нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 26.06.2009 Доклад и проект за решение от Росен Желязков, секретар на СО, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за пазарите на територията на Столична община

                                                         ДО
                                                         СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от
Росен Желязков - Секретар на Столична община

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за пазарите на територията на Столична община

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Управлението на имоти и вещи собствени или предоставени на пазарите - търговски дружества е регламентирано в Наредбата за пазарите на територията на Столична община. Принципът заложен в правната регулация е предоставянето на управлението на трети лица да става на конкурентен принцип. В практиката има случаи, когато е необходимо да бъде предвидена правна възможност в случаи, че се касае за лица, предоставящи административни, комунални и социални услуги на значителна част от населението на Столицата това да става с нарочно решение на Столичния общински съвет, в качеството му Принципал. Това се налага, тъй като обикновено при провеждане на конкурсна процедура тези субекти се намират обективно в по-неравностойно положение спрямо упражняващите и предлагащи търговски услуги.
Като гаранция за законосъобразност и прозрачност ще бъде въвеждането на задължителността на решение на СОС за всеки конкретен случай и това, че сключването на договори ще се извършва по пазарна наемна цена не по-ниска от цената по Приложение № 5 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
В тази връзка предлагам следните промени в Наредбата за пазарите на територията на Столична община:

§ 1. Създава нови ал.З и ал.4 на чл. 20
(3) Разпоредбите на ал. 1 и ал. 2 могат да не се прилагат в случаите и спрямо лица, предоставящи административни, комунални и социални услуги на населението, с решение на Столичен общински съвет.
(4) Сключването на договори по предходната алинея се извършва по пазарна наемна цена не по-ниска от цената по Приложение № 5 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Проектът на Наредбата за изменение и допълнение е публикуван в Интернет страницата на СОС в установените срокове.

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Столичния общински съвет да приеме приложеното към доклада решение.

                                             Росен Желязков
                                             Секретар на Столичната община

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ  
на Столичния общински съвет от ...2009 година

Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за пазарите на територията на Столична община.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ РЕШИ :

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за пазарите на територията на Столична община, пПриета с Решение № 3 по Протокол № 27 от 27.07.2001, изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 83 от 13.07.2006; изм. и доп. с Решение № 756 по Протокол №26 от 11.12.2008

§ 1. Създават се нови ал.З и ал.4 на чл. 20 със следното съдържание:
(3) Разпоредбите на ал. 1 и ал. 2 могат да не се прилагат в случаите и спрямо лица, предоставящи административни, комунални и социални услуги на населението, с решение на Столичен общински съвет.
(4) Сключването на договори по предходната алинея се извършва по пазарна наемна цена не по-ниска от цената по Приложение № 5 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на ................. 2009 г., Протокол № , точка от дневния ред, по доклад № ....................... година и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по............................ Столичен общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:
                                                                  Андрей Иванов

< < обратно към страница "Новини"
нагоре