуваните карти от клиенти, ползващи към момента отстъпки от 15% и 20%, се очаква увеличение на прихода на „Център за градска мобилност" ЕООД с 149 192лв. за година.

С Решение на Столичен общински съвет дружеството „Паркинги и гаражи" ЕАД се преобразува чрез вливане в „СКГТ-София" ЕООД. По решение на Столичен общински съвет бе вписана и промяна в наименованието на дружеството от „СКГТ-София" ЕООД в „Център за градска мобилност" ЕООД. Предвид горното се налага да се направят следните промени:

>     в Заключителните разпоредби на наредбата, както следва: Създава се нов §3 в Заключителните разпоредби:

„§3. Навсякъде в Наредбата думите „„СКГТ-София" ЕООД " се заменят с „„Център

за градска мобилност" ЕООД";

§3 от Заключителните разпоредби става §4.

>    В Приложение №3 към наредбата след думите: „„Такси експрес"" се добавят „„СКГТ-София" ЕООД и „Център за градска мобилност" ЕООД."

С Решение на Столичен общински съвет общинското дружеството „Трамкар" ЕАД се преобразува чрез вливане в „Столичен електротранспорт" ЕАД. Предвид горното следва да се актуализира Приложение №4 към наредбата, като от текста отпаднат думите „„Трамкар" ЕАД" и текста добие следната редакция: „Общински транспортни дружества са: „Столичен автотранспорт" ЕАД, „Столичен електротранспорт" ЕАД, „Метрополитен" ЕАД.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам:
Да се приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 458 по Протокол № 17 от 24.07.2008г., съгласно Приложение № 1 към настоящия доклад.

                                                           инж. АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ

                                     ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

Проект - Приложение № 1

Проект на нормативен акт за изменение и допълнение на нормативен акт

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 458 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., изм. с Решение № 675 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г. и с Решение № 176 по Протокол № 36 от 26.03.2009 г.

§ 1.    В чл.6, ал.1 се правят следните изменения:

1.  създава се ново тире 4:

„- билет за еднократно пътуване, издаван от Билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на „Метрополитен" ЕАД - за метро;";

2.   досегашните тирета 4,5 и 6 стават съответно тирета 5, 6 и 7;

3.   създава се ново тире 8:

„- електронен билет за 5 или 10 еднократни пътувания, заредени в електронна карта (ЕК) - за метро;";

4.   досегашното тире 7 става тире 9;

5.   досегашното тире 8 става тире 10, като думите „електронна карта" се заменят с „абонаментна карта на електронен носител".

§2.    В чл.6, ал.2 се правят следните изменения: 1. създава се ново тире 4:

„- издаване от Билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на „Метрополитен" ЕАД. Той се валидира на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото. Билетът може да бъде използван за пътуване в метрото до 30 минути след момента на издаването му.";

2.досегашното тире 4 става тире 5, като се изменя както следва: „- таксуване на електронен билет от ЕК, издадена и заредена от „Център за градска мобилност" ЕООД, на валидаторите, разположени в близост до вратите на тролейбусите и трамваите, веднага след качване;";

3. създава се ново тире 6 със следния текст: „- таксуване на електронен билет от ЕК, издадена и заредена от „Метрополитен" ЕАД, на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото."

§ 3.    В чл.6, ал.4 думите „електронна карта" се заменят с „абонаментна карта на електронен носител".

§4.    В чл.7, ал.1 се създава ново тире :

„- Абонаментни карти за преференциално пътуване - безименни на хартиен или електронен носител (електронна карта - ЕК)."

§5. В чл.7, ал.4, изречение първо се допълва както следва: „Абонаментна карта на електронен носител (ЕК) се таксува на валидаторите, разположени в близост до вратите на тролейбусите и трамваите - веднага след качване или на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото."

§ 6. В чл.12, т.5 след думите „билет за таксуване на нередовен пътник" се добавят „или билет за нетаксуван пътник с абонаментна карта на електронен носител в тролейбуси и трамваи".

§ 7. Чл.16 се изменя както следва: „„Метрополитен" ЕАД издава, зарежда и продава следните превозни документи за пътуване в метрото:

-  Билети за еднократно пътуване в метрото;

-  Електронни билети за 5 или 10 еднократни пътувания в метрото." § 8.    Чл. 17 добива следната редакция:

Чл.17. (1) Граждански електронни карти (ЕК) се издават след попълване на „Заявление за издаване на електронна карта (ЕК) за пътуване с масов градски транспорт в София" по образец и зареждат в бюрата за абонаментни карти на "Център за градска мобилност" ЕООД.

(2)     По искане на лицето, гражданска електронна карта може да бъде издадена и без „Заявление за издаване на електронна карта (ЕК) за пътуване с масов градски транспорт в София". Карта, издадена по този ред, не се блокира и не й се издава дубликат.

(3)     Гражданските електронни карти се зареждат за избрана от пътника редовна тарифа, съгласно Приложение № 2.

(4)     Гражданските електронни карти позволяват многократно зареждане при различни, избрани от пътника редовни тарифи.

§9. Чл.18, ал.1, тире второ, след думите „на повърхността на картата" се допълва с изречението „При издаване на електронни карти за инвалиди с право на придружител, на повърхността на картата се отпечатват и имената на до двама придружители, посочени от правоимащия."

§10. В чл.21, ал. 1 се правят следните изменения:

1.   т.8 добива следната редакция: „т.8.Всички редовни студенти в колежи и висши училища, включително дипломантите до първа дипломна сесия;";

2.   т.9 добива следната редакция: „т.9.Всички ученици до 20-годишна възраст включително, в училищата, фигуриращи в списъка на МОН;";

3.   т.П добива следната редакция: „т. 11.Всички ученици от домовете за отглеждане и възпитаване на деца, лишени от родителски грижи;";

4.   т.12 добива следната редакция: „т. 12.Докторантите редовно обучение във висши училища;";

5.   т.13 се отменя

§11. Чл.21, ал.4 добива следната редакция: „Придружителят може да пътува с превозния документ на правоимащия по ал. 1, т.т. 1, 2 и 3, когато го придружава. По изключение, без правоимащия, с превозния му документ може да пътува само единия от придружителите, чиито имена са отпечатани на повърхността на електронната карта."

§ 12. Създава се нов чл. 21а:

„Чл.21 а. Право на пътуване с преференциални безименни абонаментни карти на хартиен или електронен носител имат служителите, работещи по трудово или служебно правоотношение в Столичната и районните общински администрации - в дейност 122 „Общинска администрация" и друга щатна численост: дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие" (администрация), дейност 898 „Други дейности по икономиката" (администрация), дейност 389 „Други дейности по образованието, Център за видеонаблюдение на общинските училища, детски градини и социални домове за деца" (администрация), дейност 759 „Други дейности по културата" /без културните институти и домове/ (администрация), дейност 601 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие" (администрация), дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички" (администрация), дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност" (администрация), дейност 559 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетост" (администрация), дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.социални услуги" (администрация) и дейност 469 „Други дейности по здравеопазване" (администрация), както и служителите, назначени по ПМС № 66 от 28 март 1996г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, за гореизброените дейности"

§13. В чл.23, т.4 се правят следните изменения:

1.   буква „ж" добива следната редакция: „По т. 12 - по списък на докторантите, заверен от съответния ректорат на висшето училище.";

2.   буква "з" се отменя.

§ 14.   В чл.23 се създава нова т.5 : „ 5. по чл.21 а :

по списъци, утвърдени от кмета на Столична община и съответните кметове на райони, и лична карта."

§15. В чл.27 след думите „ т.7 и" думите „т.13" се заменят с думите „чл.21 а".

§16. В чл.ЗЗ след текста „талон от билет с талони за 5 или 10 пътувания без да бъде представен талон №5 или съответно №10," се добавя „нетаксувана електронна карта, заредена с електронни билети за 5 или 10 еднократни пътувания на един пътник за тролейбусен и трамваен транспорт".

§17. В чл.35, ал.З думите „електронна карта" се заменят с „абонаментна карта на електронен носител".

§18. В чл.36, ал.1 думите „електронна карта" се заменят с „абонаментна карта на електронен носител".

§ 19. Чл.36, ал.2 добива следната редакция: „Чл. 36. (2) При пътуване с подправен превозен документ или блокиран превозен документ, нередовният пътник се заставя да слезе от превозното средство на първата спирка по маршрута и му се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на ЗАНН. Подправеният нередовен или блокиран превозен документ се изземва и се предава в съответните служби на " Център за градска мобилност " ЕООД и "Метрополитен" ЕАД."

§ 20. Чл.37, ал.2 добива следната редакция: „Чл.37 (2) За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването им или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили. За целта се изготвя констативен протокол, въз основа на който на единия от родителите, попечителите или настойниците се съставя акт за административно нарушение по реда на ЗАНН."

§21. Създава се нов чл.45а: „ Чл.45а Стойността на неизползван частично или изцяло превозен документ за една или две линии на хартиен или електронен носител по редовна тарифа може да се възстанови в случай на изменение на маршрута на линия /линиите/ за повече от пет работни дни или закриването й /им/. Полагащата се сума за неизползван превозен документ се изчислява от датата на подаване на искането за връщане на стойността и до изтичане на валидностния период, за който е издадена /заредена/ картата.

§ 22. Създава се нов чл.46а: „Чл.46а Абонаментна карта гражданска на електронен носител, издадена по реда на чл.17, ал.1, и Абонаментна карта за преференциални пътувания на електронен носител може да бъде блокирана по искане на лицето, на чието име е издадена, след попълване на „Заявление за блокиране на електронна карта" по образец и представяне на документ за самоличност или служебна бележка от РПУ. Електронна карта на инвалид с право на придружител може да бъде блокирана и от всеки от двамата придружители след попълване на „Заявление за блокиране на електронна карта" по образец и представяне на документ за самоличност или служебна бележка от РПУ на придружителя и правоимащия".

§23. В чл.47, ал.1 след думите „дубликат на превозен документ" се добавя „на хартиен носител".

§ 24. Чл.47, ал.2 добива следната редакция:

„Чл. 47(2) Дубликат на Абонаментна карта за преференциални пътувания на хартиен носител се издава еднократно в рамките на валидностния период, до 10 дни от датата на постъпване на молбата, като за услугата се заплащат 5,00 лв."

§ 25. Създава се нова ал.З на чл.47:

„Чл.47 (3) Дубликат на Абонаментна карта гражданска, издадена по реда на чл.17, ал.1, и Абонаментна карта за преференциални пътувания на електронен носител се издава след блокирането й. Периодът, зареден в блокираната карта, се зарежда в нова електронна карта до 3 дни от датата на подаване на „Заявление за блокиране на електронна карта". За услугата се заплащат 5,00 лв. и стойността на електронния носител, съгласно Приложение №2 към наредбата. Не се издава нова електронна карта на лице, на което е блокирана електронната карта по чл.36, ал.1, до заплащане на глобата"

§ 26. Ал.З на чл.47, става ал.4.

§ 27. Ал.4 на чл.47, става ал.5.

§ 28. Текстът на §1, ал.4 от Заключителните разпоредби добива следната редакция: ,,§1.(4) При издаване/зареждане на граждански карти за фирми и ведомства, изплатени по банков път се прави отстъпка:

-  Над 50 абонаментни карти на хартиен или електроннен носител - 2 % от сумата.

-  Над 150 абонаментни карти на хартиен или електроннен носител - 3 % от сумата.

-  Над 1000 абонаментни карти на хартиен или електроннен носител - 10 % от сумата."

§ 29. Създава се нов §3 от Заключителните разпоредби: „§3. Навсякъде в наредбата думите „„СКГТ-София" ЕООД " се заменят с „„Център за градска мобилност" ЕООД"".

§ 30. §3 от Заключителните разпоредби става §4.

§31. Изменя се наименованието на Приложение №1 към наредбата, като добива следната редакция „Образци на превозните документи за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община".

§ 32. В приложение № 1 към Наредбата се правят следните изменения:

1. създава се нова т. 1.4:

„т. 1.4. За еднократно пътуване, издаван от Билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на „Метрополитен" ЕАД- за метро, носител - хартиен, цвят -различен, съдържание - с отпечатана цена";

2.   досегашните т. 1.4 ,т. 1.5 и т. 1.6 стават съответно т. 1.5, т. 1.6 и т. 1.7.

3.   досегашната т.1.7 става т.1.8 като след думите „зареден в електронна карта" се поставя запетая и се добавят „за трамваи и тролейбуси";

4.   досегашната т.1.8 става т.1.9 като след думите „зареден в електронна карта" се поставя запетая и се добавят „за трамваи и тролейбуси";

5.   създава се нова т. 1.10:

„т. 1.10. Електронен билет за пет еднократни пътувания, зареден в електронна карта, за метро, носител - електронна карта, цвят - различен, съдържание - електронната карта се зарежда със съответния брой пътувания".

6. създава се нова т. 1.11:

„т. 1.11. Електронен билет за десет еднократни пътувания, зареден в електронна карта, за метро, носител - електронна карта, цвят - различен, съдържание - електронната карта се зарежда със съответния брой пътувания".

7.   досегашните т.1.9 и т. 1.10 стават съответно т. 1.12 ит. 1.13;

8.   т.3.11 се отменя;

9.   създава се нова т.6 :

„6. Абонаментни карти преференциални - безименни, съгласно чл.21 а. 6.1. Тримесечна - за всички линии, носител - хартиена/електронна карта, цвят -различен/различен, съдържание - на хартиената карта срокът се обозначава чрез перфориране/електронната карта се валидира за период."

§33. Изменя се наименованието на Приложение №2 към наредбата, като добива следната редакция „Цени на превозните документи за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община".

§ 34. В приложение № 2 към Наредбата се правят следните изменения:

1. създава се нова т. 1.4:

„т.1.4. За еднократно пътуване, издаван от Билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на „Метрополитен" ЕАД- за метро, цена -1,00";

2.   досегашните т. 1.4 ,т. 1.5 и т. 1.6 стават съответно т. 1.5, т. 1.6 и т. 1.7;

3.   досегашната т.1.7 става т.1.8 като след думите „зареден в електронна карта" се поставя запетая и се добавят „за трамваи и тролейбуси";

4.   досегашната т.1.8 става т.1.9 като след думите „зареден в електронна карта" се поставя запетая и се добавят „за трамваи и тролейбуси";

5. създава се нова т. 1.10:

„т. 1.10. Електронен билет за пет еднократни пътувания, зареден в електронна карта, за метро, цена - 4,25";

6. създава се нова т. 1.11:

„т.1.11. Електронен билет за десет еднократни пътувания, зареден в електронна карта, за метро, цена - 7,50";

7.   досегашните т.1.9 и т.1.10 стават съответно т. 1.12 и т.1.13;

8.   т.3.11 се отменя;

9.   създава се нова т.6 :

„6. Абонаментни карти преференциални - безименни, съгласно чл.21 а. 6.1. Тримесечна - за всички линии; на цена 0."

§ 35. В Приложение №3 към наредбата след думите: „„Такси експрес"" се добавят „„СКГТ-София" ЕООД и „Център за градска мобилност" ЕООД."

§ 36. Текстът на Приложение №4 към наредбата добива следната редакция: „Общински транспортни дружества са: "Столичен автотранспорт" ЕАД, "Столичен електротранспорт" ЕАД, "Метрополитен" ЕАД".

§ 37. Разпоредбите на § 4, § 10, т.5, § 12, § 13, т.2, § 14, § 15, § 32, т.8 и т.9 и § 34, т.8 и т.9 от настоящото приложение влизат в сила от 01.09.20()8 г.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ  
на Столичния общински съвет
от 2009 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 458 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г.

На основание чл. 76, ал.З и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ   ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 458 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., изм. с Решение № 675 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г. и с Решение № 176 по Протокол № 36 от 26.03.2009 г., съгласно Приложение № 1 от настоящото решение.

Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 200__ г.,      Протокол №__________ точка__________ от дневния ред, по доклад №_____________ /200___ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба на Столичния общински съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
                                                                                 /Андрей Иванов/

ЮРИСТ ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

 

Проект - Приложение № 1
Проект на нормативен акт за изменение и допълнение на нормативен акт

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 458 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., изм. с Решение № 675 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г. и с Решение № 176 по Протокол № 36 от 26.03.2009 г.

§ 1.    В чл.6, ал.1 се правят следните изменения:

1.  създава се ново тире 4:

„- билет за еднократно пътуване, издаван от Билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на „Метрополитен" Е^АД - за метро;";

2.   досегашните тирета 4,5 и 6 стават съответно тирета 5, 6 и 7;

3.   създава се ново тире 8:

„- електронен билет за 5 или 10 еднократни пътувания, заредени в електронна карта (ЕК) - за метро;";

4.   досегашното тире 7 става тире 9;

5.   досегашното тире 8 става тире 10, като думите „електронна карта" се заменят с „абонаментна карта на електронен носител".

§2.    В чл.6, ал.2 се правят следните изменения: 1. създава се ново тире 4:

„- издаване от Билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на „Метрополитен" ЕАД. Той се валидира на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото. Билетът може да бъде използван за пътуване в метрото до 30 минути след момента на издаването му.";

2.досегашното тире 4 става тире 5, като се изменя както следва: „- таксуване на електронен билет от ЕК, издадена и заредена от „Център за градска мобилност" ЕООД, на валидаторите, разположени в близост до вратите на тролейбусите и трамваите, веднага след качване;";

3. създава се ново тире 6 със следния текст: „- таксуване на електронен билет от ЕК, издадена и заредена от „Метрополитен" ЕАД, на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото."

§ 3.    В чл.6, ал.4 думите „електронна карта" се заменят с „абонаментна карта на електронен носител".

§4.    В чл.7, ал.1 се създава ново тире :

„- Абонаментни карти за преференциално пътуване - безименни на хартиен или електронен носител (електронна карта - ЕК)."

§5. В чл.7, ал.4, изречение първо се допълва както следва: „Абонаментна карта на електронен носител (ЕК) се таксува на валидаторите, разположени в близост до вратите на тролейбусите и трамваите - веднага след качване или на валидаторите, разположени на бариерите за вход на метрото."

§6. В чл.12, т.5 след думите „билет за таксуване на нередовен пътник" се добавят „или билет за нетаксуван пътник с абонаментна карта на електронен носител в тролейбуси и трамваи".

§ 7. Чл.16 се изменя както следва: „„Метрополитен" ЕАД издава, зарежда и продава следните превозни документи за пътуване в метрото:

-  Билети за еднократно пътуване в метрото;

-  Електронни билети за 5 или 10 еднократни пътувания в метрото." § 8.    Чл. 17 добива следната редакция:

Чл.17. (1) Граждански електронни карти (ЕК) се издават след попълване на „Заявление за издаване на електронна карта (ЕК) за пътуване с масов градски транспорт в София" по образец и зареждат в бюрата за абонаментни карти на "Център за градска мобилност" ЕООД.

(2)     По искане на лицето, гражданска електронна карта може да бъде издадена и без „Заявление за издаване на електронна карта (ЕК) за пътуване с масов градски транспорт в София". Карта, издадена по този ред, не се блокира и не й се издава дубликат.

(3)     Гражданските електронни карти се зареждат за избрана от пътника редовна тарифа, съгласно Приложение № 2.

(4)    Гражданските електронни карти позволяват многократно зареждане при
различни, избрани от пътника редовни тарифи.

§9. Чл.18, ал.1, тире второ, след думите „на повърхността на картата" се допълва с изречението „При издаване на електронни карти за инвалиди с право на придружител, на повърхността на картата се отпечатват и имената на до двама придружители, посочени от правоимащия."

§10. В чл.21, ал. 1 се правят следните изменения:

1.   т.8 добива следната редакция: „т.8.Всички редовни студенти в колежи и висши училища, включително дипломантите до първа дипломна сесия;";

2.   т.9 добива следната редакция: „т.9.Всички ученици до 20-годишна възраст включително, в училищата, фигуриращи в списъка на МОН;";

3.      т.П добива следната редакция: „т.П.Всички ученици от домовете за отглеждане и възпитаване на деца, лишени от родителски грижи;";

4.      т.12 добива следната редакция: „т.П.Докторантите редовно обучение във висши училища;";

5. т.13 се отменя

§11. Чл.21, ап.4 добива следната редакция: „Придружителят може да пътува с превозния документ на правоимащия по ал. 1, т.т. 1, 2 и 3, когато го придружава. По изключение, без правоимащия, с превозния му документ може да пътува само единия от придружителите, чиито имена са отпечатани на повърхността на електронната карта."

§ 12. Създава се нов чл. 21 а :

„Чл.21 а. Право на пътуване с преференциални безименни абонаментни карти на хартиен или електронен носител имат служителите, работещи по трудово или служебно правоотношение в Столичната и районните общински администрации -в дейност 122 „Общинска администрация" и друга щатна численост: дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие" (администрация), дейност 898 „Други дейности по икономиката" (администрация), дейност 389 „Други дейности по образованието, Център за видеонаблюдение на общинските училища, детски градини и социални домове за деца" (администрация), дейност 759 „Други дейности по културата" /без културните институти и домове/ (администрация), дейност 601 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие" (администрация), дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички" (администрация), дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност" (администрация), дейност 559 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетост" (администрация), дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.социални услуги" (администрация) и дейност 469 „Други дейности по здравеопазване" (администрация), както и служителите, назначени по ПМС № 66 от 28 март 1996г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации, за гореизброените дейности"

§13. В чл.23, т.4 се правят следните изменения:

1.   буква „ж" добива следната редакция: „По т. 12 - по списък на докторантите, заверен от съответния ректорат на висшето училище.";

2.   буква "з" се отменя.

§14.   В чл.23 се създава нова т.5 : „ 5. по чл.21 а :

по списъци, утвърдени от кмета на Столична община и съответните кметове на райони, и лична карта."

§ 15. В чл.27 след думите „ т.7 и" думите „т.13" се заменят с думите „чл.21 а".

§16. В чл.ЗЗ след текста „талон от билет с талони за 5 или 10 пътувания без да бъде представен талон №5 или съответно №10," се добавя „нетаксувана електронна карта, заредена с електронни билети за 5 или 10 еднократни пътувания на един пътник за тролейбусен и трамваен транспорт".

§17. В чл.35, ал.З думите „електронна карта" се заменят с „абонаментна карта на електронен носител".

§18. В чл.36, ал.1 думите „електронна карта" се заменят с „абонаментна карта на електронен носител".

§ 19. Чл.36, ал.2 добива следната редакция: „Чл. 36. (2) При пътуване с подправен превозен документ или блокиран превозен документ, нередовният пътник се заставя да слезе от превозното средство на първата спирка по маршрута и му се съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на

ЗАНН. Подправеният нередовен или блокиран превозен документ се изземва и се предава в съответните служби на " Център за градска мобилност " ЕООД и "Метрополитен" ЕАД."

§ 20. Чл.37, ал.2 добива следната редакция: „Чл.37 (2) За нарушения, извършени от малолетни лица, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, когато съзнателно са допуснали извършването им или са били в състояние да предотвратят нарушението, но не са го сторили. За целта се изготвя констативен протокол, въз основа на който на единия от родителите, попечителите или настойниците се съставя акт за административно нарушение по реда на ЗАНН."

§ 21. Създава се нов чл.45а: „ Чл.45а Стойността на неизползван частично или изцяло превозен документ за една или две линии на хартиен или електронен носител по редовна тарифа може да се възстанови в случай на изменение на маршрута на линия /линиите/ за повече от пет работни дни или закриването й /им/. Полагащата се сума за неизползван превозен документ се изчислява от датата на подаване на искането за връщане на стойността и до изтичане на валидностния период, за който е издадена /заредена/ картата.

§ 22. Създава се нов чл.46а: „Чл.46а Абонаментна карта гражданска на електронен носител, издадена по реда на чл.17, ал.1, и Абонаментна карта за преференциални пътувания на електронен носител може да бъде блокирана по искане на лицето, на чието име е издадена, след попълване на „Заявление за блокиране на електронна карта" по образец и представяне на документ за самоличност или служебна бележка от РПУ. Електронна карта на инвалид с право на придружител може да бъде блокирана и от всеки от двамата придружители след попълване на „Заявление за блокиране на електронна карта" по образец и представяне на документ за самоличност или служебна бележка от РПУ на придружителя и правоимащия".

§23. В чл.47, ал.1 след думите „дубликат на превозен документ" се добавя „на хартиен носител".

§ 24. Чл.47, ал.2 добива следната редакция:

„Чл. 47(2) Дубликат на Абонаментна карта за преференциални пътувания на хартиен носител се издава еднократно в рамките на валидностния период, до 10 дни от датата на постъпване на молбата, като за услугата се заплащат 5,00 лв."

§ 25. Създава се нова ал.З на чл.47:

„Чл.47 (3) Дубликат на Абонаментна карта гражданска, издадена по реда на чл.17, ал.1, и Абонаментна карта за преференциални пътувания на електронен носител се издава след блокирането й. Периодът, зареден в блокираната карта, се зарежда в нова електронна карта до 3 дни от датата на подаване на „Заявление за блокиране на електронна карта". За услугата се заплащат 5,00 лв. и стойността на електронния носител, съгласно Приложение №2 към наредбата. Не се издава нова електронна карта на лице, на което е блокирана електронната карта по чл.36, ал.1, до заплащане на глобата"

§ 26. Ал.З на чл.47, става ал.4.

§ 27. Ал.4 на чл.47, става ал.5.

§ 28. Текстът на §1, ал.4 от Заключителните разпоредби добива следната редакция: ,,§1.(4) При издаване/зареждане на граждански карти за фирми и ведомства, изплатени по банков път се прави отстъпка:

-   Над 50 абонаментни карти на хартиен или електроннен носител - 2 % от сумата.

-   Над 150 абонаментни карти на хартиен или електроннен носител - 3 % от сумата.

-   Над 1000 абонаментни карти на хартиен или електроннен носител - 10 % от сумата."

§ 29. Създава се нов §3 от Заключителните разпоредби: „§3. Навсякъде в наредбата думите „„СКГТ-София" ЕООД " се заменят с „„Център       за градска мобилност" ЕООД"".

§ 30.  §3 от Заключителните разпоредби става §4.

§31. Изменя се наименованието на Приложение №1 към наредбата, като добива следната редакция „Образци на превозните документи за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община".

§ 32. В приложение № 1 към Наредбата се правят следните изменения:

1. създава се нова т. 1.4:

„т.1.4. За еднократно пътуване, издаван от Билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на „Метрополитен" ЕАД- за метро, носител

-  хартиен, цвят - различен, съдържание - с отпечатана цена";

2.   досегашните т. 1.4 ,т. 1.5 и т. 1.6 стават съответно т. 1.5, т. 1.6 и т. 1.7.

3.   досегашната т.1.7 става т.1.8 като след думите „зареден в електронна карта" се поставя запетая и се добавят „за трамваи и тролейбуси";

4.   досегашната т.1.8 става т.1.9 като след думите „зареден в електронна карта" се поставя запетая и се добавят „за трамваи и тролейбуси";

5.   създава се новат. 1.10:

„т. 1.10. Електронен билет за пет еднократни пътувания, зареден в електронна карта, за метро, носител - електронна карта, цвят - различен, съдържание -електронната карта се зарежда със съответния брой пътувания".

6. създава се нова т. 1.11:

„х. 1.11. Електронен билет за десет еднократни пътувания, зареден в електронна карта, за метро, носител - електронна карта, цвят - различен, съдържание -електронната карта се зарежда със съответния брой пътувания".

7.   досегашните т. 1.9 и т. 1.10 стават съответно т. 1.12 и т. 1.13;

8.   т.3.11 се отменя;

9.   създава се нова т.6 :

„6. Абонаментни карти преференциални - безименни, съгласно чл.21 а.

6.1. Тримесечна - за всички линии, носител - хартиена/електронна карта, цвят -

различен/различен, съдържание - на хартиената карта срокът се обозначава чрез перфориране/електронната карта се валидира за период."

§33. Изменя се наименованието на Приложение №2 към наредбата, като добива следната редакция „Цени на превозните документи за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община".

§ 34. В приложение № 2 към Наредбата се правят следните изменения:

1. създава се нова т. 1.4:

„т.1.4. За еднократно пътуване, издаван от Билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на „Метрополитен" ЕАД- за метро, цена -1,00";

2.   досегашните т. 1.4 ,т. 1.5 и т. 1.6 стават съответно т. 1.5, т. 1.6 и т. 1.7;

3.   досегашната т.1.7 става т.1.8 като след думите „зареден в електронна карта" се поставя запетая и се добавят „за трамваи и тролейбуси";

4.   досегашната т.1.8 става т.1.9 като след думите „зареден в електронна карта" се поставя запетая и се добавят „за трамваи и тролейбуси";

5.   създава се нова т. 1.10:

„т. 1.10. Електронен билет за пет еднократни пътувания, зареден в електронна карта, за метро, цена - 4,25";

6. създава се нова т. 1.11:

„т. 1.11. Електронен билет за десет еднократни пътувания, зареден в електронна карта, за метро, цена - 7,50";

7.   досегашните т.1.9 и т.1.10 стават съответно т.1.12 и т.1.13;

8.   т.3.11 се отменя;

9.   създава се нова т.6 :

„6. Абонаментни карти преференциални - безименни, съгласно чл.21 а. 6.1. Тримесечна - за всички линии; на цена 0."

§ 35. В Приложение №3 към наредбата след думите: „„Такси експрес"" се добавят „„СКГТ-София" ЕООД и „Център за градска мобилност" ЕООД."

§36. Текстът на Приложение №4 към наредбата добива следната редакция: „Общински тргшспортни дружества са: "Столичен автотранспорт" ЕАД, "Столичен електротранспорт" ЕАД, "Метрополитен" ЕАД".

§ 37. Разпоредбите на § 4, § 10, т.5, § 12, § 13, т.2, § 14, § 15, § 32, т.8 и т.9 и § 34, т.8 и т.9 от настоящото приложение влизат в сила от 01.09.2008г.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре