нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 29.03.2010 Доклад и проект за решение от Ралица Стоянова - и. д. секретар на Столичната община, относно проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

                       ДО
                       ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от РАЛИЦА СТОЯНОВА - И.Д. СЕКРЕТАР НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

относно: Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

На територията на Столична община от 07.02.20Юг. функционира първият частен гробищен парк, който е и единствен в страната. Действащата Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община, регламентира управлението и вътрешния ред в общинските гробищни паркове. Общинските гробищни паркове са обществени терени със специално предназначение и са публична общинска собственост по силата на чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗОС. Създаването на общинските гробищни паркове, както и тяхната дейност е подробно регламентира с Наредбата. Липсва, обаче, правна регламентация както на законово, така също и на подзаконово равнище, по отношение на създаването, управлението и вътрешния ред на частните гробищни паркове. Регламентацията е необходима и с оглед осъществяване на контрол от страна на общинската администрация върху тази специфична и деликатна дейност.

Предлагам на вниманието Ви проект за изменение и допълнение на Наредбата, като за удобство прилагам и вариант, в който предложенията са сглобени с текстовете на действаща Наредба.

Предвид изложеното, на основание чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал.З от АПК и чл. 21, ал.1, т.8, т.13 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Столичния общински
съвет проект за решение, който прилагам.                                 

 

                         И.Д. СЕКРЕТАР НА СТОЛИЧНА
                                                                                 Ралица Стоянова

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ  
на Столичния общински съвет
от ...........200___ година

ЗА: Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

на основание: чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал.З от АПК и чл. 21, ал.1, т.8, т.13 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ   ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ РЕШИ:

1.   Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

2.   Възлага на кмета на Столична община прилагането и контрола по изпълнението на наредбата.

Настоящето решение е прието на ______ заседание на Столичния общински съвет, проведено на________ 200___ , Протокол №_____ от________ 200__ г. от дневния ред, по

доклад №.......... /2009г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

     Председател на Столичния общински съвет:
                                                                                     Андрей Иванов

 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ И ПОГРЕБАЛНО-ОБРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

§ 1. В член 1, след думата „паркове" се поставя запетая и се добавят думите: "реда и условията за създаване и експлоатация на частни гробищни паркове, както и ".

§ 2. В член 2, ал.1, изр. първо се изменя така:

„Чл. 2. (1) Общинските гробищни паркове са обществени терени със специално предназначение. "

§ 3. Създава се нов член 2а със следното съдържание:

„ Чл. 2а. (1) На територията на Столична община могат да бъдат създавани частни гробищни паркове, собственост на физически или юридически лица.

(2) Частните гробищни паркове се създават в границите на самостоятелните терени за гробищни паркове (Тгп), определени с общия устройствен план на Столична община.

(3) Частните гробищни паркове са част от зелената система на Столична община. "

§ 4. В член 3 се създават две нови алинеи - алинея 3 и алинея 4 със следните текстове:

(3)  Частните гробищни паркове се поддържат и управляват от собствениците си или от оператори на погребални дейности.

(4)  Експлоатацията, поддържането и управлението на частните гробищни паркове се извършва въз основа на правилник за вътрешния ред, организацията и дейността на частния гробищен парк, одобрен от собственика на гробищния парк.

§ 5. В член 4 се правят следните изменения:

1.   ал. 1 се променя така:

„ Чл. 4. (1) Култовите сгради в общинските и частните гробищни паркове се управляват от ръководствата на съответните религиозни общности. "

2. В ал.З, думите „по предходните алинеи" се заменят с: „в общинските гробищни паркове ".

§ 6. В член 5 се правят следните изменение и допълнения:

1. Досегашният текст на чл. 5 става алинея първа;

2. След думата „ действащите " се добавя думата ,,общински".

3. Създава се нова алинея втора, както следва:

„(2) Създаването на нови и разширяването или закриването на частни гробищни паркове на територията на Столична община става въз основа на:

1. изрично заявление на собственика, отправено до Столична община, придружено от проект за подробен устройствен план;

2. решение на СОС, с което се одобрява проекта за подробен устройствен план и се дава съгласие за използане на поземлените имоти за частен гробищен парк. "

§7. Член 6 се изменя по следния начин:

1. На края на аленея първа, след думите „за парковете" се поставя запетая и се добавя: „ които задължително се придружават от правила и нормативи за прилагането им. "

2.   В алинея 2 след израза „планове за" се добавя „общинските и частните гробищни паркове ".

3.   В алинея 3, изречение 1 след думата „парцели", съюзът „и" се заличава, поставя се запетая и се добавя: „зоните наурновите стени и на стените за поставяне на ковчези, както и зоните за надземните и подземни семейни гробници. "

§ 8. Създава се нов раздел Іа, както следва:

 „Раздел Іа
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Чл. 6а. (1) Изграждането на нови и разширяването на съществуващи общински гробища и гробищни паркове на територията на Столична община с цел повишаване на качеството на предоставяните погребални услуги и подобряване състоянието на обслужващата гробищата инфраструктура може да бъде извършено чрез публично-частно партньорство.

(2) Принципите, на които следва да се основава сътрудничеството между Столична
община и частния партньор в случаите по предходната алинея са:

1.     равнопоставеност на страните;

2.     публичност и прозрачност на производството по иницииране, одобряване и реализиране на форма на публично-частно партньорство, както и на избора на частен партньор;

3.     адекватност на изискванията към участниците с характера, спецификата и целите на проекта;

4.     свободна конкуренция.

(3) Формите за осъществяване на публично-частно партньорство при изграждането и
експлоатацията на гробищни паркове на територията на Столична община са както
следва:

1. концесия за услуга - експлоатация и стопанисване на действащ гробищен парк -публична общинска собственост;

2. концесия за услуга с включване на частични строителни и монтажни работи, когато е налице необходимост от разширяване на съществуващ гробищен парк, частична реконструкция, частична рехабилитация или ремонт на сгради и съоръжения, които са част от обекта на концесията;

3. концесия за строителство;

4. учредяване на срочно право на строеж срещу задължението на частния партньор за предоставяне на обществена услуга или извършване на обществено значима дейност;

5. учредяване на срочно право на ползване срещу задължението на частния партньор за предоставяне на обществена услуга или извършване на обществено значима дейност.

(4) Решението за провеждане на процедура по избор на частен партньор и формата на партньорство, се взема от СОС, въз основа на мотивирано предложение от Кмета на Столична община. Процедурата за избор на частен партньор се извършва по реда и правилата за създаване на търговско дружество с общинско участие в капитала, посочени в Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на
собственост на общината в търговските дружества (чл. 4,ал. 3, 4 и 5 и чл. 5).

(5)  Предложение до Кмета на Столична община за публично-частно партньорство може да се направи както от компетентните органи и служби на СО, така също от физически или юридически лица - собственици на недвижими имоти, попадащи в самостоятелни терени за гробищни паркове съобразно предвижданията на общия устройствен план на Столична община и от други частни инвеститори.

(6)  Предложенията за публично-частно партньорство в областта на погребалната дейност се разглеждат и преценяват на базата на изготвен финансово-икономически и правен анализ и при необходимост - технически и екологичен, свързани с дефинирането, планирането, предварителната оценка на инвестиционните разходи, подбора на източниците на финансиране, оперативното управление, наблюдението и контрола на тези проекти. Анализите следва да отговарят на минималните изисквания на концесионните анализи по Приложение № 1 към чл.8, ал.4 от ППЗК и да се базират на „Методическите указания за публично-частно партньорство" и „Ръководство за извършване на анализ на разходите и ползите от инвестиционния проект " на Министерство на финансите.

(7)  В случаите, когато се избира като форма за осъществяване на ПЧП посочените в т.1, 2 и 3 на ал. 3, Столичен общински съвет изрично се произнася по възможността за компенсация от страна на концедента по чл. 6 от Закона за концесиите.

(8)  Всички въпроси относно собствеността и експлоатацията на новите или на разширенията на съществуващите общински гробища и гробищни паркове, компенсациите по предходната алинея, както и условията и редът за предоставяне на обществените услуги, свързани с погребването или урнополагането, се уреждат с договора за публично-частно партньорство. "

§ 9. Член 7 се променя, както следва:

1.      Досегашните текстове на ал. 8 и ал. 9 се заличават.

2.      Създава се нова алинея 8 със следния текст:

„ (8) Полагането на друг покойник в съществуващ гроб не се разрешава преди изтичането на минималния санитарно необходим срок от предишното погребение. Това ограничение не се прилага за урнополагане."

§ 10. Създава се нов член 7а, както следва:

„Чл. 7а.(1) В частните гробищни паркове предоставянето на гробни места, погребенията, урнополагането и кремациите се извършва по ред и условия, определени с правилника по чл. 3, ал.4 и въз основа на подписан договор между собственика на частния гробищен парк и лицата, потребители на услугите, предоставяни от частния гробищен парк.

(2) В договора по предходната алинея се уреждат реда, начините и сроковете за предоставяне на гробните места, кои лица могат да бъдат полагани в гробните места, както и начините и условията за заплащане на предоставяните от частния гробищен парк услуги."

§ 11. Създава се нов Раздел ІІа „ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ В ОБЩИНСКИТЕ ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ", в който се обособяват текстовете от нов чл. 76 до чл. 17, включително.

§ 12. Създава се нов чл. 76 със следния текст:

„Чл. 76. (1) Предоставянето на нови гробни места става само с разрешение на кмета на Столична община или упълномощено от него длъжностно лице, пряко отговарящо за гробищните паркове по чл. 2, ал. 2.

(2) Предоставянето на нови гробни места в обособените парцели за различни религиозни общности в общинските и частните гробищни паркове, където съществуват такива, се извършва след съгласуване с ръководствата на съответната религиозна общност."

§ 13. Чл. 11 се изменя така:

1.   Досегашният текст на алинея първа се заличава.

2.   Досегашната алинея 2 става алинея единствена на член 11.

§ 14. В Чл. 18, т. 4 след предлога „В" се добавят думите „подземни и надземни".

§ 15. Създават се нови членове 18а, 186 и 18в със следното съдържание: „ Чл. 18а. (1) Погребенията се извършват не по-рано от 24 часа и не по късно от 48 часа от установяването на смъртта. Погребение след 48 часа се разрешава при условие, че се вземат мерки за съхранение на трупа в специализирана хладилна камера или балсамирането му.

(2) Близките на починалото лице са длъжни веднага след констатирането на смъртта от компетентно медицинско лице, да уведомят съответните длъжностни лица по гражданско състояние към ОП като представят медицинското свидетелство за настъптата смърт и личния паспорт на покойника за съставянето на смъртен акт.

Чл. 186. При кремиране на покойник, пепелта му се поставя в урна, която се предава на длъжностно лице към оператора на частния гробищен парк, от ОП или от съответната районна администрация в деня на урнополагането.

Чл. 18в. (1) Урната с пепел от кремиран покойник се полага от съответното длъжностно лице само на определените от гробищната администрация места (в урнова ниша (колумбарий), вурнов гроб, в единичен или във фамилен гроб или гробница).

(2) В урновата ниша (колумбарий) не се разрешава поставянето на други предмети, освен урната с пепелта от кремирания покойник. "

§ 16. Създава се нов Раздел ІІІа „ПОГРЕБЕНИЯ И УРНОПОЛАГАНЕ В ОБЩИНСКИТЕ ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ", в който се обособяват текстовете от чл. 19 до досегашния чл. 25, включително (нов чл. 23, включително).

§ 17. Членове от 21 до 25, включително се заличават.

§ 18. Създават се нови членове 21, 22 и 23, както следва:

„Чл. 21. (1) Пренасянето на урна с пепелта от кремиран покойник от Централен софийски гробищен парк до гробищните паркове по чл. 2, ал. 2, т. 2 за урнополагане, се извършва по служебен път.

(2) Пренасянето на урна с пепел от кремиран покойник от Централен софийски гробищен парк до гробища в населените места по чл. 2, ал. 2, т. 3. или в друго населено място на територията на страната става по служебен път или лично от правоимащите лица, след представяне на писмено съгласие за урнополагане от управата на съответното гробище и заявление-декларация за предаване и лично пренасяне на урната с праха на покойника.

(3) За пренасяне на урна с пепел от кремиран покойник в чужбина трябва да бъде представено писмено съгласие от съответната дипломатическа служба.

Чл. 22. (1) Урната с пепел от кремиран покойника се съхранява в Крематориума до урнополагането, но не повече от три месеца от деня на кремацията.

(2)  При възникване на уважителни причини, управата на крематориума може да удължи срока за съхранение на урната с пепелта от кремирания покойника до урнополагането, за период до една година от датата на кремацията.

(3)  Когато урнополагането не се извърши в сроковете по ал. 1 и ал. 2, урната с пепел от кремиран покойника се предава на гробищната администрация за заравяне в определени полета на гробищните паркове. В тези полета се полагат и урните с кремирани тленни останки на покойници, извадени от гробни места с погасено право на гробоползване.

Чл. 23. (1) ОП "Гробищни паркове" или лицата по чл. 3, ал. 2 извършват социални погребални услуги на български граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално слаби.

(2) Социалните погребални услуги включват:

1.  издаване на смъртен акт;

2.  отпечатване на 5 бр. некролози;

3.  осигуряване на ковчег;

4.  превоз на покойник;

5.  осигуряване на надгробен знак;

6. изкопаване и закриване на гробно място или кремация - само в случаите на чл. 28, т. 1
и 2, в т. ч. урна и урнополагане.

(3)  Стойността на услугите по ал. 2, т. 2-6 се превежда с вътрешен касов трансфер от бюджета на дирекция "Социални дейности" към Столична община, към бюджета на общинското предприятие или на съответния район, според това кой е извършил погребението.

(4)  Покойници, оставени за съхранение в хладилните камери на ОП "Гробищни паркове" за срок от 14 дни се погребват по реда на чл. 25, ал. 1, като разходите за това се събират от известните наследници по общия ред. "

§ 19. Членове от 26 до 32, включително, се преномерират и стават съответно членове от 24 до 30 включително.

§ 20. Създава се нов раздел Раздел ІVа „СОБСТВЕНИЦИ И ОПЕРАТОРИ НА ЧАСТНИ ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ", както следва:

„Раздел IVа
СОБСТВЕНИЦИ И ОПЕРАТОРИ НА ЧАСТНИ ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ

Чл. 31. (1) Собственик на частен гробищен парк може да бъде всяко физическо или

юридическо лице, в това число и всяко регистрирано по установения ред вероизповедание.

което   притежава   право   на   собственост   върху   недвижими   имоти,   с   конкретно

предназначение за гробищни паркове.

(2).  Оператор на погребални дейности в частен гробищен парк може да бъде собственикът или друго избрано от него физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец. В последния случай отношенията между собственика на частния гробищен парк и оператора са уреждат с писмен договор.

(3). Собственикът на гробищния парк е длъжен да приеме Правилник за вътрешния ред, организацията и дейността на частния гробищен парк, в който се регламентират:

- принципите на организация на дейността и на предлаганите услуги, правилата за вътрешния ред в гробищния парк и условията за осъществяване на достъпа и посещенията;

- сроковете, начините и условията за предоставянето и ползването на гробни места;

-    разрешените дейности територията на гробищния парк и условията за осъществяването им;

- редът и условията за извършване на погребения, урнополагане и кремации;

- правилата за извършване на религиозни ритуали;

-  условията и редът за благоустрояване на гробните места, в това число и за изграждането и монтирането на паметници, рамки и други трайни надгробни знаци и съоръжения;

-  условията и редът за извършване на траурни и каменоделски услуги на територията на гробищния парк.

(4) Към документацията за въвеждане на гробищния парк в експлоатация в районната администрация по местонахождението на гробищния парк се прилага заверено от собственика или оператора, копие от правилника по предходната алинея.

Чл. 32. (1) Операторът на погребални дейности в частния гробищен парк е длъжен:

- да има за предмет на дейност осъществяването на дейности по поддържане и експлоатация на гробищни паркове и извършването на погребални услуги;

-  да е регистриран като оператор на лични данни по реда на ЗЗЛД;

-  да притежава квалифициран и обучен персонал за извършване на дейностите.

(2). Операторът е длъжен да обявява цените на предлаганите от него погребални услуги и промените в тях чрез ценоразпис, поставен на видно място в гробищния парк, както и да обявява цените така, че те да бъдат лесно разбираеми, да са четливо изписани и да не въвеждат в заблуждение.

Чл. 32а. (1) В двуседмичен срок от въвеждането в експлоатация на частния гробищен парк, операторът следва да подаде в районната администрация по местонахождението на гробищния парк уведомление за вписване в информационен масив „ Собственици и оператори на погребални дейности и услуги в частните гробищни паркове ".

(2) В уведомлението се посочва:

1. Предмет на дейност;

2. Фирма, седалище и телефон на търговеца - оператор, име и длъжност на лицето, което го представлява;

3. Фирма, седалище и телефон на търговеца - собственик на гробищния парк, име и длъжност на лицето, което го представлява или адрес и телефон на физическото лице;

4.  Справка за броя на наетите лица за извършване на дейностите по поддръжка и
експлоатация на гробищния парк.

(3) Към уведомлението, задължително се прилагат копия от следните документи:

1.  Решение за регистрация (не се изисква, ако търговецът е пререгистриран в
Агенцията по вписванията или е създаден след 01.01. 2008 г.);

2. Удостоверение за актуално състояние;

3.   БУЛСТАТ (не се изисква, ако търговецът е пререгистриран в Агенцията по
вписванията или е създаден след 01.01. 2008 г.);

4.  Копия от документите за собственост на имотите;

5.  Опис на предлаганите услуги;

6.  Заверено копие от правилника по чл. 3, ал. 4.

Чл. 326. (1) В 7 (седем) дневен срок от постъпване на документите по чл. 32а, ал. 2 и ал. 3 уведомлението се вписва в информационния масив, а длъжностно лице от районната администрация издава удостоверение за това на оператора.

(2) При промяна на обстоятелствата по чл. 32а, ал. 2 и операторът е длъжен в 14 (четиринадесет) дневен срок от настъпването им да информира съответната районна администрация.

(3)В едномесечен срок от въвеждането на гробищния парк в експлоатация, операторът е длъжен да предостави заверено копие от правтника чл. 31, ал.З и от удостоверението по чл. 326, ал. 1 в Инспектората на Столична община.

Чл. 32в. (1) Информационният масив „Собственици и оператори на погребални дейности и услуги в частните гробищни паркове" се води от длъжностни лица към районните администрации и съдържа:

1. Входящ номер на уведомлението;

2. Адрес на оператора и собственика на гробищния парк;

3. Фирма, седалище и телефон на търговеца;

4. Име на лицето, представляващо търговеца;

5. Списък на предлаганите услуги.

(2) Постъпилите документи се съхраняват от упълномогцено длъжностно лице, което води информационният масив по ал. 1. "

§ 21. Чл. 38, се променя, както следва:

1. Т.4, б. а се изменя така:

,,а) погребални дейности и услуги, извършвани от ОП в общинските гробища и гробищни паркове или от собственика, оператора или трети, определени от тях лица в частните гробищни паркове;"

2. В точка 6 след думата „кмет" се поставя тире и се добавя: „за общинските гробища и гробищни паркове, а за частните- от собственика на парка."

§ 22. В Чл. 39 думата „гробищните" се заменя с израза „общинските гробищни"

§ 23. Създават се нови членове 40а и 406 със следното съдържание:

„ Чл. 40а. ОП или районната администрация за общиниските гробища и гробищни паркове, както и операторът на частния гробищен парк изготвят санитарен план. предвиждащ извършването на мерки за откриване, предотвратяване и борба с инфекции.

Чл. 40б. Изграждането или монтирането на индивидуални или родови паметници, рамки и други трайни надгробни знаци или съоръжения, в това число и на гробници, както извършването на благоустройствени и паркоустройствени мероприятия представлява дейност по експлоатация на гробищния парк и се извършва в частните гробищни паркове от оператора, а в общинските гробища и гробищни паркове - при условията на раздел У1а. "

§ 24. Членовете от 41 до 47 включително се обособяват в нов раздел, а именно: „Раздел VІа „ВЪТРЕШЕН РЕД И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРОБНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНСКИТЕ ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ " "

§ 25. Създава се нов раздел VІб със следното съдържание:

„Раздел VІб
РЕГИСТРИ

Чл. 47а. (1) В гробищата и гробищните паркове се създават и поддържат следните регистри:

1.     годишен азбучник;

2.     регистър за извършените погребения, урнополагания и ексхумации;

3.     регистърът по чл.ЗО;

4.     регистър на гробните места.

(2)  Данни, справки и информация на от регистрите по ал. 1 се предоставят при
спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

(3)   Регистърът по т. 2 на предходната алинея за извършените погребения,
урнополагания и ексхумации задължително съдържа:

1.  трите имена на лицето, което се погребва или чиято пепел се урнополага;

2.  дата и час на извършване на погребението или урнополагането;

3.  датата на смъртта, номер и дата на акта за смърт, от кого е съставен;

4.  данни за гробното място (номер на парцел, ред и др.п.);

5.  срок за ползването на гробното място и лицата, които имат право да го ползват;

6.  дата и час на извършване на ексхумацията, данни за документа за разрешаването й. "

§ 26. В раздел VII КОНТРОЛ И САНКЦИИ се създават се нови членове 476 и 47в, както следва:

„Чл. 476.(1) Контролът за спазването на настоягцата наредба се възлага на Инспектората на Столична община.

(2) При осъществяването на контролните си функциите си длъжностните лица от Инспектората имат право на достъп до гробищните паркове за извършване на съответните проверки, както и да изискват съответните сведения и документи.

Чл. 47в.(1) При неизпълнение на някое от изискванията на чл. 31, чл. 32, чл. 32а и чл. 326. виновното лш{е се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 1000 лв. до 5000 лв., ако по друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание.

(2) За други нарушения на настоящата наредба от собствениците или операторите на частни гробищни паркове, наказанието е глоба ши имуществена санкция от 500 лв. до 1000 лв., ако по наредбата или по друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание. "

§ 27. Член 49 се променя по следния начин:

1. В алинея първа, след думата „нарушенията" се добавя: „в общинските гробища и гробищни паркове ";

2. Създава се нова алинея 2 със следното съдържание:

„(2) Актовете за установяване на нарушенията в частните гробищни паркове се съставят от длъжностните лица в Инспектората на Столична община. "

3. Досегашните алинеи 2 и 3 стават съответно алинеи 3 и 4.

§ 28. Създава се нов член 50, както следва:

„ Чл. 50. (1) При продължавани нарушения или ако в срока за издаване на наказателно постановление, след съставянето на акт за установяване на административно нарушение, бъде извършено друго нарушение от същото лице, наказанието е глоба или имуществена санкция от 2000 лв. до 10 000 лв., независимо от наказанието по първото нарушение.

(2) При повторно нарушение (в срок една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение) наказанието е глоба или имуществена санкция в двоен размер от вече наложената.

(3) В маловажни случаи глобата/имуществената санкция е от 100 лв. до 500 лв. "

§ 29. § 1 от Допълнителните разпоредби се изменя по следния начин:

"§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Прояви на вандализъм" е събаряне, издраскване, разрушаване на паметници и надгробни знаци или на детайли от тях, кражба и други действия на оскверняване на гробното място.
2. „Оператор на погребални дейности в частен гробищен парк" е физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, което извършва дейностите по управление, поддържане и експлоатация и погребалните услуги в частния гробищен парк. Оператор е собственикът на частния гробищен парк или лице. скпючило договор с него."

< < обратно към страница "Новини"
нагоре