нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 20.11.2009 Доклад и проект за решение от Албена Атанасова, заместник-кмет на Столичната община, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот"

ДО
Г-Н АНДРЕЙ ИВАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

от Албена Атанасова - заместник кмет на Столична община на направление „Здравеопазване, интеграция на хора с увреждания и социални дейности"

Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,
С Решение № 747 по Протокол № 116/26.07.2007 г. на Столичен общински съвет е приета Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот", изменена и допълнена с Решение № 42 по Протокол № 5/17.01.2008 г. и Решение № 716 по Протокол № 25/27.11.2008 г. на Столичен общински съвет.
Столична община чрез Дирекция „Социални дейности" администрира от 2008 г. I орецитираната Наредба, като през първата година са включени 492 ползватели на социалната услуга, а през 2009 г. 714 лица.
През месец октомври 2009 г. въз основа на утвърден годишен план за одитните ангажименти на Дирекция „Вътрешен одит" при Столична община е извършен одит по предоставянето на социалната услуга „Асистент за независим живот". В доклада си до Кмета на Столична община дирекция „Вътрешен одит" изразява препоръки за промяна в текста на Наредба за предоставяне на социална услуга „Асистент за независим живот".
Постоянната комисия по Местно самоуправление и нормативна уредба към Столичен общински съвет разгледа препоръките и предложи на Дирекция „Социални дейности" да изготви доклад със следните промени в текста на Наредбата:
1. Ползватели на социалната услуга „Асистент за независим живот" са лица, които имат 90% и над 90% трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ, притежаващи валидно решение на ТЕЛК или НЕЛК и не са придобили право на пенсия за прослужено време и старост, съгласно Кодекса за социално осигуряване или/и деца над 5-годишна възраст с 50% и над 50% намалена възможност за социална адаптация, с определена чужда помощ, притежаващи валидно решение на РЕЛК/ТЕЛК, заявено чрез законен техен представител.
2. Кандидатите за ползватели на социалната услуга е необходимо да представят документ от местоработата, /ако работят/, а учащите и студентите - служебна бележка или уверение от учебното заведение.
3. Часовата ставка за положен труд от асистента да се равнява на двукратния размер на минималната работна заплата за страната, определена с акт на Министерски съвет и включва всички осигурителни задължения за сметка на работодателя.
4. Цялостен контрол по предоставяне на услугата се осъществява от Комисията по чл. 15/1/. Експертите имат право във всеки един момент да извършат проверка на ползвателя и/или на посочените от него асистент/и.
5. Текущият контрол по предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот" да се осъществява от служители на Бюрата за социални услуги към Дирекция „Социални дейности". За резултати от проверката, е необходимо да се изготви констативен протокол, който се подписва от служителя извършващ проверката и от ползвателя на услугата. Констативният протокол да се представя пред Комисията. Промяната на условията за ползване на социалната услуга „Асистент за независим живот", както и промяната на часовата ставка ще предоставят възможност да бъдат включени много по-голям брой хора с увреждания, в рамките на утвърдените финансови средства. Промените целят да бъде обхваната активната част от децата, с намалена възможност за социална адаптация и хората с 90% и над 90% трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ, които активно работят и учат. С направените предложения за промяна ще се запази основната цел, заложена в Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот", именно компенсиране на дефицита на хората в неравностойно социално положение.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21. ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам проект за решение, съгласно Приложение № 1.

С уважение,
                          АЛБЕНА АТАНАСОВА
                                   ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

ПРОЕКТ за РЕШЕНИЕ     
на Столичния общински съвет
от                        200        година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социална услуга ..Асистент за независим живот", приета с Решение № 747 по Протокол № 1 16/26.07.2007 г. на Столичен общински съвет и изменена и допълнена с Решение № 42 по Протокол № 5/17.01.2008 г., Решение № 716 по Протокол № 25/27.11.2008 г. на Столичен общински съвет.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

I Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социална услуга „Асистент за независим живот", приета с Решение № 747 по Протокол № 116/26.07.2007 г. на Столичен общински съвет и изменена и допълнена с Решение № 42 по Протокол № 5/17.01.2008 г., Решение № 716 по Протокол № 25/27.11.2008 г. на Столичен общински съвет, по Приложение № 1 към решението.

Настоящето решение е прието на ....заседание на Столичния общински съвет,

проведено   на  _____________ 200___ г.,   Протокол №__________   от_________ 200___ г.   и   е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:
                                                                             /Андрей Иванов/

 

Приложение № 1

Проект за нормативен акт за изменение и допълнение на нормативен акт

Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот", приета с Решение № 747 по Протокол № 116/26.07.2007 г. на Столичен общински съвет, изменена и допълнена с Решение № 42 по Протокол № 5/17.01.2008 г. и Решение № 716 по Протокол № 25/27.11.2008 г. на Столичен общински съвет.

Чл. 4, т. 1 придобива следната редакция:
1. имат 90% и над 90% трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ, притежаващи валидно решение на ТЕЛК или НЕЛК и не са придобили право на пенсия за прослужено време и старост, съгласно Кодекса за социално осигуряване или/ и деца над 5- годишна възраст с 50% и над 50% намалена възможност за социална адаптация с определена чужда помощ, притежаващи валидно решение на РЕЛК/ТЕЛК, заявено чрез законен техен представител;

Чл. 5, ал. (2) придобива следната редакция
Нова т. 4 Документ от местоработата, ако кандидатът за социалната услуга работи, а за учащи и студенти- служебна бележка или уверение от учебното заведение.

Чл. 22, ал. (4) придобива следната редакция
Часовата ставка за положен труд от асистента се равнява на двукратния размер на минималната работна заплата за страната, определена с акт на Министерски съвет. Тя включва всички осигурителни задължения за сметка на работодателя.

Чл. 23, ал.(1) и ал.(2) придобиват следната редакция
(1) Цялостен контрол по предоставяне на услугата се осъществява от Комисията по чл.15 (1). Експертите имат право във всеки един момент да извършват проверка на ползвателя и/или на посочените от него асистент/и.
(2) Текущ контрол по предоставяне на социалната услуга се осъществява от служители на Бюрата за социални услуги. За резултатите от проверката се изготвя констативен протокол, който се подписва от служителя, извършващ проверката и от ползвателя на услугата и се представя пред Комисията.

 

< < обратно към страница "Новини"
нагоре