нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 09.04.2010 Доклад и проект за решение от Ивайло Йонков - общински съветник, относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

ДОКЛАД
от
Ивайло Йонков - общински съветник

ОТНОСНО: Приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община и Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред на територия на Столична община.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

През последните години в София, се забелязва намаляването на навлизането на ППС с животинска тяга на основа взетите досега решения за ограничаване на достъпа им в града ни. По информация на полицията и гражданите на София в повечето случаи този тип транспорт се използва за отнемане на общинска инфраструктура ( ВиК шахти, решетки за отводни води, метални съоръжения, огради и т.н.) и незаконно изхвърляне на боклук. С тези действия тези лица нарушават обществения ред, създават реални условия за допускането на ПТП по градските артерии и представляват реална опасност за движението на моторни превозни средства, както и на пешеходците по тротоарите. Друга масова практика в София е „клошарите" да разхвърлят боклука около контейнерите за смет с цел намирането и продаването на метални елементи. И двете групи нарушители незаконно придобиват общинска инфраструктура, нарушават обществения ред и водят до директни финансови загуби за общината.
Всичките тези действия имат и криминален характер. В голямата си част незаконно отнетата общинска собственост се продава в пунктовете за вторични суровини. В този смисъл пунктовете са се превърнали в съучастници. До момента СОС забрани движението на ППС с животинска тяга в зона "Първа" на столичния град и това даде резултат, но все още сме далеч от решаването на целия проблем. Затова днес предлагам да предприемем следваща стъпка за решаването на този проблем. Ето защо предлагам акцентът на следващото ни решение да са пунктовете за събиране на вторични суровини.
Повечето от тези пунктове се намират в границите на зона „Първа" на града ни. Ето защо предлагам да променим Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, с което да забраним търговията с вторични суровини в зона първа на СО.
С това си действие още веднъж ще застанем с волята си за решаването на проблема, и този път с още по-тежки и ограничаващи промени в нормативната уредба на СО. Предлаганата от мен промяна на наредбата ще ограничи до минимум движението на ППС с животинска тяга, кражбите, замърсяването, нарушаването на обществения ред в София, навлизането на тежки камиони в Първа зона, ще намалим разходите по подръжка и текущи ремонти и ще отговорим на очакванията на Софиянци за по-чист и подреден град.
Предвид изложеното, както и на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Столичния общински съвет доклад с приложен проект за решение.

Приложение:
1. Проект за решение

                                                                Вносител:
                                                                                     Ивайло Йонков

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ №
на Столичния общински съвет
от___________ 2010 година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 4 по Протокол № 36 от 13.01.2005 г. на Столичния общински съвет и Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред на територията на Столична община приета с Решение №152 по Протокол №35 от 12.03.2009г. на Столичния общински съвет.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ :

I.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, както следва:

§1.Допълва чл. 17 ал.1 , с нова т.11, със следното съдържание:

чл.17, ал.1, т.11 „търговията с вторични суровини в зона първа на СО, съгласно §1. т.10 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО."

П.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред на територията на Столична община, както следва:

§1.Допълва чл.2, ал.З от Наредбата за обществения ред на територията на Столична община с нова т.7, със следното съдържание:

чл.2, ал.З, т.7 „търговията с вторични суровини в зона първа на СО, съгласно §1. т.10 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО."

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на __________ 200___ г., Протокол №________ , точка ________ от дневния ред, по доклад №__ и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към Столичния общински съвет.

     Председател на Столичния общински съвет:
                                                                      Андрей Иванов

 

< < обратно към страница "Новини"
нагоре