нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 26.01.2010 Доклад и проект за решение от Петър Диков, главен архитект на СО, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за пре­местваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност

                     ДО
                     Г-Н АНДРЕЙ ИВАНОВ
                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Уважаеми г-н Иванов,
С доклад № съм предложил на основание чл. 68, ал. 4 от Правилника за ор­ганизацията и дейността на Столичния общински съвет на вниманието на Столич­ния общински съвет проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (приета с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г. на Столичния общински съвет).
Във връзка с желанието на „Метрополитен" ЕАД да намери начин за регла­ментирането на поставянето на рекламни елементи и извършването на рекламна дейност чрез тях по станциите на метрото се установи, че частта от наредбата, рег­ламентираща минималните цени за поставяне на рекламни елементи върху общинс­ки терени е неприложима. Станциите на метрото са общинска собственост, а рек­ламните елементи са собственост на „Метрополитен" ЕАД. Отделно от това ..Мет­рополитен" ЕАД осигурява охрана, екипи за достъп, поддръжка на инсталации и други необходими дейности за обслужване на рекламните елементи.
Това означава, че лицата, желаещи да извършват рекламна дейност в метрото от една страна ще плащат наем на Столична община за поставения върху общинс­кия имот елемент, а от друга страна ще плащат наем за ползването на самите рек­ламни елементи на „Метрополитен" ЕАД, както и цената на всички допълнителни услуги извършвани от „Метрополитен" ЕАД за обслужването на рекламните еле­менти. По тази причина изчисленията показаха, че за тези елементи не може да се приложи таблицата от Приложение № 12 към чл. 36, ал. 4 от Наредбата за премест­ваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни еле­менти и за рекламната дейност на територията на Столична община. Пазарната цена на наема за общинския имот би трябвало да отчита значителните допълнителни разходи на наемателите.
По тази причина предлагам вече внесеният проект за решение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монумен-тално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (приета с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г. на Столичния общински съвет) да бъде допълнен и променен като се уредят и тези възникнали проблеми.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Проект за решение.

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ №....
на Столичния общински съвет
от......................................... година

ЗА: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за пре­местваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Сто­лична община и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за из­менение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рек­ламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (приета с Реше­ние № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г. на Столичния общински съвет) на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за премест­ваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално­декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Сто­лична община, както следва:
НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на На­редбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и мону­ментално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

§ 1. В приложение № 12 към чл. 36, ал. 4 пред думата „Минимални" се добавя цифрата „1." и се създава нова т. 2., както следва:
„2. Минималните цени не се прилагат за поставяне на рекламни елементи в станциите на метрото. Цените за поставяне на рекламни елементи в станции­те на метрото се определят чрез търг или конкурс, проведени въз основа на начална цена, определена от лицензиран оценител."

2. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламна­та дейност на територията на Столична община (приета с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г. на Столичния общински съвет), както следва:
НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на На­редбата за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (приета с Решение № 1 по Протокол № 29 от 15.01.2009 г. на Столичния общински съвет)

§ 1. В § 83 Преходните и заключителни разпоредби думата „дванадесет" се заменя с думата „осемнадесет".

§2. В § 87, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби датата „01.01.2010 г." се замества с датата „01.07.2010 г.".

§ 3. Тази наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 56, ал. 2 от Закона за уст­ройство на територията и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс.

§ 4. Тази наредба е приета с Решение №... на Столичния общински съвет на ... заседание на Столичния общински съвет, проведено на ... г., Протокол ... от ... г.

Настоящето решение е прието на ... заседание на Столичния общински съвет, проведено на............ 2010 г., Протокол № ... от .... 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:
                                                              Андрей Иванов

Началник отдел "Правен" към Направление „Архитектура и градоустройство" на Столична община:
                                                       Борис Милчев

< < обратно към страница "Новини"
нагоре