нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 30.10.2009 Обявяване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд

ОБЯВА

Столичният общински съвет, на основание чл.68, ал.1 и ал.2, т.1 във връзка с чл.67, ал1 от Закона за съдебната власт, чл.2, ал.1 от Наредба №2 от 08.01.2008г. на Министерството на правосъдието и чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Обявява процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Софийски районен съд.

Кандидатите подават в срок до 20.11.2009г. в Деловодството на Столична община, ул."Московска" №33 следните документи:

1. Заявление /по образец/

2. Свидетелство за съдимост /оригинал/

3. Автобиография

4. Копие от диплома за завършено образование

Образец на заявлението

                                                       ДО
                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
                                                       НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ
                                                       СЪВЕТ

ЗАЯВЛЕНИЕ

от...................................................................................................
/трите имена на заявителя/

л.к...................... , изд. на................. г. от МВР гр..................
ЕГН
.............
живущ в..................., ул./ж.к./............................................ ,
тел:......................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля да бъда избран за съдебен заседател в Софийски районен съд. Заявявам, че към настоящия момент съм/не съм съдебен заседател в Софийски районен съд/Софийски градски съд.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Автобиография;
2. Свидетелство за съдимост;
3. Копие от диплома за завършено образование

                                                       Подпис:.....................

 

< < обратно към страница "Новини"
нагоре