нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 24.03.2010 Доклад и проект за решение от Атанас Черешаров, Мита Георгиева и Татяна Георгиева - общински съветници, относно приемане на нов актуализиран Правилник за устройството и дейността на Съвета по безопастност на движението на децата в София

                                                          ДО
                                                          СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от
Атанас Черешаров, Мита Георгиева и Татяна Георгиева - общински съветници

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съветът по безопастност на движението на децата в София е структура, която осъществява политиката на Столична община за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение.

Организацията и дейността на СБ ДДС е регламентирана в правилник, приет от Столичния общински съвет с решение 370 по протокол 107 от 26.04.2007 г. През 2009г. настъпиха промени в управленската структура на страната което доведе и до промени в управлението на гр. София.

Промените в политическото пространство и изводите от досегашната дейност на СБДДС и поставените цели и задачи обосновават необходимостта от приемане на нов Правилник за устройството и дейносдтта на СБДДС. На основание чл.21, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА предлагаме Столичния общински съвет да приеме решение за приемане на нов актуализиран Правилник за устройството и дейността на СБДДС .

Приложение: проект за решение

Вносители:
Атанас Черешаров - общински съветник
Мита Георгиева - общински съветник
Татяна Георгиева - общински съветник

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ     
на Столичния общински съвет
от                       2010 година

За приемане на нов актуализиран Правилник за устройството и дейността на СБДДС.
На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

СТОЛИЧНИЯТ   ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема нова актуализиран Правилник за устройството и дейността на Съвета за безопастност на движението на децата в София, съгласно приложение № 1 към решението.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на _______________ 200__ г., Протокол №_________ , точка_______ от дневния ред, по доклад №______ и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

         Председател на Столичния общински съвет:
                                                                                     Андрей Иванов

 

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ДЕЦАТА В СОФИЯ ПРИ СТОЛИЧНА ОБЩИНА

В сила от 26.04.2007 г. Издаден от Столичния общински съвет Приет с Решение № 370 от 26.04.2007

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. СТАТУТ

Чл. 1. Съветът по безопасност на движението на децата в София /СБДДС/ се създава с решение на Столичен общински съвет /СОС/.

Чл. 2. (1) СБДДС е бюджетно мероприятие на Столична община. (2) СБДДС е със седалище гр. София, ЖК "Люлин", бл. 437, ет. 1.

Глава втора.
ЦЕЛИ И ФОРМИ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. Основните цели на СБДДС са:
1.  осъществява политиката на Столична община /СО/ за опазване живота и здравето на децата в пътното движение.
2.  обединява и координира усилията на държавните и общински органи и на неправителствените организации за създаване на трайни навици и познания на децата от СО за правилата на уличното движение, с оглед опазване живота и здравето им.

Чл. 4. Целите на СБДДС са:
1.  подобряване условията за провеждане на ефективно обучение по безопасност на движението в училището и детската градина - материално-техническа база -специализирани учебни кабинети по безопасност на движението, съвременни дидактически и технически средства за обучение.
2.  организиране и провеждане на школи, курсове и други извънкласни форми на обучение за изучаване на правилата за уличното движение, детски празници по пътна безопасност, викторини, конкурси, детски утра, състезания с велосипеди, приложно колоездене, изработване на видеофилми и видеоклипове по пътна безопасност, компютърни игри по безопасност на движението и други, насочени към изучаване на правилата за уличното движение с цел изграждане на трайни навици и висока култура в транспортното движение.
3.  организиране на забавни и занимателни игри по безопасност на движението с участието на известни детски герои, певци, актьори, балетни и фолклорни формации и др. художествени изпълнения.
4.  организиране на конкурси и изложби на детски рисунки, издаване на бюлетини за пътната обстановка в столицата, издаване на подходящи печатни помагала и пособия, изработване на билбордове, табла и витрини с материали, отразяващи пътно­транспортната обстановка; изработване на листовки, диплянки, брошури, ваденки, лепенки, рекламни фланелки, шапки, торбички, светлоотразителни атрибути за детските дрехи.
5.  създаване на контакти и установяване на трайни връзки при организиране на съвместни мероприятия с организации, осъществяващи подобна дейност в страната и чужбина.
6.  провеждане на семинари, курсове за обучение и квалификация на специалистите и преподавателите, ангажирани във формите и методите на обучение на децата.

Глава трета.
ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Чл. 5. (1) Средствата за дейността на СБДДС се осигуряват от бюджета на СО въз основа на ежегодно утвърждавана от Столичния общински съвет план-сметка.
(2)  В план - сметката се включват разходи за: заплати, консумативни разходи за имота/имотите, ползвани за дейността на СБДДС /електро и топло енергия, студена и топла вода, телефон, интернет и др./, хигиенни и канцеларски материали, ремонт и поддръжка, средства за закупуване на консумативи и материали за ползване за целите и задачите на СБДДС, в т.ч. за изплащане на хонорари на участници в мероприятията, както и за творческа и учебна работа с децата.
(3)  Средствата за дейността на СБДДС могат да се осигуряват и от дарения и спонсорство, предоставени от физически и юридически лица, включително от обществени и държавни организации и фирми, които могат по волята на дарителя, директно да заплащат отделни дейности от детските мероприятия и детските празници по пътна безопасност като им предоставят възможност за рекламна дейност по време на мероприятието.

Чл. 6. За осъществяване на дейностите на СБДДС СО може да предоставя отделни имоти за ползване и провеждане на учебно-възпитателни дейности.

Чл. 7. Финансово обслужване на бюджетното мероприятие се извършва в дирекция "Култура" и е под постоянен контрол на дирекция "Финанси" на СО.

Глава четвърта.
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 8. (1) Органи на управление на СБДДС са:
1.  Столичен общински съвет /СОС/.
2.  Кмет на СО
3.  Управителен съвет /УС/.
(2) Работата на СБДДС се подпомага от Обществен съвет и Дискусионен форум.

Чл. 9. СОС:
1.  приема, изменя и допълва настоящия правилник.
2.  приема бюджета и план-сметката на СБДДС.
3.  приема отчета за състоянието и работата на СБДДС.
4.  определя поименния състав на УС и утвърждава председателя му - зам. кмет на СО и секретаря на УС.

Чл. 10. Кметът на СО:
1. Определя Председателя и Секретаря на СБДДС;
2. Приема отчета на Председателя на СБДДС;
3. Сключва трудов/граждански/ договор със Секретаря на СБДДС;
4. Назначава координатор на СБДДС

Чл.11 (1) В УС се включват представители на:
СО - Заместник кмет - "Транспорт и транспортни комуникации"
- Директор на Дирекция "Спорт и превенция на зависимости"
- Началник отдел "Организация и безопасност на движението"
- СОС - Общински съветници от Постоянни Комисии "Децата, младежта, спорта и туризма; "Образование, наука, култура и вероизповедания"; "Транспорт, транспортна инфраструктура и безопасност на движението"; "Обществен ред и сигурност";
- Регионалния инспекторат по образование - София;
- методически партньори - Пътна полиция и „Ученически отдих и спорт" ЕАД и др;
- Секретар на СБДДС

Чл. 11. (1) УС на СБДДС е колективен орган за управление и ръководство.
(2)  УС се ръководи от председател, а в негово отсъствие - от Секретар
(3)  УС взима решенията си с обикновено мнозинство.
(4)  Членовете на УС имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите им.
(5)  Член на УС, отсъствал безпричинно от три поредни заседания, се предлага за освобождава от УС.
(6)  Управителният съвет:
-  утвърждава всички вътрешно управленски решения;
-  предлага на СОС за освобождава членовете на УС на СБДДС;
-  предлага на СОС определянето на нови членове на УС на мястото на освободените членове;
-  обсъжда приходите и разходите в бюджета на СБДДС;
-  обсъжда, изработва проект на план-сметка и я предлага за приемане от СОС;
-  разглежда предложения за сключване на договори с други, организации, юридически и физически лица.

(7)  Подписването на договори с други организации, физически и юридически лица се извършва само от председателя на УС, а при невъзможност или отсъствие - от секретаря на УС.

(8)  УС определя насоките, целите и задачите на СБДДС и следи за тяхното осъществяване.

(9)  УС разработва и приема всяка година План за дейността на СБДДС, съобразно формулираните цели и форми на дейност, установени в настоящия правилник и утвърдения бюджет.

(10)  УС обединява и координира усилията на държавните и общинските органи и организации и неправителствените организации за реализиране на общинската и държавната политики за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение.

(11)  УС разглежда и проучва причините за пътно-транспортни произшествия на територията на СО, извършва анализ и разработва конкретни мерки за повишаване културата и безопасността на движението.

(12)  УС осъществява сътрудничество с други национални и международни организации с подобна дейност.

Чл. 12. (1) УС провежда заседанията си не по-малко от веднъж на три месеца.

(2)  Заседанията се свикват от председателя на УС.

(3)  Кворумът за провеждане на заседание е 2/3 от общият брой на членовете на УС.

(4)  Заседанията на УС се ръководят от председателя на УС, а при негово отсъствие -- от секретаря на УС. За проведеното заседание се съставя протокол, който се подписва от ръководещия заседанието.

(5)  Решенията от заседанията на УС се вземат с мнозинство от половината плюс 1 от общият брой на членовете на УС.

Чл. 13. Председателят на УС:

1.  ръководи оперативната дейност на СБДДС.

2.  разходва средствата за дейността на СБДДС, съобразно утвърдения бюджет и план-сметка от СОС и се отчита пред СОС и УС.

3.  следи стриктно приходите и разходите на средствата от бюджета чрез дирекция "Финанси" и счетоводството

4.  изготвя отчет за дейността на СБДДС;

на дирекция "Култура и образование" и се отчита пред УС;

5. сключва договори с лица по предмета на дейност на СБДДС за изпълнение на целите
му, приема и подписва фактури;

4. внася за обсъждане проблемите и задачите, свързани с целите и състоянието на СБДДС пред СОС и УС.

Чл. 14. (1) Секретарят на УС е административен ръководител на СБДДС и се избира от СОС.

(2) Секретарят:
1. ръководи оперативната дейност на СБДДС в отсъствието на Председателя на УС;
2. свиква и провежда заседания на СБДДС при отсъствието на Председателя;
3. ръководи заседания на СБДДС в отсъствие на Председателя на УС;
4. внася за обсъждане проблеми и задачи, свързани с целите на СБДДС
5. осигурява управлението и опазването на имуществото на СБДДС;
6. предлага на председателя на УС за назначаване и освобождаване на сътрудници на СБДДС;
7. води деловодството исъхранява печата на СБДДС;

(3) Секретарят е представител на активно работещите по проблемите за опазване
живота и здравето на децата в пътното движение
организирани в Обществен съвет

Чл. 15. Обществен съвет:

(1)  Изследва, проучва , анализира причини за пътно-транспортни произшествия и предлага конкретни мерки за опазване здравето и живота на децата в пътното движение.

(2)  Подпомага методически, финансово и логистично СБДДС и осъщесвява граждански контрол върху цялостната дейност на съвета

(3)  Инициира и организира дейности за реализиране на общинската програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение;

(4)   В състава му влизат членовете на УС, председателите на районни съвети по безопасност
на движението, ръководители на организации, представители на сдружения, експерти,
специалисти, анализатори и други активни граждани от София, които не са представители на
национални организации.

(5) Свиква се на всеки 6 месеца от Секретаря на СБДДС; Всички предложения, сигнали и
становища се протоколират и представят от Секретаря на вниманието на УС .

Чл. 17. Дискусионен форум - провежда се под патронажа на Кмета на София веднъж годишно с участието на национални, държавни, регионални, международни организации граждани и медии.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре