нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 11.12.2009 Проект за Наредба за общинските лечебни заведения

НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

   Раздел I
   Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за упражняване правата на собственост на общината върху дялове или акции на общински лечебни заведения - търговски дружества.

Чл. 2. Столичният общински съвет (СОС) упражнява правата на общината в търговските дружества при условията, по реда и чрез органите, посочени в тази наредба.

Чл. 3. (1) Общинско лечебно заведение е лечебно заведение, в което Общината притежава 50 и над 50 на сто от капитала.

         (2) Лечебните заведения са организационно обособени структури на функционален принцип, в които лекари или лекари по дентална медицина самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват всички или някои от следните дейности:

1. диагностика, лечение и рехабилитация на болни;

2. наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ;

3. наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица;

4. профилактика на болести и ранно откриване на заболявания;

5. мерки за укрепване и опазване на здравето;

6. трансплантация на органи, тъкани и клетки;

7. издават документи свързани с тяхната дейност.

         (3) В общинските лечебни заведения може да се извършва обучение на студенти и следдипломно обучение на медицински специалисти.

Чл. 4. Лечебните заведения осъществяват дейността си само след получаване на разрешение за дейност или извършване на регистрация по реда на ЗЛЗ.

Чл. 5. Лечебни заведения не могат да извършват търговска дейност, освен за нуждите на осъществяваната от тях медицинска дейност и за обслужване на пациентите.

Раздел II

Образуване, преобразуване и прекратяване на лечебни заведения еднолични търговски дружества с общинско имущество

Образуване на лечебни заведения - търговски дружества с общинско участие в капитала

Чл. 6. (1) СОС може да образува лечебни заведения за извънболнична и за болнична помощ  по реда и при условията на Търговския закон (ТЗ) и Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ).

(2) Преобразуването на лечебни заведения за извънболнична и за болнична помощ  по реда на глава шестнадесета от ТЗ се извършва с решение на СОС.

(3) Прекратяването на лечебните заведения за извънболнична и за болнична помощ се извършва  по реда на ТЗ и ЗЛЗ с решение на СОС.

(4) Имоти и вещи – частна общинска собственост, могат да се внасят като непарична вноска в капитала на лечебните заведения - търговски дружества въз основа на решение на СОС по реда, предвиден в Търговския закон.

(5) По решение на СОС капиталът на лечебните заведения - еднолични търговски дружества с общинско имущество може да се намалява със стойността на имоти и вещи, които са внесени като непарична вноска в капитала им.

(6) Имотите и вещите, със стойността на които е намален капиталът на лечебните заведения - еднолични търговски дружества с общинско имущество, са общинска собственост и се управляват от кмета на Столичната община или кметовете на райони. Характерът на собствеността (публична/частна) се определя по реда на чл. 6 от Закона за общинската собственост.

(7) Имотите и вещите, придобити от общината при ликвидацията на лечебните заведения-търговски дружества с общинско участие са частна общинска собственост и се управляват от кмета на Столичната община или кметовете на райони.

Раздел III

Видове общински лечебни заведения

Чл. 7. Лечебни заведения за извънболнична помощ :

(1) Диагностично-консултативни центрове за осъществяване на специализирана извънболнична помощ от не по-малко от 10 лекари с различни признати специалности.

(2) Медицински центрове - за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ от не по-малко от трима лекари с различни признати специалности.

(3) Дентални центрове – за осъществяване на специализирана извънболнична дентална помощ от не по- малко от трима лекари по дентална медицина с различни признати специалности.

(4) Медико-дентални центрове - за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска и  дентална помощ от не по- малко от трима лекари  и лекари по дентална медицина с различни признати специалности.

(5) Самостоятелна Медико-техническа лаборатория за осъществаване на специфични технически дейности и производство на специализирани медицински и помощни средства, предписани от лекари или лекари по дентална медицина.

Чл.8 Лечебни заведения за болнична помощ :

(1) Многопрофилни болници за активно лечение - с най-малко четири отделения по различни основни  медицински специалности.

1. Дейности, които се осъществяват в МБАЛ:

а) диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;

б) родилна помощ;

в) рехабилитация;

г) диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;

д) трансплантация на органи, тъкани и клетки;

е) медико-козметични услуги;

ж) клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство;

з) учебна и научна дейност.

         2. В МБАЛ се лекуват лица с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия, и се оказват родилна помощ и медико-козметични услуги.

(2) Специализирана е болница, в която има отделения или клиники, отговарящи на едно от следните изисквания:

а) една основна медицинска или дентална специалност;

б) една или повече  профилни специалности, производни на основната по буква „а”;

в) повече от една профилна специалност, производни на различни основни медицински специалности, когато болницата е предназначена за лечение на заболявания от една и съща група.

(3) Специализирани акушеро-гинекологични болници за активно лечение

1. Дейности, които се осъществяват в САГБАЛ:

а) диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;

б) родилна помощ;

в) диагностика и консултации, поискани от лекар от други лечебни заведения;

г) трансплантация на органи, тъкани и клетки;

д) медико-козметични услуги;

е) клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство;

ж) учебна и научна дейност.

         2. В САГБАЛ се лекуват лица с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия, и се оказват родилна помощ и медико-козметични услуги.

(3) Болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация.

1. Дейности в СБДПЛР:

а) диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;

б) рехабилитация;

в) диагностика и консултации, поискани от лекар от други лечебни заведения;

г) медико-козметични услуги;

д) клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство;

е) учебна и научна дейност

         2. В болницата за долекуване и продължително лечение се приемат лица, нуждаещи се от продължително възстановяване на здравето, и лица с хронични заболявания, изискващи грижи и поддържане на задоволително телесно и психическо състояние.

Чл. 9. Диспансери:

(1) Диспансерът е лечебно заведение, в което лекари с помощта на друг персонал активно издирват, диагностицират, лекуват и периодично наблюдават болни с определени заболявания. Към диспансерите могат да се откриват и легла за диагностичен и лечебен престой.

(2) Според профила и видовете дейности, които извършват диспансерите биват:

1.     Диспансер за психична заболявания.

2.     Диспансер за кожно- венерически заболявания.

3.     Диспансер за онкологични заболявания.

4.     Диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания.

Чл. 10. Хоспис

Хосписът е лечебно заведение, в което медицински и други специалисти осъществяват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение, предписано от лекар, и специфични грижи по домовете на лица с хронични инвалидизиращи заболявания и медико-социални проблеми.

Раздел IV

Структура на общинските лечебни заведеиния

Чл. 11. Структура на лечебните заведения за извънболнична помощ.

     (1) Структура на Диагностично-консултативен център.

1. Специализирани лекарски кабинети – не по-малко от 10 по различни специалности.

2. Медико диагностична лаборатория.

3. Звено по образна диагностика.

4. Административно стопанско звено.

         Устройството, дейността и вътрешния ред в ДКЦ се уреждат с Правилник, утвърден от управителя.

         (2) Структура на Медицински център, Дентален и Медико-дентален център.

1. Специализирани лекарски кабинети – не по малко от три по различни специалности.

2. Административно-стопанско звено.

         Устройството, дейността и вътрешния ред в МЦ, ДЦ и МДЦ се уреждат с Правилник, утвърден от управителя.

(3) Структура на Самостоятелна Медико-техническа лаборатория

         Дейността на Самостоятелна Медико-техническа лаборатория се извършва съгласно правилник за устройството, дейността и вътрешния ред, утвърден от ръководителя на лабораторията.

         Чл. 12. Структура на лечебните заведения за болнична помощ;

(1) Структурата на лечебните заведения за болнична помощ се състои от следните функционално обособени блокове:

1.     Консултативно-диагностичен блок, който включва:

а) приемно-консултативни кабинети

б) медико-диагностични лаборатории /медико-технически/ лаборатории

в) отделения без легла

г) кабинети за функционална и образна диагностика

2.     Стационарен блок, който включва:

а) клиники и/или отделения с легла

·        Клиниката е болнично звено по определена медицинска специалност, ръководена от хабилитирано лице - лекар, в която се извършва диагностично- лечебна дейност. В клиниката могат да се откриват отделения, когато това е предвидено в Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.

·        Отделението е болнично звено по определена медицинска специалност, ръководено от лекар с призната основна или профилна специалност, в което се извършва диагностично-лечебна дейност. В отделението могат да се откриват сектори, когато това е предвидено в Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.

·        Броят и видът на клиниките /отделенията/ и леглата в тях се определят от конкретните нужди на лечебния процес.

·        Броят на леглата в клиниките /отделенията/ не може да бъде по-малко от 10 /десет/. Изискването за минимален брой легла не се отнася за отделенията по интензивно лечение.

·        В лечебни заведения, в които се извършва оперативна дейност се създават необходимият вид и брой операционни зали.

3.     Административно-стопански блок.

4.     Болнична аптека.

         (2) В многопрофилните болници за активно лечение с областен обхват задължително се създават патологоанатомично и съдебномедицинско отделение без легла, както и спешно отделение с легла за диагностично изясняване до 24 часа.

         (3) Устройството, дейността и вътрешния ред в лечебното заведение за болнична помощ се уреждат с Правилник.

         (4) Медико-диагностични и медико-технически лаборатирии и отделенията без легла са звена, в които се извършват дейности , които подпомагат диагностично-лечебния процес в лечебните заведения.

         (5) Административни, стопански и обслужващи звена в лечебното заведение за болнична помощ се всички, които не участват пряко в лечебния процес.

         Чл. 13. Структура на Диспансер

(1) Диспансерът се състои от следните функционално обособени блокове:

1.     Консултативно-диагностичен блок, който включва:

         а) консултативни кабинети, които се диференцират по нозологични и /или органо-локалистичен признак на заболяванията и/или по възрастов признак на пациентите;

         б) диагностични кабинети;

         в) медико - диагностични лаборатории;

         г) отделения за образна диагностика - съобразно предмета на дейност на диспансера;

д) регистър на диспансеризираните болни.

         2. Стационарен блок– /за диспансерите с легла/, ако това е изрично посочено в разрешението за осъществяване на дейност на диспансера.

1.     Административно- стопански блок

         (2) В диспансерите, в които се осъществява оперативна дейност се създават необходимия брой оперативни зали.

         (3) Диспансерите със стационари могат да разкриват аптеки за задоволяване на нуждите си.

        

                                      Раздел V

         Персонал в общинските лечебни заведения

         Чл. 14. (1) Персоналът в общинските лечебни заведения се състои от:
         1. лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и други специалисти с образователно-квалификационна степен "магистър" или "доктор", участващи в диагностично-лечебния процес;
         2. медицински специалисти с образователно-квалификационна степен "специалист" или "бакалавър" по здравни грижи;
         3. други лица, извършващи административни и помощни дейности.

         Чл. 15. (1) Дейността във всяка клиника на общинските лечебни заведения за болнична помощ се ръководи от началник клиника, който е хабилитирано лице – лекар и се осъществява от лекари,, старша медицинска сестра - бакалавър по здравни грижи, медицински специалисти и помощен персонал.

         (2) Дейността във всяко отделение на общинските лечебни заведения за болнична помощ се ръководи от началник отделение, който е лекар с призната основна или профилна медицинска специалност, съобразно профила на отделението и се осъществява от лекари, старша медицинска сестра - бакалавър по здравни грижи, медицински специалисти и помощен персонал.

         (3) Правата, задълженията и отговорностите на началник клиниката (началник отделението), главната медицинска сестра, старшата медицинска сестра (акушерка, лаборант, рехабилитатор) се определят въз основа на изисквания на Министерството на здравеопазването и са залегнали в длъжностните характеристики, утвърдени от изпълнителният директор, съответно  управителят на лечебното заведение.

         (4) Щатът на общинските лечебни заведения се определя от Съвета на директорите при ЕАД и от управителя при ЕООД.

Раздел VI
      Органи на лечебните заведения - еднолични търговски
                          дружества с общинско имущество

Чл. 16. (1) Органи на лечебните заведения - еднолични акционерни дружества с общинско имущество са:

1. едноличният собственик на капитала;

2. съветът на директорите.

(2) Органи на лечебните заведения - еднолични дружества с ограничена отговорност с общинско имущество са:

1. едноличният собственик на капитала;

2. управителят;

Чл. 17. Органите на лечебните заведения - търговски дружества, в които Столична община е съдружник или акционер, се формират при условията и по реда на Търговския закон.

Чл. 18. Столичният общински съвет упражнява правата на общината като едноличен собственик на капитала в лечебните заведения - еднолични търговски дружества с общинско имущество.

Чл. 19. В лечебните заведения - търговски дружества, в които е съдружник или акционер, Столична община се представлява в Общото събрание на съдружниците, респ. на акционерите от лице/лица, определено/и с решение на СОС.

           

Раздел VІІ
Правомощия на органите на лечебните заведения - еднолични търговски   дружества с общинско имущество

Чл. 20. (1) СОС, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в лечебните заведения - общински еднолични акционерни дружества има правомощия да:

1. изменя и допълва устава на дружеството;

2. увеличава и намалява капитала на дружеството;

3. преобразува и прекратява дружеството;

4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;

5. избира и освобождава регистриран одитор;

6.одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения регистриран одитор, взема решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане;

7. решава издаването на облигации;

8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност;

9. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;

10. взема решения за откриване, прехвърляне или закриване на клонове на дружеството или на значителни части от него;

11. утвърждава правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;

12. взема решения за участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;

13. дава разрешение за разпоредителни сделки с ДМА на дружеството;

14. дава разрешение за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества;

15. дава разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания - учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване обезпечения в полза на трети лица;

16. дава разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

17. дава разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31 декември на предходната година, както и за сключване на договори за наем за срок над 3 години независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив;

18. дава разрешение за сключване на договори за кредит; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения;

19. дава съгласие за закупуване на ДМА над 10 000 лева;

20. дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура;

21. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от устава на дружеството.

(2) Съветът на директорите:

1. представлява дружеството;

2. възлага управлението на дружеството на един от своите членове – изпълнителен член;

3. одобрява щатното разписание на дружеството;

4. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС.

Чл. 21. (1) СОС, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в лечебните заведения-общински еднолични дружества с ограничена отговорност има правомощия да:

1. изменя и допълва учредителния акт на дружеството;

2. преобразува и прекратява дружеството;

3. приема годишния счетоводен отчет и баланса, взема решение за разпределяне на печалбата и нейното изплащане;

4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. назначава контрольор и определя възнаграждението му;

7. избира и освобождава регистриран одитор на дружеството;

8. взема решения за откриване или закриване на клонове;

9. утвърждава правила за условията и реда за участие на дружеството в други дружества;

10. взема решения за участие в други дружества, като одобрява проекта за устав или договор;

11. взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и с вещни права върху тях;

12. взема решения за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина;

13. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

14. взема решения за допълнителни парични вноски;

15. дава разрешение за кредитиране на трети лица; за обезпечаване на вземания - учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване обезпечения в полза на трети лица;

16. дава разрешение за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг;

17. дава разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;

18. дава разрешение за сключване на договори за наем на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година, както и за сключване на договори за наем за срок над 3 години независимо от балансовата стойност на имота или дълготрайния актив;

19. дава разрешение за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност, за поемане на менителнични задължения;

20. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството;

21. дава съгласие за закупуване на ДМА над 10 000 лева;

22. дава съгласие за провеждане на акредитационна процедура;

23. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона или от учредителния акт.

(2) Управителят:

1. организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и в съответствие с учредителния акт и решенията на Столичния общински съвет;

2. представлява дружеството;

3. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството;

4. одобрява щатното разписание на дружеството;

5. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на СОС.

Раздел VІІІ
Особени правила при сключване на някои видове договори

Чл. 22. (1) Сключването на договори за продажба, замяна, учредяване на вещни права и наем на недвижими имоти на лечебните заведения - еднолични търговски дружества с общинско имущество, както и за продажба и наем на други дълготрайни активи на дружествата се извършва след провеждане на търг или на конкурс при условията и по реда на настоящата Наредба.

(2) Алинея 1 не се прилага при сключване на наемни договори с лица, ползващи преференциални условия по реда на чл. 102, ал. 3 и 4 от ЗЛЗ.                В случаите на ал. 1 паричните постъпления от продажбата или отдаването под наем на вещи на лечебните заведения - еднолични търговски дружества с общинско имущество остават изцяло в дружеството и могат да се ползват само за финансиране на лечебната дейност и за инвестиции, пряко свързани с предмета на дейност.

(3) Алинея 1 може да не се прилага при:

1. сключване на договори с други търговски дружества, в които Столична община е собственик на капитала, мажоритарен съдружник или мажоритарен акционер;

2. сключване на договори със Столична община;

(4) Сключването на договорите по предходните алинеи се извършва от изпълнителния член на Съвета на директорите (изпълнителен директор)        на едноличните акционерни дружества след решение на Съвета на директорите или от управителите на общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества с ограничена отговорност, след решение на Столичният общински съвет, като упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в общинските търговски дружества.

За сключване на договори за наем за срок до 3 години на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която не надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година не се изисква решение на Столичния общински съвет и се извършва след решение на управителните органи на общинските лечебни заведения.

Чл. 23. (1) Търгът по чл. 22 се открива с решение на СОС, което съдържа:

1. описание на обекта;

2. начална цена;

3. вида на търга - с тайно или с явно наддаване;

4. начин на плащане;

5. дата, място и час на провеждане на търга;

6. ред за закупуване на тръжната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване, както и размер на депозита;

7. условия за оглед на обекта;

8. краен срок за приемане на заявления за участие;

9. специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида на обекта, и други тръжни условия;

10. ден, място и час на повторното провеждане на търга;

(2) С решението по ал.1 СОС утвърждава тръжна документация и упълномощава управителния орган на дружеството да назначи комисия за провеждане на търга, както и да одобри протокола от проведения търг и сключи договор със спечелилия търга участник. Комисията се състои най-малко от 5 члена, като задължително в нейния състав се включват: общински съветници от ПК по Здравеопазване и социална политика и/или от ПК по Стопанска политика и общинска собственост, длъжностно лице от Дирекция “Общинска икономика“ и от Дирекция „Здравеопазване” на Столична община и правоспособен юрист.

(3) При сключване на договори за наем за срок до 3 години на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която не надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година, търгът се открива с решение на управителния орган на дружеството, което съдържа условията на търга по ал.1, т.1–10. Управителният орган на дружеството назначава комисия за провеждане на търга в състав най-малко от 5 члена, като задължително в нейния състав се включват: общински съветници от ПК по Здравеопазване и социална политика и/или от ПК по Стопанска политика и общинска собственост, длъжностно лице от Дирекция “Общинска икономика“ и от Дирекция „Здравеопазване” на Столична община и правоспособен юрист.

(4) Условията на търга по ал. 1, т. 1–10 и ал. 3 се разгласяват чрез обявление поне в един централен ежедневник и в сайта на Столична община, най-малко 14 дни преди датата на търга.

(5) Търгът се провежда при условията на чл. 24 и чл. 25. Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се отлага с един час и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена. Когато на търга не се яви кандидат, той се обявява за непроведен и се провежда повторно в едномесечен срок съгласно ал. 1, т. 10.  Когато на търга, провеждан повторно, се яви само един кандидат, той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

(6) За спечелил търга се определя участникът, предложил най-високата цена. Той е длъжен да заплати предложената цена в сроковете и съгласно условията на търга. При неизпълнение депозитът на първия участник се задържа, а за спечелил търга се определя участникът, предложил следващата по размер цена.

Чл. 24. (1) При търг с явно наддаване председателят на комисията обявява първоначалната цена, от която да започне наддаването, и определя стъпката на наддаване. Тя не може да бъде по-малка от 1 на сто и по-голяма от 10 на сто от началната цена.

           (2) Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал. Всяко увеличение трябва да бъде равно на наддавателната стъпка (марж).

           (3) Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга без право на позоваване на грешка.

           (4) Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че е последна, и ако няма други предложения, наддаването приключва със звуков сигнал от председателя, който обявява спечелилия търга и предложената окончателна цена след което закрива търга.

           (5) Не се връща и депозитът на участник, който е определен за спечелил търга, но откаже да заплати предложената от него цена.

           Чл. 25. (1) Търг с тайно наддаване се провежда чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан плик.

           (2) В деня на провеждането на търга комисията разпечатва подадените пликове и се запознава с редовността на подадените документи.

           (3) По преценка на председателя на комисията заседанието й може да бъде открито или закрито.

           (4) Комисията отбелязва върху всеки плик входящия номер на офертата на кандидата, името му, платежния документ за внесен депозит, предложената цена и другите обстоятелства по редовността на подадените документи.

          (5) Редовно подадените оферти се класират според размера на предложената цена за обекта. В случай че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, търгът завършва с явно наддаване между тях, като наддаването започва от предложената цена.

          (6) Обстоятелствата по ал.4 и ал.5 се констатират с протокол на комисията, който се подписва от всичките й членове.

          Чл. 26. Въз основа на резултатите от търга управителният орган на дружеството сключва договор със спечелилия търга участник.

          Чл. 27. (1) Конкурсът по чл. 22 се открива с решение на СОС, което съдържа:

1. описание на обекта на конкурса;

2. начална цена;

3. общи и специални условия на конкурса и изисквания към участниците;

4. ред за закупуване на конкурсната документация, размер и начин на плащане на нейната цена и мястото за нейното получаване; краен срок и място за приемане на предложенията на участниците, както и размер на депозита;

5. времето и начина за оглед на обекта;

6. изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите;

7. други условия в съответствие с целите на конкурса;

          (2) С решението по ал. 1, СОС утвърждава конкурсна документация и упълномощава управителния орган на дружеството да назначи комисия за провеждане на конкурса, както и да одобри протокола от проведения конкурс и сключи договора със спечелилия конкурса участник. Комисията за провеждане на конкурса се състои най-малко от 5 члена, като задължително в нейния състав се включват: общински съветници от ПК по Здравеопазване и социална политика и/или от ПК по Стопанска политика и общинска собственост, длъжностно лице от Дирекция “Общинска икономика“ и от Дирекция „Здравеопазване” на Столична община и правоспособен юрист.

(3) При сключване на договори за наем за срок до 3 години на недвижими имоти и други дълготрайни активи с балансова стойност, която не надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година, конкурса се открива с решение на управителния орган на дружеството, което съдържа условията на конкурса по ал.1, т. 1 – т. 7. Управителният орган на дружеството назначава комисия за провеждане на конкурса в състав най-малко от 5 члена, като задължително в нейния състав се включват: общински съветници от ПК по Здравеопазване и социална политика и/или от ПК по Стопанска политика и общинска собственост, длъжностно лице от Дирекция “Общинска икономика“ и от Дирекция „Здравеопазване” на Столична община и правоспособен юрист.

(4) Решението по ал. 1, т. 1 – т. 7 и ал. 3 се публикува поне в един централен ежедневник и в сайта на Столична община, най-малко 14 дни преди датата на конкурса.

          (5) Участниците в конкурса представят в запечатан плик предложенията си, които трябва да съдържат представяне на кандидата, конкретни предложения по условията на конкурса, цена, начин и условия на плащане.

          (6) Конкурсната комисия класира по ред участниците съобразно степента на удовлетворяване на конкурсните условия и предлага на управителния орган на дружеството да одобри протокола от проведения конкурс и да определи участника, спечелил конкурса. По своя преценка управителният орган на дружеството може да изиска от участниците да представят допълнения и/или изменения на предложенията им съобразно целите на конкурса, както и да проведе преговори с кандидатите, класирани до трето място. Класацията и изборът в този случай се извършват въз основа на допълнените и/или изменените предложения.

          (7) За спечелил конкурса се обявява кандидатът, чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия. Кандидатите се уведомяват за класирането и за резултатите от конкурса и депозитите на участниците се връщат, като се задържа депозитът на спечелилия конкурса, който се прихваща от цената. С уведомлението до спечелилия конкурса участник се посочва и срок за сключване на договора. В случай, че в срока не бъде сключен договорът по вина на спечелилия конкурса участник, депозитът на този участник се задържа, а за спечелил конкурса се определя следващият класиран кандидат, удовлетворил конкурсните условия.

Чл. 28. Въз основа на резултатите от конкурса управителният орган на дружеството сключва договор със спечелилия конкурса кандидат.

Чл. 29. Замяна на дълготрайни материални активи на общински лечебни заведения - еднолични търговски дружества се извършва от управителния орган на съответното търговско дружество, след решение на СОС. Въз основа на решението на общинския съвет управителният орган (управител или Съвет на директорите) сключва договор за замяна.

Чл. 30. (1) Лечебните заведения - еднолични търговски дружества с общинско имущество възлагат извършването на строителство, доставки и услуги по условия и ред, определени и приети с решение на Столичния общински съвет.

(2) Ал.1 се прилага от лечебните заведения-еднолични търговски дружества с общинско имущество, доколкото не е приложим Законът за обществените поръчки и Наредбата за малки обществени поръчки.

Раздел IХ
                 Акредитация

Чл. 31. Лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите, медико-диагностичните и медико-техническите лаборатории, медицинските центрове, денталните центрове, медико-денталните центрове и диагностично-консултативните центрове подлежат на акредитация, след съгласуване със СОС.

Чл. 32. (1) Управителят на лечебното заведение със съгласието на общото събрание на съдружниците, съответно на съвета на директорите, взема решение за провеждане на акредитационна процедура и определя комисия по самооценяване.

(2) След обсъждане и приемане на доклада за самооценка от общото събрание на съдружниците, съответно от съвета на директорите на лечебното заведение, управителят, съответно изпълнителният директор, подава писмено заявление до министъра на здравеопазването за откриване на акредитационна процедура.

(3) В комисията от Министерство на здравеопазването по акредитация на общинските лечебни заведения да бъде включен поне 1 представител на принципала.

Раздел Х
Задължения на представителите на Столична община в търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер

Чл. 33.  В търговските дружества, в които Столична община е съдружник или акционер, представителите й в Общото събрание и органите на дружеството се определят с решение на Столичния общински съвет.

Чл. 34. Столичният общински съвет може да упълномощи кмета на Столична община, Председателя на общинския съвет, общински съветник или трето лице да представлява общината в Общото събрание на търговско дружество, в което Столична община е съдружник или акционер.

Чл. 35. (1) Представителите на Столична община в търговските дружества, в които Столична община е съдружник или акционер защитават нейните интереси при осъществяване на дейността на дружествата. Те внасят информация за икономическите резултати и финансовото състояние на дружествата всяко шестмесечие в Постоянната комисия по Стопанска политика и общинска собственост, в ПК по Здравеопазване и социална политика на Столичния общински съвет и до кмета на Столична община.

(2) Когато се констатира умишлено нарушение на интересите на Столична община от неин представител в търговско дружество, Столичния общински съвет го отстранява и определя нов представител.

Чл. 36. (1) В акционерните дружества, в които Столична община е акционер, лицата, упълномощени да я представляват в общото събрание на акционерите, вземат предварително писмено съгласие под формата на решение на Столичния общински съвет по следните въпроси:

1. изменяне или допълване на устава на дружеството;

2. намаляване или увеличаване на капитала на дружеството;

3. одобряване на годишния счетоводен отчет след заверка на експерт-счетоводителя, разпределяне на печалбата и изплащане на дивидент;

4. избиране и освобождаване членовете на Съвета на директорите и определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението;

5. освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите;

6.  преобразуване и прекратяване на дружеството;

7. обезпечения в полза на трети лица;

8.  сключване на договори за кредитиране от и в полза на трети лица;

9. даване на разрешение за разпоредителни сделки с ДМА;

10. учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството.

(2) При избор на членове на съвети на директорите  в дружествата по ал. 1 упълномощеното от СОС лице, представляващо общината в общото събрание, предлага брой членове, съответен на не по-малко от пропорционалното участие на общината в капитала на търговското дружество.

Чл. 37. В дружествата с ограничена отговорност, в които Столична община е съдружник, лицата, упълномощени да я представляват в Общото събрание на съдружниците, вземат предварително писмено съгласие, под формата на решение на СОС при изразяване на становище по следните въпроси:

1. изменяне или допълване на дружествения договор;

2. приемане или изключване на съдружник, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;

3. приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и изплащането на дивидент;

4. избиране на управителя, определяне възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;

5. намаляване или увеличаване на капитала на дружеството;

6. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

7. решение за допълнителни парични вноски;

8. решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

9. преобразуване и прекратяване на дружеството;

10. обезпечения в полза на трети лица;

11. сключване на договори за кредитиране от и в полза на трети лица;

12. учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството.

Раздел ХI
Органи на управление на лечебните заведения - еднолични търговски дружества с общинско имущество

Чл. 38. (1) Изпълнителен директор, съответно управител на лечебно заведение може да бъде само лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването.

(2) Квалификацията по здравен мениджмънт се удостоверява със:

1. свидетелство или удостоверение за специалност „Икономика на здравеопазването”, „Медицинска информатика и здравен мениджмънт”, „Социална медицина и здравен мениджмънт” и „Правно регулиране на здравеопазването”, придобита по реда на Наредба № 34/2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;

2. удостоверение за завършено обучение по „Здравен мениджмънт”, „Болничен мениджмънт”, „Болнично управление”, „Организация и управление на здравеопазването” с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проведени по реда на чл. 4 от Наредба № 34/2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;

3. диплома за завършена степен на висшето образование по специалност от професионално направление „Икономика”, свързана с управлението на здравеопазването;

4. удостоверение или свидетелство за завършено обучение заповишаване на квалификацията по „Здравен мениджмънт”, „Болничен мениджмънт”, „Болнично управление”, „Организация и управление на здравеопазването” с хорариум не по-малко от 200 учебни часа, проведени по реда на чл. 43 от Закона за висшето образование.

(3) Лечебни заведения - общински еднолични акционерни дружества, имат едностепенна система на управление.

(4) Броят на членовете на Съвета на директорите на лечебните заведения - общински еднолични акционерни дружества е от три до пет души. Членовете на съветите имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях.

Чл. 39. (1) Не могат да бъдат членове на съветите на директорите на лечебните заведения - общински еднолични акционерни дружества физически лица, които:

1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;

2. са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;

4. са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

5. са съпрузи или роднини до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление или контрол на дружеството;

6. са управители или членове на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;

7. са народни представители, общински съветници, кметове на общини, кметове на райони или кметства, кметски наместници, заместник-кметове на общини, секретари на общини, секретари на райони;

8. не отговарят на други изисквания, предвидени в устава на дружеството.

(2) Забраните по ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

(3) Държавен служител може да участва като представител на общината в органите на управление на търговските дружества с общинско участие в капитала – общински лечебни заведения, за което не получава възнаграждение.

(4) Не могат да бъдат изпълнителни членове на съветите на директорите лица, които са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.

Чл. 40. Не могат да бъдат управители на лечебните заведения - общински еднолични дружества с ограничена отговорност физически лица, които:

1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;

2. участват в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. заемат длъжност в ръководни органи на други дружества;

4. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност до изтичането на срока на наказанието;

5. са управители, контрольори, членове на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;

6. са народни представители, общински съветници, кметове на общини, кметове на райони или кметства, кметски наместници, заместник-кметове на общини, секретари на общини, секретари на райони;

7. са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.

(2) Забраните по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

Чл. 41. (1) Контрольор в лечебно заведение – общинско еднолично дружество с ограничена отговорност може да бъде само физическо лице с висше образование и най-малко 5 години трудов стаж по специалността.

(2) Не могат да бъдат контрольори в лечебното заведение - общинско еднолично дружество с ограничена отговорност:

1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;

2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по т. 1;

3. лишените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;

4. управителите или членовете на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;

5. са народни представители, общински съветници, кметове на общини, кметове на райони или кметства, кметски наместници, заместник-кметове на общини, секретари на общини, секретари на райони;

6. са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинска администрация.

Чл. 42. Управител, изпълнителен директор или директор на общинско лечебно заведение не може да бъде и ръководител на клиника, отделение, медико-диагностични и медико-технически лаборатории.

Чл. 43. (1) Управителните органи на лечебното заведение ръководят и отговарят за цялостната му дейност.

(2) Управителите, съответно изпълнителните директори на лечебното заведение:

1. управляват лечебното заведение;

2. представляват лечебното заведение пред трети лица;

3. са работодатели на всички работещи в лечебното заведение, като трудовите договори с лекарите-преподаватели и лекарите по дентална медицина - преподаватели се сключват и прекратяват след съгласуване с ректора на съответното висше медицинско училище;

4. изготвят и представят на собствениците на лечебното заведение план за дейността на лечебното заведение и неговата икономическа ефективност за една финансова година;

5. извършват структурни и организационни промени в лечебното заведение;

6. възлагат на началниците на клиниките, отделенията и лабораториите изпълнението на финансовия и медицинския план на техните структури за определен период;

7. свикват медицинските съвети към лечебните заведения;

8. предоставят при поискване информация за медицинските дейности, разходваните ресурси за тяхното производство и анализ на ефективността на лечебното заведение на собственика, на финансиращия орган и на Министерството на здравеопазването;

9. обсъждат с представители на синдикатите в лечебното заведение въпроси, свързани с работното време, условията и охраната на труда, трудовите възнаграждения и социалната защита в трудово-правните взаимоотношения.

      

   Раздел ХІІ
Възлагане на управлението и контрола на лечебните заведения – еднолични общински търговски дружества

Чл. 44. (1) Управлението на лечебните заведения - общински еднолични търговски дружества с ограничена отговорност, се възлага с договор за управление, сключен между съответния управител и кмета на Столична община въз основа на решение на СОС. При лечебните заведения - общински еднолични акционерни дружества отношенията между дружеството и изпълнителен член (изпълнителен директор) се уреждат с договор за възлагане на управлението чрез Председателя на Съвета на директорите, като отношенията с останалите членове на съвета на директорите се уреждат с договор, който се сключва от името на дружеството чрез кмета на Столична община.

(2) Контролът за изпълнението на учредителния акт и за опазване имуществото на лечебното заведение - общинско еднолично дружество с ограничена отговорност, се възлага с договор за контрол, сключен между контрольора и кмета на Столична община след решение на СОС.

(3) Договорите за управление и за контрол в лечебните заведеиня - общински еднолични търговски дружества се сключват за срок от 3 години.

(4) Ако в учредителния акт не е предвиден контрольор, контролът се осъществява от ПК по Стопанска политика и общинска собственост, ПК по Здравеопазване и социална политика или друга постоянна комисия на СОС.

Чл. 45. (1) Управлението на лечебните заведения - общински еднолични търговски дружества се възлага след провеждане на конкурс по реда и при условията на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

(2) Конкурсите се провеждат на три етапа:

1. проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания по чл. 46, ал. 1, т. 2 и 3;

2.  представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

3. събеседване с кандидатите.

(3) Изпълнителния директор, съответно управител на лечебното заведение предоставя задължително на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в срока, определен в решението по чл. 46.

Чл. 46. (1) СОС, упражняващ правата на едноличния собственик на капитала в лечебното заведение, взема решение за провеждане на конкурс за възлагане на управлението, което съдържа:

1. обект на конкурса;

2. изисквания към кандидатите;

3. необходимите документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени;

4. мястото и срока, в който може да се получи информация относно темите - предмет на събеседването;

5. дата, час и място на провеждане на конкурса.

(2) Решението по ал. 1 се публикува в един централен, един местен всекидневник и на сайта на Столична община.

Чл. 47. (1) До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика на здравеопазването;

2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно дентист, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно- квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита основна специалност;

3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

(2) В решението по ал. 1 могат да бъдат предвидени и допълнителни условия за участие в конкурса, свързани с образователната и професионалната квалификация на кандидатите.

Чл. 48. (1) Едновременно с решението за обявяване на конкурса СОС назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса и определя нейния състав - членовете й, председателя и секретаря й.

(2) Комисията по ал. 1 е в състав от минимум 5 души, от които поне един правоспособен юрист и един магистър по медицина.

(3) Комисията:

1. организира приемането на документите, подготовката и провеждането на конкурса;

2. изготвя и предоставя на кандидатите информация относно темите - предмет на събеседването;

3. разглежда постъпилите заявления, оценява разработката по чл. 45, ал. 2, т. 2 и провежда събеседването с кандидатите;

4. предлага за одобрение от СОС кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на следващите участници.

(4) Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват председателят и една втора от състава й.

(5) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от броя на присъстващите членове.

(6) За заседанията на комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от всички присъстващи на заседанието членове.

(7) Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни във връзка с конкурса и декларация за конфликт на интереси.

Чл. 49. В комисията за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общинските лечебни заведения като член задължително се привлича районният център по здравеопазване.

Чл. 50. (1) Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик и се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

(2) Програмата по чл. 45, ал. 2, т. 2 се представя в отделен запечатан плик.

(3) За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

Чл. 51. (1) В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване в присъствието на кандидата, подал заявлението.

(2) Пликът с програмата по чл. 45, ал. 2, т. 2 се отваря, ако заявлението и документите на кандидата отговарят на изискванията, определени с решението на СОС.

(3) До събеседването се допускат кандидати, получили оценка на разработката по чл. 45, ал. 2, т. 2 не по-ниска от мн. добър 4,50. Оценката се формира въз основа на следните критерии:

1. степен на реална приложимост на поставените цели и задачи на лечебното заведение;

2. съответствие на проекта с нормативната уредба;

3. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;

4. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;

5. съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;

6. логическа структура на разработката;

7.  степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.

(4) Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии:

1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение в съответствие с националната и общинската здравна политика;

2. степен на познаване на нормативната уредба;

3. способност да се планират и взимат управленски решения;

4. административни умения, професионални и делови качества;

5. комуникативни способности и организационни способности;

6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

(5) Оценката по ал. 3 и оценката от проведеното събеседване с кандидатите се формира по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25.

(6) Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от програмата по чл. 45, ал. 2, т. 2 и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4,50.

Чл. 52. (1) В случаите, когато всички кандидати са получили оценка, по-ниска от 4,50, СОС прекратява процедурата по конкурса и взема решение за провеждане на нов конкурс по реда на чл. 46.

(2) В случаите, когато няма подадени кандидатури, комисията предлага на СОС да се удължи срокът за подаване на заявленията с 15 календарни дни. Решението за удължаване на срока се публикува по реда на чл. 46, ал. 2.

(3) В случаите, когато след удължаване на срока по ал. 2 няма кандидат, СОС прекратява процедурата по конкурса.

(4) Когато в деня, определен за провеждане на конкурса, не могат да бъдат изпълнени условията по чл. 48, ал. 4, СОС определя нова дата за провеждане на конкурса и уведомява кандидатите, подали заявления за участие.

Чл. 53. В тридневен срок от провеждането на конкурса комисията изготвя и предлага за одобрение от СОС решение, с което определя кандидата, спечелил конкурса, и класирането по ред на следващите участници.

Чл. 54. При провеждане на конкурс за възлагане на управлението на общински лечебни заведения, предложеното от комисията класиране се утвърждава на първото, след провеждането на конкурса, заседание на СОС, но не по-късно от двумесечен срок от получаване решението на комисията.

Чл. 55. В петдневен срок от утвърждаване на решение по чл. 54 комисията обявява класирането на определено от СОС за това място и уведомява участниците за това.

Чл. 56. (1) При нарушение на процедурата по провеждане на конкурса участниците могат да подават писмени възражения до СОС в тридневен срок от уведомяването им.

(2) При провеждане на конкурс за възлагане управлението на общински лечебни заведения СОС се произнася по направените възражения на свое заседание.

(3) Когато СОС установи, че възражението е основателно, той отменя решението по чл. 53 и взема решение за обявяване на нов конкурс.

Чл. 57. В двуседмичен срок от изтичане на срока по чл. 56, ал. 1, кметът на СО издава заповед за назначаване на участника, спечелил конкурса, и сключва договор за възлагане на управлението, в който се определят правата, задълженията и възнаграждението му.

Чл. 58. (1) В договора за управление или за контрол се определят:
          1. правата и задълженията на страните;

2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;

3.отговорността на страните при неизпълнение на договора;
          4. основанията за прекратяване на договора.

(2) В договора за управление с членовете на съвета на директорите, се посочват видът и размерът на гаранцията, която те дават за своето управление.

(3) Дадената гаранция се връща след прекратяването на договора и след решението на Столичният общински съвет за освобождаване от отговорност. Когато гаранцията е била внесена в пари, на връщане подлежат и лихвите върху внесената сума.

Чл. 59. (1) Органите на управление и контрол на лечебните заведения - еднолични търговски дружества с общинско имущество в 15-дневен срок след изтичането на всяко тримесечие и след приключване на финансовата година представят на Столичен общински съвет и Дирекция „Общинска икономика" писмен отчет за работата си, за резултатите от изпълнението на бизнес-задачата на дружеството, за финансовото и икономическото състояние на дружеството, за съществуващите проблеми и мерки за тяхното решаване. Отчетът съдържа и информация за изразходваните средства за реклама, спонсорство, дарения и представителни разходи.

Чл. 60. (1) Договорите с управителите, контрольорите, членовете на съветите на директорите се прекратяват с изтичане срока на договора, както и предсрочно:

1. по взаимно съгласие на страните;

2. по искане на лицето с предизвестие не по-малко от 3 месеца;

3. по искане на Столичния общински съвет с предизвестие от 1 месец;

4. при преобразуване, приватизация или прекратяване на общинското еднолично търговско дружество;

5. в случай на смърт или при поставяне под запрещение;

6. при възникване на обстоятелство, обуславящо забрана или ограничение за лицето за изпълнение на съответните функции съгласно чл. 39, 40 и 41;

7. поради фактическа невъзможност на лицето да изпълнява задълженията си, продължила повече от 60 дни.

8. при други условия, посочени в договора.

(2) Договорите с управителите, с членовете на съветите на директорите могат да бъдат прекратени преди изтичането на срока с решение на Столичния общински съвет, без предизвестие:

1. при нарушаване на закона, извършено при или по повод изпълнението на задълженията по договора или при нарушаване на настоящата наредба;

2. при извършване на действия или бездействие на лицето, довели до влошаване на финансовите резултати на дружеството или от които са произтекли щети за него.

(3) Договорите с контрольорите могат да бъдат прекратени преди изтичане на срока без предизвестие от СОС, при условията на ал. 2, т. 1 или    т. 2.

Чл. 61. (1) Лицата, работещи по договори за управление и контрол в общинските еднолични търговските дружества, се осигуряват задължително за всички осигурени социални рискове и подлежат на задължително здравно осигуряване.

(2) Осигурителният доход, осигурителните вноски и разпределението им между осигурителя и осигурения се определят в размери и по ред, установени от закона.

(3) Времето, през което лицата са работили по договори за управление и контрол в общинските еднолични търговски дружества и са осигурявани за всички осигурителни случаи, се зачита за осигурителен стаж.

(4) Членовете на съветите на директорите, които са изпълнителни членове на едноличните акционерни дружества и управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност имат право:

- да ползват 30 (тридесет) дни  платен годишен отпуск в рамките на една календарна година, извън празничните и почивни дни;

          - да разходват средства на дружеството за представителни цели, в размер до 0,02 % от реализираните приходи.

  Раздел  XІІІ
Определяне възнаграждението на членовете на изпълнителните и контролните органи в лечебните заведения - еднолични търговски дружества с общинско имущество

Чл. 62. (1) Възнагражденията на членовете на изпълнителните и контролните органи на едноличните търговски дружества с общинско имущество се определят в зависимост от приходите от медицинска дейност, използваемост на болничните легла, средносписъчния брой на персонала по трудов договор, коефициент на изменение на задълженията и финансовият резултат от обичайната дейност.

(2)Месечните възнаграждения на членовете на изпълнителните и контролните органи на лечебни заведения - еднолични търговски дружества с общинско имущество, се определят чрез бална оценка, образувана въз основа на резултатите за отчетното тримесечие по показателите и критериите от таблиците, съгласно Приложение № 1 към Наредбата и определената стойност на една бална единица.

(3)Членовете на съветите на директорите, които са изпълнителни членове на едноличните акционерни дружества и управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност получават месечно възнаграждение, определено при една бална единица в размер на една средна работна заплата на съответното дружество за отчетното тримесечие.

(4) Членовете на съветите на директорите, които не са изпълнителни членове на едноличните акционерни дружества, получават месечно възнаграждение в размер на 70 % от възнаграждението на членовете на съветите на директорите, които са изпълнителни членове на едноличните акционерни дружества.

(5) Контрольорите на едноличните дружества с ограничена отговорност получават месечно възнаграждение в размер на 50 % от възнаграждението на управителите на едноличните дружества с ограничена отговорност.

(6)Възнаграждения на членовете на изпълнителните и контролните органи се изчисляват тримесечно. През отделните месеци на тримесечието членовете на изпълнителните и контролните органи получават авансово месечни възнаграждения въз основа на балната оценка за предходното тримесечие. След приключване на тримесечието, възнагражденията се преизчисляват за отчетното тримесечие. Разликите се доплащат или удържат от авансовите възнаграждения.

(7)Средствата за изплащане на възнагражденията са за сметка на разходите на дружеството.

(8)Информация за определените възнаграждения се представят в Столичен общински съвет и Столична община - дирекция Общинска икономика, заедно с тримесечните отчети (в срок до 20-то число на месеца следващ отчетното тримесечие) по Приложение № 2.

                           

    

Раздел XІV
Финансиране на лечебните заведения – еднолични търговски дружества с общинско имущество

Чл. 63. Източници за финансиране на лечебните заведения – еднолични търговски дружества с общинско имущество могат да бъдат:

1. Националната здравноосигурителна каса;

2. републиканският и общинските бюджети;

3. доброволни здравноосигурителни фондове;

4. местни и чуждестранни юридически и физически лица.

Чл. 64. Приходите на лечебното заведение – еднолично търговско дружество с общинско имущество се формират чрез постъпления от:

1. договори за оказана медицинска помощ;

2. директни плащания от физически и юридически лица, както и по чл. 37, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване;

3. възстановяване на направени разходи от трета страна;

4. целеви субсидии от републиканския бюджет, когато това е предвидено със Закона за държавния бюджет;

5. целеви субсидии от общинските бюджети, когато това е предвидено в тях;

6. отдаване под наем на оборудване, помещения и площи съгласно действащото законодателство;

7. дарения, завещания, помощи и други източници.

Чл. 65. (1) В случаите, когато медицинските услуги не се оказват по договор с Националната здравноосигурителна каса, лечебните заведения формират цена.

(2) Лечебните заведения – диагностично-консултативни центрове, медицински центрове, дентални центрове и медико-дентални центрове разработват вътрешен правилник за разпределение на финансовите средства.

Чл. 66. (1) В стойността на оказаните медицински услуги не се включват разходи за обучение на студенти, специализанти и докторанти, за продължителна квалификация, както и за научни изследвания.

(2) Разходите по ал. 1 са обект на отделно договаряне между възложителя и лечебното заведение.

Чл. 67. (1) Държавата и общините могат да финансират общинските лечебни заведения чрез целеви субсидии, одобрени със Закона за държавния бюджет и с общинските бюджети.

(2) Целеви субсидии по ал. 1 се отпускат за:

1. придобиване на дълготрайни материални активи;

2. основен ремонт, свързан с преустройство на лечебното заведение;

3. информационни технологии и системи;

4. финансово оздравяване на лечебни заведения за болнична помощ;

5. лечебни заведения, които се намират в райони с повишен здравен риск.

(3) Финансирането на дейностите, свързани с инвестиционните разходи, може да се извършва съобразно общинското участие в капитала на лечебните заведения.

Чл. 68. (1) Столична община може да финансира лечебни заведения-търговски дружества за изпълнение на национални, регионални и общински здравни програми и проекти, както и за извършване на определени видове лечебна дейност, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, въз основа на договор.

(2) Финансирането на лечебните заведения от Столична община се извършва чрез сключване на договор между съответния общински орган и лечебното заведение. Договорите се сключват по образец, утвърден от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на финансите и СОС.

Раздел XV
Закриване на общински лечебни заведения – търговски дружества

Чл. 69. (1) Прекратяването и ликвидацията на общинското лечебно заведение – търговско дружество се извършва при условията и по реда, предвиден в Търговския закон.

Чл. 70. При откриване на производство по несъстоятелност не се допуска запор върху парични средства като обезпечителна мярка по чл. 630, ал. 1, т. 4 и не се прилага разпоредбата на чл. 630, ал. 2 от Търговския закон.

Чл. 71. Срокът на ликвидацията не може да бъде по-дълъг от 18 месеца.

Чл. 72. (1) При вземане на решение за прекратяване на общинското лечебно заведение - еднолично търговско дружество, освен в случай на несъстоятелност, СОС назначава ликвидатори и определя възнаграждението им, като кметът на Столична община сключва договор с тях.

(2) Ликвидаторите на общински лечебни заведения за болнична помощ са най-малко трима, от които поне един е с висше образование.

Чл. 73. (1) Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица, които:

1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;

2. са съдружници в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;

4. са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.

(2) Забраните по ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

(3) В договора с ликвидаторите се определят:

1. правата и задълженията на страните;

2. размерът на възнаграждението и начинът на плащането му;

3. отговорността на страните при неизпълнение на договора;

4. срокът за приключване на работата.

Раздел XVІ
Преходни и заключителни разпоредби

Настоящата наредба влиза в сила в деня на приемането й от Столичен общински съвет.

Неразделна част от Наредбата са Приложения №№ 1 и 2.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Показатели и критерии за определяне на балната оценка (БО) в лечебни заведения - еднолични търговски дружества с общинско имущество

1. Базова бална оценка (БО) -  2,0   

2. Приходи от медицинска дейностопределя се годишно

 

      К р и т е р и и

БО

  1.

До 100 хил.лв. вкл.

0,1

  2.

Над 100 хил.лв. до 500 хил.лв. вкл.

0,2

  3.

Над 500 хил.лв. до 1 000 хил.лв. вкл.

0,3

  4.

Над 1 000  хил.лв. до 2 500 хил.лв. вкл

0,5

  5.

Над 2 500 хил.лв. до 5 000 хил.лв. вкл.

1,0

  6.

Над 5 000 хил.лв. до 10 000 хил.лв. вкл.

1,3

  7.

Над 10 000 хил.лв.

1,5

Приходите от медицинска дейност се определя по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваща година и включват:

- приходи от НЗОК;

- приходи от платени медицински услуги от пациенти;

- приходи по договори за медицински услуги (договори с МЗ, СО и юридически лица).

3. Използваемост на болничните легла в % определя се тримесечно

 

    К р и т е р и и

БО

  1.

До 70 %

0,0

  2.

Над 70 %  до  80 %

0,5

  3.

Над 80 %

1,0

4. Средносписъчен брой на персонала по трудов договоропределя се годишно

 

   К р и т е р и и

БО

  1.

До 10 бр.персонал

0,1

  2.

Над 10 до 50 бр.персонал

0,2

  3.

Над 50 до 150 бр.персонал

0,3

  4.

Над 150 бр.персонал

0,5

Средносписъчния брой на персонала по трудов договор се определя по данни от годишния отчет към 31.12. на предходната година и важи за цялата следваща година.

5. Коефициент (К) на изменение на задълженията – определя се годишно

 

   К р и т е р и и

БО

  1.

Над 1,2

0,0

  2.

Под 1,2 до 0,8

0,3

  3.

Под 0,8

0,5

“К” на изменение на задълженията се определя като отношение на отчетените по баланс към 31.12. задължения (Раздел В на пасива на баланса) спрямо предходната година и важи за цялата следваща година.

6. Печалба / загуба от обичайна дейност– определя се тримесечно

 

  К р и т е р и и

БО

  1.

При загуба

-0,5

  2.

При нулев финансов резултат

0,0

  3.

При печалба

0,5

Печалба/загуба от обичайна дейност се определя за всяко тримесечие от Раздел Б на отчета за приходи и разходи.

При изчисляване на печалбата от обичайна дейност се приспадат:

         - приходите на дружествата, получени от продажба на дълготрайни активи;

- балансовата стойност на продадените активи.

    

                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

        С  П  Р  А  В  К  А
за образуване на брутните възнаграждения на изпълнителните и контролните органи на ..........................................................

за................................... тримесечие на 200.........  година

     П о к а з а т е л

Размер

БО

1.

Базова бална оценка (БО)

  Х

2,0

2.

Приходи от медицинска дейност

 

 

3.

Използваемост на болничните легла в %

 

 

4.

Средносписъчен брой на персонала по трудов договор

 

 

5.

Коефициент  (К) на изменение на задълженията  

 

 

6.

Печалба / загуба от обичайна дейност

 

 

7.

Обща бална оценка

  Х

 

8.

Средна работна заплата на персонала по трудов

договор  за отчетното тримесечие

 

 

 Х

9.

Брутно месечно възнаграждение на изпълнител-

ния директор за едноличните акционерни дружества

или управителя за едноличните дружества с ограни-

чена отговорност

........................................................................

 

 

 

 Х

10.

Поименно брутно месечно възнаграждение на члено-

вете на съветите на директорите, които не са

изпълнителни директори за едноличните акцио-

нерни дружества или контрольора за еднолич-

ните дружества с ограничена отговорност

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

 

 

 

 Х

< < обратно към страница "Новини"
нагоре