нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 16.11.2009 Доклад и проект за решение от Минко Герджиков, ВрИД кмет на СО, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община

                                                           ДО
                                                          СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ДОКЛАД
от
МИНКО ГЕРДЖИКОВ - ВрИД КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 458 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., в сила от 01.09.2008г., изм. и доп. с Решение № 675 по Протокол № 24 от 13.1 1.2008 г., изм. и доп. с Решение № 176 по Протокол №36 от 26.03.2009 г. и с Решение №433 по Протокол №43 от 25.06.2009г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Под влиянието на безпрецедентната за последните години по своите мащаби глобална финансова и икономическа криза бяха отчетени редица неблагоприятни тенденции и процеси в икономиката. Те се отразиха и на постъпленията от собствени приходи в бюджета на Столична община. В тази връзка и в изпълнение на антикризисните мерки, приети от Столичен общински съвет, се налага да се предприемат действия за намаление на разчетените средства в бюджета на Столична община за компенсиране на преференциалните пътувания с масов градски транспорт на територията на Столична община.

С Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет, са регламентирани цените на превозните документи, както и реда и условията за компенсиране на издадените превозни документи за преференциални пътувания от бюджета на Столична община.

Цените на преференциалните превозни документи не са променяни от 18.04.2004г., с изключение на цената на билета за многократно пътуване за инвалиди и възрастни граждани над 68 г.. чиято цена беше увеличена от 5.00лв. на 6,00 лв. Същевременно за този период два пъти беше променяна цената на билета за еднократно пътуване - от 01.07.2006г. от 0,50 лв. на 0,70 лв. и от 01.07.2008г. на 1,00лв. Заедно с тези промени бяха актуализирани и цените на комбинирания билет за две пътувания, билетите за пет и десет пътувания, както и цените на гражданските абонаментни карти.

На основание на горното и с оглед намаляване на средствата за компенсиране на преференциалните пътувания от бюджета на Столична община за 2010 г., предлагам да бъдат увеличени цените на превозните документи за следните категории правоимащи на преференциални пътувания /Приложение №2 към доклада/:ученици и студенти, докторанти, лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VI от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс, хора с увреждания, възрастни хора над 68 години, членове на семействата /съпруг, съпруга/ на работници и служители на градски транспорт.

Предлагам да се запази цената на шестмесечните карти за всички линии за ученици и студенти, с което се увеличава отстъпката им спрямо тримесечната и едномесечната карти за всички линии.

Цените на превозните документи на учениците от домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи и спасителите на ПКСС остават непроменени.

Издаваните карти на хора с увреждания, които имат право на придружител, могат да се ползват за пътуване и от един от двамата придружители, посочени от правоимащия, в негово отсъствие. В тази връзка предлагам да се диференцират следните категории с различни цени на превозните документи, както следва:

о  Месечна карта за всички линии за хора с увреждания с намалена работоспособност от 50% до 70%-15,00 лв.;

о  Месечна карта за всички линии за хора с увреждания с намалена работоспособност от 71% до 90%- 10,00 лв.;

о  Месечна карта за всички линии за хора с увреждания с намалена работоспособност над 90,5% без придружител - 8,00 лв.;

о  Месечна карта за всички линии за хора с увреждания с намалена работоспособност над 90,5% с придружител - 10,00 лв.

Също така предлагам цената на картата за един месец всички линии на възрастните граждани над 68 години да стане 8,00 лв.

Преференциалните абонаментни карти на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите се компенсират със средства от държавния бюджет. Съгласно чл. 23. ал.1, т. 1 и чл.28, ал.1 от Наредба №2 от 31.03.2006 г. на Министерство на финансите превозните документи на тези категории правоимащи се компенсират до редовната цена на месечна абонаментна карта за вътрешноградски транспорт. За да се прилага единен принцип при компенсирането на преференциалните превозни документи, както от държавния бюджет, така и от Столична община, предлагам да бъдат изменени чл.27, чл.28 и чл.29 от Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, като превозните документи за всички категории правоимащи се компенсират до цената на съответната месечна гражданска абонаментна карта.

При така направеното предложение по разчетни данни за 2010 г. се очаква намаляване с над 8 000 хил. лв. на средствата от бюджета на Столична община за компенсиране на преференциални пътувания.

Тежката финансова и икономическа криза в страната се отразява негативно и на системата на масовия градски транспорт на София. Ограничаването на ръста на доходите, намаляването на заетостта, несигурността относно бъдещите доходи на домакинствата и преструктурирането на потреблението на стоки и услуги доведоха до намаляване на пътуванията с превозните средства на масовия градски транспорт. Тенденцията за свиване на потребителското търсене на транспортни услуги с масов градски транспорт ще продължи и през следващата година. Тези процеси се отразиха неблагоприятно на приходите, реализирни от билети и абонаментни карти.

Цената на едно пътуване с билет за двукратно пътуване, билет за пет и десет пътувания са с отстъпки съответно 30%, 15% и 25% от цената на билета за еднократно пътуване. Още повече билетите за пет и десет пътувания могат да се ползват без ограничение в определен период от време. Предвид това считам, че тези отстъпки следва да се променят, като се увеличат цените на тези билети, както следва:

 Билет за двукратно пътуване (наземен транспорт и метро) - за 60 минути - 1,60 лв.;

 Билет с талони за пет еднократни пътувания за един пътник - 4,50 лв.;

 Билет с талони за десет еднократни пътувания за един пътник - 8,00 лв.;

 Електронен билет за пет еднократни пътувания    за един пътник, зареден в електронна карта, за трамваи и тролейбуси - 4,50 лв.;

 Електронен билет за десет еднократни пътувания    за един пътник, зареден в електронна карта, за трамваи и тролейбуси - 8,00 лв.;

 Електронен билет за пет еднократни пътувания    за един пътник, зареден в електронна карта, за метро - 4,50 лв.;

 Електронен билет за десет еднократни пътувания    за един пътник, зареден в електронна карта, за метро - 8,00 лв.;

 Билет за еднократно пътуване, продаван от водача - 1,10 лв.

Предлагам да се въведат нови превозни документи по редовна тарифа шестмесечна и годишна /за дванадесет месеца/ карти за всички линии. Тези превозни документи ще представляват интерес и за корпоративни клиенти.

Преференциалните карти за ученици се издават и зареждал от „Център за градска мобилност" ЕООД в съответствие с разпоредбата на чл.23, т.4, буква „д" от наредбата. С оглед облекчаване на реда за издаване на ученически карти за пътуване, предлагам освен ученическа книжка да се признава и ученическата лична карта като документ, доказващ правото за ползване на тази преференция.

Въвеждането на автоматизираната система за таксуване на пътниците даде възможност да се въведат електронни карти за пътуване с масов градски транспорт в София. Към момента на всички преференциални категории пътници се издават и зареждат само електронни карти. В тази връзка следва да се актуализира текста на чл.7, ал1 от наредбата, като отпадне тире 3, с което се регламентира комплектът Абонаментна карта-носител с Билет за многократно пътуване като превозен документ. На същото основание се налага актуализация на Приложение №1 към наредбата, с което са регламентирани образците на превозните документи на хартиен носител.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам:

Да се приеме Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 458 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., съгласно Приложение № 1 към настоящия доклад.

Приложения към доклада:

1. Приложение №1 - Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 458 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г.

2. Приложения №1 и №2 към Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община

3. Приложение №2 - Предложение за промяна на цените на някои билети и абонаментни карти за масов градски транспорт на територията на Столична община

                    ВрИД КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
                                                                          
МИНКО ГЕРДЖИКОВ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Проект на нормативен акт за изменение и допълнение на нормативен акт

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 458 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., изм. и доп. с Решение № 675 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., изм. и доп. с Решение № 176 по Протокол № 36 от 26.03.2009 г. и с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г.

§ 1.В чл. 7, ал.1, тире 3 се отменя.

§ 2. Чл.23, т.4, буква „д" добива следната редакция:"По т.9 - срещу лична карта и ученическа книжка или ученическа лична карта за съответната учебна година"

§ 3. В чл.27 думите „до редовната тарифа за граждани, съобразно периода на валидност" се заменят с „до цената на съответната месечна гражданска абонаментна карта".

§ 4. В чл.28 думите „до редовната тарифа за граждани, съобразно периода на валидност" се заменят с „до цената на съответната месечна гражданска абонаментна карта".

§ 5. В чл.29 думите „до редовната тарифа за граждани, съобразно периода на валидност" се заменят с „ежемесечно, до цената на съответната месечна гражданска абонаментна карта".

§ 6. Приемат се нови Приложение №1 и Приложение №2 към наредбата.

§ 7. Разпоредбите на § 1, § 2, § 3. § 4, § 5 и § 6 от настоящото приложение влизат в сила от 01.01.2010 г.

 

Приложение № 1
към Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община

ОБРАЗЦИ
НА ПРЕВОЗНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ С МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА СО

при въведена автоматизирана система »а таксуване на пътниците в столичния тролейбусен и трамваен транспорт

ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТ

НОСИТЕЛ

ЦВЯТ НА ШРИФТА

СЪДЪРЖАНИЕ

1.

БИЛЕТИ

1.1

За еднократно пътуване

хартиен

различен

 

1.2

За еднократно пътуване, продаван от водача

хартиен

син

 

1.3

За еднократно пътуване, издаван от Билетния автомат в тролейбусите и трамваите

хартиен

различен

 

1.4

За еднократно пътуване, издаван от Билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на „Метрополитен" ЕАД - за метро

хартиен

различен

с

отпечатана цена

1.5

За двукратно пътуване (наземен транспорт и метро) - за 60 минути

хартиен

различен

 

 

1.6

Билет с талони за пет еднократни пътувания за един пътник

хартиен

различен

 

1.7

Билет с талони за десет еднократни пътувания за един пътник

хартиен

различен

 

1.8

Електронен билет за пет еднократни пътувания за един пътник, зареден в електронна карта за трамваи и тролейбуси

електронна карта

различен

електронната карта се зарежда сьс съответния брой пътувания

1.9

Електронен билет за десет еднократни пътувания за един пътник, зареден в електронна карта за трамваи и тролейбуси

електронна карта

различен

електронната карта се зарежда със съответния брои пътувания

1.10

Електронен билет за пет еднократни пътувания, зареден в електронна карта, за метро

електронна карта

различен

електронната карта се зарежда сьс съответния брой пътувания

1.11

Електронен билет за десет еднократни пътувания, зареден в електронна карта, за метро

електронна карта

различен

електронната карта се зарежда със съответния брой пътувания

1.12

За таксуване на нередовен пътник

хартиен

червен

с отпечатана цена

1.13

За нетаксуван пътник с Електронна карта в тролейбуси и трамваи

хартиен

оранжев

с отпечатана цена

2.

АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ГРАЖДАНСКИ - БЕЗИМЕННИ

2.1

Еднодневна - за всички линии

хартиена

различен/различен

 

2.2

Петдневна - за всички линии

хартиена/електронна карта

различен/различен

 

2.3

Месечна - за една линия

хартиена/електронна карта

различен/различен

 

2.4

Месечна - за две линии

хартиена/електронна карта

различен/различен

 

2.5

Месечна - за всички линии

хартиена/електронна карта

различен/различен

на хартиената карта срокът се обозначава чрез

2.6

Тримесечна - за една линия

хартиена/ електронна карта

различен/различен

перфориране/електронна та карта се валидира за период

2.7

Тримесечна - за две линии

хартиена/електронна карта

различен/различен

 

2.8

Тримесечна - за всички линии

хартиена/електронна карта

различен/различен

 

2.9

Шестмесечна - за всички линии

електронна карта

различен

 

2.10

Годишна /дванадесет месеца/ - за всички линии

електронна карта

различен

 


ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТ

НОСИТЕЛ

ЦВЯТ НА ШРИФТА

СЪДЪРЖАНИЕ

3.

АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ - ИМЕННИ

3.1

Карти за лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VI от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс

3.1.1

Месечна - за една линия

електронна карта

различен

 

3.1.2

Месечна - за две линии

електронна карта

различен

електронната карта се валилира

3.1.3

Месечна - за всички линии

електронна карта

различен

за период

3.1.4

Тримесечна - за всички линии

електронна карта

различен

 

3.2

Карти за студенти

3.2.1

Месечна - за една линия

електронна карта

различен

 

3.2.2

Месечна - за две линии

електронна карта

различен

 

3.2.3

Месечна - за всички линии

електронна карта

различен

 

3.2.4

Тримесечна - за една линия

електронна карта

различен

 

3.2.5

Тримесечна - за две линии

електронна карта

различен

електронната карта се валилира за период

3.2.6

Тримесечна - за всички линии

електронна карта

различен

 

3.2.7

Шестмесечна - за една линия

електронна карта

различен

 

3.2.8

Шестмесечна - за две линии

електронна карта

различен

 

3.2.9

Шестмесечна - за всички линии

електронна карта

различен

 

3.3

Карти за докторанти

3.3.1

Месечна - за една линия

електронна карта

различен

 

3.3.2

Месечна - за две линии

електронна карта

различен

 

3.3.3

Месечна - за всички линии

електронна карта

различен

електронната карта се валилира

3.3.4

Тримесечна - за една линия

електронна карта

различен

за период

3.3.5

Тримесечна - за две линии

електронна карта

различен

 

3.3.6

Тримесечна - за всички линии

електронна карта

различен

 

3.4

Карти за ученици

3.4.1

Месечна - за една линия

електронна карта

различен

 

3.4.2

Месечна - за две линии

електронна карта

различен

 

3.4.3

Месечна - за всички линии

електронна карта

различен

 

3.4.4

Тримесечна - за една линия

електронна карта

различен

 

3.4.5

Тримесечна - за две линии

електронна карта

различен

електронната карта се валилира за период

3.4.6

Тримесечна - за всички линии

електронна карта

различен

 

3.4.7

Шестмесечна - за една линия

електронна карта

различен

 

3.4.8

Шестмесечна - за две линии

електронна карта

различен

 

3.4.9

Шестмесечна - за всички линии

електронна карта

различен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТ

НОСИТЕЛ

ЦВЯТ НА ШРИФТА

СЪДЪРЖАНИЕ

3.5

Ученици от домовете за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи

3.5.1

Месечна - за всички линии

електронна карта

различен

електронната карта се валилира за период

3.5.2

Тримесечна - за всички линии

електронна карта

различен

3.6

Карти за спасители на ПКСС

3.6.1

Месечна - за една линия

електронна карта

различен

електронната карта ее валилира за период

3.6.2

Месечна - за две линии

електронна карта

различен

3.6.3

Месечна - за всички линии

електронна карта

различен

3.6.4

Тримесечна - за една линия

електронна карта

различен

3.6.5

Тримесечна - за две линии

електронна карта

различен

3.6.6

Тримесечна - за всички линии

електронна карта

различен

3.7

Карти за ветерани от войните

хартиена

жълта мрежа със син шрифт

срокът се обозначава е мокър печат

3.8

Карти за военноинвалиди и военнопострадали

хартиена

жълта мрежа със син шрифт

срокът се обозначава с мокър печат

3.9

Карти за пътуване на държавните служители по чл.209 от ЗМВР

хартиена

зелена мрежа с черен шрифт

срокът се обозначава с мокър печат

3.10

Карти за пътуване на държавните служители но чл.80отЗДА "НС"

хартиена

зелена мрежа с череп шрифт

срокът се обозначава е мокър печат

3.11

Карти за членове на семействата /съпруг; съпруга/ на работници и служители на ГТ

3.11.1

Месечна - за една линия

електронна карта

различен

електронната карта се валилира за период

3.11.2

Месечна - за две линии

електронна карта

различен

3.11.3

Месечна - за всички линии

електронна карта

различен

3.11.4

Тримесечна - за всички линии

електронна карта

различен

3.12

Карти за пенсионери на ГТ

хартиена/електронна карта

жълта мрежа със син шрифт/различен

 

3.13

Карти за хора с увреждания с намалена работоспособност от 50% до 70%

3.13.1

Месечна - за всички линии

електронна карта

различен

електронната карта ее валилира за период

3.14

Карти за хора с увреждания с намалена работоспособност от 71% до 90%

3.14.1

Месечна - за всички линии

електронна карта

различен

електронната карта се валилира за период

3.15

Карти за хора с увреждания с намалена работоспособност над 90,5% без придружител

3.15.1

Месечна - за всички линии

електронна карта

различен

електронната карта се валилира за период

3.16

Карти за хора с увреждания с намалена работоспособност над 90,5% с придружител

3.16.1

Месечна - за всички линии

електронна карта

различен

електронната карта се валилира за период

3.17

Карти за възрастни граждани над 68 години

3.17.1

Месечна - за всички линии

електронна карта

различен

електронната карта се валилира за период

4.

АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ - БЕЗИМЕННИ, СЪГЛ. ЧЛ.21а

4.1

Тримесечна - за всички линии

електронна карта

различен

електронната карта се валилира за период

 

 

Приложение № 2
към Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община

ЦЕНИ
НА ПРЕВОЗНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ С МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

 

ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТ

ЦЕНА

/лв./

РЕДОВНА ТАРИФА

1.

БИЛЕТИ

1.1

За еднократно пътуване

1,00

1.2

За еднократно пътуване, продаван от водача

1,10

1.3

За еднократно пътуване, издаван от Билетния автомат в тролейбусите и трамваите

1,00

1.4

За еднократно пътуване, издаван от Билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в

1,00

 

билетна каса на „Метрополитен" ЕАД - за метро

1.5

За двукратно пътуване (наземен транспорт и метро) - за 60 минути

1,60

1.6

Билет с талони за пет еднократни пътувания за един пътник

4,50

1.7

Билет с талони за десет еднократни пътувания за един пътник

8,00

1.8

Електронен билет за пет еднократни пътувания за един пътник, зареден в електронна карта, за трамваи и тролейбуси

4,50

1.9

Електронен билет за десет еднократни пътувания за един пътник, зареден в електронна карта, за трамваи и тролейбуси

8,00

1.10

Електронен билет за пет еднократни пътувания, зареден в електронна карта, за метро

4,50

1.11

Електронен билет за десет еднократни пътувания, зареден в електронна карта, за метро

8,00

1.12

За таксуване на нередовен пътник

10,00

1.13

За нетаксуван пътник с Електронна карта в тролейбуси и трамваи

1,00

2.

АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ГРАЖДАНСКИ - БЕЗИМЕННИ

2.1

Еднодневна- за всички линии

4,00

2.2

Петдневна - за всички линии

15,00

2.3

Месечна - за една линия

23,00

2.4

Месечна - за две линии

40,00

2.5

Месечна - за всички линии

50,00

2.6

Тримесечна - за една линия

65,00

2.7

Тримесечна - за две линии

105,00

2.8

Тримесечна - за всички линии

130,00

2.9

Шестмесечна - за всички линии

255,00

2.10

Годишна /дванадесет месеца/ - за всички линии

500,00

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ТАРИФА

3.

АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ - ИМЕННИ

3.1

Карти за лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VI от Кодекса за социално осигуряване,

навършили възраст по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс

 

3.1.1

Месечна - за една линия

11,00

3.1.2

Месечна - за две линии

16,00

3.1.3

Месечна - за всички линии

26,00

3.1.4

Тримесечна - за всички линии

70,00

3.2

Карти за студенти

3.2.1

Месечна - за една линия

9,00

3.2.2

Месечна - за две линии

12,00

3.2.3

Месечна - за всички линии

20,00

3.2.4

Тримесечна - за една линия

23,00

3.2.5

Тримесечна - за две линии

32,00

3.2.6

Тримесечна - за всички линии

55,00

3.2.7

Шестмесечна - за една линия

40,00

3.2.8

Шестмесечна - за две линии

54,00

3.2.9

Шестмесечна - за всички линии

102,00

ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТ

ЦЕНА

/лв./

3.3

Карти за докторанти

3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6

Месечна - за една линия Месечна - за две линии Месечна - за всички линии Тримесечна - за една линия Тримесечна - за две линии Тримесечна - за всички линии

16,00 28,00 35,00 45,50 73,50 91,00

3.4

Карти за ученици

3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7 3.4.8 3.4.9

Месечна - за една линия Месечна - за две линии Месечна - за всички линии Тримесечна - за една линия Тримесечна - за две линии Тримесечна - за всички линии Шестмесечна - за една линия Шестмесечна - за две линии Шестмесечна - за всички линии

9,00 12,00 20,00 23,00 32,00 55,00 40,00 54,00 102,00

3.5

Карти за ученици от домовете за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи

3.5.1 3.5.2

Месечна - за всички линии Тримесечна - за всички линии

5,00 15,00

3.6

Карти за спасители на ПКСС

3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 3.6.6

Месечна - за една линия Месечна - за две линии Месечна - за всички линии Тримесечна - за една линия Тримесечна - за две линии Тримесечна - за всички линии

9,00 13,00 21,00 24,00 36,00 60,00

3.7

Карти за ветерани от войните

0,00

3.8

Карти за военноинвалиди и военнопострадали

0,00

3.9

Карти за пътуване на държавните служители по чл.209 от ЗМВР

0,00

3.16

Карти за пътуване на държавните служители по чл.80 от ЗДА "НС"

0,00

3.11

Карти за членове на семействата /съпруг; съпруга/ на работници и служители на ГТ

3.11.1 3.11.2

3.1 1.3 3.11.4

Месечна - за една линия Месечна - за две линии Месечна - за всички линии Тримесечна - за всички линии

11,00 16,00 26,00 70,00

3.12

Карти за пенсионери на ГТ

280,00

3.13

Карти за хора сувреждания с намалена работоспособност от 50% до 70%

 

3.13.1

Месечна - за всички линии

15,00

3.14

Карти за хора сувреждания с намалена работоспособност от 71% до 90%

 

3.14.1

Месечна - за всички линии

10,00

3.15

Карти за хора с увреждания с намалена работоспособност над 90,5% без придружител

 

3.15.1

Месечна - за всички линии

8,00

3.16

Карти за хора сувреждания с намалена работоспособност над 90,5%) с придружите!

 

3.16.1

Месечна - за всички линии

10,00

3.17

Карти за възрастни граждани над 68 години

 

3.17.1

Месечна - за всички линии

8,00

4.

АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ - БЕЗИМЕННИ, СЪГЛ. ЧЛ.21а

4.1

Тримесечна - за всички линии

0,00

Електронен носител за пътувания по редовна тарифа - 3.00лв.
Електронен носител за пътувания по преференциална тарифа - 2.00лв.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ЦЕНИТЕ на някои билети и абонаментни карти за масов градски транспорт на територията на Столична община

  

 

 

 

ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТ

било цена /лв./

става цена /лв./

1.

БИЛЕТИ

1.1

За еднократно пътуване

1,00

няма промяна

1.2

За еднократно пътуване, продаван от водача

1,00

1,10

1.3

За еднократно пътуване, издаван от Билетния автомат в тролейбусите и трамваите

1,00

няма промяна

1.4

За еднократно пътуване, издаван от Билетен автомат на входовете на метрото или от касиер в билетна каса на ..Метрополитен" ЕАД-за метро

1,00

няма промяна

1.5

За двукратно пътуване (наземен транспорт и метро) - за 60 минути

1,40

1,60

1.6

Билет с талони за пет еднократни пътувания за един пътник

4,25

4,50

1.7

Билет с талони за десет еднократни пътувания за един пътник

7,50

8,00

1.8

Електронен билет за пет еднократни пътувания за един пътник, зареден в електронна карта, за трамваи и тролейбуси

4,25

4,50

1.9

Електронен билет за десет еднократни пътувания за един пътник, зареден в електронна карта, за трамваи и тролейбуси

7,50

8,00

1.10

Електронен билет за пет еднократни пътувания, зареден в електронна

4,25

4,50

 

карта, за метро

1.11

Електронен билет за десет еднократни пътувания, зареден в електронна

7,50

8,00

 

карта, за метро

 

 

1.12

За таксуване на нередовен пътник

10,00

няма промяна

1.13

За нетаксуван пътник с Електронна карта в тролейбуси и трамваи

1,00

няма промяна

2.

АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ГРАЖДАНСКИ - БЕЗИМЕННИ

2.1

Еднодневна - за всички линии

4,00

няма промяна

2.2

Петдневна - за всички линии

15,00

няма промяна

2.3

Месечна - за една линия

23,00

няма промяна

2.4

Месечна - за две линии

40,00

няма промяна

2.5

Месечна - за всички линии

50,00

няма промяна

2.6

Тримесечна - за една линия

65,00

няма промяна

2.7

Тримесечна - за две линии

105,00

няма промяна

2.8

Тримесечна - за всички линии

130,00

няма промяна

2.9

Шестмесечна - за всички линии

255,00

2.10

Годишна /дванадесет месеца/ - за всички линии

500,00

3.

АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ - ИМЕННИ

3.1

Карти ча лицата, получаващи пенсия при условията на гл. VI от Коден

са ча социално осигуряване,

навършили възраст по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс

 

 

3.1.1

Месечна - за една линия

9,00

11,00

3.1.2

Месечна - за две линии

13,00

16,00

3.1.3

Месечна - за всички линии

21,00

26,00

3.1.4

Тримесечна - за всички линии

60,00

70,00

3.2

Карти ча студенти

3.2.1

Месечна - за една линия

7,00

9,00

.3.2.2

Месечна - за две линии

10,00

12,00

3.2.3

Месечна - за всички линии

17,00

20,00

3.2.4

Тримесечна - за една линия

18,00

23,00

3.2.5

Тримесечна - за две линии

27,00

32,00

3.2.6

Тримесечна - за всички линии

51,00

55,00

3.2.7

Шестмесечна - за една линия

35,00

40,00

3.2.8

Шестмесечна - за две линии

50,00

54,00

3.2.9

Шестмесечна - за всички линии

102,00

няма промяна

ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТ

било

цена /лв./

става цена /лв./

3.3

Карти за докторанти

3.3.1

Месечна - гза една линия

14,00

16,00

3.3.2

Месечна - за две линии

23,80

28,00

3.3.3

Месечна - за всички линии

25,90

35,00

3.3.4

Тримесечна - за една линия

42,00

45,50

3.3.5

Тримесечна - за две линии

68,60

73,50

3.3.6

Тримесечна - за всички линии

77,00

91,00

3.4

Карти за ученици

3.4.1

Месечна - за една линия

7,00

9,00

3.4.2

Месечна - за две линии

10,00

12,00

3.4.3

Месечна - за всички линии

17,00

20,00

3.4.4

Тримесечна - за една линия

18,00

23,00

3.4.5

Тримесечна - за две линии

27,00

32,00

3.4.6

Тримесечна - за всички линии

51,00

55,00

3.4.7

Шестмесечна - за една линия

35,00

40,00

3.4.8

Шестмесечна - за две линии

50,00

54,00

3.4.9

Шестмесечна - за всички линии

102,00

няма промяна

3.5

Ученици от домовете за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи

3.5.1

Месечна - за всички линии

5,00

няма промяна

3.5.2

Тримесечна - за всички линии

15,00

няма промяна

3.6

Карти за спасители на ПКСС

3.6.1

Месечна - за една линия

9,00

няма промяна

3.6.2

Месечна - за две линии

13,00

няма промяна

3.6.3

Месечна - за всички линии

21,00

няма промяна

3.6.4

Тримесечна - за една линия

24,00

няма промяна

3.6.5

Тримесечна - за две линии

36,00

няма промяна

3.6.6

Тримесечна - за всички линии

60,00

няма промяна

3.7

Карти за ветерани от войните

0,00

няма промяна

3.8

Карти за военноинвалиди и военнонострадали

0,00

няма промяна

3.9

Карти за пътуване на държавните служители по чл.209 от ЗМВР

0,00

няма промяна

3.10

Карти за пътуване на държавните служители по чл. 8О от ЗДА "НС"

0,00

няма промяна

3.11

отм. с Решение № 433/25.06.2009 г.

 

 

3.12

Карти за членове на семействата /съпруг; съпруга/ на работници и служители на ГТ

3.12.1

Месечна - за една линия

9,00

11,00

3.12.2

Месечна - за две линии

13,00

16,00

3.12.3

Месечна - за всички линии

21,00

26,00

3.12.4

Тримесечна - за всички линии

60,00

70,00

3.13

Карти за пенсионери на ГТ

280,00

няма промяна

4.

КАРТИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

4.1

Абонаментна карта-носител и Билет за многократно пътуване - комплект

 

 

 

Абонаментна карта-носител

1,00

 

Билет за многократно пътуване за 1 месец

6,00

_

4.2

Абонаментна карта на електронен носител за 1 месец

6,00

-

3.13

Карти за хора с увреждания с намалена работоспособност от 50% до 70%

 

 

3.13.1

Месечна - за всички линии

_

15,00

3.14

Карти за хора с увреждания с намалена работоспособност от 71% до 90%

 

 

3.14.1

Месечна - за всички линии

_

10,00

3.15

Карти за хора с увреждания с наметена работоспособност над 90.5% без придружител

 

3.15.1

Месечна - за всички линии                                                                |

-

8,00

 

ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТ

било цена /лв./

става цена /лв./

3.16

Карти за хора сувреждания с намалена работоспособност над 90,5 % с придружител

 

3.16.1

Месечна - за всички линии

_

10,00

3.17

Карти за възрастни граждани над 68 години

 

 

3.17.1

Месечна - за всички линии

_

8,00

4.

АБОНАМЕНТНИ КАРТИ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ - БЕЗИМЕННИ, СЪГЛ. ЧЛ.21а

 

4 1

Тримесечна - за всички линии                                                         |

0,00

Електронен носител за пътувания по редовна тарифа - 3.00лв.
Електронен носител за пътувания по преференциална тарифа - 2.00лв.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1000 СоАия. ул. Московска № 33. Тел. 93 77 591. Факс 9870855

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ  
на Столичния общински съвет
от____________ 200    година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 458 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г.

На основание чл. 76, ал.З и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ   ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 458 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., в сила от 01.09.2008г., изм. и доп. с Решение № 675 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., изм. и доп. с Решение № 176 по Протокол №36 от 26.03.2009 г. и с Решение №433 по Протокол №43 от 25.06.2009г., съгласно Приложение № 1 от настоящото решение.

Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет,      проведено      на_____________________ 200___ г.,      Протокол №___________

точка__________ от дневния ред, по доклад № ..../200__ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба на Столичния общински съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
                                                                                  /Андрей Иванов/

 

Приложение № 1
Проект на нормативен акт за изменение и допълнение на нормативен акт

      Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 458 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., изм. и доп. с Решение № 675 по Протокол № 24 от 13.11.2008 г., изм. и доп. с Решение № 176 по Протокол № 36 от 26.03.2009 г. и с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009 г.

§ 1.В чл. 7, ал.1, тире 3 се отменя.

§ 2. Чл.23, т.4, буква „д" добива следната редакция:"По т.9 - срещу лична карта и ученическа книжка или ученическа лична карта за съответната учебна година"

§ 3. В чл.27 думите „до редовната тарифа за граждани, съобразно периода на валидност" се заменят с „до цената на съответната месечна гражданска абонаментна карта".

§ 4. В чл.28 думите „до редовната тарифа за граждани, съобразно периода на валидност" се заменят с „до цената на съответната месечна гражданска абонаментна карта".

§ 5. В чл.29 думите „до редовната тарифа за граждани, съобразно периода на валидност" се заменят с „ежемесечно, до цената на съответната месечна гражданска абонаментна карта".

§ 6. Приемат се нови Приложение №1 и Приложение №2 към наредбата.

§ 7. Разпоредбите на § 1, § 2, § 3, § 4, § 5 и § 6 от настоящото приложение влизат в сила от 01.01.2010 г.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре