нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 11.12.2009 Доклад и проект за решение от Минко Герджиков, заместник-кмет на СО, относно проект за приемане на Решение за определяне на местни данъци за 2010 година и изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

                       ДО господин АНДРЕЙ ИВАНОВ
                       
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от
Минко Герджиков - заместник кмет по "Финанси, стопанска дейност, европейски програми и проекти"

Относно: Проект за приемане на Решение за определяне на местни данъци за 2010 година и изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,
Предоставям на Вашето внимание проект за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци. Доклада включва размера на местните данъци и прогноза на очакваните данъчни постъпления.

1. Данък върху недвижимите имоти
Предлагам размера на данъка върху недвижимите имоти да не се увеличава за 2010 година и да остане в размер на 1.875 на хиляда.
Изпълнението към 30.11.2009 год. е 57191173,34 лева, което е 84,85% спрямо плана. Изоставането е от завишената прогноза за 2009 година.
Прогнозираните приходи за 2010 год. от този вид данък са в размер на 70206500.00 лева, което е с 4.17% в повече от плана за 2009 година. Очакваме увеличението на събираемостта спрямо 2009 год. да бъде от събиране на стари задължения като резултат от започналото през 2009 година ревизионно производство и малка част от въведени в експлоатация новопостроени имоти /поради намалените темпове на строителство и затягане режима на отпусканите кредити/.
Съгласно приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти в срок до 31 януари 2010 година.

2. Данък върху наследствата
Предлагам за 2010 година размера на този вид данък да не се променя и да остане 0.7 на сто за наследствен дял над 250 000 лева за братя и сестри и техните деца и 5 на сто за наследствен дял над 250 000 лева за лица извън горепосочените.
Предполагаем приход от данък върху наследствата за 2010 година - 100 000.00 лева, при план за 2009 г. - 250 000.00 лева и изпълнение до 30.11.2009 г. - 11509.57 лв, което е едва 4,6%.

3. Данък върху превозните средства
Не предлагам промяна в размера на данъка за превозни средства.
Изпълнението към 30.11.2009 год. е в размер на 58639319,59 лева, или 101,48% спрямо плана за 2009 год.
Прогнозирани приходи за 2010 година - в размер на 73000000,00 лева.
Увеличението на прихода за следващата година се очаква да бъде от събиране на стари не погасени задължения и от новопридобити моторни превозни средства.
Съгласно чл.1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 3 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци срока за определяне размера на данъка върху превозните средства е до края на 2009 година.

4. Данък за придобиване на имущества при дарение и по
възмезден начин
Предлагам данъка за придобиване на имущества при дарение и по възмезден начин да не се променя през 2010 година - да остане 2.5 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна върху оценката на имуществото с по висока стойност. Дължимият данък при дарение между братя и сестри и техните деца да остане в размер на 0.7 на сто, а при дарение за лица извън горепосочените - 5 на сто.
Предлагам планираните постъпления от данък за придобиване на имущества за 2010 година да бъдат намалени до 76 000 000.00, спрямо 155 200 000.00 за 2009 година, и изпълнение към 30.11.200,9 г - в размер на 56950581,65.00 лева, което е едва 36.69% спрямо планираните постъпления. Не се очаква голямо раздвижване на имотния пазар и през 2010 година.
Съгласно приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси общинският съвет определя размерите на данъка при придобиване на имущества в срок до 31 януари 2010 година.

5. Патентен данък
Не предлагам увеличение размера на патентния данък за 2010 година, тъй като за 2009 година е на максимума, а там, където е по зони - I зона е на максимума, II, III и [\/-та, съответно с малки разлики в посока намаление.
Предполагаеми приходи за 2010 година - 4 500 000.00 лева, спрямо планирани за 2009 - 4207850,00. Увеличението ще дойде от събиране на не погасените задължения за 2008 и 2009 години.

                                        Минко Герджиков
                                        заместник-кмет на Столичната община

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ № ....
на Столичен общински съвет от ...2009 г.

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци.
На основание чл.17, ал.1, т.1 и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.1, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 79 от АПК.

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци съгласно изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси, публикувани в ДВ, бр. 95 от 01.12.2009 г., както следва:

§ 1. В чл.5 се създава нова алинея 3 със следното съдържание:
„В производствата по ал.1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения - на публични изпълнители."

§ 2. В чл.7, ал.4 числото „2520" се заменя с „1680".

§ 3. В чл.17, ал.1 думите „отчетната им стойност " се заменят с „по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно Приложение № 2 от ЗМДТ".

§ 4. В чл.32 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова алинея 3:
„Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност."

2. Досегашните ал.З, 4 и 5 стават съответно ал. 4,5 и 6.

§ 5. В чл.34 накрая се поставя запетая и се добавя „а при придобиване по давност - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване."

§.6 В чл. 37, ал.2 се правят следните изменения и допълнения:
„Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства, а в случаите по чл.32, ал.З в останалите случаи данъкът се заплаща към момента на издаване на акта,
удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване. В останалите случаи - в двумесечен срок от получаване на имуществото, след подаване на декларация по чл.49, ал.З от закона."                                                                                  

§ 7. В чл.51 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова алинея 7:
„При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят - включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите, посочети в т.1 и 2 на Приложение № 4 на ЗМДТ."
2. Досегашната алинея 7 става алинея 8.

§ 8. В чл.53, ал.З се създава изречение второ:
„При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето."

§ 9. В чл.54 се създава алинея 3 със следното съдържание:
„Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна в размера на данъка."

Преходни и заключителни разпоредби:
§ 10. Столичен общински съвет определя стойностите на данък върху недвижимите имоти, данък върху наследствата, данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин, данък върху превозните средства и патентният данък дължими за 2010 година в размерите приети от Столичен общинскисъвет за 2009 г.

§ 11. За 2010 г. първата вноска на данък върху недвижимите имоти се внася в срок от 01 март до 30 април. На предплатилите пълния му размер в този срок се прави отстъпка от 5 на сто.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на .... 2009 г., Протокол №..., точка ... от дневния ред, по доклад №....... /.......2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичен общински съвет.

Контролът по изпълнение на Решението се възлага на Постоянната комисия по финанси и бюджет на Столичния общински съвет.

     Председател на Столичния общински съвет:
                                                                                      Андрей Иванов

 

< < обратно към страница "Новини"
нагоре