нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 19.05.2010 Доклад и проект за решение от Юлия Ненкова - зам.-кмет на СО, и Ралица Стоянова - секретар на СО, относно проект за НАРЕДБА за изменение на НАРЕДБАТА за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община

                       ДО
                       ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от ЮЛИЯ НЕНКОВА - ЗАМ-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА и РАЛИЦА СТОЯНОВА - СЕКРЕТАР НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗА: Проект за НАРЕДБА за изменение на НАРЕДБАТА за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,
През 2005г. Столичен общински съвет прие Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община. В нея бе предвиден силно ограничителен режим за продажба на общинските жилища, в които има настанени наематели по административен ред. След внимателно и обстойно проучване на наличния жилищен фонд, собственост на общината се констатира, че основната част от общинските жилища са разположени в жилищни блокове (82.12 %) с преобладаващо частни жилища, т.е. в сгради с режим на етажна собственост. Основната част от общинския жилищен фонд (76.69 %) е построен в периода 1961-1990 г. Това са предимно общинските жилища в районите Люлин, Искър, Младост, Връбница. Едва 10 % от жилищата са сравнително нови - построени след 1990 г. Годината на построяване, съответно видът на конструкцията, в голяма степен определят и настоящото състояние на общинския жилищен фонд, като нужда от основен ремонт имат повече от 19 % от общинските жилища. Анализът на изразходваните средства за поддръжка на общинския жилищен фонд през последните години показва крайно недостатъчен размер на отпусканите общински средства в сравнение с идентифицираните нужди. Неизвършването на необходимите основни ремонти на жилищата, както и на съответните общи части от сградите в режим на етажна собственост води до декапитализацията на общинския жилищен фонд.
Разпръснатостта на общинските жилища по няколко в различни жилищни блокове не позволява ефективното им управление и поддръжка.
В последно време се обръща повече внимание на ремонтиране и изграждане на цели жилищни блокове, жилищата в които да са предназначени само за отдаване под наем.
Оказа се, че срокът от 10 години непрекъснато наемане на общинско жилище, е условие, което препятства възможността за много семейства да закупят жилищата, в които са настанени и да решат трайно проблема си.
Считаме, че би било удачно да се даде възможност на повече хора, които са в състояние да заплатят цената, да закупят жилищата, в които са настанени, като се намали изискуемият за наемане на жилищата срок.
Предлагаме на вниманието Ви Проект за изменение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община, като срокът на наемане се намалява на 5 години. Във връзка с изложеното и на основание чл.47,ал.З във връзка с чл. 45а,ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагаме на Столичният общински съвет следния проект за решение, който прилагаме.

                    ЗАМ-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
                                                                     Юлия Ненкова

                    СЕКРЕТАР НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
                                                                Ралица Стоянова

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ  

на Столичния общински съвет от .....2010 година

ЗА: Приемане на Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община.
На основание чл.47,ал.З във връзка с чл. 45а,ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

1 .Приема НАРЕДБА за изменение и допълнение на НАРЕДБА за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община:

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

§ 1. В чл. 38.(1), в т.2 се прави следното изменение: текстът "... не по-малко от 10 години....... ", добива следната редакция: "........... не по-малко от 5 години..."

Настоящето решение е прието на______ заседание на Столичния общински съвет, проведено на________ 2010 г., Протокол №______ , точка______ от дневния ред, по доклад № ................... /2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:
                                                                                     Андрей Иванов

< < обратно към страница "Новини"
нагоре