нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 01.10.2010 Доклад и проект за решение от Минко Герджиков, зам.-кмет на СО, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

                                                        

ДО СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                                       Д О К Л А Д
   От Минко Герджиков – Заместник кмет на Столична община

   Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета сРешение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г.

   Уважаеми общински съветници,

   С Решение № 24 по Протокол № 4 от 20.12.2007 г. Столичен общински съвет прие Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.
   В Глава Четвърта от Наредбата е предвидено поставянето на до 6 броя фирмени информационно-указателни табели за един обект или дейност и неограничен брой временни информационни елементи - хоругви.
 
Съгласно Наредбата, фирмените информационно-указателни табели се поставят за срок не по-дълъг от една година, а временните информационни елементи - за срок не по-дълъг от 14 дни.
  
В Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, в Приложение № 4 „Такси за технически услуги” е предвидена еднократна такса за издаване на разрешение за поставяне на фирмена информационно-указателна табела и за издаване на разрешение за поставяне на временни информационни елементи в размер на 50,00 лв.
  
И в двете наредби липсва регламент за заплащане за времето на престоя на посочените информационни елементи върху общински имоти.
  
Предвид огромния брой на информационни елементи, присъстващи на територията на Столична община и с оглед компетентността на Столичен общински съвет да определя цени на всички услуги и права, предоставяни от общината (чл.6, ал.2 от Закона за местните данъци и такси), предлагам въвеждане на цени за правото за извършване на информационна дейност върху общинска собственост чрез информационни елементи, поставени по реда на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община. Размерът на предлаганите цени е съотносим към размера на цените, заплащани до момента за рекламни елементи, поставени върху терени общинска собственост.
   Във връзка с изложеното и на основание чл.6, ал.2 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.21, ал.1, т.7 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам Столичен общински съвет да вземе решение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни  от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г.

                          

                                           МИНКО ГЕРДЖИКОВ

                                          ЗАМ. КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

                                     Началник сектор „Реклама”:
                                                                      /Евгени Радев/

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ № _____
на Столичния общински съвет
от _________ 20__ година

ЗА: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (Реш. № 894 по Прот. № 93/23.11.06 г.)

На основание  чл.6, ал.2 и чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.21, ал.1, т.7 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006г. на Столичен общински съвет със следното съдържание:

     § 1. В Глава Трета „Цени на услуги, неуредени със закон, предоставяни от Столична община на физически и юридически лица” създава нов чл.82в със следното съдържание:

„Чл.82в За правото за извършване на информационна дейност върху общинска собственост чрез информационни елементи, поставяни по реда на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община се заплаща цена съгласно Приложение № 28.”

§ 2. В Приложения към Глава Трета създава ново Приложение № 28, както следва:

„Приложение № 28
Цени за право за извършване на информационна дейност върху общинска собственост чрез информационни елементи, поставяни по реда на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община

1. За правото за извършване на информационна дейност върху общинска собственост чрез информационни елементи:

1.1. за фирмена информационно – указателна табела – 50,00 лв./месец/ кв.м. информационна площ.

1.2. за временен информационен елемент (хоругва) – 1,00 лв./ден/брой.

2. За информационни елементи, свързани с държавни, общински и други събития с некомерсиален характер – безплатно.

3. Цената по т.1.2 се заплаща при издаване на разрешението, съгласно Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община за посочения в него период. Цената по т.1.1 за първия месец се заплаща при издаване на разрешението, съгласно Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, а за всеки следващ месец – до 20-то число на предходния.”    

   Настоящето решение е прието на ___ заседание на Столичния общински съвет, проведено на __________ 20__ г., Протокол № ______ от _______ 20__ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

 

Председател на Столичния общински съвет:

 

 

Андрей Иванов

 

Юрист от Администрацията на СО:

 

 

 

Радост Татарска,

 главен юрисконсулт

 

< < обратно към страница "Новини"
нагоре