нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 24.03.2010 Доклад и проект за решение от Ралица Стоянова - и.д. секретар на СО, относно проект за НАРЕДБА за изменение и допълнение на НАРЕДБА за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

                       ДО
                       ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

от РАЛИЦА СТОЯНОВА - И.Д. СЕКРЕТАР НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗА: Проект за НАРЕДБА за изменение и допълнение на НАРЕДБА за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

След измененията в Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община през 2009г., отново настъпи изменение в нормативната уредба и в частност в Закона за енергетиката. Публичната общинска собственост - мостове, пътища, улици, тротоари и други имоти, отново се използва от енергийните предприятия безвъзмездно по силата на последните изменения в Закона. Има промени и в Закона за електронните съобщения, в който съгласно чл. 287,ал.4 и чл.295,ал.7, сервитутните права и правото на използване на имоти, публична общинска собственост, са безвъзмездни и възникват само по силата на влезли в сила подробни устройствени планове и одобрени план-схеми. Поради преминаване от Закона за енергетиката към безвъзмезден режим, е необходимо отново да се измени Наредбата.

В същото време, предлагаме промяна, препоръчана от дирекция „Вътрешен одит" и допълнение, касаещо процедурата по учредяване право на строеж върху съсобствени имоти, регламентирана подробно в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Предлагам на вниманието Ви Проект за изменение и допълнение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

Във връзка с изложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6,ал.2 от Закона за местни данъци и такси, предлагам на Столичният общински съвет следния проект за решение, който прилагам.

          И.Д. СЕКРЕТАР НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
                                                             Ралица Стоянова

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ     
на Столичния общински съвет
от______________ 2010 година

ЗА: Приемане на Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на НАРЕДБА за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община.
на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 6,ал.2 от Закона за местни данъци и такси

СТОЛИЧНИЯТ   ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема НАРЕДБА за изменение и допълнение на НАРЕДБА за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община:

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЦЕНИТЕ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

§ 1. В чл.1., текстът "... и цените за използване на публична общинска собственост" (или: и цени на други права)." се заличава.

§ 2. В чл. 2.(1) се правят следните изменения:

В т.5, текстът „критериите за избор на....", добива следната редакция:"рамковия договор с..."

В т.6 текстът „..., както и цените за използване на публична общинска собственост;" се заличава.

§ 3. В чл.5 се правят следните изменения и допълнения: Чл. 5 става чл.5, ал.1. Създава се нова алинея 2:

„(2) При учредяване право на строеж върху съсобствени урегулирани поземлени имоти, за дела, притежаван от Столична община, Постоянната комисия по бюджет и финанси към СОС, определя процента за обезщетение, което да получи общината, въз основа на пазарния процент за обезщетение, предложен от лицензиран оценител, по доклад на специализираната комисия."

§ 4. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:

В алинея 1: Текстът „..възмездно и се реализира въз основа на разрешение за строеж за съответния енергиен провод.;" добива следната редакция: „.... безвъзмездно." Алинеи 2, 3, 4 и 5 се отменят. Създава се нова алинея 2:

(2)   Ползването на части от сгради, общинска собственост, от енергийните предприятия за монтиране на средства за измерване и други съоръжения, свързани с доставката на електрическа и топлинна енергия и природен газ, е безвъзмездно.

Създава се нова алинея 3:

(3)   Столична община има право на обезщетение за нанесени щети върху
собствените й имоти, в случаите на ал.1 и 2.

§ 5. В чл.42, ал. 5 се отменя.

§ 6. чл. 50, ал.1, текстовете « ... публична или...» и «... (с изключение на линейните инженерни мрежи на транспорта)», се заличават § 7. Чл. 51 се отменя.

§ 8. В чл. 52, ал.2, текстът в края ,,...и чл. 51" се заличава. § 9. § 9 в Преходни и заключителни разпоредби се отменя.

Настоящето решение е прието на            заседание на Столичния общински съвет, проведено на________ 2010 г., Протокол №______ , точка______ от дневния ред, по доклад ................... /20 Юг. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

 Председател на Столичния общински съвет:
                                                                                     Андрей Иванов

Юрист от Администрацията на СО:

Приложение (я)
[на отделна страница]

 

< < обратно към страница "Новини"
нагоре