нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 13.11.2009 Доклад и проект за решение от Искра Ангелова и Орлин Иванов, общински съветници, относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет приет с Решение №1 по Протокол №7 от 19.01.2004 г.

ДО
СТ
ОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от
Искра Ангелова и Орлин Иванов - общински съветници в Столичен общински съвет

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет приет с Решение №1 по Протокол №7 от 19.01.2004 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно разпоредбите на чл. 28 от Закона за местното самоуправление и местната администрация заседанията на общинския съвет и на неговите комисии са открити. По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания да са закрити. Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат специално определените за тях места.
Предвид цитираните текстове, следва да бъдат направени изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет приет на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, касаещи определянето на мястото, на което гражданинте ще могат в реално време да проследяват заседанията на общинския съвет. Към настоящия момент се осигурява видеонаблюдение на специален монитор пред заседателната зала на СОС. В същото време в същото фоайе се изчакват разглеждането на свои точки, включени в дневния ред на съответното заседание, вносители на доклади или упълномощени техни представители, граждани и журналисти. Поради факта, че пространството е малко се създават трудности и поради шума много често не може да се чува ясно и видеопредаването.
Считаме, че Столичният общински съвет следва да предприеме действия по-осигуряването на максимално удобни условия за гражданите за проследяване заседанията на СОС. Изграждането на система за видеонаблюдение в реално време на заседанията на Столичния общински съвет, включително на процеса и резултатите от гласуване е правилна крачка в тази посока. Именно в тази връзка предлагаме в приемната в сградата на ул. „11-ти август" да бъдат създадени условия за проследяване заседанията на СОС при спазване на условието, визуализацията и звукът са със същото качество както във фоайето пред заседателната зала, но така обстановката за наблюдение ще бъде по-удобна.
От друга страна във връзка с подобряване ежеднената работа и цел по-оперативно протичане на заседанията на постоянните комисии на СОС, предлагаме и измененя касаещи чл. 51 на Правилника.
Във връзка с изложеното и на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправелние и местната администрация предлагаме на Столичният общински съвет да приеме приложеното към доклада решение.

                         С уважение:
                            вносители: Искра Ангелова и Орлин Иванов - общински съветници

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
на Столичния общински съвет от  ....2009 година

За изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет приет с Решение №1 по Протокол №7 от 19.01.2004 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ РЕШИ:

Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет приет е Решение №1 по Протокол №7 от 19.01.2004 г. (Изм. с Решение № 433 по Протокол № 32 от 11.11.2004 г., изм. и доп. с Решение № 465 по Протокол № 32 от 11.11.2004 г., изм. е Решение № 568 по Протокол № 35 от 16.12.2004 г.. изм.е Решение № 1 по Протокол № 67 от 12.01.2006 г., доп.е Решение № 168 по Протокол № 74 от 23.03.2006 г., изм. и доп.е Решение 514 по Протокол № 83 от 13.07.2006 г.; изм. и доп.е Решение № 578 по Протокол № 84 от 20.07.2006 г.; изм. и доп.е Решение № 615 по Протокол № 85 от 27.07.2006 г.; изм. и доп.е Решение № 707 по Протокол № 88 от 28.09.2006 г.; изм. и доп.с Решение № 826 по Протокол № 91 от 26.10.2006 г.: изм. и доп. с Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.; изм. и доп. е Решение № 573 по Протокол № 22 от 09.10.2008 г., изм. и доп. с Решение № 353 по Протокол № 40 от 21.05.2009 г.), както следва:

§ 1. Чл. 19, ал. 1, т. 7 придобива вида:
„определя местата в заседателната зала за общински съветници, участващите с право на съвещателен глас и лицата по чл. 81, ал. 4 от Правилника."

§2. В чл. 51, ал. 1 да се замени изразът: „...до 30 минути..." с изразът: „ ... до 15 минути..."

§3. Създава нова ал. 7 на чл. 81 от Правилника, със следния текст:
(7) Гражданите могат да следят заседанията на Столичния общински съвет в реално време чрез видеонаблюдение осъществявано посредством видеоекран находящ се в приемната за граждани на улица „1 1-ти Август", гр. София, Столична община.

§4 Изменя чл. 81, ал. 4 като придобива следната редакция:
„Лицата, вносители на доклади или упълномощени техни представители, които не са общински съветници, могат да присъстват на заседанията на общинския съвет, по ред, определен от председателя, като заемат специално определените за тях места. По време на заседанията те са длъжни да спазват установения ред."

Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на................... 2009 г., Протокол № , точка от дневния ред, по доклад №................. година и е подпечатано с официалния  печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по.............................. Столичен общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:
                                                                Андрей Иванов

< < обратно към страница "Новини"
нагоре