нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 26.06.2009 Доклад и проект за решение от Минко Герджиков, заместник-кмет на СО, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

                                                   ДО
                                                   СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от Минко Герджиков - заместник кмет на Столична община

Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 4 по Протокол № 36/13.01.05г.

Уважаеми общински съветници,
На 12.06.2009г. е приет Закон за изменение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (Д.В. бр.44/09г.). Съгласно чл.5, ал.2 от него: „Административният орган не може да изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство".

Предвид обстоятелството, че Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община изисква представяне на редица документи от страна на търговеца за издаване на разрешения за ползване на място -общинска собственост и уведомления за упражняване на търговска дейност се налага привеждането й в съответствие с цитираното изменение на закона.
Същевременно, с Наредба № 1 за обществения ред на територията на Столична община (Решение № 152 по Протокол № 35 от 12.03.2009г. на СОС) са установени часови граници за извършване на търговска дейност, които са различни от тези, приети с Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО. Необходимо е синхронизиране на двата нормативни акта, още повече, че регламентирането на работното време на търговските обекти е предпоставка за реализиране на едно от основните правомощия на Кмета на СО - опазване на обществения ред и осигуряване спокойствието на гражданите (чл.44, ал.1, т.4 от ЗМСМА).
Във връзка с горното и отчитайки необходимостта от осигуряване на условия за запазване, поддържане и обновяване на данните за търговската инфраструктура на територията на Столична община, като база за осъществяване на превантивен и последващ контрол от страна на общината с Наредбата се въвежда регламент за заявяване на работно време на търговски обект и задължение на администрацията чрез служебна проверка да осигурява необходимата й информация.
Разработен е нов Раздел I на Глава Втора и нова Глава четвърта от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО, като останалите текстове са приведени в съответствие с новата нормативна уредба.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам да бъде прието Решение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 4 по Протокол № 36 от 13.01.2005г.

                                    МИНКО ГЕРДЖИКОВ
                                       ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ   
на Столичния общински съвет
от___________ 200    година

ЗА: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община (Реш. №4 по Прот. № 36/ 13.01.05г.)

На основание чл.79 от Административнопроцесуалния   кодекс   и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
СТОЛИЧНИЯТ    ОБЩИНСКИ    СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 4 по Протокол № 36 от 13.01.2005г. на Столичен общински съвет, както следва:

§ 1. Допълва чл.1, като след думите „защита на потребителите" добавя „условия за лоялна конкуренция, както и опазване на обществения ред и спокойствието на гражданите".

§2. Изменя чл.2, т.1, както следва:

„1. регламент за работно време на стационарни обекти и за търговия на открито в имоти частна собственост".

§3. Изменя Раздел I на Глава Втора, както следва: „Раздел I

Ред и условия за заявяване на работно време на стационарни търговски обекти

Чл. 4. (1) При упражняване на търговска дейност в стационарен обект физическите и юридически лица заявяват работното време на обекта в районната администрация по местонахождението му.

(2)   Заявлението за работно време на обекта (по образец) в 2 екземпляра се подава до кмета на района със започване дейността на обекта.

(3)   В заявлението се посочва:
-   фирма, ЕИК (БУЛСТАТ);
-   вид на търговския обект;
-   адрес на търговския обект;
-   трите имена и телефон на лицето, отговорно за търговския обект;
-   номер на удостоверението за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 7 от Закона за храните - за обекти по чл.З, ал.1, т.1 и т.З;
-   номер на удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и номер на майсторско свидетелство - за обекти в които се упражняват занаяти;
-   обектът се намира/не се намира в жилищна сграда;
-   обектът отстои/ не отстои на повече от 30 метра от жилищна сграда.

(4) Търговецът заявява работно време и часове за зареждане. При необходимост
представя съгласувана от гл. архитект на района схема за разполагане на маси,
столове и други подвижни съоръжения около обекта.

Чл. 4а. (1) За търговски обект в урбанизирани територии търговецът предлага работно време и часове за зареждане в рамките от 06.00 ч. до 23.00 ч.

(2)   За търговски обект, който с дейността си предизвиква шум и се намира на отстояние до 30 метра от жилищни сгради, както и за обект, разположен в сграда с режим на етажна собственост, работното време е от Об.ООч. до 22.00ч.

(3)   Търговецът може да предложи работно време извън посоченото по ал. 1 или ал.2, като в този случай следва да представи протокол от Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) или лицензирана лаборатория за съответствие с допустимите нива на шум в и около обекта. За търговски обект, находящ се в жилищна сграда с режим на етажна собственост се изисква и съгласие на 50%+1 от собствениците, включително съгласието на всички непосредствени съседи.

(4)   При непредставяне на документите по ал. 3 за работно време на обектите по ал.1 се счита времето, определено в рамките от 06.00 ч. до 23.00 ч., а за обектите по ал.2 - в рамките от Об.ООч. до 22.00ч., като същото се вписва в информационния масив по чл.7.

Чл. 46. (1) По искане на търговеца, за определен ден, кметът на района със заповед може да удължи, определеното в заявлението работно време. (2) Кметът на района може със заповед едностранно да промени работното време,     ако     в     рамките на една година са констатирани:
1. две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана с протоколи за замерване на шум от Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве;
2. два или повече случая на неспазване на работното време, установени по надлежния ред от служители на общинската администрация или от органите на Столична дирекция полиция (СДП).

Чл. 4в. Не се допуска експлоатация на маси и столове за консумация на открито пред обекти:
1.   по чл. 4а, ал.1 преди 07.00 ч. и след 23.00 ч.
2.   по чл.4а, ал.2 преди 07.00ч. и след 22.00ч.

Чл. 5. (1) След подаване на заявлението за работно време на търговския обект, длъжностно лице, упълномощено от кмета на района извършва проверка и осигурява служебно за нуждите на производството необходимата информация и/или документи от съответния орган.

(2) При съответствие на заявените с установените от длъжностното лице данни, заявлението се заверява от кмета на района или упълномощено от него лице и се вписва в информационен масив „Търговски обекти", като един екземпляр се връща на търговеца.

(3) Търговецът може да приложи към заявлението за работно време, копия от следните документи:

1.   актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията;

2.   удостоверение за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 7 от Закона за храните - за обекти по чл.З, ал.1, т.1 и т.З;

3.   удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство - за обекти, в които се упражняват занаяти от юридически лица;

4.   карта за индентификация по регистър БУЛСТАТ, удостоверение за вписване в регистър по Закона за занаятите и майсторско свидетелство - за обекти, в които        се       упражняват        занаяти        от        физически        лица.

(4) Заверката на заявлението за работно време и вписването му в информационен масив „Търговски обекти" се извършва в случаите по ал.1 в едномесечен срок, а по ал.З - в 7 (седем) дневен срок от подаването му.

(5) При промяна на обстоятелствата по чл.4, ал.З и/или ал.4, търговецът е длъжен в 14 (четиринадесет) дневен срок от настъпването им да информира кмета на района по реда на чл.4, ал.2. Вписването се извършва съобразно чл.5, ал.1 - ал.4.

Чл.6. (1) При необходимост, кметът на района дава задължителни писмени указания, свързани с прилагане на императивни нормативни разпоредби за осигуряване спокойствието на гражданите и обществения ред. (2) Информация за постъпилите заявления се предоставя на техническата служба на района за установяване законността на обекта, в съответствие с изискванията на ЗУТ.

Чл. 7. (1) Информационният масив "Търговски   обекти" съдържа:

-   входящ номер на заявлението;

-   фирма, ЕИК (БУЛСТАТ);

-   седалище и адрес на управление на търговеца;

-   трите имена на лицето, представляващо търговеца;

-   вид на търговския обект;

-   адрес на търговския обект;

-   име и телефон на лицето, отговорно за търговския обект;

-   работно време и часове за зареждане.

(2)   В случаите по чл. 46, ал.2 за работно време на обекта в информационния масив се вписва времето, определено със заповедта на кмета на района.

(3)   По преценка на кмета на района могат да се вписват и други обстоятелства.

(4)   Документите по чл.4а, ал.З и чл.5 се съхраняват от длъжностното лице, което води информационния масив.

Чл. 8. Завереното заявление за работно време на търговския обект се съхранява в обекта."

§4. В чл.14, прави следните изменения:

1.  Точка 1 добива следната редакция:

„1. Заявление за работно време на търговския обект".

2.  Отменя т.З.

§5. Изменя чл.17, както следва:

1.  Точка 4 добива следната редакция:

„4. достъпът на лица до 18 години, без родител или без придружител -надлежно упълномощено пълнолетно дееспособно лице, в питейни заведения, кафенета, дискотеки, обекти за обществено хранене, игрални и компютърни зали след 22.00 ч."

2.  В т.10 след думите „около тях" добавя „в периода от 22.00ч. до 08.00ч.".
§6. Изменя чл.24, както следва:

„Чл. 24 (1) Разрешението по чл. 23 се издава въз основа на заявление (по образец), подадено до кмета на района, на чиято територия ще се извършва дейността.

(2) В заявлението се посочват следните данни:

-   фирма, ЕИК (БУЛСТАТ);

-   лицето, което извършва търговската дейност от името на търговеца;

-   точен адрес, вид и площ на съоръжението;

-   срок за ползване на място;

-   вида на стоките, с които ще се търгува;

-   работно време.

(3)   След подаване на заявлението, длъжностно лице, упълномощено от кмета на района извършва проверка и осигурява служебно за нуждите на производството необходимата информация и/или документи от съответния орган.

(4)   Търговецът може да приложи към заявлението копия от следните документи:

- актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията;

- други документи, на които лицето, извършващо търговската дейност се позовава.

(5) Когато кандидатът е земеделски производител, към заявлението се прилагат
копия от:

-   анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от компетентния орган за съответната година;

-   регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година;

-   други документи, на които лицето се позовава.

(6) В случай, че за едно и също място има повече от един кандидат, при избора
се прилагат следните критерии:

1.   търговец, добросъвестно ползвал мястото в предходни периоди;

2.   производител на български стоки;

3.   търговец, с адрес на управление на територията на Столична община;

4.   други специфични обстоятелства, определени от районната администрация.

(7) В случаите по ал.4 и ал.5 заявлението се подава до 15-то (петнадесето) число
на предходния месец, а в останалите случаи - до 10-то (десето) число на
предходния месец."

§7. В чл.27 заменя думите „след представяне на документите по чл.24, ал.2" с думите „по реда на чл.24".

§8. Чл.28в, ал.2 добива следната редакция:

„(2) В заявлението се посочва номера на завереното заявление за работно време на търговския обект, пред който ще се разполагат подвижни съоръжения и се прилага индивидуална схема по чл. 286."

§9. В чл.28г, ал.2, т.2 думата „уведомлението" се заменя с думата „заявлението".

§10. Глава Четвърта „Търговия на открито в имоти частна собственост" се изменя както следва: „Глава четвърта

Търговия на открито в имоти частна собственост

Чл. 31. (1) При упражняване на търговска дейност на открито в имоти частна собственост търговците (физически и юридически лица) заявяват работно време в     районната     администрация     по     местонахождение     на     имота.

(2)   Заявлението по ал. 1 (по образец) в два екземпляра се подава до кмета на района при започване на дейността.

(3)   В заявлението се посочват следните данни:

-   фирма, ЕИК (БУЛСТАТ);

-   лицето, което извършва търговската дейност от името на търговеца;

-   точен адрес, вид и площ на съоръжението;

-   вида на стоките, с които ще се търгува;

-   работно време.

(4)   След подаване на заявлението, длъжностно лице, упълномощено от кмета на района извършва проверка и осигурява служебно за нуждите на производството необходимата информация и/или документи от съответния орган.

(5)   Търговецът може да приложи към заявлението копия от следните документи:

-   актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията;

-   други документи, на които лицето, извършващо търговската дейност се позовава.

(6) Когато заявителят е земеделски производител, към заявлението се прилагат
копия от:

-   анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от компетентния орган за съответната година;

-   регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година;

-   други документи, на които лицето се позовава.

Чл. 32. (1) Заявлението за работно време се заверява и се вписва в информационен масив "Обекти за търговия на открито в имоти частна собственост" от упълномощено от кмета на района длъжностно лице в едномесечен срок за случаите по чл.31, ал.4, а в случаите по чл.31, ал.5 и ал.6 - в 7 (седем) дневен срок от подаването му. Екземпляр от завереното заявление се предоставя на заявителя.

(2) Търговецът е длъжен да представи при поискване от контролните органи следните документи:

1.   заявление за работно време за търговия на открито в имот частна собственост;

2.   копие от документа за произход на стоките;

3.   документ за съответствие на контролно-измервателните уреди с изискванията на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;

4.   документи изискуеми от други нормативни актове.

(3) При промяна на обстоятелствата по чл. 31, ал. 3, търговецът е длъжен в 14-дневен срок от настъпването им да информира кмета на района по реда на чл. 31, ал. 2. Вписването се извършва съобразно чл. 32, ал. 1.

Чл. 33. (1) Работното време за извършване на търговия на открито в имоти частна собственост се определя в рамките от 07.00ч. до 22.00ч.

(2)   Разпоредбите на чл.4в и на Глава Втора, Раздел II се прилагат съответно и при извършване на търговия на открито в имоти частна собственост.

(3)   Не могат да бъдат предмет на търговска дейност на открито в имоти частна собственост:

1.   стоки, които поради този начин на предлагане могат да бъдат опасни за здравето;

2.   лекарства, лекарствени материали и продукти, медико-санитарни и хигиенни материали;

3.   петролни продукти и дериватите им;

4.   вино и спиртни напитки;

5.   стоки, за които е предвидена забрана в нормативен акт."

§ 11. В чл.36, ал.2, ал.З и ал.9 прави следните изменения и допълнения:

1.В ал.2 думите „чл.6, ал.4, чл.14, чл.26, чл.32, ал.З и чл.32б" заменя с думите

„чл. 5, ал. 5, чл. 14, чл. 26, чл. 32, ал. 2 и ал.З".

2.   В ал.З думите „информационен масив „Търговски обекти" и на работното време по чл.4в," заменя с думите „съответните информационни масиви, респ. регистри и".

3.   В ал.9 след думите „чл.ЗЗ" допълва „ал.З".

§ 12. В Допълнителните разпоредби създава нов § 4 със следното съдържание: „§ 4. „Започване на дейността" е 7 (седем) дневния период от датата на заверяване на свидетелството за регистрация на фискално устройство на обекта в Териториалната дирекция на Национална агенция по приходите (НАП)".

§ 13. В Преходни и заключителни разпоредби създава нови § 13, § 14 и § 15 със следното съдържание:

„§ 13. До влизане в сила на нормативен акт на Столичен общински съвет по чл.21 от Наредбата, кметът на Столична община, издава заповед за местата общинска собственост, върху които не може да се извършва търговия на открито.

§ 14. При подаване на документи по чл. 5, ал. 3, т.1, чл. 24, ал. 4 и чл. 31, ал. 5 от тази наредба, търговците, вписани в търговския регистър и в регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, които не са пререгистрирани по реда на

§ 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за Търговския регистър, вместо актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията, прилагат удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд и карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ.

§ 15. Издадените Удостоверения за регистрация по реда на чл.З от отменената Наредба за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Столична община и Уведомленията по чл.4 и чл.31 от Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 4 по Протокол № 36 от 13.01.2005г. на СОС, които отговарят на изискванията на настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО запазват правата си до промяна на вписаните в регистъра, респ. информационния масив обстоятелства".

§ 14. Отменя Образците към наредбата, приети с Решение № 676 по Протокол № 24 от 13.11.2008 и приема нови образци, съгласно Приложение, неразделна част от Наредбата.

Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на____________ _____ 200________________ г., Протокол №___ от ____________ 200_____________ г.
и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

         Председател на Столичния общински съвет:
                                                                     Андрей Иванов

                            Юрист от Администрацията на СО:
                                       Радост Татарска, главен юрисконсулт

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ НАРЕДБАТА

(нови - Решение№..... по Протокол №......... от......2009 г.)

 

 

Вх. №.../....г.
                                                     ДО
                                                     КМЕТА НА РАЙОН
                                                     "..........................."

ЗАЯВЛЕНИЕ
за работно време на стационарен търговски обект

...(фирма, ЕИК/БУЛСТАТ/)

...(вид на търговския обект)

...(адрес на търговския обект)

...(работно време)

...(часове за зареждане)

...(трите имена и телефон на лицето, отговорно за търговския обект)

...(номер на удостоверението за регистрация, съгласно чл.12, ал.7 от Закона за храните - за обектите по чл.З, ал.1, т.1 и т.З от наредбата)

...(номер на удостоверението за вписване в регистъра по Закона за занаятите и номер на майсторското свидетелство - за обекти, в които се упражняват занаяти)

Обектът се намира /не се намира/ в жилищна сграда.

Обектът отстои /не отстои/ на повече от 30 метра от жилищна сграда.

Вярното се подчертава

Приложени копия от документи, съгласно чл.5, ал.З от наредбата:.....................

При промяна в обстоятелствата, вписани в настоящето заявление се задължавам да уведомя районната администрация в 14 (четиринадесет) дневен срок.

Подпис:.............................................................
/име, фамилия на управителя, печат/

Попълва се от районната администрация:

Осигурени служебно документи:

Съгласувано работно време:.............................................................................

Заявлението е вписано под №.............................. /................ в информационен масив

„Търговски обекти" на район „.................................. "

                                                Кмет на район "................."
                                                                   /подпис, печат/

 

Образец

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „.................... "

РАЗРЕШЕНИЕ за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терени общинска собственост
................................ /.

Със срок от.........до...........20..г.

...(точен адрес)

...(вид и площ на съоръжението)

...(вид на стоките, с които ще се търгува)

...(търговец/производител)

...(трите имена на лицето, което представлява търговеца)

...(трите имена на лицето, което извършва търговската дейност от името на търговеца)

...(работно време)

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКТОР:
/подпис, печат/

                                                   КМЕТ НА РАЙОН
                                                                 /подпис, печат/

 

Образец
Вх. №.../....г.
                                                     ДО
                                                     КМЕТА НА РАЙОН
                                                     "..........................."

ЗАЯВЛЕНИЕ

за издаване на разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост
от.......................................................................................
(фирма, ЕИК/БУЛСТАТ/ на търговеца или трите имена на физическото лице - производител)


Уважаеми Господин (жо)..................................... ,
Желая да ми бъде издадено разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост за срок

от............................................. до................ 20......... г.
                                                           (до 3 месеца)

1.   Точен адрес.............................................................

2.   Вид и площ на съоръжението......................................

3.   Вид на стоките, с които ще се търгува........................

4.   Трите имена на лицето, което извършва търговската дейност от името на търговеца/производителя................................

5.   Работно време...........................................................

Прилагам следните документи:

                                      Подпис:
                                      /име, фамилия на управителя, печат/

 

Образец

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „............................... "

РАЗРЕШЕНИЕ
за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост

....................... /...........................

Със срок от............................. до......................... 20........ г.

...(точен адрес)

...(вид на стационарния обект и номер на заявлението по чл. 4)

...(вид на съоръжението и заемана площ)

...(стокова специализация)

...(фирма)

...(работно време)

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДИРЕКТОР:
/подпис, печат/

                                               КМЕТ НА РАЙОН „............... "
                                                                    /подпис, печат/

 

Образец
Вх. №.../....г.
                                                     ДО
                                                     КМЕТА НА РАЙОН
                                                     "..........................."

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен търговски обект върху терен общинска собственост

от.....................................................................
(фирма, ЕИК/БУЛСТАТ/)

Уважаеми Господин (жо)..................................... ,
Желая да ми бъде издадено разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения върху терен общинска собственост пред стопанисвания от мен стационарен търговски обект за срок

от............................ до........................ 20....... г.
                                         (до 3 месеца)

1. Точен адрес на обекта......................................................

2.Вид на стационарния обект, номер на заявлението по чл.4......

2.   Вид и площ на съоръжението..........................................

3.   Стокова специализация.................................................

4.   Работно време на съоръженията.....................................

(в рамките от 07.00 ч. до 22.00 ч.) Прилагам следните документи: Индивидуална схема по чл. 286 от НРУИТДТСО

                                      Подпис:
                                      /име, фамилия на управителя, печат/

 

Образец
Вх. №.../....г.
                                                     ДО
                                                     КМЕТА НА РАЙОН
                                                     "..........................."

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
за работно време за извършване на търговска дейност на открито в имот частна собственост

...(фирма, ЕИК/БУЛСТАТ/ на търговеца или трите имена на физическото лице - производител)

...(трите имена и телефон на лицето, което извършва търговска дейност от името на търговеца/ производителя)

...(точен адрес, вид и площ на съоръжението)

...(вид на стоките с които се търгува)

...(работно време)

Приложени копия от документи, съгласно чл.31, ал.5 или ал.6 от наредбата:
..............................
..............................

При промяна в обстоятелствата, вписани в настоящето заявление се задължавам да уведомя районната администрация в 14 (четиринадесет) дневен срок.

                                     Подпис:...........
                                     /име, фамилия на управителя, печат/

Попълва се от районната администрация:

Осигурени служебно документи:

Съгласувано работно време:...............................................

Заявлението е вписано под №.............................. /................ в информационен масив „Обекти за търговия на открито в имоти частна собственост" на район

                                                   Кмет на район "..................
                                                                     
/подпис, печат/

< < обратно към страница "Новини"
нагоре