нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 29.07.2009 Доклад и проект за решение от Георги Кадиев, общински съветник, относно предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

                               До г-н АНДРЕЙ ИВАНОВ
                               Председател на Столичния общински съвет

ДОКЛАД

от Георги Кадиев - общински съветник

ОТНОСНО: Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

С Решение №31 на СОС от 29.01.2009. последвано от Решение № 215 на СОС от 16.04.2009 са приети изменение и допълнение на

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Между приетите променени такси е и т. 7-Б, съгласно която за издаване на строително разрешително за строеж на вътрешна газова инсталация се дължи такса, равна на 10 % от облагаема основа, дадена по таблица за различни райони на Столична община.
Самата облагаема основа се определя от РЗП на имота, умножено по 18 лв/кв.м. за Зона 2 или 15 лв./кв.м. за Зона 3. Давам пример само със зона 2 и Зона 3. тъй като това са основните зони на Столична община, в които се развива газоразпределителна мрежа.
До януари 2009 тази такса е била 20 лева на апартамент. След приемането на наредбата таксата на примерно апартамент с РЗП 100 кв.м. става 10 % х 100 х !N 180 леса, ако е в Зона 2, или 10 % х 100x15 = 150 лева, ако е в Зона 3.
И в двата случая това далеч надхвърля нормално увеличение на гохническше ус.тчгч. свързано с инфлацията за 2007 и 2008, каквато е аргумеп ищияла на зам.кмет Милко Герджиков, вносител на Доклада за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги през януари 2009.
В доклада на г-н Герджиков липсва обосновка, освен гореспоменатата инфлацията за две поредни години, за близо 10-кратно увеличение на таксата. Както е известно таксата ис е данък и трябва да покрива само и единствено разходите по оказването на съответната услуга.
Считам, че таксата е увеличена незаконосъобразно и е икономически необоснована.
Като резултат, в условията на икономическа криза това ще доведе до етоиирапе на газификацията, което ще има пряко негативно влияние върху екологията и проблема с битовите отпадъци на Столична община.
Не е ясно и защо се въвежда само такса за строително разрешително за строеж на вътрешна газова инсталация, а не се въвежда такава такса за ВиК. отоплителна, електрическа, кабелна и всеки друг вид инсталация.
Не е ясно и защо е висока такса се натоварват само собствениците па жилища, които изграждат вътрешна газова инсталация, а строителните фирми плащат за сградна газова инсталация твърда сума от 100 лева, независимо от размера на сградата.
Предвид гореописаното, предлагам да се направи изменение в Приложение №> 4 «Такси за технически услуги» от Приложения към Глава Втора т. 7 б. с което таксата за издаване на строително разрешение за строеж на вътрешна газова инсталация да бъде в размер на 50 лв.

                                  С уважение:

                                          Георги Кадиев, общински съветник

21 юли 2009 год.

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ № ...
на Столичния общински съвет от ....2009 г.

ЗА: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги , предоставяни от Столична община

на основание чл. 9 от Закона за местните данънци и такси. чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс, чл. 21. ал. 1. т.7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета <• Решение ,\* н т> Протокол № 93 от 23.11.2006; изм. и доп. с Решение № 1025 по Протокол № 95 от }Н. 12.2006; тм. е Решение М 32 по Протокол № 96 от 11.01.2007; изм. е Решение № 34 по Протокол Ле 98 от 25.01.200'"; и •Нчь е Решение № 249 по Протокол № 105 от 12.04.2007; доп. с Наредба преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и ш рекламната Оейноет па територията на Столична община, приета с Решение № 24 по Протокол № 4 от 20.12.200''; тм. н <)пп. с Решение Л» 64 но Протокол № 6 от 05.02.2008; доп. с Решение № 82 по Протокол № 7 от 28.02.2008 (отменено е Решение ,М' 3~8 по Протокол № 16 от 10.07.2008); изм. и доп. с Решение № 242 по Протокол Л!< 12 от 15.05.2Ш»!: поправена е Решение № 307 по Протокол № 14 от 12.06.2008; доп. и тм. с Решение № 3"'8 >/<> Проих поп ,\Ь 16 от Щ 0 ~.200\; тм. е Решение № 514 по Протокол № 18 от 11.09.2008; изм. и доп. е Решение М> 630 пи Протокщ .№> 23 от 23.10.2008, чието прилагане е спряно с Решение № 153 по Протокол № 35 от 12.03 200^; доп. е Решение .\% 632 по Протокол № 23 от 23.10.2008; изм. и доп. е Решение № 831 по Протокол Ма 28 от 1Н.12.200Н; тм. е Решение М 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009; изм. и доп. с Решение Ме 215 по Протокол .\Ь 38 от 16.04.2009г. на Столичния общински съвет, както следва:

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

§ 1. В Приложение № 4 «Такси за технически услуги» от Приложения към Глава Втора I. 7 б. втори булит добива следната редакция:

   За вътрешна газова инсталация в жилищни, обществени, офис-сгради и др. 50 лева

Настоящето решение е прието на ... заседание на Столичния общински еьвег. проведено на ... 2009 г., Протокол № ... от ... 2009 г. и е подпечатано с официалния печат па Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:
                                                                                     Андрей Иванов

< < обратно към страница "Новини"
нагоре