нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 27.10.2009 Доклад и проект за решение от Минко Герджиков, Вр. И. Д. Кмет на Столична община, относно приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

                                            ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
                                            СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Д О К Л А Д
От Минко Герджиков - Вр. И. Д. Кмет на Столична община

Относно: приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.

Уважаеми общински съветници,
До 30.06.2009 г. копирните услуги за граждани в направление "Архитектура и градоустройство" са осъществявани от външна фирма, чийто договор е
изтекъл.
Главният архитект на София арх. Петър Диков предлага договорът да не бъда подновен, а тези услуги да се извършват от служители на дирекция "Административна" към направлението, без да се увеличава числеността на персонала. Проведена е процедура за обществена поръчка и в края на м. октомври т.г. 
ще бъде доставена необходимата копирна техника.
Цените на предлаганите услуги са формирани при отчитане разходите за труд, материали, такси за
поддържане на техниката.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам да бъде приета Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, с която да бъдат въведени цени на услуги за размножаване на документация с формат от А0 до А4.

                              С уважение
                                          Минко Герджиков
                                          Вр.
И. Д. Кмет на Столична община

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ   
на Столичния общински съвет
от                           
200    година

За:   Приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси л цени на услуги, предоставяни от С голична община.
На основание чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т  О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т
Р Е Ш И:

В Приложение № 9 „Услуги извършвани от направление "Архитектура и градоустройство" и районите администрации отдел "Архитектура" от „Приложения към Глава Трета" на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, създава нов текст, както следва:

„Дирекция "Административна"
53.  справка и размножаване на документация формат А4 - 2 лв. на
лист.
54.  справка и размножаване нг. локументация формат АЗ - 4
лв, на лист.
55.  справка и размножаване на документация формат А2 - 8
лв. на лист.
56.  справка и размножаване на документация формат А1 - 16 лв. на
лист.
57.  справка и размножаване на .документация формат А0 - 30 лв. на лист."

Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на_____________ 200    г., Протокол №___________ от__________ 200___ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

              Председател на Столичния общшнскш съвет:
                                                                     Андрей Иванов

< < обратно към страница "Новини"
нагоре