нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 14.01.2010 Доклад и проект за решение от Минко Герджиков, зам.-кмет на Столичната община, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

ДОКЛАД
От Минко Герджиков - заместник кмет на Столична община

Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г.

Уважаеми общински съветници,
С приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община /Решение № 31 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г./ през 2009 г. бяха въведени такси за нови технически услуги, предоставяни от районните администрации. Актуализира се размера на основната част от таксите и цените за административни и технически услуги в съответствие с официалния инфлационен индекс. Прие се нов размер на таксата за откупуване на гробни места, както и нови тарифи на таксите за ползвания от горите и земите от Общинския горски фонд на Столична община.
Анализът на данните показва:
През 2009 г. са постъпили 212 630 824 лв. от местни такси и цени на услуги. Тези приходи съставляват 95 % от заложените в бюджета и са с 3 % по -малко от събраните през 2008г. Като основна причина за занижените постъпления, може за бъде посочена икономическата криза в страната, която дава отражение и върху общинските приходи.
Съществено намаление през 2009 г. спрямо 2008 г. се наблюдава на приходите от такси за технически (46%) и административни (16%) услуги, както и други общински такси (43%). През 2008г. от такси за технически услуги са постъпили 47 828 557 лв., докато през 2009г. приходите възлизат на 25 989 318 лв. Спадът в постъпленията от тези такси се дължи основно на намаления обем строителство, както и на променения размер на таксата за издаване на разрешение за строеж след влязло в сила съдебно решение.
В резултат на кризата в туристическия бранш е налице неизпълнение и на приходите от туристическа такса -19% спрямо заложените в бюджета за 2009 г.
Въпреки увеличения през 2009 г. размер на таксите за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и др., приходите от тях са 2 635 927 лв. или 64 % от заложените в бюджета. Това е и с 450 000 лв. по - малко от постъпленията през 2008г. Намалените приходи от такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и др. са в резултат на провежданата от Столична община политика за ограничаване на търговията на открито, което като тенденция се запазва и през 2010 г.
Постъпленията от такси за ползване на детски градини са 8 149 480 лв. и представляват 96% от средствата, заложени в бюджета за 2009 г. Неизпълнението се дължи основно на широкия кръг преференции, предоставяни с Наредбата, както и на проблеми, свързани със събираемостта на таксите за ползване на детски градини. Подобна е тенденцията и по отношение на постъпленията от такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването.
Съществен дял в структурата на приходите от местни такси и цени на услуги заема такса битови отпадъци. Постъпленията от нея през 2009 г. са 163 804 400 лв. или с 12% повече от тези за 2008 г. Изпълнението по този параграф на бюджета (102 %) е преди всичко в резултат на подобрена събираемост, в това число и на такси от предходни години - 31 429 400 лв. от недобори. Анализът на данните показва, че и през 2009г. се запазва тенденцията за изпреварващ ръст на постъпленията от нежилищни имоти на предприятия, спрямо тези от населението. С оглед постигане на по-голяма справедливост, за бизнеса са запазени възможностите определянето на такса битови отпадъци да е в зависимост от количеството им, съобразно вида и броя на съдовете за съхраняване или чрез пряко договаряне на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. От първата опция са се възползвали 2235 предприятия, а от втората - 1080.
В резултат на актуализираните за 2009 г. такси за откупуване на гробни места и цени на услуги, предоставяни от ОП „Гробищни паркове" е налице изпълнение на заложените в бюджета средства (110 %), както и ръст от 49 % на приходите от тези такси спрямо 2008 г.
Анализирайки прилагането на Наредбата, основна част от структурите на Столична община, изразяват становище, че на този етап, размерът на таксите е съобразен с нормативната уредба на Столичен общински съвет, определените цени отговарят на разходите по предоставяне на услугите, няма постъпили възражения и оплаквания относно тяхното качество и сроковете, в които се изпълняват.
Предложенията за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, представяни от Столична община са свързани с последователната политика на общината по разширяване обхвата на предоставяните услуги и подобряване на тяхното качество.
Съгласно чл.16, ал.2 от Наредбата, до 30 септември на текущата година, структурните звена на Столична община, изготвят анализ на действащите услуги и техните цени и мотивирано предложение за въвеждане на нови услуги, респ. нови цени. С писмо изх. № ДП-1-626/ 10.08.2009г. на Дирекция „Регулиране на търговската дейност" тази информация бе изискана от дирекциите на Столична община, районните администрации и общинските предприятия. Предложения за въвеждане на нови услуги и промяна в цените на някои от действащите са постъпили от районите „Младост", „Оборище", „Триадица", „Средец", „Илинден", „Връбница" и др.
С Доклад № 9301-14/ 06.01.2010г. на Кмета на Столична община е направено предложение за промяна на таксите за ползване на детски градини, ясли и други, като същите се увеличават с 50 %. Предвижда се постъпленията в бюджета през 20 Юг. да са 15 556 500 лв., в т.ч. 13 000 000 лв. от детски градини.
Въз основа изготвени разчети на разходите, формиращи таксата за осигуряване на услугата за ползване на детски кухни и отчитайки инфлацията от порядъка на около 30 % за периода 2006г. - 2009г. се предлага промяна на нейния размер от 1,00 лв. на 1,30 лв.
Независимо от планираното увеличение на посочените по - горе такси, с оглед провеждане социалната политика на Столична община, при формиране на размера им е приложена разпоредбата на чл.8, ал.З от Закона за местните данъци и такси, която допуска размерът на таксата да е по-нисък от стойността на услугата, когато това се налага за защита на обществения интерес.
През 2010 г. се очаква по-висок ръст на постъпленията от такса за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги (10,9 %), в резултат на разширяване предоставянето на услугата и обхващане на по-голям брой нуждаещи се от домашен социален патронаж.
Планира се от такса битови отпадъци през 2010 г. да постъпят 165 000 000лв. Същите са разчетени на база приетия с Решение № 765 по Протокол № 54 от 17.12.2009 г. на Столичен общински съвет промил, както и на заложената висока събираемост на такси от предходни години. За 3031 имота на предприятия, през 20Юг., такса битови отпадъци ще се определи в зависимост от количеството на битовите отпадъци, съобразно вида и броя на съдовете за съхранението им, а за 1213 имота - чрез пряко договаряне на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.
С проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община се предлага въвеждане на нови административни и технически услуги, свързани с дейността на районните администрации, част от които, произтичат от промени в законодателството.
Въвежда се нова услуга по приемане и комплектоване на молба за регистрация на брачен договор, в съответствие с новия Семеен кодекс. Отменят се текстовете, свързани с определяне размера на таксата за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия, съгласно изменение на Закона за местните данъци и такси (Д.В. бр.95/ 01.12.2009 г.).
От изложеното е видно, че в предлагания проект на Наредбата, съществени изменения се предвиждат единствено в размера на таксите за ползване на детски градини, детски ясли и детски кухни. С оглед очакваните постъпления от тях и постигнатото ниво на приходите от предоставяните от Столична община услуги, в проекто - бюджета за 20 Юг. са планирани 226 901 000 лв. приходи от местни такси и цени на услуги, което е с 2 % повече от заложеното в бюджета за 2009 г.
Във връзка с изложеното и на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс предлагам Столичен общински съвет да вземе решение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г.

                                         Минко Герджиков
                                         зам.-кмет на Столичната община

 

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ЛЕВА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Видове такси

Параграф

Отчет за 2008 г.

Бюджет 2009г.

Отчет за 2009г.

Проект -бюджет 2010г.

Колона 6 към колона 4 в %

Колона 5 към колона 4в%

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

За ползване на детски градини

2701

8 042 065

8 500 000

8 149 480

13 000 000

153

96

2.

За ползване детски ясли и други по здравеопазването

2702

1 491 525

1 700 000

1 466 417

2 556 500

150

86

3.

За ползване на лагери и други общ. социален отдих

2703

-

-

-

-

-

-

4.

За ползване на домаш. социал. патронаж

2704

1 046 810

1 100 000

1 165 280

1 220 000

111

106

5.

За административни услуги

2711

6 970 826

7 800 000

5 871 262

5 700 000

73

75

6.

За   ползване   пазари,   тържища, панаири,тротоари и др.

2705

3 090 210

4 100 000

2 635 927

3 000 000

73

64

7.

За ползване на полудневни детски градини

2706

1 920

3 000

751

1 500

50

25

8.

За битови отпадъци

 

146 417 644

161 000 000

163 804 400

165 000 000

102

102

9.

За ползване общежития и други по образованието

2708

8 867

15 000

2 532

8 000

53

17

10.

За добив на кариерни материали

2709

-

-

-

-

-

-

11.

За технически услуги

2710

47 828 557

34 000 000

25 989 318

32 000 000

94

76

12.

За откупуване на гробни места

2715

847 134

1 153 000

1 264 628

1 500 000

130

110

13.

Туристически такси

2716

1 577 761

1 700 000

1 372 533

1 800 000

106

81

14.

За притежаване на куче

 

-

20 000

13 053

15 000

75

65

15.

Други общински такси

2729

1 574 178

1 600 000

895 243

1 100 000

69

56

А.

Общо приходи от такси и цени на услуги

 

218 897 497

222 691 000

212 630 824

226 901 000

102

95

ЗАБЕЛЕЖКА: Постъпленията от цени на услуги се отнасят към съответните параграфи на видовете местни такси.

 

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ   

на Столичния общински съвет от         200    година

ЗА: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (Реш. № 894 по Прот. № 93/23.11.06 г.)

На основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006г. на Столичен общински съвет, както следва:

§ 1. В чл.18, ал.4 създава ново изречение със следното съдържание: „При концесия таксата се заплаща от концесионера."

§ 2. В чл.25 прави следните изменения:

1. Досегашният текст става ал.1, като в него след думите „съгласно чл.17" заличава „ал. 1 и ал.З".

2. Създава нова ал.2 със следното съдържание:

„(2) Лицата по ал.1, освен документите по чл.23 и чл.24 представят и:
1. копие от декларацията по чл. 17 от ЗМДТ;
2. копие от Удостоверение/ Разрешение за въвеждане в експлоатация на сградата.

§ 3. В чл.26, ал.1 след думите „отчетна стойност на имотите" създава следния текст „като разпределението на размера на промила е както следва:
1. за сметосъбиране и сметоизвозване;
2. за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения;
3. за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване."

§ 4. В чл.28 след думите „съобразно последните" допълва с текста „ .отразени в констативен протокол, съставен от упълномощени от кмета на Столична община лица."

§ 5. Чл.29, ал.2 добива следната редакция:
„(2) Фирмите - оператори нямат право да извършват на територията на районите, които обслужват по договори със Столична община услуги по реда на чл.24 с цени, по -ниски от тези, определени в договорите със Столична община."

§ 6. В чл.ЗО прави следните изменения:
1. В точка 1 заличава текста „включително за разполагане на маси, столове."
2. Създава нови точки 1а, 16 и 1в със следното съдържание:
„1а. за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти 1 б. за разполагане на маси и столове за консумация на открито 1в. за подиуми:
- в периода, когато върху тях са разположени маси и столове за консумация -за кв.м. на месец
- в периода, когато върху тях не са разположени маси и столове за консумация на открито - за кв.м. на месец "

§ 7. Допълва с нов текст точка 9 на чл.64, ал.1 както следва:
„- за сградни отклонения на инженерната инфраструктура към обекти четвърта категория."

§ 8. Отменя чл.70, чл.71 и чл.72.

§ 9. В чл.81 прави следните изменения:
1.   В точка 5 пред думата „услуги" поставя думата „Административни".
2. Създава нова точка 5а със следното съдържание:
„5а. Технически услуги, извършвани от районните администрации - Приложение № 13а."

§ 10. В чл.82б, ал.6 заличава думата „категории".

§ 11. В Преходни и заключителни разпоредби създава нови § 8, § 9 и § 10 със следното съдържание:
„§ 8. Навсякъде в Раздел I „Такса за битови отпадъци" на Глава Втора „Местни такси" думите „отчетна стойност" се заменят с „по - високата между отчетната стойност и данъчната оценка".
§ 9. Параграф 8 влиза в сила от 01 януари 2011 година.
§ 10. За производствата, започнали в периода от 29.01.2009г. до 16.04.2009г., размерът на таксата по чл.64, ал.1, т.7б се определя съгласно Решение № 215 по Протокол № 38 от 2009г. на СОС."

§ 12. В Приложение № 1 от Приложения към Глава Втора прави следните изменения:

1. В точка 1 заличава текста „включително за разполагане на маси, столове, витрини."

2. Създава нови точки 1а, 16 и 1в със следното съдържание:

,.1а. за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти -таксата по т. 1

1б. за разполагане на маси и столове за консумация на открито - 80 % от таксата по т.1

1в. за подиуми:
- в периода, когато върху тях са разположени маси и столове за консумация -80 % от таксата по т. 1
- в периода, когато върху тях не са разположени маси и столове за консумация на открито - 5,00 лв./кв.м./месец. "

§ 13. В Приложение № 2 от Приложения към Глава Втора изменя точка 2 както следва: „2. за ползване на детски кухни - 1,30 лв. на ден."

§ 14. Допълва с нов текст точка 9 от Приложение № 4 от Приложения към Глава Втора както следва:
„- за сградни отклонения на инженерната инфраструктура към обекти четвърта категория - 50,00 лв. на линеен метър, но не повече от 1000,00 лв."

§ 15. В Приложение № 5 от Приложения към Глава Втора прави следните изменения:

1.   В точка 2 таксата „6,35 лв." се заменя с „10,00 лв."

2.   Отменя точка 4.

3.   В точка 15 таксата „13,00 лв." се заменя с „20.00 лв."

4.   В точка 16 таксата „7,50 лв." се заменя с „10,00 лв."

§ 16. Допълва с нови текстове точка 28 на Приложение № 9 от Приложения към Глава Трета както следва:
„- за сгради ново строителство на етап до нулев цикъл - за I, II и III категория -375.00 лв.
- за сгради ново строителство на етап до нулев цикъл - IV и V категория - 50% от цените по т.9 и т.10 от Приложение № 4."

§ 17. В Приложение № 11 прави следните изменения:
1.   В точка 2 цената „13,00 лв." се заменя с „15,00 лв."
2.   В точка 5 цената „13,00 лв." се заменя с „20,00 лв."
3. В точка 17, в тире първо „30,00 лв./бр." се заменя с „50,00 лв./бр.", а в тире второ „50,00 лв./бр." се заменя със „75,00 лв./бр."
4. В точка 21 цената „25,00 лв." се заменя с „50,00 лв."

§ 18. В Приложение № 13 прави следните изменения:
1.   В заглавието пред думата „услуги" поставя думата „Административни".
2. В точка 2 след думите „за признаване" допълва думите „или отказ".
3. Създава нови точки 5, 6 и 7 със следното съдържание:
„5. Комплектоване и изпращане в Министерство на правосъдието на молби за установяване на българско гражданство - 10,00 лв.
6. За процедиране  на преписки, когато адресът е служебен  по  Закона за гражданската регистрация - 30,00 лв.
7. За приемане и комплектоване на молба за регистрация на брачен договор - 20.00 лв.

§ 19. Създава ново Приложение № 13а със следното съдържание: „Приложение № 13а
Технически услуги, извършвани от районните администрации
1. За издаване на констативен протокол за възникнали аварийни ситуации, касаещи ремонти в частни имоти - 40,00 лв."

 

Настоящето решение е прието на     заседание на Столичния общински съвет, проведено на____________ 200__ г., Протокол №________ от________ 200__ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

     Председател на Столичния общински съвет:
                                                                    Андрей Иванов

 

< < обратно към страница "Новини"
нагоре