нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 02.07.2009 Доклад и проект за решение от Ирина Савина, заместник-кмет на СО, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на СО

ДО
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от
Ирина Савина - заместник-кмет, направление „Инвестиции и строителство" на Столична община

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на Столична община (НПИЗПЗПСЧТТСО)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с оптимизиране на процеса, ефективността и бързината на работата предлагам в Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на Столична община да бъдат направени следните промени:

§ 1. Изменя чл. 6, ал.1 като придобива следната редакция:
„В седемдневен срок от съставяне на констативния протокол по чл. 4, ал. 3, кметът на съответния район изпраща чрез Заместник-кмет направление „Инвестиции и строителство" на Столична община до лицето, упражняващо инвеститорски контрол по възлагане на Столична община, образуваната административна преписка с протокол (Приложение № 2), съдържащ предложение за начина на изпълнение на поправянето, заздравяването или премахването и необходимите строително-монтажни работи."

§ 2. Отменя ал. 2 на чл. 6

§ 3. Досегашната ал. 3 на чл. 6 става ал. 2, като изразът „това изрично се посочва в протокола по чл.6, ал.2" се заменя с: „това изрично се посочва в протокол (Приложение № 2)"

§ 4. Отменя ал. 4 на чл. 6

§ 5. Изменя чл. 7 като придобива следната редакция:
„В седемдневен срок от произнасяне на лицето, упражняващо инвеститорски контрол по чл. 6, ал. 1, но не по-късно от едномесечен срок от изпращането на протокола (Приложение № 2), органът, издал заповедта по чл. 1, възлага фактическото й изпълнение на определени изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки"

§ 6. В чл. 8 изразът „след възлагане на фактическото изпълнение" се заменя с: „с възлагане на фактическото изпълнение"

§ 7. Създава ново Приложение № 2:
"Приложение № 2 към чл. 6,ал. 1

ПРОТОКОЛ от работна група по чл. 223 от ЗУТ
..... /.....
за предварително проучване на принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на Столична община

Днес,...... 200... г., работна група в състав:

1. ............
2. ............
3. ............

след като се събра и обсъди резултатите от извършеното проучване относно начина на принудително изпълнение, необходимите строително-монтажни работи и други, относно строеж:.................находящ се в.............................
с административен адрес:......................................
излага следното становище:

I. Начин и обем на изпълнението:

II. Необходимост от конструктивно становище или инвестиционен проект или друга документация по чл. 6, ал. 2

Работна група:

1. ............
2. ............
3. ............

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Столичния общински съвет да приеме приложеното към Доклада решение.

Приложение: Проект на решение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на НПИЗПЗПСЧТТСО.

                                             С уважение:
                                             Ирина Савина, заместник-кмет на СО

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ        __

на Столичния общински съвет
от_________ 2009 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на Столична община

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

I. Приема:
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на Столична община, приета с Решение № 575 по Протокол № 22 от 09.10.2008 и публикувана на сайта на Столичния общински съвет на 20.10.2008

§ 1.Изменя чл. 6, ал. 1 като придобива следната редакция:
„В седемдневен срок от съставяне на констативния протокол по чл. 4, ал. 3, кметът на съответния район изпраща чрез Заместник-кмет направление „Инвестиции и строителство" на Столична община до лицето, упражняващо инвеститорски контрол по възлагане на Столична община, образуваната административна преписка с протокол (Приложение № 2), съдържащ предложение за начина на изпълнение на поправянето, заздравяването или премахването и необходимите строително-монтажни работи."

§ 2. Отменя ал. 2 на чл. 6

§ 3. Досегашната ал. 3 на чл. 6 става ал. 2, като изразът „това изрично се посочва в протокола по чл. 6, ал. 2 " се заменя с: „това изрично се посочва в протокол (Приложение № 2)"

§ 4. Отменя ал. 4 на чл. 6.

§ 5. Изменя чл. 7 като придобива следната редакция:
„В седемдневен срок от произнасяне на лицето, упражняващо инвеститорски контрол по чл. 6, ал. 1, но не по-късно от едномесечен срок от изпращането на протокола (Приложение № 2), органът, издал заповедта по чл. 1, възлага фактическото й изпълнение на определени изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки"

§ 6. В чл. 8 изразът „след възлагане на фактическото изпълнение" се заменя с: „с възлагане на фактическото изпълнение"

§ 7. Създава ново Приложение № 2:
Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1

ПРОТОКОЛ от работна група по чл. 223 от ЗУТ
.......... /............

за предварително проучване на принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на Столична община

Днес,......... 200... г., работна група в състав:

1...............................
2...............................
3. ..............................

след като се събра и обсъди резултатите от извършеното проучване относно начина на принудителното изпълнение, необходимите строително-монтажни работи и други, относно строеж: „.............................................................. ", находящ се в....................с административен адрес:...................
излага следното становище:

I. Начин и обем на изпълнението:

II. Необходимост от конструктивно становище или инвестиционен проект или друга документация по чл. 6, ал. 2

Работна група:

1.................. (........... )

2.................. (........... )

3.................. (........... )

Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет,

проведено на ............. 2009 г., Протокол №.......... , точка........ от дневния ред, по доклад № .............. година и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по
................ Столичен общински съвет.

    Председател на Столичния общински съвет:
                                                                                 (Андрей Иванов)

    Юрист от Администрацията на СО:

< < обратно към страница "Новини"
нагоре