нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 30.12.2009 Проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ № _____

на Столичния общински съвет
от _________ 200__ година

ЗА: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (Реш. № 894 по Прот. № 93/23.11.06 г.)
На основание  чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006г. на Столичен общински съвет, както следва:

§ 1. В чл.39, ал.1, т.2 думата „молба” се заменя със „заявление”.

§ 2. В чл.40 прави следните изменения:

1. Ал.1 и ал.2 добиват следната редакция:

„(1) В детските градини/ясли посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време с предварително писмено уведомяване от родителите/ настойниците в рамките на общо 30 (тридесет) работни дни за времето от 15 септември на текущата година до 31 май на следващата година извън случаите по ал.2. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини.

(2) Не се заплаща такса за времето, в което детската ясла, детската градина или отделна група в тях не работи поради аварии, ремонти, карантини и други обективни причини. Когато в детските заведения се провеждат санитарно – хигиенни дейности, включително от 01 юни до 31 август, както и ваканциите, определени със заповед на министъра на МОМН за съответната учебна година, родителят/ настойникът подава заявление за времето, през което детето ще посещава детското заведение и заплаща такса за заявените дни.”

2. В ал.4 след думите „при условията на ал.1” добавя „и ал.3”.

3. Заличава ал.5.

§ 3. В чл.41 прави следните изменения:

1. Заличава точка 2 на ал.1.

2. В ал.4 заличава думите „както и ал.1 и ал.2”.

§ 4. В чл.42, ал.1 и ал.2 думите „акт за раждане” заменя с „удостоверение за раждане”.

§ 5. В Приложение № 2 от Приложения към Глава Втора изменя точка 1 и точка 2 както следва:

  „1. за ползване на детски ясли и детски градини:

              - седмични – 72,00 лв. на месец;

              - целодневни – 60,00 лв. на месец;

              - полудневни групи, при които е осигурено хранене на децата – 23,00 лв. на месец;

              - полудневни групи, при които не е осигурено хранене на децата – 15,00 лв. на месец;

2. за ползване на детски кухни – 1,30 лв. на ден.”

Настоящето решение е прието на ___ заседание на Столичния общински съвет, проведено на __________ 200__ г., Протокол № ______ от _______ 200__ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

Председател на Столичния общински съвет:
                                                              Андрей Иванов

< < обратно към страница "Новини"
нагоре