нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 06.01.2010 Доклад и проект за решение от Йорданка Фандъкова, кмет на СО, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

                                                                                                                     ДО СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                               Д О К Л А Д
         От Йорданка Фандъкова – Кмет на Столична община
Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г.

Уважаеми общински съветници,
На основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) Столичен общински съвет с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.06 г. прие Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни  от Столична община.
В Раздел ІІІ „Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, общежития и други общински социални услуги” от Глава Втора „Местни такси” на Наредбата са разработени редът и условията за определяне размера на таксата за деца, посещаващи детски заведения.
В Приложение № 2 от Приложения към Глава Втора са определени таксите за ползване на детски ясли и детски градини, чийто размер не е променян от 2003г. до настоящия момент.
През последните години, Столична община полага системни усилия за подобряване условията за възпитание и отглеждане на децата в детските заведения, както и за разширяване на възможностите за предоставяне на услугата и обхващане на по-голям брой деца.
В тази връзка, в периода 2006г. – 2009г. са осигурени 30 000 000 лв. за ремонтни дейности, а през 2008г. е извършено обновяване на оборудването в кухненските блокове на детските заведения на стойност 3 000 000 лв.
През последните 2 години, три пъти е променяна себестойността на един храноден в детските градини, съответно – 1,50 лв.; 1,70 лв. и 2,00 лв.
С оглед преодоляване недостига на места, през 2009г., са инвестирани около 57 000 000 лв. в строителство на нови сгради на детски градини и разширение на съществуващи, което създаде възможност да бъдат приети допълнително 1 900 деца. По този начин, броят на децата, посещаващи детски градини достигна 35 811 или с 4 223 повече от тези през 2003г. В бюджета за 2010г. са предвидени 22 340 000 лв. средства за ново строителство, което ще създаде възможност през следващата година допълнително да бъдат приети още 2 393 деца.
За периода 2003г. – 2009г. е налице прогресивно увеличаване годишната издръжка на детските заведения като цяло. Същата през 2009г. е 26 937 694 лв. или с 68% по-висока от тази през 2003г., без отчитане на трудовите и капиталовите разходи.
През изминалата година са изразходвани и 50 592 128 лв. средства по Единен Разходен Стандарт /трудови разходи/, което формира издръжка на едно дете от 180,40 лв. Тази тенденция се запазва и през 2010г., видно от данните заложени в проекто – бюджета. (Приложение № 1).
Постъпленията от такса за ползване на детски градини през 2003г. са 5 747 000 лв. Средногодишно за периода същите са от порядъка на 7 500 000 лв., като за 2009г. очакваните приходи са около 8 000 000 лв.
От изложеното е видно значително превишаване на разходите по предоставяне на услугата за ползване на детски градини в сравнение с приходите от такси. Това налага, размерът на таксите за ползване на детски ясли, детски кухни и детски градини да бъде увеличен. Предвид социалната значимост на предоставяната услуга, същите ще бъдат определени в условията на разпоредбата на чл.8, ал.3 от ЗМДТ, която допуска, размерът на таксата да е по-нисък от стойността на услугата, когато това се налага за защита на обществен интерес. Разликата между разходите и размера на таксата ще е за сметка на други общински приходи. Запазва се и широкия кръг от преференции, предвидени в Наредбата.
Изнесените по-горе обстоятелства са обсъдени в работна група с участие на представители на родителски и работодателски организации и експерти от Дирекция „Образование”  - СО и Дирекция „Финанси” – СО. Проведена е и анкета с родители на деца, посещаващи и непосещаващи детски градини. Данните показват, че значителна част от гласувалите подкрепят таксата да бъде в размер до 60,00 лв. (Приложение № 2).
Във връзка с изложеното и на основание чл.8, ал.3 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс предлагам Столичен общински съвет да вземе решение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни  от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/ 23.11.06 г.

                  ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
                                                          КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Директор на Дирекция „Образование”:
                                                          /М.Минчева/

Директор „Регулиране на търговската дейност”:
                                                                      /К.Тулешкова/

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ № _____
на Столичния общински съвет
от
_________200__година

ЗА: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (Реш. № 894 по Прот. № 93/23.11.06 г.)

    На основаниечл.8, ал.3 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс

                                                                                                                         

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006г. на Столичен общински съвет, както следва:     

§ 1. В чл.39, ал.1 се правят следните изменения:

1. В т.1 след думите „родител/родители са” се добавя „със 71 на сто и”. 

2. В т.2, изречение второ думата „молба” се заменя със „заявление”.

§ 2. В чл.40 прави следните изменения:
1. Ал.1 и ал.2 добиват следната редакция:
„(1) В детските градини/ясли посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано с предварително писмено уведомяване от родителите/ настойниците в рамките на общо 30 (тридесет) работни дни от 15 септември на текущата година до 31 май на следващата година. За времето, през което детето не е посещавало детска градина/ ясла не се заплаща такса. В подготвителните групи се допуска отсъствие само по уважителни причини.

(2) Не се заплаща такса за времето, в което детската ясла, детската градина или отделна група в тях не работи поради аварии, ремонти, карантини и други обективни причини. Когато в детските заведения се провеждат санитарно – хигиенни дейности, включително от 01 юни до 31 август, както и ваканциите, определени със заповед на министъра на МОМН за съответната учебна година, родителят/ настойникът подава заявление за времето, през което детето ще посещава детското заведение и заплаща такса за заявените дни.”

            2. В ал.4 след думите „при условията на ал.1” добавя „или ал.3”.

            3. Заличава ал.5.

§ 3. В чл.41 прави следните изменения:

            1. Заличава точка 2 на ал.1.

            2. В т.3 след думите „на които е” се добавя „учащ,”.

            3. В ал.4 заличава думите „както и ал.1 и ал.2”.

§ 4. В чл.42, ал.1 и ал.2 думите „акт за раждане” заменя с „удостоверение за раждане”.

§ 5. В Приложение № 2 от Приложения към Глава Втора изменя точка 1 както следва:

            „1. за ползване на детски ясли и детски градини:

                        - седмични – 72,00 лв. на месец;

                        - целодневни – 60,00 лв. на месец;

                        - полудневни групи, при които е осигурено хранене на децата – 23,00 лв. на месец;

                        - полудневни групи, при които не е осигурено хранене на децата – 15,00 лв. на месец.”

                 

   Настоящето решение е прието на ___заседание на Столичния общински съвет, проведено на __________200__г., Протокол______ от_______200__г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

        Председател на Столичния общински съвет:
                                                                  Андрей Иванов

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ФИНАНСОВА РАМКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2009 г. И ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2010 г. В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

В ЛЕВА

 

№ по ред

 

2009г.

2010г.

1.

ИЗДРЪЖКА

26 937 694

32 000 000

1.1.

в т.ч. ремонти

5 200 000

2 000 000

2.

ИЗДРЪЖКА ПО ЕРС (единен разходен стандарт)

50 592 128

50 600 000

 

ОБЩО (1 + 2)

77 529 822

82 600 000

 

БРОЙ ДЕЦА

35 811

38 204

 

ГОДИШНА И ДРЪЖКА

2 165

2 162

 

МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА

180.40

180,17

 

 

 

............           

3.       СТРОИТЕЛСТВО

57 699 627

22 340 000               |

 

№ по ред

 

2009г.

2010г.

1.

ИЗДРЪЖКА

26 937 694

32 000 000

1.1.

в т.ч. ремонти

5 200 000

2 000 000

">

.......................................................

ИЗДРЪЖКА ПО ЕРС (единен разходен стан дар!)

50 592 128

50 600 000

ОБЩО (1 + 2)

77 529 822

82 600 000

 

БРОЙ ДЕЦА

35 811

38 204

 

ГОДИШНА И ДРЪЖКА

2 165

2 162

 

МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА

180.40

180,17

 

 

 

.....

3.       СТРОИТЕЛСТВО

57 699 627 

22 340 000              

< < обратно към страница "Новини"
нагоре