нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 26.06.2009 Доклад и проект за решение от Росен Желязков, секретар на СО, относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

                                                       ДО
                                                       СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от
Росен Желязков - Секретар на Столична община

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Управлението на имоти и вещи, собственост на общинските търговски дружества, се извършва непосредствено от дружеството или чрез предоставяне на трети лица на конкурентен принцип. При провеждане на конкурсна или тръжна процедура, субекти кандидатстващи за извършване на търговска дейност в свободния и ненужен за дейността на дружеството обект, се намират в значително по-благоприятно положение спрямо лица предоставящи административни, комунални и социални услуги на значителна част населението на Столицата. Следва да се предвиди правна възможност след решение на Столичния общински съвет, в качеството му на Принципал, търговските дружества с общинско имущество да могат да предоставят такива обекти по пазарна наемна цена, но не по-ниска от цената по Приложение № 5 от Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
В тази връзка предлагам следните промени в Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества:
§ 1.Изменя се ал. 2 на чл. 12, като придобива следната редакция:
(2) Алинея 1 може да не се прилага при:
1. сключване на договори с други търговски дружества, в които Столична община е собственик на капитала, мажоритарен съдружник или акционер;
2. сключване на договори със Столична община;
3. сключване на договори за наем с лица, предоставящи административни, комунални и социални услуги на населението, с решение на Столичен общински съвет.
§ 2. В ал. 3 на чл. 12 т Гте се добавя " с изключение на случаите по ал. 2, т. 3."

Проектът на Наредбата за изменение и допълнение е публикуван в Интернет страницата на СОС в установените срокове.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Столичния общински съвет да приеме приложеното към доклада решение.

                                              Росен Желязков
                                              Секретар на Столичната община

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ  
на Столичния общински съвет от  ...2009 година

ЗА: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, приета с Решение № 789 по Протокол № 91 от 26.10.2006г. на Столичен общински съвет.

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, приета с Решение № 789 по Протокол № 91 от 26.10.2006 г. на Столичния общински съвет. изм. и доп. с Решение № 1027 по Протокол № 95 от 18.12.2006, доп. с Решение № 157 по Протокол № 102 от 08.03.2007; изм. с Решение № 497 по Протокол № 17 от 24.07.2008; изм. с Решение № 670 по Протокол № 24 от 13.11.2008; доп. с Решение № 718 по Протокол № 25 от 27.11.2008; изм. и доп. с Решение № 317 по Протокол № 40 от 21.05.2009.

§ 1.Изменя се ал. 2начл. 12, като придобива следната редакция:
(2) Алинея 1 може да не се прилага при:

1. сключване на договори с други търговски дружества, в които Столична община е собственик на капитала, мажоритарен съдружник или акционер;
2. сключване на договори със Столична община;
3. сключване на договори за наем с лица, предоставящи административни, комунални и социални услуги на населението, с решение на Столичен общински съвет.
§ 2. В ал. 3 на чл. 12 т йпе се добавя " с изключение на случаите по ал. 2, т. 3".

Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на ................. 2009 г., Протокол № , точка от дневния ред, по доклад № ....................... година и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по............................ Столичен общински съвет.

         Председател на Столичния общински съвет:
                                                                       Андрей Иванов

< < обратно към страница "Новини"
нагоре