нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 24.08.2009 Доклад и проект на решение от Бойко Борисов - кмет на Столична община относно изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

                                                          ДО
                                                          СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от Бойко Борисов - кмет на Столична община

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с подобряване на сигнализацията на местата за паркиране в откритите паркинг-зони с режим на кратковременно платено паркиране „Синя зона'* считаме за целесъобразно пътната маркировка да се изпълнява с тъмносин цвят, а вида и размерите на пътните знаци и табелите, чрез които на водачите на ППС се указват условията за паркиране да са съгласно посочените в приложение № 16 към проекта за решение.

Предвид на гореизложеното предлагам на вниманието Ви, проект за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

Приложение: проект за решение и приложение № 16 към него

Вносител:
                                                      Бойко Борисов
                                                      Кмет на Столична община

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ №
на Столичния
общински съвет
от                              година

ЗА: Изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

на основание чл.76, ал,3 и чл.79 от Административно процесуалния кодекс и чл.21, ал.1, 1.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.99, ал.2 от Закона за движение по пътищата

                       СТОЛИЧНИЯТ     ОБЩИНСКИ     СЪВЕТ

РЕШИ:

Приема Наредба за изменение я допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община:

Чл. 49 придобива следната редакция:

„Местата за паркиране в откритите паркинг-зони с режим с режим на кратковременно платено паркиране .„Синя зона" се обозначават хоризонтално с пътна маркировка с тъмносин двят, могат да се оборудват с камера за видеонаблюдение и апарати за фотозаснемане, като се сигнализират вертикално с пътни знаци и табели, чиито вид и размери са посочени в приложение 16, чрез които на водачите на ППС се указват условията за паркиране."

Председател на Столичния общински съвет:                                                                                                       

                                                               [име, фамилия]

Юрист от администрацията на СО:              

                                                                                   [име, фамилия]

 

 

 

< < обратно към страница "Новини"
нагоре