нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 02.12.2009 Доклад от Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община, относно предложение за изменения и допълнения в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и Наредба № 1 за обществения ред на територията на Столична община

                       ДО
                       Г-Н АНДРЕЙ ИВАНОВ
                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

ОТ ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Относно: Предложение за изменения и допълнения в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и Наредба № 1 за обществения ред на територията на Столична община.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,
В Столична община е постъпило решение на Министерския съвет на РБ, по протокол № 45, точка 33, от заседание на МС на 18.11.2009г. В решението се предлага на Столичния общински съвет и кмета на Столична община да предприемат, съобразно своята компетентност, необходимите изменения в нормативната уредба, относно режима за провеждане на масови прояви, които ограничават свободното придвижване на моторни превозни средства и пешеходци в зона „Център", с изключение на мероприятията по Закона за събранията, митингите и манифестациите, Правилника за прилагане на Закона за държавния протокол и в случаите на провеждане на събития с важно международно, национално и местно значение. В изпълнение на горепосоченото решение предлагаме следните изменения и допълнения в нормативната база, регламентираща посочените обществени отношения.

1.  В Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

Глава 1.
-   в чл.З., ал.2, точка 3., след края на изречението, се добавя : ,извън зона „Център".
-   в чл.З. ал.2, точка 4., след края на изречението, се добавя : ,извън зона „Център".
-   в чл.З. ал.2, точка 6., след края на изречението, се добавя : ,извън зона „Център".

2.  В Наредба № 1 за обществения ред на територията на Столична община
Глава 5.
- в чл.16 се добавя нова алинея 4.:

ал.4. В зона „Център" се забранява затварянето на улици за провеждането на спортни, културни и други масови прояви, които ограничават свободното придвижване на превозни средства и пешеходци, с изключение на мероприятия по Закона за събранията,митингите и манифестациите , Правилника за прилагане на Закона за държавния протокол и в случаите на провеждане на събития с важно международно, национално и местно значение.

                                                           С уважение,
                                                           ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
                                                           КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

< < обратно към страница "Новини"
нагоре