нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 30.03.2010 Доклад и проект за решение от Минко Герджиков - зам.-кмет на Столичната община, относно приемане на Наредба за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община

ДОКЛАД
от Минко Герджиков - зам. кмет на Столична община

Относно: Приемане на Наредба за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на чл.9а от Закона за общинските бюджети, през 2004 година беше приета от Столичен общински съвет Наредба за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община /Решение № 224 по Протокол № 24/22.07.2004; допълнена с Решение № 464 по Протокол № 53 от 14.07.2005; допълнена с Решение № 360 по Протокол № 15от26.06.2008г./.

Във връзка с настъпили промени в нормативната уредба, касаещи бюджетите на общините и в изпълнение на препоръка на Сметната палата, администрацията на Столична община актуализира Наредбата и предоставя на Вашето внимание изготвения проект за разглеждане и одобрение.

На основание гореизложеното, чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.9а от Закона за общинските бюджети, предлагам Столичен общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:
1. Приема Наредба за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община.

                       ЗАМ. КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
                                                                                 /М. ГЕРДЖИКОВ/

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ  
на Столичния общински съвет от 2010 година

Относно: Приемане на Наредба за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община

На основание чл.17, ал.1, т.1 и чл.21, аш.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9а от Закона за общинските бюджети и чл. 76, ал.З от АПК

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

1.    Приема Наредба за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община.

2.    Отменя Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община, приета с Решение № 224 по Протокол № 24/22.07.2004; допълнена с Решение № 464 по Протокол № 53 от 14.07.2005; допълнена с Решение № 360 по Протокол № 15 от 26.06.2008 г.

Настоящето решение е прието на                   заседание на Столичния общински съвет, проведено на ______________ 2010 г., Протокол № ___________ от 2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

  Председател на Столичния общински съвет:
                                                                    /Андрей Иванов/

Юрист от Администрацията на Столична община:
Дирекция „ Правно-нормативно обслужване "

 

ПРОЕКТ!

Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община /разлики/, приета с Решение № 224 по Протокол № 24/22.07.2004; допълнена с Решение № 464 по Протокол № 53 от 14.07.2005; допълнена с Решение № 360 по Протокол № 15 от 26.06.2008

РАЗДЕЛ I Общи положения

Чл. 2. (1) Общинският бюджет е: /добавен е подчертания текст/

(2)   Общинският бюджет включва бюджета на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, бюджетите на районите, бюджетните сметки на определените със заповед на кмета на Столична община второстепенни разпоредители. В рамките на бюджетите на районите и на дирекциите - второстепенни разпоредители се съдържат бюджетните кредити за третостепенните разпоредители, в това число делегираните бюджети на училища и детски заведения във функция „Образование".

(3)   С общинският бюджет се осигуряват парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.

Чл. 3. (1) Приходната част на общинския бюджет включва: /добавена т.2/

2. Приходи за делегирани от държавата дейности:

а) приходи и доходи от собственост;

б) общински такси;

в) услуги, предоставяни от общината;

г) продажба на нефинансови активи;

д) глоби и имуществени санкции;

е) лихви и неустойки;

ж)        помощи, дарения и други постъпления.
т.2 става т.З. Държавни трансфери:

изменя се текста на т.а/, вместо преотстъпени държавни приходи, става:

а) държавен трансфер /обща субсидия/ за делегираните от държавата дейности; /отпада старата ал.З, защото се припокрива по съдържание с новата т.2 на ал.1/, ал.4 става ал.З/

в ал.З се добавя подчертания текст:

(3) В разходната част на общинския бюджет се предвиждат бюджетни кредити за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности, както и дофинансиране за делегираните от държавата дейност.

1.   Делегираните от държавата дейности и стандартите за стойностната, количествената и качествената им оценка се определят съвместно от съответния министър, Националното сдружение на общините в Република България и министъра на финансите и се приемат от Министерския съвет. Стандартите служат за определяне на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности. Размерът им се определя с Решение на Министерски съвет за всяка бюджетна година /било: със Закона за държавния бюджет за съответната година.

2.   С решение на общинския съвет делегираните от държавата дейности могат да се дофинансират и със средства от собствените приходи на Столична община. В т.2 отпада ... и от изравнителна субсидия.

Съставяне на проект на общинския бюджет

Чл. 6.
(3)   Тенденциите в местната икономическа прогноза, съставена на база дейностите по ал. 1 се ползват за съставяне на текущия бюджет и на тригодишната бюджетна прогноза в частта за местните приходи и дейностите - общинска отговорност, /било местни приходи/

(4)   Указанията на Министерство на финансите се свеждат от дирекция „Финанси" до второстепенните разпоредители с бюджетни кредити - столичните райони и отраслевите дирекции при Столична община, които разработват и представят в дирекция „Финанси" своите предложения за бюджетни разходи за следващата година.

Чл. 8 отпада - за съставяне на график за бюджетния процес, защото сега същият се регламентира с Решение на МС за откриване на бюджетна процедура.

Старият чл. 8 става чл. 7:

Чл. 7. Кметът на Столична община организира съставянето на проекта на общинския бюджет със съдействието на кметовете на райони, кметовете на кметства и ръководителите на бюджетните звена.

Чл. 8. Сроковете за изпълнение на бюджетния процес се определят с Решение на Министерски съвет за откриване на бюджетната процедура за съответната година, с чл.12 от Закона за общинските бюджети и с указания на Министерство на финансите. Чл. 9. Кметът на общината информира местната общност за годишните цели, задачи и приоритети на проекта на бюджета, чрез сайта на Столична община и средствата за масово осведомяване.

Чл. 10. (1) Кметът на общината представя в Министерство на финансите прогноза за размера на собствените приходи и местните разходи, предложение за размера на целевата субсидия от централния бюджет за капиталови разходи за съответната бюджетна година, както и намеренията на общината за поемане на общински дълг по реда и в сроковете определени от министъра на финансите.

Чл. 11. Проектът на бюджета включва: /Тука отпада предишната точка 1."Проект на бюджет за делегирани държавни дейности", тъй като проекто бюджета се прави само в частта за местни дейности.

1.   Проект на бюджет за местните дейности;

2.   Проект на бюджет за капиталови разходи.

Чл. 12. (1) Общинската администрация отразява в бюджета средствата за делегираните от държавата дейности на основата на разходни стандарти и при спазване на бюджетната класификация./този член има нова редакция, свързана с отпадането на т.1, чл.11.

(3)   С решение общинския съвет може да дофинанеира всяка делегирана държавна дейност за текущи разходи за издръжка над стандартите и за численост на персонала, за сметка на собствени приходи./тука отпада като текст „изравнителна субсидия"/ Чл. 13. (1) Съставянето на окончателен проект на текущ бюджет за местните дейности се извършва след приемане на Закона за държавния бюджет на Р. България за съответната година, в сроковете, определени с чл.12 от Закона за общинските бюджети /стар текст „в сроковете, поставени от МФ/.

(4)   Общинската администрация съставя проекта по ал. 1 на основата на:

1. Прогнозата за местните данъчни приходи, разработена от дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси" при СО;/било: съгласувана с Главна данъчна дирекция/

2. Прогноза за приходите от такси и цени на услуги, дейности по управление и разпореждане с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи дивиденти, разработена от дирекции: „Регулиране на търговската дейност", „Общинска собственост" и „Общинска икономика"/допълнени/ съгласувана с дирекция „Финанси" при Столична община;

Старата ал. 6 отпада, ал. 7 става ал. 6

Чл. 14. В бюджета за капиталови разходи се включват средства за основен ремонт на материалната база и техническата инфраструктура, придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи в делегираните от държавата дейности и в местните дейности.

Чл. 15. (1) Капиталовите разходи за текущата година се планират в съответствие с:

1.   Тригодишна инвестиционна програма на Столична община и конкретните неотложни потребности на бюджетните структури;

2.   Предложенията на местната общност;

3.   Прехвърлените задължения по общинския дълг в частта за капиталовите разходи.

4.   Задължения за съфинансиране по национални, регионални и международни програми и проекти.

(2) Източници за финансиране на капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности са:

1.   Целева субсидия за капиталови разходи;/тук текстът е променен, съгласно закона/

2.   Опреде лените с решение на общинския съвет собствени общински приходи;

3.   Средства от Европейски оперативни /добавено/ програми и проекти;

4.   Кредити;

5.  Извънбюджетен източник /СОПФ/. /Добавено/

Чл. 16. (1) Окончателният проект на сборен бюджет на Столична община по пълна бюджетна класификация за местните и делегирани дейности, се съставя от дирекция „Финанси" при Столична община след обнародване на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

(2)   При съставяне разходната част на бюджета се отчитат настъпилите междувременно структурни промени и промени в нормативната уредба, /текстът е редактиран, отпада „отново се набира информация...."

(3)   След представяне на окончателната прогноза за очакваните постъпления от местни данъци от дирекция ПАМДТ, както и на прогнозата на дирекции „Регулиране на търговската дейност" за очаквани постъпления от такси, „Общинска икономика" за очакваните постъпления от дивиденти и „Общинска собственост" за приходи и доходи от собственост и продажба на общински нефинансови активи, се извършва анализ на възможностите на приходната част и потребностите в разходната част на бюджета и същият се балансираУтекстът е променен, вместо ГДУ и ТДД - София са изписани дирекциите на СО, имащи отношение към съответните приходи", отпада част от текста за провеждане на срещи с второстепенните разпоредители за обсъждане на годишните разчети/.

(4)   Частта за делегираните държавни дейности се разработва на база натуралните показатели и стандарти за издръжка на единица натурален показател, определени с Решение на Министерски съвет, при съблюдаване на Единната бюджетна класификация и правомощията, дадени със ЗДБРБ за съответната година на директорите на училища с делегирани бюджети./текста е редактиран, подчертаното е добавено, отпада „Преотстъпени данъци по ЗОДФЛ, съгласно закона/.

Обсъждане и приемане на проекта на общинския бюджет

Чл. 17. Кметът на Столична община организира довеждането до знание на местната общност проекта на общинския бюджет и организира обществено обсъждане на бюджета по ред, определен от Столичния общински съвет, съгласно Приложение № 2 към настоящата Наредба./добавено като текст/

Отпада т.2 към чл.17, с която в предишната Наредба се задължава общинската администрация да разработи Приложение № 2 за общественото обсъждане на бюджета/.

Чл. 18. Проектът на общинския бюджет се внася от кмета на Столична община с доклад и проект на решение в Столичен общински съвет за обсъждане не по късно от 15 дни преди разглеждането му на сесия и се разпределя от председателя на общинския съвет за становища от всички постоянни комисии. Водеща е комисията по финанси и бюджет.

Чл. 19. Общинският съвет приема общинския бюджет в определения от закона срок /отпада и в съответствие с единната бюджетна класификация, това се подразбира и е задължително/.

Чл. 20. Столичен общински съвет с приемането на бюджета определя приоритети за финансиране на местните дейности, базирани на ясни и обосновани критерии.

Отпада ал.2 на чл.20

Чл. 21. Кметът на общината представя приетия общински бюджет в областното поделение на Сметната палата и в Министерството на финансите в определения от закона срок./ тук отпада текстът, че бюджетът се представя в НСОРБ, това не е задължително/.

РАЗДЕЛ IV
Изпълнение на общинския бюджет

Чл. 26 (2) Изпълнението на бюджета на Столична община се организира от кмета на Столична община чрез кметовете на райони, чрез кметовете на кметства и чрез ръководителите на бюджетни звена - второстепенни и третостепенни разпоредители, финансирани от и чрез общинския бюджет.

Чл. 27. Кметът на Столична община разпределя одобрените от общинския съвет бюджетни кредити по тримесечия, по предложение на второстепенните и третостепенни разпоредители с бюджетни кредити.

Чл. 29. Събирането на приходите от местните такси и цените на услуги в бюджета на Столична община се извършва в съответствие с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Столична община, на основание Закона за местните данъци и такси.

Чл.31. Не се допуска извършването и поемането на задължения, както и започване на програми и проекти от второстепенни и третостепенни разпоредители с бюджетни

кредити, които влошават баланса на бюджета на Столична община и не са включени в приетия бюджет на общината.

Чл.32. Кметът на Столична община ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи - АДФК, делегирани одитори, Сметната палата.

Чл. 33. /текста се променя/ Общинския съвет в течение на бюджетната година на отчетен период променя бюджетите на разпоредителите с делегиран бюджет при промяна на общия размер на бюджета, на основание чл. 18 от Закона за общинските бюджета.

Чл.34. ал.4 в текста се допълва:

(4) При наличие на временно свободни бюджетни средства през годината, същите могат да бъдат предоставени на срочен депозит, като доходността се отнася към съответния източник на депозита.

РАЗДЕЛ V
Извънбюджетни средства на общината

Чл.39. Извънбюджетни средства са тези, които се набират и разходват чрез извънбюджетни сметки и фондове, когата са предмет на:

т.2 . /в текста се допълва/ Финансиране по международни и оперативни програми на Европейския съюз в лева и валута.

т.З /нова/ За реализиране на оперативните програми, в съответствие с ДДС 7 на Министерство на финансите от 2008 г„ бюджета отпуска временни безлихвени заеми до одобрение на разходите по оперативните програми и предоставяне на финансов ресурс с решение на Столичен общински съвет.

РАЗДЕЛ VI
Отчитане и контрол на общинския бюджет

Чл.49 (2) е допълнено основанието за извършване на финансовия контрол, съгласно „Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор" и утвърдените от кмета на Столична община „Вътрешни правила за финансово управление и контрол в Столична община".

Чл. 49 (3) изцяло нов - Кметът на Столична община представя годишен доклад, попълва въпросник и прави самооценка за функциониране на системите за финансово управление и контрол пред Министерство на финансите.

Чл. 54, ал. З отпада.

< < обратно към страница "Новини"
нагоре