нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 21.12.2009 Обяснителна записка по бюджета на Столична община за 2010 година от Минко Герджиков, заместник-кмет на СО

                                                                                                                        ПРОЕКТ
                                       ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА
                       По бюджета на Столична община за 2010 година

                      Уважаеми общински съветници,
            С настоящата обяснителна записка и приложенията към нея, Ви представяме основните параметри, залегнали в проекта за бюджет на Столична община за 2010г., съобразени с целите и приоритетите на общината и с антикризисните мерки, при спазване на основните принципи за съставянето на бюджета.

           Бюджетът на Столична община за 2010 година е разработен в съответствие с прогнозната макрорамка за страната, залегнала в Закона за държавния бюджет на  РБългария за 2010г.:

           - минимална работна заплата от 01.01.2010г. - 240лв.;

          - заплати на заетите в бюджетната сфера – на равнището на 2009г.

           - осигурителните вноски за ДОО – намалени с 2 процентни пункта;

          - прогнозна инфлация 2.2 на сто;

           - курс на долара 1.45лв.;

          - запазване на данъчните ставки при преките данъци, увеличение на косвените данъци по отношение на някои акцизни ставки.                            

           Приоритети при съставяне на бюджета на Столична община за 2010г. са образованието, социалният сектор, екологията и пътната инфраструктура. В условията на финансова и икономическа криза ще се стремим към запазване равнището на предоставяните публични услуги при повишаване на качеството им, чрез повишаване ефективността на публичните разходи. По отношение обхвата на деца в детските градини услугата ще се разширява, като за целта се изграждат нови и разширяват съществуващи детски заведения.

          За реализиране на приоритетите, при очаквания ограничен финансов ресурс от собствени приходи и средства за финансиране на делегираните държавни дейности, ще се положат усилия за осигуряване на средства за инвестиционни разходи от Европейски оперативни програми и ниско лихвени кредити.

          Приоритетно ще бъдат приложени мерки за повишаване събираемостта на местните данъци и такси. Успоредно с това ще бъдат реализирани антикризисни мерки за преодоляване на негативните последици от икономическата криза, дали отражение и върху общинския бюджет. По-важните мерки са:

ü            максимално използване на възможностите, които предоставят Европейските фондове и Оперативни програми;

ü      да бъде максимално ускорено внасянето за утвърждаване в Брюксел на Апликационните форми по Проекта за изграждане на инсталации за третиране на битовите отпадъци на гр. София по Оперативна програма „Околна среда”;

ü      да се ползат банкови кредити за инвестиционни разходи;

ü      да започне прилагането на Наредбата за рекламна дейност и да се приведат договорите за реклама в съответствие с нея;

ü      решенията на Столичен общински съвет за продажба на общинска собственост да бъдат за определен срок за изпълнение, след което да се считат за прекратени;

ü      да се засили ролята на публично-частното партньорство за изграждане на детски градини, подземни паркинги и др.

ü      да се преразгледат договорите за наеми, да се провеждат търгове при отдаване под наем и продажба на общинска собственост;

ü      да се приложат набелязаните конкретни мерки за повишаване събираемостта на приходите от местни данъци, такси и неданъчни приходи, за оптимизиране на разходите и повишаване на контролната дейност.

          Тенденции в развитието на световната икономика и отражението им върху националната икономика, респективно върху общинския бюджет.

           През изминалата 2008г. глобалната финансова криза и последвалите отрицателни ефекти доведоха до забавяне на световната икономика, което бе най-осезателно в края на годината. От началото на 2009г. неблагоприятното развитие продължи и през второто тримесечие се задълбочи. През последните месеци на настоящата година се забелязват признаци на стабилизация и възстановяване в сектора на производството както в САЩ, така и в Европа.

            През втората половина на 2008г. инфлацията в световен мащаб, измерена с ръста на потребителските цени, отбеляза забавяне. До голяма степен това бе резултат от спада на цените на суровините  и по-слабото потребление на фона на световната икономическа и финансова криза. Запазването на ниските нива на търсенето доведе до годишен спад на цените в САЩ от март 2009г., а в последствие и в еврозоната от юни.

            През четвъртото тримесечие на миналата година ефектите от световната икономическа криза повлияха върху икономиката на България и растежът на БВП се забави. Основните фактори бяха спад в износа на стоки и услуги и забавяне на индивидуалното потребление. Негативното развитие продължи и през настоящата година, което се изразява в спад на БВП от 4.2% за първото полугодие, спад на инвестициите в реално изражение, спад на частното потребление поради ограничено кредитиране и спад на броя на заетите. Промишлеността беше най-бързо засегната от световната икономическа криза, докато селското стопанство, което реализира висок темп на реален растеж през 2008г., от началото на 2009г. също реализира спад. Растежът на услугите в периода януари-юни 2009г. се забави.

            През първите девет месеца на 2009г. месечната инфлация на годишна база продължи да спада, като към месец септември тя достигна 0.2%.

             Финансовата система на страната започна да изпитва някои косвени ефекти от международната криза още през 2008г. Особено значим ефект от несигурността на пазарите бе очерталата се низходяща тенденция на фондовата борса. Нарастването на лихвените проценти по заемите доведе до забавяне на кредита за частния сектор.

             Всички тези фактори оказаха влияние и върху бюджета на Столична община. Не се изпълняват някои приходни параграфи, свързани с отрасъл строителство, сделки с недвижими имоти, продажба на нефинансови активи и др.

             Предвид гореизложеното и на база извършен анализ на приходите и разходите по бюджета на Столична община към 30.09.2009г. считаме, че през 2010г. може да се разчита на постъпления от собствени приходи, близки до прогнозата за очаквано изпълнение за 2009г. Това налага в проекта за бюджет да не се предвижда значителен ръст на разходите за местни дейности.

            За финансиране на капиталовата програма освен на собствени приходи, ще се разчита на средства по Европейски оперативни програми, както и на средства от приватизация на общинското участие в капитала на търговски дружества.

            За делегираните от държавата дейности са ползвани разчетите, залегнали в  ЗДБРБ за 2010г., където тенденцията е на свиване на общия размер на разходите, което при запазване на заплатите от 2009г. ще се отрази в намаление на издръжката.

            Нови моменти в Закона за държавния бюджет на РБългария за 2010г., касаещи бюджета на Столична община:

            Съгласно чл.13, на Закона, годишният размер на общата субсидия за делегирани държавни дейности за общините, както и на целевата субсидия за капиталови разходи се разпределят по тримесечия, като следва:  30%, 25%, 20%, 25%, а на целевата субсидия за капиталови разходи: 20%, 25%, 30%, 25%.

           Изравнителната субсидия от 01.01.2010г. ще се разпределя 50% до края на януари и 50% до края на юли.

           Средствата за зимно поддържане и снегопочистване се предоставят на общините до 31 януари в размер на 75% и до 30 октомври – останалите 25%.

           Чл.14, ал.2 Паричните постъпления от продажба на нефинансови активи /продажба на общинско имущество/ се изразходват само за финансиране изграждане и основен ремонт на социална и техническа инфраструктура.

            ал.3 Средствата, разчетени като обща субсидия за делегираните държавни дейности по образованието /делегирани бюджети, средства определени с формула / могат да се ползват и за капиталови разходи, при условия, определени с Постановлението за изпълнение на държавния бюджет на Р България  за 2010г.

            Държавният трансфер се утвърждава на 100%, но съгласно чл.17, при икономически и финансови показатели и индикатори, водещи до оцeнки и прогнози за по-неблагоприятно развитие на икономиката от очакваното, Министерски съвет може да намали предоставените трансфери под утвърдения им размер.

            § 29, ал.2 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010г. – Преходният остатък от делегирани държавни дейности  остава по бюджета на общината и се използва само за финансиране на същите дейности – т.е. остава само за държавни дейности, не може да се насочва с решение на СОС за местни дейности.

           § 30 Може да се пренасочват средства делегирана държавна отговорност вече и между дейностите в рамките на една функция, без образованието, с решение на СОС, след 30.06.2010г. и при положение, че няма просрочени задължения в делегираната държавна дейност, от която се пренасочват.

             § 56 Средствата в размер до 95% от предвиденото в оперативните програми публично финансиране на общински проекти, изпълнявани чрез Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, са предвидени в рамките на планираното финансиране на съответните оперативни програми.

             § 72 Изменя се Закона за приватизация и следприватизационен контрол, като към чл.10 се създават нови алинеи 6 и 7, както следва:

               ал.6 - С решение на общинския съвет средствата, предназначени за покриване на разходите за приватизация в размер на 9 на сто от постъпленията от приватизация, както и средствата за попълване на общинския фонд за малки и средни предприятия – 10 на сто от същите постъпления, могат да се ползват за инвестиционни цели, включително за придобиване на дълготрайни материални активи със социално и здравно предназначение и за погасяване на кредитите за незавършени обекти в строителството.

               ал.7 – С решение на общинския съвет временно свободните средства от постъпления от приватизация /горецитираните, както и СОПФ/ могат да се ползват като временен безлихвен заем за плащания по бюджета на общината, както и за общинско съфинансиране и авансово финансиране на проекти по програми, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз и по други международни програми и споразумения.               

Разлики в натуралните показатели в сравнение с 2009г.:

                                                                     2010г.                          За сравнение 2009г.

Население по постоянен адрес                    1 362 621                         1 345 662

Образование

Брой ученици в училища                                  94 651                               96 336

Брой деца в детски градини                             38 204                               35 811         

Брой ученици в обсл. звена                                   96                                     103

Здравеопазване

Брой преминали болни /за диспансерите/     11 940                                9 150

Брой деца в детски ясли ЦДГ и ОДЗ              45 549                              42 549

Брой ученици в училища                                116 497                            117 144

Забележка: тука влизат и държавните училища, по този показател се определят мед. сестри и здравните кабинти в училищата.

Социални дейности

Брой места в завед за соц услуги                    2 995                                    3 027

Субсидирана численост /читалища/                  821                                       821

Отбрана

Численост                                                               46                                        46

            На база на тези натурални показатели се формира държавния трансфер /обща субсидия/ за финансиране на делегираните държавни дейности общо и по функции.

            Разработеният  бюджет на Столична община за 2010г. създава възможност за реализиране на поставените цели и приоритети при балансиране на вероятните рискове и спазване на необходимите бюджетни ограничения.

            ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ                                             /Приложение № 1/      

            В прихода е заложена бюджетна прогноза  за данъчните приходи, прогноза за постъпленията от местни такси, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи, както и бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината за 2010г.

             Всичко приходи на Столична община за 2010г. се предвижда да постъпят в размер на                                                                                                1 213 969 340 лв.,              в това число: - бюджетни приходи                                                             928 311 948 лв.  - приходи по европейски програми и проекти                                        240053 712 лв.

- СОПФ-приходи с инвестиционно предназначение                                      45 603 680 лв.

           При изготвяне на приходната част на бюджета са ползвани прогнозите на дирекции “Регулиране на търговската дейност”, “Приходи и администриране на местни данъци и такси” и “Общинска икономика” при Столична община. Информация за средствата, които ще бъдат усвоени по Европейски оперативни програми е предоставена от дирекция “Европейски програми и проекти” при Столична община.

        Нови моменти в Закона за изменение и допълнение на Закона за местни данъци и такси, касаещи приходите на общините:   

          Една част от промените са свързани с развитието на процеса на финансова децентрализация на общините и разширяване на собствената им приходна база.

          За увеличаване приходната база на общините е прието изменение  на горната граница за определяне на размера на данъка върху недвижимите имоти от 2 на хиляда на 2.5 на хиляда, както и увеличение на горната граница за определяне на размера на данъка при възмездно придобиване на имущество, а именно от 2.6% – на 3.0%.

           Прието е също да се облагат с данък придобитите по давност недвижими имоти.

           Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятия да бъде по-високата стойност между отчетната стойност и данъчната оценка, с цел избягване на недобросъвестното й определяне от страна на предприятията и съответно гарантиране на данъчни постъпления в общинския бюджет / в сила от 01.01.2011г./.

            Намаление на прага за необлагане на имотите от 2520лв. на 1680 лв.

            Изменение в Закона, целящо подобряване събираемостта на местните данъци – на служителите на общинската администрация се дават права освен на органи по приходите и част от правомощията на публични изпълнители на НАП /в производствата по обезпечаване на данъчните задължения/.

           Такса битови отпадъци да се дължи от концесионер, когато имотът е отдаден на концесия и от собственика на сградата в случаите, когато върху поземлени имоти, държавна или общинска собственост са построени сгради на други лица.

            Втората група изменения са насочени към по-справедливо облагане на данъчно задължените лица.

            Прецизирана е разпоредбата за възстановяване на данъка върху превозните средства, на които свидетелството за регистрация е върнато в МВР и не са в движение.

             Относно патентния данък е прието прецизиране на разпоредбата за прехвърляне на предприятие на едноличен търговец и продължаване на дейността от приобретателя с цел избягване на двойното заплащане на патентния данък от приобретателя за период, за който вече е платен данък от прехвърлителя.

        

                      

             I. ПРЕОТСТЪПЕНИ ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ        

            Предвидените със ЗДБРБ за 2010г., чл.10, размери на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Столична община са, както следва:

            - средства за финансиране на делегираните от държавата дейности /предоставят се като обща субсидия/ за Столична община в размер на                           239 185 160 лв.

Спрямо разчетената със ЗДБРБ за 2009г., общата субсидия в настоящия разчет е завишена с 14 065 867лв., като се има предвид, че през 2009г. държавния трансфер се ползваше на 90 на сто. Общата субсидия зависи от натуралните показатели и  стандартите за издръжка, които се одобряват с отделно решение на Министерски съвет. За общинска администрация стандартът се определя на база брой население и брой кметове.    

             При разработването на бюджета на СО, средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са определени по функции и дейности, съгласно Единната бюджетна класификация, в размери не по-малко от предвидените със ЗДБРБ за 2010г.  

  

            В проекта за бюджет, в частта му за местни приходи, въз основа на извършен анализ на изпълнението на същите за предходната година и като са взети предвид   тенденциите в развитието на икономиката, както и нормативните промени, са заложени като прогноза постъпленията от местни данъци и такси, цените на предоставяните публични услуги на населението, наемите от отдадените общински имоти, приходите от продажба на общинско имущество и други.

          II. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 

          Собствени бюджетни приходи                                                    529 781 000 лв.

  в това число:

- данъчни приходи                                                                                       221 600 000 лв.

- неданъчни приходи                                                                                   30181 000 лв.

         Изпълнението на бюджета на Столична община по данните към 30.09.2009 г. показва, че собствените приходи на общината не са изпълнени спрямо разчетения към периода бюджет. Отчетният им размер към края на септември  2009 г. възлиза на 341.0млн.лв., което е с 50.3 млн. лв. по-малко спрямо отчета за същия период на предходната 2008 г. Спрямо  разчета по бюджета за 2009г., изпълнението е  57.9 %, - при бюджет 588.8 млн.лв. са събрани 341.0 млн.лв.

          

         1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – представляват 41.8 на сто от местните приходи.         От общите постъпления на местни приходи по бюджета на общината към 30.09.2009 г., 147.3 млн. лв. са от данъчни приходи.

           Прогнозата за данъчните приходи  за 2010 година  е                    221 600 000 лв., в това число по видове данъци, както следва:

            - данък върху недвижимите имоти                                                  76 000 000 лв.

Изпълнението към 30.09.2009г. е 48 204 308 лв. при разчет по бюджета за годината 67 427 681 лв. или 71,5%  /данъчната оценка, която е в основата на изчисляване на данъка е завишена с 50% от 01.01.2009г., полагат се максимални усилия от страна на данъчната администрация на Столична община за по-висока събираемост/.

           Ставката, заложена в разчета за 2010г. е 1.875 на хиляда и остава непроменена спрямо 2009г.

            - данък върху наследствата                                                                   100 000 лв.

С бюджета за 2009г. са разчетени 250 000лв., изпълнението за деветмесечието е 9 675лв. Високият размер на необлагаемия наследствен дял – 250 000лв. при ставка 0.7 на сто, на практика прави наследствата необлагаеми, когато са между братя и сестри и техните деца. Ставката е 5 на сто за наследствен дял над 250 000 лв. и за лица извън горепосочените.   

            - данък върху превозните средства                                                   74 000 000 лв., Данъкът се определя от общинския съвет в границите, определени със закона. Отчет към деветмесечието на 2009г. 52 515 179лв. при уточнен бюджет за годината 57 782 108 лв. или изпълнение 90.9 % /гласуваното с Наредбата за местните данъци увеличение на този данък на 06.03.2008г. реално влиза в сила от 01.01.2009г.; нараства броя на регистрираните превозни средства/.

            За 2010г. не се предлага завишение на данъка.

            - данък при възмездно придобиване на имущество и дарения    67 000 000 лв.

           Отчетът към деветмесечието на настоящата година е 43 477 662лв. при разчет   по бюджета  за годината 155 200 000 лв. или 28%; При този данък се отчита най-голямо  неизпълнение. За сравнение  към 30.09.2008 г. изпълнението е било 105 729 636 лв.

           В условията на икономическа криза и намаление на кредитния ресурс, броят на ипотечните сделки и предоставянето на лизинг за закупуване на моторни превозни средства намаляха драстично. Завишаването на данъчните оценки на имотите, които са основа за изчисляване на данъка, с 50 на сто, не можа да компенсира това намаление. Ставката на данъка в този разчет е непроменена спрямо 2009г. и е в размер на 2.5 на сто. Същото важи и за данъка при дарение на имущество: ставката е запазена в размер на 0.7 на сто при дарение между братя и сестри и техните деца и 5 на сто за други лица.

          Въведеният от 01.01.2008г.  местен данък – патентният данък, е с изпълнение

2 988 909лв. към 30.09.2009г. Патентния данък се предостави на общините, като замени компенсацията за отменения пътен данък. След анализ на изпълнението, по предложение на дирекция ПАМДТ при СО за 2010г. са заложени да постъпят

                                                                                                                                 4 500 000 лв.

         Конкретните размери на патентния данък се определят от общинските съвети в границите, предвидени в приложението към ЗМДТ.

         2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – представляват 58.2 на сто от местните приходи.

Съгласно отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината към 30.09.2009 г. възлизат на 193.7 млн.лв. Изпълнението на неданъчните приходи към месец септември 2009 г. е с 16.5 млн. лв. по-малко спрямо същия период на предходната 2008 г. и 63,7% от разчета по бюджета  на общината за 2009 г.

           Прогнозата за неданъчните приходи  за 2010 година  е                 308 181 000 лв.

          Те включват приходи и доходи от собственост                               47 330 000 лв., изпълнение към 30.09.2009г. 30.4 млн. лв.

         Приходите от наеми на имущество, в това число от рекламни съоръжения, се разчитат в размер на                                                                                        22 000 000 лв. Тези приходите са с изпълнение 56.0% за деветмесечието, реализирани са 9 554 983лв. при разчет за годината 17 064 057лв., в това число събраните приходи от рекламна дейност са 1 742 421лв. към 30.09.09г. С прилагането на Наредбата за рекламна дейност и привеждане договорите за реклама в съответствие с нея, ще се повишат постъпленията по този приходен параграф.

             От наеми на земя прогнозата е да постъпят                                        6 100 000 лв. Изпълнението е 65.7% към деветте месеца, при разчет 6 100 000лв. са постъпили 4 009 551 лв.

           По §2404 “Нетни приходи от продажба  на продукция,  стоки и услуги”  са предвидени                                                                                                            6 500 000 лв.

като са включени приходи от: продажба на тръжни  книжа, приходи от услуги на общинските предприятия за обредни услуги и др. Изпълнението е 43.0% към деветмесечието – 3 269 973лв., при разчет за годината 7 609 734 лв.

              Приходите от дивиденти /§ 2407/,  са  регламентирани с чл.1  от Наредбата  за управление на еднолични търговски дружества с общинско участие  и се предвижда да постъпят в размер на                                                                                           12 530 000 лв.

Прогнозата е на дирекция “Общинска икономика” при Столична община. Изпълнението към 30.09.09г. e 108.4% или 12 231 506 лв. при разчет за годината 11 288 000 лв.

             С най-голям относителен дял от неданъчните приходи, постъпили по бюджета на общината към 30.09.2009 г. са постъпленията от общински такси – 80.9 %, или 156.9 млн. лв., като същите са изпълнени спрямо уточнения бюджет в размер на 69.8%, а спрямо същия период на предходната 2008 година, постъпленията от общински такси са с 8.3 млн. лева по-малко.

             В бюджета за 2010г. са заложени да постъпят от местни такси   226 901 000 лв., в това число по видове такси, както следва:

           - такса за битови отпадъци                                                                  165 000 000 лв.

          Отчетът към 30.09.2009г. е 122 215 094лв. при разчет по  бюджета за годината 162 253 511лв., изпълнението  е 75,3 %. Основа за изчисляване на таксата е данъчната оценка, завишена от 01.01.2009г. с 50%, усилията на администрацията са насочени към повишаване на събираемостта.

           Разчетът е изготвен при непроменена ставка спрямо 2009г. от 1.6 на хиляда.

           - такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични  платна                                                                                                   3 000 000 лв.

изпълнението към деветмесечието на настоящата година е 48.8 %. Разчетът се намалява спрямо 2009г., предложението е на дирекция „Регулиране на търговската дейност” при СО и като причина се посочват наложените от Столична община ограничителни условия за извършване на търговия на открито върху терени публична общинска собственост;                                                            

           - за ползване на  детски градини                                                        13 000 000 лв., предвид новоразкритите места в детските заведения, както и намерението на Столична община да завиши тази такса за 2010г. Изпълнение към 30.09.2009г. 69.0%.  

         - за полудневни детски градини                                                                     1 500 лв.

          - за ползване на общежития и др. по образованието                               8 000 лв.     

          - за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването                   2 556 500 лв., изпълнение към деветмесечието на 2009г. 62,1%, очаква се завишение на таксата за 2010г.

         -  за социални услуги                                                                                1 220 000 лв., изпълнение към 30.09.2009г. 76.3%.

         -  за административни услуги                                                         5 700 000 лв., изпълнението е изпълнението е 50.6 %.

        - за технически услуги                                                                           32 000 000 лв.

При разчет за 2009г. от 34 162 375лв. към деветмесечието са постъпли 17 988 970лв. или 52.7%, в т. ч. от такса  за издаване  на строителни разрешения 8 796 380лв. Приходът е свързан с отрасъл строителство – един от най-засегнатите от икономическата криза.

          -  за откупуване на гробни места                                                            1 500 000 лв.

Изпълнението е 78.8 %.

         -  туристическа такса                                                                             1 800 000 лв.

Изпълнението е 59.5 %.

          - такса за притежаване на куче                                                                  15 000 лв.

Изпълнението е 47.3%.     

          -  други общински такси                                                                          1 100 000 лв.

Изпълнението е 38.6 % -  при разчет за годината 1 606 224лв., за деветмесечието са постъпили 619 754лв. По този параграф постъпват такси за лицензи, за разрешения за провеждане на мероприятия, от заведението за отрезвяване, за отсичане на дървета от ОП “Общински земи и гори” и др.

           Глоби, санкции и наказателни лихви                                                6 500 000 лв.

Към 30.09.2009г. са постъпили 2 915 514лв. при годишен разчет 3 500 000лв. или изпълнение 83.3% за отчетния период.

           Други неданъчни приходи                                                                     2 100 000 лв.

Постъпили 1 488 600лв. при разчет за годината 2 285 596 лв. или изпълнение 65.1 % за периода. По този приходен параграф постъпват приходи от затрахователни обезщетения, приходи от маршрутна дейност, собсвените приходи на театрите и др.

            Разчетени са  1 400 000 лв. за корпоративен данък /2 на сто върху приходите от дейности, с характер на стопански/ и 12 000 000 лв. за ДДС, които са отразени със знак (-) в приходната част на бюджета.

            От продажба на нефинансови активи                                               37 450 000 лв.

Изключително ниско е изпълнението на приходите от продажби на общинско имущество към 30.09.2009 г. – едва 21.8 % спрямо заложените като първоначален план 45 млн.лв. Изпълнението е 9.81 млн.лв. Показателно е за непостоянния характер на този вид приход, особено в условията на финансова криза и представлява залагане на структурен дефицит още при планирането и приемането на бюджета, ако не се реализират съответните сделки. В настоящото предложение за бюджет 2010г. е предвидено намаление, като отделните подпараграфи са съответно: от продажба на сгради 11 000 000 лв., предвид одобрените от СОС общински жилища за продажба; от продажба на НМА /право на строеж/ 2 000 000 лв. и от продажба на земя – 24 450 000лв.

             При продажба на общински жилища предлагаме да се фиксира срок /например два месеца/, в който след решението на СОС да може да се кандидатства за покупка, в противен случай да се губи правото. Това ще ускори продажбите и съответно постъпленията в общинския бюджет.

            Приходи от концесии                                                                           1 300 000 лв.

            III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С  ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

           - обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности

                                                                                                                             239 185 160 лв.

           - изравнителна субсидия                                                                         12 036 300 лв., в т. ч. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на пътища              213 700 лв.

           - целева субсидия за капиталови разходи                                              827 200 лв., в т. ч. 507 600 лв. средства за изграждане и ремонт на местни общински пътища.

             V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА /ИЗЛИШЪКА/

             В настоящия разчет не е включен преходния остатък, който ще бъде реализиран на 31.12.2009г. Същият ще бъде внесен за разпределение в Столичен общински съвет с допълнителен доклад. Включени са средствата на Общински гаранционен фонд, които към момента на внасяне на проекта за бюджет на Столична община за 2010г. в Столичен общински съвет са 23 306 826 лв. и се съхраняват на депозит. При настъпила промяна в сумата до края на годината, с допълнителния доклад ще бъде предложена корекция. Подлежат на уточняване и средствата на Столичен общински приватизационен фонд, в частта за преходен остатък в края на 2009г.

              От чужди банки през 2010г. ще бъдат усвоени кредити с инвестиционно предназначение в размер на                                                                            166 905 423 лв.,  в това число:    

-         от Японската банка за международно сътрудничество, по заема за метрото

                                                                                                                    2 863423 лв.

            - от Европейската инвестиционна банка за изграждане на Метро – София в различни участъци                                                                                             69833 931 лв.

             - от Европейската инвестиционна банка за изграждане на инсталация за третиране на битови отпадъци /завод за отпадъци/                                       28 128 069 лв.

             - от Европейската инвестиционна банка за изграждане на транспортна инфраструктура /кръстовища на две нива/                                                      66 080 000 лв.

            Разчетени са средства за:

            - погашения по заеми от банки в чужбина                                          - 6 370 421 лв.

            -  погашения по заеми от банки в страната                                        -  4 285 714 лв.

           - записване на акции в Общинска банка във връзка с

              повишаване капитала на банката                                                       - 6 767 000 лв.

          - възстановяване заемообразно ползвани средства от СОПФ             - 5 000 000 лв.

          Забележки: 1. Приложенията по бюджета на Столична община за 2010 г. по приходната и разходната част /№ 1 и № 2/ са разработени по Единната бюджетна класификация /ЕБК/ за страната, в сила за 2009 година. След предоставяне от МФ на форма “БО” за общините и актуализиран програмен продукт, разчетът ще бъде приведен в съответствие с ЕБК за 2010г.

                                    2. Тъй като към момента на внасяне на проекта за бюджет на Столична община в Столичен общински съвет не е прието постановлението на Министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет на РБългария за 2010г., промените, произтичащи от разпоредбите на постановлението и касаещи бюджета на Столична община за 2010 г. ще бъдат внесени в Столичен общински съвет с допълнителен доклад.

           ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ                                                    /Приложение № 2/

           Разходите на Столична община за 2010г. са в размер на            1 213 969 340 лв., в това число: - бюджетни средства                                                                  928 311 948 лв.

- средства по европейски програми                                                                 240 053 712 лв.

- СОПФ – средства с инвестиционно предназначение                                    45 603 680 лв.

          За делегирани държавни дейности са разчетени                              239 185 160 лв.

          За общинските дейности се предвиждат  общо                                965 641 069 лв.

         За дофинансиране на държавни дейности с общински приходи са разчетени

                                                                                                                             9 143 111 лв.

          В рамките на общия бюджет:

          За текущи разходи                                                                                644 284 267 лв.,

в това число бюджетни средства                                                                    643 505 225 лв.

Средства по Европейски оперативни програми                                                    779 042 лв.

          За капиталови разходи                                                                        569 685 073 лв., в това число бюджетни средства                                                                     284 806 723 лв.

Средства по Европейски оперативни програми                                             239 274 670 лв.

СОПФ – средства с инвестиционно предназначение                                      45 603 680 лв.

         

           Съгласно единната бюджетна класификация за страната, разходите се разделят на:

           - Разходи за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения.

           Средствата за работна заплата за 2010 г. са на равнището на 2009г.

          - Осигурителните вноски  са намалени с два процентни пункта.

           Съотношението работодател/работник за 2010г. е 60:40.

           - Текущата издръжка включва разходи за: материали, отопление, осветление,

текущи ремонти, външни услуги, учебни помагала, храна, средства за работно облекло и други в съответствие с дейността. Субсидиите за читалища, както и за медицинска дейност също са в рамките на разчетените веществени разходи.

            Разделянето на дейностите на държавни и общински, както и определянето на стандартите за издръжка на делегираните от държавата дейности се извършва с Решение на Министерски съвет /№ 937от 08.12.2009г./.

           ПУБЛИЧНИТЕ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ

           I. Функция “Общи държавни служби” 

           Включва дейностите на Столичния общински съвет, общинската и районните администрации.

              Предвидените средства за дейност “Общински съвети“, която е общинска отговорност, са в размер на                                                                                340 000 лв.
и представляват разходите за издръжка на Столичен общински съвет, както следва:

          Съгласно Закона за изменение и допълнение на ЗМСМА, чл.34, ал.2 общия размер на възнагражденията на общинския съветник за един месец не може да надвишава 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация /било 50 на сто/. На тази база са разче­тени средства за възнаграждения на общински съветници в размер на                                                                                             436 817 лв.

        - осигурителни вноски                                                                                                 78 067 лв.

       - веществени разходи                                                                                     800 000 лв.

в това число за дейността на обществения посредник –                                 110 000 лв.

         За “Общинска администрация”  кредитите са                                  47 720 823 лв., в това число за делегирани държавни дейности                                           22 424 700 лв.,

за дофинансиране на делегирани дейности                                                       6 946 123 лв.

за издръжка – местни дейности                                                                       16 000 000 лв.

за капиталови разходи                                                                                         2 350 000 лв.

          Средствата, определени на база единни стандарти за минимално кадрово осигуряване на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”, са намалени спрямо 2009г. с 4,9 млн.лв., но като се вземе предвид, че държавния трансфер през 2009г. се ползваше на 90 на сто, реално са намалени с 2 201 178 лв.

         В тази дейност се разчитат средства за данък сгради на обектите - общинска собственост; разходите, произтичащи от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /чл.25/; разходите за представителни цели; за канцеларски материали, всички веществени разходи по издръжка на сградите,  включително и на районите; средства за издръжка на представителството на гр.София в гр.Брюксел – Белгия; средства в размер на 500 000 лв., за разработването на проекти за финансиране от Европейските фондове.

           II. Функция “Отбрана и сигурност“

            По бюджета са разчетени                                                             8790 532лв.,

в това число общинска отговорност                                                           5 446 016 лв.,

от които 3 118 996 лв. предназначени за охрана, съгласно сключени договори. За преодоляване последиците от стихийни бедствия са предвидени 800 000 лв.

           Във функцията са включени разходи за специфични дейности - за издръжка на центрове за социална превенция и консултативни кабинети, издръжка на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ по райони, за възнаграждения по Наредба № 3 от 2005г. към същите комисии; за издръжка на детските педагогически стаи; за издръжка на Столичен отрезвител; Дом за временно настаняване на пълнолетни лица; средства съгласно ПМС № 212 от 10.11.1993г за възнаграждения и осигурителни плащания на денонощните дежурни; на отговорници и техници на пунктове за управление /ПУ/ и радиоподвижни централи /РПЦ/, за поддръжка на ПУ и РПЦ; за поддръжка на средства за противохимична защита /СПХ/ и за организационни мероприятия; за издръжка приемните на кварталните отговорници /ПМС № 255 от 10.10.1996г./, които се финансират за сметка на държавния трансфер от                                           3 232 960 лв.   

           III.Функция “ Образование”

           В тази функция като делегирани дейности са определени специалните детски  градини и предучилищна полудневна подготовка на 6 годишни деца, общообразователните и спортни училища, професионалните паралелки и общежитията, а в частта за работна заплата и осигурителни плащания - целодневните детски градини и обединени детски заведения.

           Предвидените средства за функцията са в размер на                       226 040 100лв. От тях за текущи разходи, както следва:

           - за делегирани държавни дейности                                                  171 114 200лв. За сравнение държавният трансфер през 2009г. беше 176 млн. лв., а действително предоставените от него 90% - 159 млн.лв.

           Съгласно §53, ал.8 и 9 от Закона за държавния бюджет на РБългария за 2010г., установеното в края на годината превишение на постъпленията над плащанията по бюджетите на държавните и общинските училища се включва в бюджета им за следващата година.

           Министърът на финансите, по предложение на министъра на образованието, младежта и науката може да намали със съответната сума на неизпълнението размера на трансфера от централния бюджет към бюджета на общината при:

          - констатирани случаи на невъзстановяване преходния остатък по бюджетите на общинските училища, детски градини и обслужващи звена;

          - неизпълнение на делегирани средства с източник единни разходни стандарти;

          - невъзстановяване на собсвени приходи на училищата, детските градини и обслужващите звена.

           Настоящият разчет ще бъде допълнен с преходния остатък, реализиран в края на годината от делегираните държавни дейности в образованието.

           В рамките на горецитираните средства следва да се финансират изцяло заплатите, осигурителните вноски и текущата издръжка на учебните заведения през 2010г., в това число и текущите ремонти. Механизмът за разпределение на средствата, предоставени на база единни стандарти в образованието между училищата, е както следва:

           - 80 на сто от средствата по стандарта могат да се разпределят по основни компоненти на формулата – брой ученици и единен разходен стандарт;

           - 20 на сто - по допълнителни компоненти за отчитане на междуучилищните различия – географски, демографски и инфраструктурни показатели.

            Определя се максимален размер на предвидения по формулата резерв за нерегулярни разходи до 5%. След 15 ноември 2010г. неизразходваните средства от резерва се предоставят на училищата, детските градини и обслужващите звена пропорционално на децата и учениците.

            Формулите се утвърждават до 28 февруари 2010г. след обсъждане с директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена.        

            За местни дейности са разчетени                                                        54 925 900 лв., от които за текущи разходи                                                                                32 585 900 лв.

В това число за издръжка 32 млн. лв. при разчет за 2009г. 30 млн.лв.

            За капиталови разходи във функцията са предвидени 22 340 000 лв. в местни дейности.

            IV. Функция “ Здравеопазване “

            Всичко за функцията са разчетени                                                        38 819 700 лв.

            В това число за делегираните дейности са разчетени                      22 982 700 лв.                                                  от които за издръжка  и субсидия за здравна дейност                                    10 112 066 лв.

Средствата са завишени спрямо държавния трансфер за дейността за 2009г., видно от таблицата в Приложение № 2.

           Делегирани дейности в здравеопазването са диспансерите, средствата за работна заплата и осигурителните плащания за детските ясли, комплексите за детско хранене и медицинския персонал в училищното здравеопазване.

           Общински дейности са: издръжката на комплексите за детско хранене, издръжката на детските ясли, на част от персонала в дирекция “Здравеопазване”, специализираните болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – 4 броя и Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманията, както и за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и за общински програми, реализирани от четири общински многопрофилни болници за активно лечение и две акушеро-гинекологични болници. За общински дейности от  бюджета за 2010г. са предвидени                                                                     15 000 000 лв.,            Заплатите и осигурителните вноски на щатен персонал, разчетени като дофинансиране, възлизат на                                                                                 837 000 лв.                   

            V. Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи “.

             Разчетените по бюджета разходи са в размер на                              27 027 733 лв.,

в това число:

              - за делегирани дейности - средства, предоставени със ЗДБРБ за 2010г. като държавен трансфер за функцията                                                        13 499 200 лв. Средствата са приблизително равни на предоставените през 2009г. 90% от държавния трансфер за дейността  /13.6 млн.лв./.            

от тях за заплати                                                                                                   5 043 031 лв.,

за осигурителни вноски                                                                                        884 326 лв.,

и за издръжка                                                                                                         7 571 843 лв.

            В дофинансиране на държавни дейности е отразена сумата  от         994 362 лв.

за заплати, осигурителни вноски и издръжка на одобрени от СОС щатни бройки персонал в социалните домове.

            Общински дейности за функцията остават трапезарии, домашен социален патронаж, клубове на пенсионера и инвалида и 9 бюра за социални услуги.

             За социални дейности са разчетени                                                    8 358 371 лв.

             - това число заплати                                                                                    771 917 лв.

             - осигурителни вноски                                                                                         786 454 лв.

            - издръжка                                                                                             6 800 000 лв. Тук са включени средствата за предоставяната от общината услуга “Асистент за независим живот”.

            Социален патронаж                                                                                4 175 800 лв.

             - това число заплати                                                                                1 861 300 лв.

             - осигурителни вноски                                                                              314 500 лв.

             -  издръжка                                                                                                2 000 000 лв.

            На основание Решение на СОС № 37 /Протокол №8/ 14.03.2000г./, от общинските бюджети се подпомагат разходите за погребения за самотни, без близки роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица. Дейността по предоставяне на помощите е възложена на дирекция “Социални дейности” със Заповед № РД-09-377/15.05.2000г. на Кмета на Столична община. Средствата, разчетени за тази цел, се отразяват в дейност № 745 “Обредни домове и зали” по разходен параграф “Други помощи по решение на общинските съвети” и  за 2010г. са                                  40 000 лв.

           VI. Функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” 

                                                                                                                            347 676 394 лв.

            Тази функция е изцяло общинска отговорност и се финансира от общинските приходи.

            За поддържане на благоустройствените и комунални дейности по бюджета за 2010 година като текущи разходи са разчетени средства в размер на      196 794 625 лв.

В това число за заплати на всички дейности в отрасъла                                 4 747 932 лв.

за осигурителни вноски                                                                                     857 253 лв.

за веществена издръжка                                                                               191189 440 лв.

В рамките на издръжката кредитите за дейност “Чистота” са                     87 945 695 лв.,

От тях за веществени разходи                                                                          83 942 580 лв.

            В дейността са включени:

            - кредитите по договори за почистване на града /общо/                    76 560 000 лв.

            - за почистване на междублокови пространства и нерегламентирани сметища

                                                                                                                                 3 500 000 лв.

            - за зимно почистване и поддържане на пътищата в парк “Витоша” и на четвъртокласна  пътна мрежа                                                                             882 580 лв.

            - заплати, осигурителни вноски и издръжка на “Столичен инспекторат”

                                                                                                                                 5003 115 лв.

          Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците” /транспорт,  съхранение на бали, сепариране, рекултивация сметоразтоварище “Суходол” и следексплоатационни разходи/                                                                        67 759 611 лв.

        От тях: - за текущи разходи                                                                       34 031 542 лв.

                      - за капиталови разходи                                                                33 728 069 лв.

            Дейност “Бани и перални”                                                                       18 072 лв.

            Дейност “Озеленяване”                                                                    11 20556  лв.,

в това число 7196 055 лв. за почистване на обекти на зелената система, паркове, градини и зелени площи.

         В тази дейност се отнасят поддръжката на паркове и градини, охраната на парковете, както и заплати, осигурителни вноски и издръжка на Парк –музей „Врана” /551 556 лв./

          Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” е нова дейност в бюджетната класификация, по която от 2009г. се разчитат и отчитат средствата за основен и текущ ремонт на уличната мрежа и поддръжката й, за 2010г. за тази цел са предвидени                                                                                    106 330 000 лв.

          Текущите разходи са в размер на                                                           27 000 000 лв.

          В рамките на текущите разходи:

         - за текущ ремонт на пътища                                                                  26 190 000 лв.;

         - за поддръжка на колектори                                                                         750 000 лв.;

         - за поддръжка и охрана на построено пътно съоръжение /Пасарелка/ в район “Младост”                                                                                                                    60 000лв.

            За капиталови разходи са предвидени                                                  79 330 000 лв. 

            Дейност “Групи за ликвидиране на незаконно строителство”    1 135 458лв., в това число издръжка  900 000лв. В рамките на издръжката са разчетени средства за събаряне на опасни сгради, за преместваеми обекти и за демонтаж на рекламни съоръжения. Разчетени са също заплати и издръжка на 42 щатни бройки по райони.

            Дейност 619 “Други дейности БКС” – всичко за дейността             4 475 464лв.,  В дейността са предвидени 400 000 лв. за текущ ремонт на гробищни паркове. Тук се отнасят разходите за текущ ремонт на общите части на общински жилища, за поддръжка на предгаров площад и др.  

          За общинска програма за развитие на ромската общност са предвидени 95 000 лв.

          В тази дейност са отнесени кредитите за ОП „София-проект” 1 532 417 лв. и ОП „Общ градоустройствен план” 1 433 174 лв.

           За улично осветление на столицата  и пътна сигнализация          19 220 000 лв., в това число текущи разходи                                                                             18 800 000 лв.

За капиталови разходи                                                                                             420 000 лв.

           Текущите разходи са предназначени за поддръжка на уличното осветление и светофарните уредби, пътна маркировка, заплащане на електроенергия за дейността и др. по текущата поддръжка. Капиталовите разходи са за придобиване на ДМА.

           За “Водоснабдяване и канализация”                                              16 951 500 лв., 

          В това число за поддържане и аварийни ремонти в райони, чиято канализация не се поддържа централно, както и за почистване корита на реки, мероприятия по сигурността на микроязовирите, ремонт и поддръжка на фонтани и минерални извори, заплащане на вода и поддръжка на чешмите в паркове и градини                2 547 800 лв.

          За капиталови разходи в дейността са разчетени                                  14 403 700 лв.

          Дейност 621 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда”                                                                                            1 560 000 лв.

в това число текущи разходи                                                                                260 000 лв.

капиталови разходи                                                                                            1 300 000 лв.

          Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда”  31 079 038 лв.                     

В тази дейност са разчетени средства по договор с ГИС – София ЕООД в размер на 3 700 000лв., кредитите за ОП „Екоравновесие” в размер на 1 446 622 лв., дължими такси за съгласуване на проекти по капиталовата  програма и охрана на незавършено строителство /900 000 лв/, наем изолатор 232 416 лв., системен интегратор 2 000 000лв.

            Предвидени са средства за разработване на проекти за кандидатстване по  Оперативни програми за финансиране от ЕФ в размер на                             1 100 000 лв.

            За капиталови разходи                                                                           21 700 000 лв., в това число за отчуждени имоти и придобиване на земя                             20 000 000 лв.

        VII. Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”         

         Група 2 - “Физкултура и спорт”                                                            1 043 300 лв.

Приспаднати са еднократни целеви разходи, дадени през 2009г. за съфинансиране на проекти.

         Разчетените кредити са за програми за младежки дейности и спорт и за спортни мероприятия в училищата по райони.

         Допълнителна възможност предоставя ПМС №129/2000г., съгласно което училищата и детските градини, на база защитени проекти, всяка година получават допълнително от републиканския бюджет средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта.

          В тази дейност през 2009г. са отчетени предоставените през годината средства от СОПФ за основен ремонт и предобиване на ДМА за изграждане на спортни съоръжения.

           Група 3 - “Туризъм” 

           По проекта са разчетени                                                                           150 000 лв.,  заявени от Български туристически съюз, за подпомагане на 16 обекта за социален туризъм, стопанисвани от столичните туристически дружества, на основание чл. 59, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта.

            Група 4 - “Култура”

Разчетените разходи за 2010 г. са в размер на                                                 24 647 904 лв.

           В това число за делегирани дейности са предвидени средства, както следва:

           - Читалища – субсидия                                                                              4 292 973 лв. 

           - Столична библиотека                                                                            407 322 лв.,

в това число издръжка                                                                                             602 430 лв. Намалени са еднократни разходи, разчетени за разплащане на просрочени задължения през 2009г. и целеви средства в размер на 227 776лв.

           - Столична градска художествена галерия                                               231 105 лв.,

в това число: издръжка                                                                                          102 077 лв.

Столична градска художествена галерия се дофинансира за сметка на местни приходи в размер на                                                                                                                   254 070 лв.         за филиал на галерията.

          За общински дейности се предвиждат                                                  18 462 434 лв.

            в това число:

           - заплати                                                                                                    5 854 871 лв.

           - осигурителни вноски                                                                                           1 133 563лв.

           - издръжка                                                                                                11 194 000 лв.

          - капиталови разходи                                                                                     280 000 лв.

           В тази функция се разчитат кредитите за три общински предприятия: ОП “Стара София”, ОП “Гробищни паркове” и ОП “Туристическо обслужване”.

           Във функцията са включени 3 704 291лв. за заплати, осигурителни вноски и издръжка на четирите общински театъра, в това число 555 000лв. прогнозни постъпления от техни собствени приходи за 2010г., тъй като театрите са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на делегиран бюджет.

         Разчетени са средства за програма “Култура” в размер на                     1 000 000 лв.

           В група “Култура” местни дейности са още: “Радостен обреден дом”; Зоопарк-София, както и средствата за културни прояви от местно значение в районите и Столична община.

            По указание на Министерство на финансите в тази функция, в дейност “Обредни домове и зали”, се отразяват средствата за помощи при погребения на социално слаби, бездомни, безпризорни и без близки роднини в размер на                                    40 000 лв.

          VIIІ. Функция “Икономически дейности и услуги”

           Дейност 849 “Други дейности по транспорта”                               193 747 354 лв.

          В това число за заплащане частта от преференциални карти за пътуване в масовия градски транспорт на правоимащите, съгласно Наредба на Столична община, регламентираща безплатните и с намалени цени пътувания на определени категории граждани и на основание сключен договор, са предвидени                          85 300 000 лв.

          За капиталови разходи са разчетени                                                     108 447 354 лв.

          Група 2 - Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов

          Дейност 829 “Други дейности по селско стопанство”

         Разчетените средства са в размер на                                                         809 254 лв.,

          В дейността са отразени средствата за заплати и издръжка на ОП “Управление на общински земи и гори” с численост 17 щатни бройки, издръжка за дейността на предприятието, за 14 щ. бр. полски пазачи в районите, на чиято територия има земеделски земи и средства за обезпечаване дейността на дирекция “Общински земи, гори и поземлени отношения”.

         Дейност 832 - “Ремонт и поддържане на пътищата”                         1 146 800 лв.,  

от които 639 200 лв. за зимно поддържане на общинските пътища, в т. ч. от изравнителна субсидия 213 700лв.

        В рамките на капиталовата програма от целева субсидия  507 600лв. за ремонт на местни общински пътища.

            Дейност 898“Други дейности по икономиката”- местна дейност  1 509 971лв.

В това число:

         - за заплати                                                                                                       607 332 лв.

         - за осигурителни вноски                                                                                102 639 лв.

         - за издръжка                                                                                                   800 000 лв.

         В тези средства са включени заплатите и издръжката на счетоводните звена в системата на Столична община и издръжката на СУСОПФ.

          Допълнително през годината, на база действително извършени разходи, се предоставят от Републикански бюджет средства за изплащане на присъдени издръжки, които се отразяват в дейността.

            Дейност 910 “Разходи за лихви”

            Разчетените средства за лихви и разходи по обслужване на кредитите са

                                                                                                                              6 962 165 лв.

           За капиталови разходи на Столична община за 2010г. са предвидени средства в размер на                                                                                                      569 685 073 лв. в т. ч. бюджетни средства                                                                               284 806 723 лв.,

          средства по оперативни програми                                                       239 274 670 лв.

           СОПФ – средства с инвестиционно предназначение                          45 603 680 лв.

Разработената капиталова програма е в размер на                                   551 460 743 лв.

В рамките на средствата от приватизация одобрените от СУСОПФ обекти са включени в  програмата и са в размер на 27 379 350лв. Обектите, които престои да бъдат одобрени от СУСОПФ и от СОС ще бъдат допълнително включвани в капиталовата програма през годината.

                 Източници за финансиране на програмата за  капиталови разходи са :

                                       

                - целева субсидия от РБ                                                                      827 200 лв.        

                - от местни данъци, неданъчни приходи                                       115 574 100 лв.

                - кредит от ЯБМС за метрото                                                             2 863 423 лв.

                - кредит от ЕИБ                                                                                164 042 000 лв.

                -  извънбюджетни средства от СОПФ                                               27 379 350 лв.

                 Поради недостатъчен финансов ресурс програмата за капиталови разходи включва само преходни обекти от 2009г. - започнати като строителство или със сключени договори.  Акценти в програмата за 2010 год. са:

                 -   изграждане на обекти финансирани със средства от оперативни програми ”Транспорт”, „Околна среда 2007-2013” и „Регионално развитие”;

                 - изграждане на нови детски заведения в изпълнение на Програмата за увеличаване на броя на местата в детските градини /2008-2013 г/.;

                 - изграждане и основен ремонт на обекти от пътната инфраструктура и продължаване изграждането на метрото за решаване на проблемите с  транспортния трафик в столицата;

                 -  изпълнение на  проекта за управление на отпадъците на Столична община и съпътстващи екологични проекти.

            Разпределението на инвестиционната програма по функции и обекти е отразено подробно в Приложение № 3.

            І. Функция „Общи държавни служби”

             Включва капиталови разходи за  общинската и районни администрации като за 2010г. в § 52-00 “Придобиване на ДМА” са предвидени 300 000 лв. за финансиране доставки на дълготрайни активи, подпомагащи  административната дейност. 

            За финансиране на градоустройствени проучвания са разчетените средства в размер на 2 050 000 лв. - § 53-00.

          ІІІ. Функция „Образование”

          Осигурените бюджетни средства са в размер на 22340 000 лв., като  16 520 000лв. покриват разходите за довършване изграждането и разширението на  21бр. детски заведения, преходни обекти /със сключени договори и започнало изграждане през 2009г./, 2 000 000 лв. за проектиране и обследване (изготвяне на технически паспорти). През годината ще продължи изграждането на нови детски градини, финансирани от извънбюджетен източник СОПФ като за тяхното завършване са осигурени 13 210 000лв.

           Ще продължи изграждането на  училище в кв.62 жк”Стрелбище”, с разчетени 2 100 000 лв. и ще се реализира начално училище с детска градина в кв. Бусманци, за което са  предвидени 1 720 000 лв.      

          ІV. Функция „Здравеопазване”

         Продължават процедурите   за закупуване на медицинска апаратура за МБАЛ – 1 486 350 лв. и ремонтите в медицинските заведения, осигурените средства в размер на 3 313 000 са с извънбюджетен източник СОПФ, по решение от 2008 година.

        VІ. Функция „Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда”

        В дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” по проекта за капиталова програма са предоставени 14 403 700 лв. за изграждане корекции на участъци от река Владайска, свързани с реализирането на проекти по програма ИСПА, за инвестиционно проектиране 5 918 000 лв., за съфинансиране на обекти, реализирани по ОП ”Околна среда” 1 735 700 лева, както и за основен ремонт водопонизителната система на минерален извор София-център 750 000 лева.

              За изграждане на  светофарни уредби, дейност 604, се разчетени 420 000лв. по договори, сключени в края на 2008г. за районите  „Нови Искър”,  „Студентски”, „Витоша” и  „Люлин”.

             В дейност 606 „Поддържане, ремонт и изграждане на пътища”  са разчетени 74 330 000лв., които са насочени към изграждане на обходен път на ул.”Нова махала”, на ул.”Ручей” в кв.Михайлово, на ул.”П.Манджийски” в с.Панчарево, реконструкция на две кръгови кръстовища, проектиране и изготвяне на генерален план за организация на движението в гр.София, основен ремонт на  мостови съоръжения.

             В инвестиционната програма е включена реконструкция и на  кръстовища на две нива с годишна задача 66 080 000 лв. и с източник на финансиране заем от Европийската инвестиционна банка, а със средства от извънбюджетен източник ще се изгради „Пробив бул.”Данаил Николаев”  на  стойност 2 200 000 лева.

              В дейност 621, „Опазване на околна среда” и 627 „Управление на дейностите по отпадъците” са разчетени  35 028 069 лв. Ще започне реализацията на  проекта за „Управление на отпадъците на гр.София”. За осигурявана на необходимия финансов ресурс ще се ползва заем от Европейската инвестиционна банка – за 2010г. 28 128 069лв., а също така от ОП”Околна среда 2007-2013” ще се финансират 60% от проекта или за 2010г. са предвидени 112 512 278 лева. Продължава изграждането на първи етап от депо „Суходол” и мероприятия за подобряване на социалната и техническа инфраструктура в селата Г.Богров, Д.Богров, Яна и кв.Суходол.

          В дейност 629 “Други дейности по опазване на околната среда” - За отчуждаване на имоти, свързани с реализацията на инвестиционните проекти са предвидени 20 000 000 лева. Извършват се отчуждавания за Дубльор на Ляв Владайски колектор, изграждане на Метрото по Ломско шосе и  в район „Младост”, за изграждане на бул. ”Копенхаген”(бул.”Универсиада”), за разширение на Околовръстния път, за “Пробив бул. Д.Николаев”, за Десен перловски колектор, за ул.”Опълченска”, за канализационни колектори по програмата на Софийска вода, за гробищен парк ”Бакърена фабрика” и други.

           VІІІ. Функция”Икономически дейности и услуги”

           В дейност 849 “Други дейности по транспорта” са разчетени 108447 354 лв., в това число за продължаване строителството на Метро-София, от които 2 863 423 лв. заем от ЯБМС, 69 833 931 лв. кредит от Европейската инвестиционна банка за изграждането на метроучастък  МС 13- МС 19 с подземен паркинг  и за метроучастък от    МС 1 в жк ”Обеля”- МС 5 пътен възел”Надежда” от втори метродиаметър.

             В края на 2008г. стартира изграждането на ІІ-ри метродиаметър с участък „Пътен възел „Надежда”-пл.”Света Неделя” - бул.”Черни връх” със финансиране от ОП ”Транспорт”. В бюджета са заложени средствата  за местно съфинансиране  в размер на      33 000 000 лв. в изпълнение на условията на оперативната програма и Решение 519/11.09.2008г на СОС. Поетото задължение за едновременно изграждане на този участък към ОП”Транспорт”, както и изграждането на конструкцията на МС 8 и МС 11  с  подземни паркинги,  във технологична връзка с него, изисква финансов ресурс, който не може да бъде осигурен от СО. За осигуряване на необходимите средства за изпълнение на договорираното строителство, както и за доставка на метровлакове за ефективно обслужване на увеличаващия се пътникопоток, бяха поискани целеви средства от Републиканския бюджет в размер на 86 000 000 лв.: 66 000 000 лв. за строителство и 20 000 000 лв. за доставка на метровлакове.      

        За основен ремонт на релсов път са разчетени бюджетни средства в размер на 2 750 000 лева за рехабилитация на релсов път, кабелно контактна мрежа и пътни платна на ул.”Цар Симеон” от бул.”К.Величков” до ул.”Хайдут Сидер”.

                                                                  *    *    *

< < обратно към страница "Новини"
нагоре