нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 02.12.2009 Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община

Проект - Приложение № 1

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община
(Приета с Решение № 458 по Протокол № 17 от 24.07,2008, влиза в сила от 01.09.2008; изм. и доп. с Решение № 675 по Протокол № 24 от 13.11.2008; изм. и доп. с Решение № 176 по Протокол № 36 от 26.03.2009; изм. и доп. с Решение № 433 по Протокол № 43 от 25.06.2009)

§ 1. В чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения:

1. т. 8 добива следната редакция: „т. 8. Всички редовни студенти в колежи и висши училища, включително дипломантите до първа дипломна сесия;";

2. т. 9 добива следната редакция: „т. 9. Всички ученици до 20-годишна възраст включително, в училищата, фигуриращи в списъка на МОН;";

3. т. 11 добива следната редакция: „т. 11. Всички ученици от домовете за отглеждане и възпитаване на деца, лишени от родителски грижи;";

4. т. 12 добива следната редакция, „т. 12. Докторантите редовно обучение във висши училища;";

5. т. 13 се отменя.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре