нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 19.10.2010 Доклад и проект за решение от арх. Петър Диков, главен архитект на Столичната община, относно провеждане на конкурси за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, за разполагане на рекламни елементи на територията на СО

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
НАПРАВЛЕНИЕ „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО"

                     ДО
                     Г-Н АНДРЕЙ ИВАНОВ,
                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД от
арх. Петър Диков - главен архитект на Столична община

ОТНОСНО: Провеждане на конкурси за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, за разполагане на рекламни елементи на територията на Столична община

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,

С Решение № 265 по Протокол № 66 от 27.05.2010 г. Столичният об­щински съвет взе решение за провеждане на конкурси за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, за разполагане на рек­ламни елементи на територията на Столична община. Съгласно това решение следваше да се проведат конкурси за отдаване под наем на части от имоти -публична общинска собственост, за поставяне на рекламни елементи, съглас­но одобрена от главния архитект на Столична община Схема за поставяне на рекламни елементи на територията на Столична община, разделени в две гру­пи - „А" и „Б" от по десет пакета, при начална наемна цена на конкурсите оп­ределена от лицензиран оценител.

Решението на Столичния общински съвет беше оспорено пред Комиси­ята за защита на конкуренцията, която с Решение № 900 от 22.07.2010 г. е предложила на Столичния общински съвет да премахне от текстовете на т. 8.2.1. и т. 8.4. от конкурсната документация думите на „територията на Република България" като дискриминационни.

Освен това, с оглед съобразяване на нормите за безопасност на движе­нието, се наложи със Заповед № РД-09-09-77/13.10.2010 г. да се одобри нова схема за поставяне, с което съответно се промени общия брой рекламни еле­менти, разпределени по групи и пакети, като по този начин се дефинира и съществено различен предмет на конкурса.

С оглед на това считам, че се налага да се издаде ново решение на Сто­личния общински съвет с което да се възложи провеждането на конкурсите съобразно изискванията на Комисията за защита на конкуренцията и на нови­ят им предмет.

При това положение конкурсите следва да се проведат за две групи -„А" и „Б" рекламни елементи с по десет пакета със следните начални конкур­сни наемни цени:

Група "А"

Група "Б"

Пакет

Брой РЕ

Мин. цена/месец

Пакет

Брой РЕ

Мин. цена/месец

А1

64 бр.

14 168 лв.

Б1

56 бр.

29 322 лв.

А2

61 бр.

9 800 лв.

Б2

49 бр.

25 074 лв.

АЗ

67 бр.

13 828 лв.

БЗ

53 бр.

27 945 лв.

А4

56 бр.

8 980 лв.

Б4

50 бр.

26 334 лв.

А5

72 бр.

15 220 лв.

Б5

55 бр.

28 926 лв.

А6

55 бр.

8 824 лв.

Б6

47 бр.

24 462 лв.

А7

67 бр.

14 424 лв.

Б7

49 бр.

24 588 лв.

А8

58 бр.

9 252 лв.

Б8

53 бр.

28 008 лв.

А9

68 бр.

14 512 лв.

Б9

53 бр.

26 910 лв.

А10

60 бр.

9 652 лв.

Б10

53 бр.

27 702 лв.

ОБЩО

628 бр.

118 660 лв.

ОБЩО

518 бр.

269 271 лв.

Към доклада прилагам, съгласно изискванията на чл. 30, ал. 4 от НУРПТК:

1. Заповед № РД-09-09-77/13.10.2010 г. за одобряване на Схема за поста­вяне на рекламни елементи на територията на Столична община;

2. Схема за поставяне на рекламни елементи на територията на Столична община;

3. Становища на кметове и главни архитекти на райони, съобразени при одобряване на Схемата за поставяне на рекламни елементи на терито­рията на Столична община;

4. Предложение за начални конкурсни цени, представляващо пазарни оценки определени от лицензиран експерт-оценител.

Актове за общинска собственост на частите от имоти не са представени, тъй като съгласно одобрената Схема за поставяне на рекламни елементи на територията на Столична община е предвидено рекламните елементи да се поставят в обществени пространства в улична регулация (тротоари, площади и др.), за които по закон не се съставят актове за общинска собственост.

Провеждането на конкурса не изисква изразходване на средства от Сто­лична община, тъй изграждането, поставянето и поддръжката на рекламните елементи е за сметка на наемателите.

Към доклада, прилагам също така, нова конкурсна документация поот­делно за елементи група „А" и за елементи група „Б".

С оглед на гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), чл. 1, т. 2 и чл. 30, ал. 1 и ал. 4 от НУРПТК да приеме решение за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, за поставяне на рекламни елементи на територията на Столична община.

                                      арх. Петър Диков
                                      главен архитект на Столична община

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ №....
на Столичния
общински съвет
от..................................... година

ЗА: Провеждане на конкурси за отдаване под наем на части от имоти - пуб­лична общинска собственост, за разполагане на рекламни елементи на те­риторията на Столична община

Мотиви: С Решение № 265 по Протокол № 66 от 27.05.2010 г. Столичният общин­ски съвет взе решение за провеждане на конкурси за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, за разполагане на рекламни елементи на територията на Столична община. Съгласно това решение следваше да се проведат конкурси за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, за поставяне на рекламни елементи, съгласно одобрена от главния архитект на Столична община Схема за поставяне на рекламни елементи на територията на Столична община, разделени в две групи - „А" и „Б" от по десет пакета, при начал­на наемна цена на конкурсите определена от лицензиран оценител. Реше­нието на Столичния общински съвет беше оспорено пред Комисията за защита на конкуренцията, която с Решение № 900 от 22.07.2010 г. е пред­ложила на Столичния общински съвет да премахне от текстовете на т. 8.2.1. и т. 8.4. от конкурсната документация думите на „територията на Република България" като дискриминационни. Освен това, с оглед съоб­разяване на нормите за безопасност на движението, след издаване на Ре­шение № 265 по Протокол № 66 от 27.05.2010 г. на Столичния общински съвет, се е наложило със Заповед № РД-09-09-77/13.10.2010 г. на главния архитект на Столична община да се одобри нова Схема за поставяне на рекламни елементи, с което съответно се е променил общия брой реклам­ни елементи, разпределени по групи и пакети, като по този начин се е де­финирал и различен предмет на конкурса. Поради това се налага вземане на ново решение на Столичния общински съвет, с което да се възложи провеждането на конкурсите съобразно изискванията на Комисията за защита на конкуренцията и на новият им предмет Правно основание -чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и мес­тната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 1, т. 2 и чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, уп­равление и разпореждане с общинско имущество, чл. 30, ал. 1 от На­редбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Да се проведат конкурси за отдаване под наем на части от имоти -публична общинска собственост, за поставяне на рекламни елементи, съгласно одобре­на от главния архитект на Столична община Схема за поставяне на рекламни елементи на територията на Столична община, разделени в две групи - „А" и „Б" от по десет пакета, при начална наемна цена на конкурсите определена от лицензиран оценител.

Настоящето решение е прието на ... заседание на Столичния общински съвет, проведено на....... 2010 г., Протокол №.. от ....2010 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:                                               Андрей Иванов

 

 

 

С Т О Л И Ч Н А   О Б Щ И Н А

К О Н К У Р С
№……….
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА    - група А                    

София

07.10.2010г.

Съдържание

1.     Предмет на конкурса 

2.     Начална конкурсна цена

3.     Специални технически изисквания към рекламните елементи

4.     Право на участие

5.     Гаранции за участие в конкурса

6.     Документи за участие в конкурса

7.     Срок за представяне на офертите

8.     Критерии и методика за оценка

9.     Класиране на участниците в конкурса

10. Възстановяване на гаранциите

11. Сключване на договор за наем

12. Допълнителни условия

13. Приложения

         Образец 1 - Заявление за участие

         Образец 2 -  Административни сведения

         Образец 3 - Декларация за произход на средствата

         Образец 4 - Декларация за спазване на нормативната база

Образец 5 - Декларация по чл.6, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари

Образец 6 – Декларация за конфликт на интереси

         Образец 7 - Оферта

Приложение № 1 - Столична схема за поставяне на рекламни елементи от група А

Приложение № 2 - Разпределение на позициите в 10 бр. пакети /графичен и табличен материал/

Приложение № 3 - Проект на договор за наем

Столична община организира и провежда конкурсната процедура  в изпълнение Решение № ......................... по протокол № ...................... от .................. 2010г. на Столичен общински съвет, на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост във връзка с чл. 1, т.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, приета с решение № 138 по протокол № 73 от 09.03.2006г. на СОС /НУРПТК/, чл.36, ал.4 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално – декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община /НПОРИМДЕРДТСО/, приета с решение № 24 по протокол № 4 от 20.12.2007г. на СОС.

1.      Предмет на конкурса

Предмет на конкурса е „Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост на територията на Столична община за поставяне на рекламни елементи с едностранна рекламна площ до 4 кв.м. – група А”. Позициите от група А са разпределени в 10 бр. пакети.

Във всеки пакет са включени позиции от централни и представителни градски части от ІІ зона /площади и пешеходни зони/ в комбинация с прилежащи части към булеварди в останалите зони.

Разпределението на рекламните елементи по вид, брой и местоположение в отделните пакети е представено в приложение 2, съобразено със Столичната схема за поставяне на рекламни елементи на територията на СО, приета с решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Д-2/07.01.2010г. и одобрена от Главния архитект на Столична община, съгласно чл. 29, ал. (2) от НПОРИМДЕРДТСО.

 

2.      Начална конкурсна цена 

Началната месечна конкурсна цена за всеки един от пакетите е както следва:

  А1 - 14 168 лв.

  А2  -     9 800 лв.

  А3  -   13 828 лв.

  А4  -     8 980 лв.

  А5  -   15 220 лв.

  А6  -     8 824 лв

  А7  -   14 424 лв.

  А8  -     9 252 лв.

  А9  -   14 512 лв.

  А10-     9 652 лв.

3.      Специални технически изисквания към рекламните елементи

Предвидените за монтаж рекламни елементи, трябва да бъдат:

3.1.  изработени от съвременни материали със сертификати за качество;

3.2.  с устойчиви на корозия конструкции и връзки;

3.3.  с предвидени защитни покрития срещу лепене, пръскане и др. форми на външна намеса;

3.4.  Предназначени за лесен и безопасен монтаж.

3.5.  технически обезопасени, в съответствие с нормите за натоварване и проектиране в земетръсни райони и ветрови зони;

3.6.  снабдени с инсталации за осветление с ел.ток от електроразпределителната система или др. алтернативен източник на електроенергия;

Проектната документация за издаване на разрешение за поставяне на рекламните елементи, комплектована съгласно изискванията на приложение № 9 към Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО – т.ІІ, се представя в ДАГ за одобрение в двумесечен срок от подписване на договора за наем.

4.      Право на участие

4.1.  Право на участие в конкурса има всеки търговец, по смисъла на Търговския закон на Република България, или който е регистриран на територията на ЕС, който:

4.1.1. не е обявен в несъстоятелност

4.1.2. не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;;

4.1.3. не се намира в производство по ликвидация;

4.1.4. няма парични задължения, към държавата или общината по смисъла на чл.162, ал.2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.”

4.2.  Кандидатите удостоверяват липсата на обстоятелствата по т. 4.1. с документи, издадени от съответните компетентни органи.

4.3. Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят и на следните условия:

4.3.1. да имат сключени договори за осъществяване на външна рекламна дейност за последните пет години;

4.3.2. да имат реализиран приход от дейността по външна реклама чрез  рекламни елементи за 2007г., 2008г. и 2009г. общо не по-малко от 3 000 000 лв., удостоверен от годишните отчети за приходи и разходи.

4.4. Всеки участник в конкурса може да участва за не повече от три броя пакети от група А. Не се допуска кандидатстване за отделни позиции от пакетите.

5.      Гаранция за участие в конкурса.

Участникът в конкурса  представя

5.1.  Документ за внесена гаранция за участие в конкурса за всеки пакет, както следва:

  А1  -   86 000 лв.

  А2  -   59 000 лв.

  А3  -   83 000 лв.

  А4  -   54 000 лв.

  А5  -   92 000 лв.

  А6  -   53 000 лв

  А7  -   87 000 лв.

  А8  -   56 000 лв.

  А9  -   88 000 лв.

  А10-   58 000 лв.

        

5.2.  Гаранцията за участие се превежда на Столична община, дирекция „Финанси”, по сметка № 500 1000 133, банков код 13073590, сметка IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301, Общинска банка, клон „Врабча”. В банковото бордеро задължително се записва номера на конкурса и  номера на пакета, за който се кандидатства.

5.3.  За всеки пакет, за който се кандидатства, се внася отделна гаранция.

6.      Документи за участие в конкурса

Всеки участник в конкурса е длъжен да подаде следните документи:

6.1.  Образец 1 - Заявление за участие;

6.2.  Образец 2 - Административни сведения;

6.3.  Документ за закупени конкурсни книжа;

6.4. Документ по смисъла на ДОПК от НАП за липса на задължения към държавата.

6.5. Документ за липса на данъчни задължения по смисъла на ЗМДТ към общината.

6.6. Анотация за досегашната дейност на фирмата.

6.7.  Образец 3 - Декларация за произход на средствата

6.8.  Образец 4 - Декларация за спазване на нормативната база в Република България, регламентираща поставянето, експлоатацията и премахването на рекламни елементи.

        Образец 5 - Декларация по чл.6, ал.1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари;

6.9.  Документ за внесена гаранция за всеки от пакетите, за които      участникът кандидатства.

6.10.  Банкови референции за участника

Изброените документи от 6.1 до 6.10 включително се поставят в плик 1.

6.11.  Оферта - Образец 6, включваща:

6.11.1. Наемна месечна цена за всеки пакет, за който се участва;

6.11.2. Концепция за развитие и модернизиране на външната рекламна дейност за срока на договора в обхвата на пакета с позиции от Столичната схема, за който кандидатства участника, в т.ч.:

- експлоатация и поддръжка на рекламните елементи;

- инвестиционна програма, обезпечена с банкови гаранции.

Преди внасянето на документите всеки участник номерира ръчно страниците и заверява номерацията с фирмен печат.

Офертата с придружаващите я документи се поставя в плик 2.

Двата плика 1 и 2 се поставят в общ непрозрачен плик.

Плик 2 се отваря само на допуснатите кандидати, след преглед на документите в плик 1, относно комплектоването им съгласно изискванията на конкурсната документация.

Изброените документи се представят в оригинал, подписани и подпечатани от участника в конкурса в запечатан плик. Върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Съдържанието на документите трябва да бъде на български език.

7.      Срок за подаване на офертите

Срок за подаване на офертите на участниците – /30 дни след обявяване на конкурса/ - 17,00 ч., в деловодството на Столична община, ул. „Московска” № 33 ,  ет.1.

Конкурсът ще се проведе в сградата на Столична община, ул. „Московска” № 33, ет. 1 ,  зала Тържествена

8.      Критерии  и методика за оценка

Участниците в конкурса ще бъдат оценявани по следните критерии:

8.1. Размер на наемната цена - до 50т.;

8.2. Професионален опит в развитието на външната реклама - до 30т.

8.2.1. история и пазарно присъствие в областта на външната реклама – 15 т.

8.2.2. професионален опит на мениджърския екип в областта на външната реклама – 15 т.

Удостоверява се с договори и референции. Референциите се издават от рекламодатели, рекламни агенции, медия шопове и др.  участници в процеса на монтаж и експлоатация на рекламните елементи.

8.3. Концепция за развитие и модернизиране на външната рекламна дейност за срока на договора в обхвата на пакета с позиции от Столичната схема, за който кандидатства учактника, в т.ч. – до 10т.:

8.3.1. експлоатация и поддръжка на рекламните елементи – 5т.;

Удостоверява се с документи   за наличие на квалифициран технически персонал и оборудване или договори с подизпълнители за извършване на монтаж, експлоатация и поддръжка на рекламните елементи, с оглед обезпечаване на тяхната техническа изправност;

8.3.2. инвестиционна програма, обезпечена с банкови гаранции -5т..

8.4. Реализиран приход от извършване на външна рекламна дейност с рекламни елементи за последните 3 години. - до 10т.

Удостоверява се съгласно т. 4.3.2.

Методиката на оценка отбелязва наличието и степента на изпълнение на въведените критерии.

Методика за изчисляване на точките:

-         Формула за изчисляване на точките (T) по т.8.1

T  =   предложена цена от кандидата     x 50

          най-високата предложена цена

-         Формула за изчисляване на точките (Т) по т. 8.2.

8.2.1       

                                     Х

Т =         ---------------------   х   15

                                     10

Където Х е средноаритметична стойност от оценките на членовете на журито по 10-балната система

8.2.2    

                                      Х

Т =  -------------------------  х 15

      10

Където Х е средноаритметичната стойност от оценките на членовете на комисията по 10 – то балната система.

-         Формула за изчисляване на точките (T) по т. 8.3.1

                                          

Х

Т = ---------------------------------- х 5

                                           10

Където Х е средноаритметичната стойност на оценките на членовете на комисията по 10-балната система.

-         Формула за изчисляване на точките (T) по т. 8.3.2

T  =   предложена от кандидата инвестиция     x 5

   максимално предложената инвестиция

-         Формула за изчисляване на точките (T) по т. 8.4:

T  =   реализиран приход през последните 3 години     x 10

   най-високия реализиран приход от кандидат

Оценката е комплексна и представлява общия сбор от получените точки за всеки един от описаните критерии за всеки пакет.

Класирането се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира офертата, получила най-висока оценка по посочената по-горе методика.

Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител.

9.      Класиране на участниците в конкурса

В тридневен срок след приключване на конкурса Кметът на Столична община издава заповед за утвърждаване класирането и определяне на спечелилия конкурса кандидат /кандидати/. В заповедта се посочват и недопуснатите кандидати.  Заповедта се връчва лично срещу подпис или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия конкурса кандидат и на всички участници в него. Заповедта подлежи на обжалване по съдебен ред по реда на Административно-процесуалния кодекс.

10.    Възстановяване на гаранциите

10.1.Гаранциите на неспечелилите участници се възстановяват по банков път на посочената от тях в конкурсната документация банкова сметка. Върху тези суми  не се дължат лихви.

10.2.Гаранциите на участниците, обжалвали заповедта на кмета на СО по т.9 се задържат до влизане в сила на заповедта, съответно на нейната отмяна. Върху тези суми  не се дължат лихви.

10.3.Гаранцията за участие в конкурса на спечелилия кандидат се трансформира в гаранция за изпълнение и се освобождава след   извършване монтажа на всички рекламни елементи в съответния пакет и  приемането им от комисия, назначена със заповед на Главния архитект на СО.

11.    Сключване на договор за наем

11.1.В петдневен срок след влизане в сила на заповедта по т.9, Кметът на   Столична община предприема необходимите действия за приключване на сделката по предмета на конкурса, като подписва договор за наем със спечелилия участник /участници/.

11.2.В случай, че класираният на първо място участник /участници/ откаже   да подпише договора или в едноседмичен срок след писмена покана  не се яви и не подпише договора, Кметът на Столична община кани за сключване на договор класирания на второ място участник. При отказ и на втория участник, Кметът на СО прекратява конкурсната процедура за съответния пакет.

11.3.Гаранцията на отказалия да сключи договор за наем участник се задържа в полза на Столична община.

12.      Допълнителни условия

12.1.Ако за участие в конкурса за съответния пакет, няма подадени оферти или има подадена само една оферта, срокът по т.7 се удължава с 10 работни дни.

12.2.Ако след изтичане на срока по т.12.1. е постъпила само една оферта, комисията провежда конкурса.

12.3.Комисията разглежда офертата по т.12.2. и ако офертата отговаря на условията на конкурса, предлага на Кмета на Столична община да издаде заповед по т.9.

12.4.Ако след започване на конкурса, няма допуснати кандидати, конкурсът се прекратява със заповед на кмета на СО.

12.5.Ако има допуснат само един участник, прилага се т.12.3.

12.6.Ако офертите на допуснатите кандидати не отговарят на условията на конкурса, Комисията предлага на Кмета на Столична община да издаде заповед за прекратяване на конкурса.

12.7.Документите от конкурсите и подадените оферти се съхраняват в Столична община за срок не по-кратък от 5 години.

Образец 1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

Настоящето заявление е подадено от: ........................................................................

       /фирма на участника/

и подписано от: ............................................................................................................

                                                /трите имена и ЕГН/

в качеството му на: .....................................................................................................

                                                            /длъжност/

                                     УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да участваме в конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от имоти-публична  общинска собственост за разполагане на рекламни елементи на територията на Столична община, за определените по т.2 от конкурсната документация пакети – група А, както следва:

1. ...............................................

2. ...............................................

3. ..............................................

Заявяваме, че  сме запознати с обектите, предмет на конкурса и се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с настоящото заявление, до изтичане на 45 /четиридесет и пет/ дни от деня на провеждане на конкурса.

Ако конкурсът бъде спечелен от нас, до подписване на договора, настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и Столична община, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция.

гр. София .............2010 г.                                         .....................................

                                                                              /подпис и печат/

Образец 2

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н И   С В Е Д Е Н И Я

Фирма на участника .....................................................................................................

Адрес на управление:

град ................................................,  улица ...................................................................

телелефон ......................................................................................................................

телекс ............................................,  телефакс ..............................................................

Лице за контакти ...........................................................................................................

длъжност ........................................................................................................................

адрес ...............................................................................................................................

телефон .......................................................................................................................... 

Обслужваща банка .......................................................................................................

№ на сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

БУЛСТАТ / идентификационен номер/

гр. София . . . . . 2010 г.                                                               ................................

                                                                                             /подпис и печат/

Образец 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

         Подписаният………………………………………………............. с адрес гр./с/…………………………ул. /ж.к./…………………..№….., бл….., вх……., ет…., ап….., притежаващ личен паспорт или лична карта №..........................., издадени на………….19…..г. от …………….РПУ/, гр……………………......., ЕГН…………………………….., в качеството му на …………..………............. ………………………………………………............................................................

/управител, изпълнителен директор, пълномощник на ЕООД, ООД, АД/

………………………………………………….. със седалище в гр……………, адрес на регистрация в гр…………………, ул……………………, №……….., бл…, ет…, ап…….., регистрирана във фирмено отделение на ......…………... Градски съд по фирмено дело №……………, с решение от ………………..... 19……  г.

Декларирам, че за разполагане на рекламните елементи ще използвам ............…………………………………………………………………...................

/описва се произхода и основанието на придобиване на средствата/

Декларирам, че предходната година съм платил данъци върху

доходи /имущества/, печалба в размер на ……………………...…..лв.

Декларирам, че нямам парични задължения към Столична община /или България по смисъла на чл. 162 ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

         Декларирам, че не съм допускал нарушения на действащата законова и подзаконова нормативна уредба при поставяне на рекламни елементи на територията на СО, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

Декларирам, че съм съгласен да давам информация на съответните органи осносно сведенията в тази декларация.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Гр. София…………….2010  г.               ДЕКЛАРАТОР:    ……………..........

                                                                                              /подпис и печат/

Образец   4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

         Декларирам, че при изграждане на рекламните елементи се задължавам да спазвам Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението по пътищата.

София,…………2010 г.                                       Декларатор: ...........................

                                                                                                 /подпис и печат/

Образец 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.6 ал.1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари

Подписаният ................................................................................. .............................. в качеството ми на .........................................................................., с настоящето

                            ДЕКЛАРИРАМ,

че произхода на инвестиционните и оборотни парични средства, ангажирани пряко или косвено в изпълнение на договор за:

отдаване под наем за срок от 5 години на части от имоти-публична  общинска собственост за поставяне на рекламни елементи на територията на Столична община –  група А по пакети, както следва:

1......................

2......................

3......................

не нарушава критериите, изисквани от Закона за мерките срещу изпиране на пари.

София,…………2010 г.                                  Декларатор: ..............................

                                                                                              /подпис и печат/

Образец 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Подписаният ................................................................................. ..............................

в качеството си на участник в

конкурс №..........................................................................,................. с настоящето

                            ДЕКЛАРИРАМ,

че не е налице потенциален конфликт или други такива равностойни отношения с други участници в конкурса за отдаване под наем за срок от 5 години на части от имоти-публична  общинска собственост за поставяне на рекламни елементи на територията на Столична община –  група А по пакети, както следва:

1......................

2......................

3......................,

като не нарушавам  изискванията на Закона за конфликт на интереси

София,…………2010 г.                                   Декларатор: ..............................

                                                                                              /подпис и печат/

Образец № 7

         О Ф Е Р Т А

За: Конкурс  за  отдаване под наем за срок от 5 години на части от имоти-публична  общинска собственост за поставяне на рекламни елементи на територията на Столична община

от ....................................................................................................................................................................................

                                        /наименование на фирмата/

І. Предлагана месечна наемна цена общо /без ДДС/ за група А:

пакет 1. .............................................................................................................. ..лева

                                      /цифром и словом/

пакет 2.................................................................................................................. лева

                                      /цифром и словом/

пакет 3.................................................................................................................. лева

                                      /цифром и словом/

ІІ. Концепция за развитие и модернизиране на външната рекламната дейност за срока на договора в обхвата на пакета с позиции от Столичната схема, за който кандидатства участника, в т.ч.:

              

    - експлоатация и поддръжка на рекламните елементи;

    - инвестиционна програма, подкрепена с банкови гаранции.

София,…………2010 г.                                                       ..............................

                                                                                              /подпис и печат/

приложение № 3

Д О Г О В О  Р      З А    Н А Е М

Днес, . . . . . . 2010 г., в гр. София, между Столична община, представлявана от кмета, от една страна, наричана за краткост НАЕМОДАТЕЛ и фирма . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . , със седалище в гр. . . . . . . . . . . . . . . . ,  адрес на управление в гр. . . . . . . . . . . . . . , регистрирана във фирмено отделение на . .... . . . . . . . .. съд по фирмено дело No . . . . . . с решение от . . . . . . . . .. . . .  г., представлявана от . . . .  . . . . . . . . . .  . , на длъжност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., от друга страна, наричана за краткост НАЕМАТЕЛ, се сключи настоящия договор, в изпълнение на решение №.......... на СОС по протокол № ... от ... ... ... 2010г.,  на основание  протокол от ... ..................2010г. на конкурсната  комисия, назначена със заповед No РД . . . .................../2010г. за провеждане на конкурс за отдаване под наем  и на основание  чл.14, ал.7   от Закона за общинската собственост, чл. 45  от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и  конкурси  на СОС за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1./1/ НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ  за временно възмездно ползване части от имоти-публична  общинска собственост за поставяне на рекламни елементи на територията на Столична община за пакет А ..., определени съгласно одобрена схема - приложение № 1 и подробно описани по вид, брой и местоположение, съгласно приложение № 2.

/2/.Неразделна част от настоящия договор е оферта – приложение № 3, представена към конкурсната документация.

ІІ. СРОК

Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок от 5 / пет/ години и започва да тече от датата на неговото подписване . Дължимите по договора наеми започват да се плащат след приемане на монтираните рекламни елементи от комисия, назначена със заповед на Главния архитект на Столична община, но не по-късно от три календарни месеца след подписване на настоящия  договор.

ІІІ . ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3.  За ползването на имотите по чл.1 от договора , НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на наемодателя месечна наемна цена в размер на ................... лв. /без ДДС/.

Чл. 4. Сумата по чл.3 се заплаща от НАЕМАТЕЛЯ авансово до пето число на месеца .

Чл. 5 Плащането се извършва по банковата сметка на  НАЕМОДАТЕЛЯ:

Общинска банка, клон “Врабча”

BIC код на общинска банка  SOMBBGSF

IBAN сметка BG 81 SOMB 91 30 31 33008301

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

Чл.6. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право:

-                           да проверява дали  имотите се ползват от НАЕМАТЕЛЯ с грижата на добър стопанин;

-                           да следи за спазване на действащото законодателство от страна на НАЕМАТЕЛЯ, при извършваната от него рекламна дейност, да налага санкции и глоби, в рамките на своята компетентност, както и да информира други компетентни органи;

-                           да дава указания за изместване на рекламни елементи, във връзка с изграждане и реконструкция на инженерната инфраструктура на града или прилагане на подробните устройствени планове.

Чл. 7. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен:

-                           да осигури безпрепятствено ползване на имотите от НАЕМАТЕЛЯ за срока на договора;

-                           да намалява пропорционално дължимата цена при техническа невъзможност за запазване на позиции от Столичната схема, включена в съответния пакет.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ:

Чл.8. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен :

-          в двумесечен срок от подписване на настоящия договор да представи за одобряване пълна проектна документация в работна фаза, комплектована и съгласувана в съответствие с изискванията на ЗУТ и НПОРИМДЕРДТСО;

-          да изгради за своя сметка предвидените рекламни елементи, по представения план – график и съхранявайки качествата на градската среда;

-           да поддържа рекламните елементи в добър технически и естетически вид;

-           да извършва  в срок до 24 часа необходимите ремонтно-възстановителни работи при форсмажорни обстоятелства;

-           да заплаща консумираната елекрическа енергия, във връзка с експлоатация на рекламните елементи, като представи необходимото разрешение и оборудване /по единично или в група/ и монтира за своя сметка съответните измервателни уреди/;

-                         да изпълнява всички предложения, включени     в офертата;

-                         да спазва всички изисквания на ЗУТ, Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО и останалите законови и подзаконови нормативни актове при поставянето, експлоатацията и премахването на рекламни елементи.

-                         При монтажа,демонтажа или обслужването на РЕ отстранява и ремонтира за собствена сметка засегнатите или увредени елементи от околната и градската среда в срок от 10 работни дни.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА ДОГОВОРА

Чл. 9. /1/ Настоящият договор се прекратява предсрочно:

         -          по взаимно съгласие на страните;

          -    едностранно от изправната страна, при неизпълнение на задълженията на другата страна, с двумесечно писмено предизвестие;

                    -   с едномесечно писмено предизвестие, едностранно от   НАЕМОДАТЕЛЯ, при не внасяне на 2 /два/ месечни наема от страна на НАЕМАТЕЛЯ или не плащане на изразходваната ел. енергия за два месеца. В този случай монтираните рекламни елементи остават собственост на НАЕМОДАТЕЛЯ.

                   -        при повече от едно нарушение при монтиране и експлоатация на рекламни елементи от НАЕМАТЕЛЯ, с влязъл в сила акт на компетентен орган;

                  -         обявяване в несъстоятелност или прекратяване/ликвидация на дружествата;

                 -              при смърт или поставяне под запрещение.  

/2/. При прекратяване на договора имотите се предават в първоначалния им вид с приемателно-предавателен протокол.

/3/. Всички трайни подобрения на околната среда остават в собственост на наемодателя, като за тях не се дължи обезщетение.

        

VІІ. САНКЦИИ

Чл. 10. При предсрочно прекратяване на договора, изправната страна може да търси от неизправната страна обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи по общия ред.

Чл. 11. При забава в плащането на наемната цена след срока по чл.4 от договора, НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на основния лихвен процент на БНБ, увеличен с 10 пункта върху неизплатената сума за всеки просрочен ден, а при забава повече от 2 месеца, се прилага чл.9, ал.1, трети абзац.

VІІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.12. Настоящият договор може да бъде допълван и изменян с допълнително споразумение, подписано от страните, след съгласуване от

Чл. 13. За неуредените с настоящия договор въпроси, се прилагат разпоредбите на ЗЗД. 

Чл.14. Настоящият договор се сключва в 3 / три/ еднообразни екземпляра – два за НАЕМОДАТЕЛЯ  и един за НАЕМАТЕЛЯ .

Приложения: Оферта – образец 7 от конкурсната документация

                        Одобрена схема за позициите в пакет А.

                        Проектна документация, съгласно чл.8

НАЕМОДАТЕЛ                                               НАЕМАТЕЛ:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

КМЕТ:

Йорданка Фандъкова

Утвърждавам  

Кмет на Столична община

                                                                                                       Йорданка Фандъкова

Предлагам

Главен архитект на

Столична община

                                                                                 арх. Петър Диков

С Т О Л И Ч Н А   О Б Щ И Н А

К О Н К У Р С

№……….

                                 

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА    - група Б                    

София

07.10.2010г.

Съдържание

1.     Предмет на конкурса 

2.     Начална конкурсна цена

3.     Специални технически изисквания към рекламните елементи

4.     Право на участие

5.     Гаранции за участие в конкурса

6.     Документи за участие в конкурса

7.   Срок за представяне на офертите

8. Критерии и методика за оценка

9. Класиране на участниците в конкурса

10. Възстановяване на гаранциите

11. Сключване на договор за наем

12. Допълнителни условия

13 .Приложения

         Образец 1 - Заявление за участие

         Образец 2 -  Административни сведения

         Образец 3 - Декларация за произход на средствата

         Образец 4 - Декларация за спазване на нормативната база

Образец 5 - Декларация по чл.6, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари

Образец 6 – Декларация за конфликт на интереси

         Образец 7 - Оферта

Приложение № 1 - Столична схема за поставяне на рекламни елементи от група А

Приложение № 2 - Разпределение на позициите в 10 бр. пакети /графичен и табличен материал/

Приложение № 3 - Проект на договор за наем

Столична община организира и провежда конкурсната процедура  в изпълнение Решение № ... по протокол № ... от .... 2010г. на Столичен общински съвет, на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост във връзка с чл. 1, т.2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, приета с решение № 138 по протокол № 73 от 09.03.2006г. на СОС /НУРПТК/, чл.36, ал.4 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално – декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община /НПОРИМДЕРДТСО/, приета с решение № 24 по протокол № 4 от 20.12.2007г. на СОС.

1.      Предмет на конкурса

Предмет на конкурса е „Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост на територията на Столична община за поставяне на рекламни елементи с едностранна рекламна площ до 12 кв.м. – група Б”. Позициите от група Б са разпределени в 10 бр. пакети.

Във всеки пакет са включени позиции от централни и представителни градски части от ІІ зона /площади и пешеходни зони/ в комбинация с прилежащи части към булеварди в останалите зони.

Разпределението на рекламните елементи по вид, брой и местоположение в отделните пакети е представено в приложение 2, съобразено със Столичната схема за поставяне на рекламни елементи на територията на СО, приета с решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Д-2/07.01.2010г. и одобрена от Главния архитект на Столична община, съгласно чл. 29, ал. (2) от НПОРИМДЕРДТСО.

 

2.      Начална конкурсна цена 

Началната месечна конкурсна цена за всеки един от пакетите е както следва:

Б1 – 29 322 лв

Б2 – 25 074 лв

Б3 – 27 945 лв

Б4 – 26 334 лв

Б5 – 28 926 лв

Б6 – 24 462 лв

Б7 – 24 588 лв

Б8 – 28 008 лв

Б9 – 26 910 лв

Б10- 27 702 лв

        

3.      Специални технически изисквания към рекламните елементи

Предвидените за монтаж рекламни елементи, трябва да бъдат:

3.1.  изработени от съвременни материали със сертификати за качество;

3.2.  с устойчиви на корозия конструкции и връзки;

3.3.  с предвидени защитни покрития срещу лепене, пръскане и др. форми на външна намеса;

3.4.  предназначени за лесен и безопасен монтаж.

3.5.  технически обезопасени, в съответствие с нормите за натоварване и проектиране в земетръсни райони и ветрови зони;

3.6. снабдени с инсталации за осветление с ел.ток от електроразпределителната система или др. алтернативен източник на електроенергия;

Проектната документация за издаване на разрешение за поставяне на рекламните елементи, комплектована съгласно изискванията на приложение № 9 към Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО – т.ІІ, се представя в ДАГ за одобрение в двумесечен срок от подписване на договора за наем.

4.      Право на участие

4.1.  Право на участие в конкурса има всеки търговец по смисъла на Търговския закон на Република България, или който е регистриран на територията на ЕС, който:

4.1.1.   не е обявен в несъстоятелност

4.1.2. не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;;

4.1.3.   не се намира в производство по ликвидация;

4.1.4. няма парични задължения, към държавата или общината по смисъла но чл.162, ал.2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

4.2.        Кандидатите удостоверяват липсата на обстоятелствата по т. 4.1. с документи, издадени от съответните компетентни органи.

4.3. Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят и на   следните условия:

4.3.1. да имат сключени договори за осъществяване на външна рекламна дейност за последните пет години;

4.3.2. да имат реализиран приход от дейността по външна реклама чрез  рекламни елементи за  2007г., 2008г. и 2009г.  общо не по-малко от 5 000 000 лв, удостоверен от годишните отчети за приходи и разходи.

4.4. Всеки участник в конкурса може да участва за не повече от три броя пакети от група Б. Не се допуска кандидатстване за отделни позиции от пакетите.

5. Гаранция за участие в конкурса.

Участникът в конкурса  представя

5.1.  Документ за внесена гаранция за участие в конкурса за всеки пакет, както следва:

Б1 - 176 000 лв

Б2 - 151 000 лв

Б3 - 168 000 лв

Б4 - 159 000 лв

Б5 - 174 000 лв

Б6 - 147 000 лв

Б7 - 169 000 лв

Б8 - 169 000 лв

Б9 - 162 000 лв

Б10-167 000 лв 

5.2.  Гаранцията за участие се превежда на Столична община, дирекция „Финанси”, по сметка № 500 1000 133, банков код 13073590, сметка IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301, Общинска банка, клон „Врабча”. В банковото бордеро задължително се записва номера на конкурса и  номера на пакета, за който се кандидатства. 5.3.  За всеки пакет, за който се кандидатства, се внася отделна гаранция.

6.      Документи за участие в конкурса

Всеки участник в конкурса е длъжен да подаде следните документи:

6.1.  Образец 1 - Заявление за участие;

6.2.  Образец 2 - Административни сведения;

6.3.  Документ за закупени конкурсни книжа;

6.4. Документ по смисъла на ДОПК от НАП за липса на задължения към държавата.

6.5. Документ за липса на данъчни задължения по смисъла на ЗМДТ към общината.

6.6. Анотация за досегашната дейност на фирмата.

6.7.  Образец 3 - Декларация за произход на средствата

6.8.  Образец 4 - Декларация за спазване на нормативната база в Република България, регламентираща поставянето, експлоатацията и премахването на рекламни елементи.

        Образец 5 - Декларация по чл.6, ал.1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари;

6.9.  Документ за внесена гаранция за всеки от пакетите, за които      участникът кандидатства.

6.10.  Банкови референции за участника

Изброените документи от 6.1 до 6.10 включително се поставят в плик 1.

6.11.      Оферта - Образец 6, включваща:

6.11.1. Наемна месечна цена за всеки пакет, за който се участва;

6.11.2. Концепция за развитие и модернизиране на външната рекламна дейност за срока на договора в обхвата на пакета с позиции от Столичната схема, за който кандидатства учактника.

- експлоатация и поддръжка на рекламните елементи;

- инвестиционна програма, подкрепена с банкови гаранции.

Преди внасянето на документите, всеки участник номерира ръчно страниците и заверява номерацията с фирмен печат.

Офертата с придружаващите я документи се поставя в плик 2.

Двата плика 1 и 2 се поставят в общ непрозрачен плик.

Плик 2 се отваря само на допуснатите кандидати, след преглед на документите в плик 1, относно комплектоването им съгласно изискванията на конкурсната документация.

Изброените документи се представят в оригинал, подписани и подпечатани от участника в конкурса в запечатан плик. Върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Съдържанието на документите трябва да бъде на български език.

7.      Срок за подаване на офертите

Срок за подаване на офертите на участниците – /30 дни след обявяване на конкурса/ - 17,00 ч., в деловодството на Столична община, ул. „Московска” № 33 ,  ет.1.

Конкурсът ще се проведе в сградата на Столична община, ул. „Московска” № 33, ет. 1 ,  зала Тържествена

8.      Критерии  и методика за оценка

Участниците в конкурса ще бъдат оценявани по следните критерии:

8.1. Размер на наемната цена - до 50т.;

8.2. Професионален опит в развитието на външната реклама - до 30т.

8.2.1. история и пазарно присъствие в областта на външната реклама – 15 т.

8.2.2. професионален опит на мениджърския екип в областта на външната реклама – 15 т.

Удостоверява се с договори и референции. Референциите се издават от рекламодатели, рекламни агенции, медия шопове и др.  участници в процеса на монтаж и експлоатация на рекламните елементи.

8.3. Концепция за развитие и модернизиране на външната рекламна дейност за срока на договора в обхвата на пакета с позиции от Столичната схема, за който кандидатства учактника, в т.ч. – до 10т.;

8.3.1. експлоатация и поддръжка на рекламните елементи – до 5т.;

Удостоверява се с документи за наличие на квалифициран технически персонал и оборудване или договори с подизпълнители за извършване на монтаж, експлоатация и поддръжка на рекламните елементи, с оглед обезпечаване на тяхната техническа изправност;

8.3.2. инвестиционна програма, обезпечена с банкови гаранции – до 5т.;

8.4. Реализиран приход от извършване на външна рекламна дейност с рекламни елементи за последните 3 години. - до 10т.

Удостоверява се съгласно т.4.3.2.

        

Методиката на оценка отбелязва наличието и степента на изпълнение на въведените критерии.

Методика за изчисляване на точките:

-         Формула за изчисляване на точките (T) по т.8.1

T  =   предложена цена от кандидата     x 50

            най-високата предложена цена

-         Формула за изчисляване на точките (Т) по т. 8.2.

          8.2.1

                                     Х

Т =         ---------------------   х   15

                                     10

Където Х е средноаритметична стойност от оценките на членовете на журито по 10-балната система

8.2.2.

                                      Х

Т =  -------------------------  х 15

   10

Където Х е средноаритметичната стойност от оценките на членовете на комисията по 10 – то балната система.

-         Формула за изчисляване на точките (T) по т. 8.3.1

                                           Х

Т = ---------------------------------- х 5

                                           10

Където Х е средноаритметичната стойност на оценките на членовете на комисията по 10-балната система.

-         Формула за изчисляване на точките (T) по т. 8.3.2

T  =   предложена от кандидата инвестиция     x 5

   максимално предложената инвестиция

-         Формула за изчисляване на точките (T) по т. 8.4:

T  =   реализиран приход през последните 3 години     x 10

       най-високия реализиран приход от кандидат

Оценката е комплексна и представлява общия сбор от получените точки за всеки един от описаните критерии за всеки пакет.

Класирането се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира офертата, получила най-висока оценка по посочената по-горе методика.

Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител.

9.      Класиране на участниците в конкурса

В тридневен срок след приключване на конкурса Кметът на Столична община издава заповед за утвърждаване класирането и определяне на спечелилия конкурса кандидат /кандидати/. В заповедта се посочват и недопуснатите кандидати.  Заповедта се връчва лично срещу подпис или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия конкурса кандидат и на всички участници в него. Заповедта подлежи на обжалване по съдебен ред по реда на Административно-процесуалния кодекс.

10.    Възстановяване на гаранциите

10.1.Гаранциите на неспечелилите участници се възстановяват по банков път на посочената от тях в конкурсната документация банкова сметка. Върху тези суми  не се дължат лихви.

10.2.Гаранциите на участниците, обжалвали заповедта на кмета на СО по т.9 се задържат до влизане в сила на заповедта, съответно на нейната отмяна. Върху тези суми  не се дължат лихви.

10.3.Гаранцията за участие в конкурса на спечелилия кандидат се трансформира в гаранция за изпълнение и се освобождава след извършване монтажа на всички рекламни елементи в съответния пакет и  приемането им от комисия, назначена със заповед на Главния архитект на СО.

11.    Сключване на договор за наем

11.1.В петдневен срок след влизане в сила на заповедта по т.9, Кметът на Столична община предприема необходимите действия за приключване на сделката по предмета на конкурса, като подписва договор за наем със спечелилия участник /участници/.

11.2.В случай, че класираният на първо място участник /участници/ откаже да подпише договора или в едноседмичен срок след писмена покана  не се яви и не подпише договора, Кметът на Столична община кани за сключване на договор класирания на второ място участник. При отказ и на втория участник, Кметът на СО прекратява конкурсната процедура за съответния пакет.

11.3.Гаранцията на отказалия да сключи договор за наем участник се задържа в полза на Столична община.

12.      Допълнителни условия

12.1.Ако за участие в конкурса за съответния пакет, няма подадени оферти или има подадена само една оферта, срокът по т.7 се удължава с 10 работни дни.

12.2.Ако след изтичане на срока по т.12.1. е постъпила само една оферта, комисията провежда конкурса.

12.3.Комисията разглежда офертата по т.12.2. и ако офертата отговаря на условията на конкурса, предлага на Кмета на Столична община да издаде заповед по т.9.

12.4.Ако след започване на конкурса, няма допуснати кандидати, конкурсът се прекратява със заповед на кмета на СО.

12.5.Ако има допуснат само един участник, прилага се т.12.3.

12.6.Ако офертите на допуснатите кандидати не отговарят на условията на конкурса, Комисията предлага на Кмета на Столична община да издаде заповед за прекратяване на конкурса.

12.7.Документите от конкурсите и подадените оферти се съхраняват в Столична община за срок не по-кратък от 5 години.

Образец 1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

Настоящето заявление е подадено от: ........................................................................

       /фирма на участника/

и подписано от: ............................................................................................................

                                                /трите имена и ЕГН/

в качеството му на: .....................................................................................................

                                                            /длъжност/

                                     УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да участваме в конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от имоти-публична  общинска собственост за разполагане на рекламни елементи на територията на Столична община, за определените по т.2 от конкурсната документация пакети – група Б, както следва:

1. ...............................................

2. ...............................................

3. ..............................................

Заявяваме, че  сме запознати с обектите, предмет на конкурса и се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с настоящото заявление, до изтичане на 45 /четиридесет и пет/ дни от деня на провеждане на конкурса.

Ако конкурсът бъде спечелен от нас, до подписване на договора, настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и Столична община, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция.

гр. София .............2010 г.                                         .....................................

                                                                              /подпис и печат/

Образец 2

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н И   С В Е Д Е Н И Я

Фирма на участника .....................................................................................................

Адрес на управление:

град ................................................,  улица ...................................................................

телелефон ......................................................................................................................

телекс ............................................,  телефакс ..............................................................

Лице за контакти ...........................................................................................................

длъжност ........................................................................................................................

адрес ...............................................................................................................................

телефон .......................................................................................................................... 

Обслужваща банка .......................................................................................................

№ на сметката, по която ще бъде възстановен  депозита:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

БУЛСТАТ / идентификационен номер/

гр. София . . . . . 2010 г.                                                               ................................

                                                                                              /подпис и печат/

                                                                          

Образец 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

         Подписаният………………………………………………............. с адрес гр./с/…………………………ул. /ж.к./…………………..№….., бл….., вх……., ет…., ап….., притежаващ личен паспорт или лична карта №..........................., издадени на………….19…..г. от …………….РПУ/, гр……………………......., ЕГН…………………………….., в качеството му на …………..………............. ………………………………………………............................................................

/управител, изпълнителен директор, пълномощник на ЕООД, ООД, АД/

………………………………………………….. със седалище в гр……………, адрес на регистрация в гр…………………, ул……………………, №……….., бл…, ет…, ап…….., регистрирана във фирмено отделение на ......…………... Градски съд по фирмено дело №……………, с решение от ………………..... 19……  г.

Декларирам, че за разполагане на рекламните елементи ще използвам ............…………………………………………………………………...................

/описва се произхода и основанието на придобиване на средствата/

Декларирам, че предходната година съм платил данъци върху

доходи /имущества/, печалба в размер на ……………………...…..лв.

Декларирам, че нямам парични задължения към Столична община /или България по смисъла на чл. 162 ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

         Декларирам, че не съм допускал нарушения на действащата законова и подзаконова нормативна уредба при поставяне на рекламни елементи на територията на СО, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

Декларирам, че съм съгласен да давам информация на съответните

органи осносно сведенията в тази декларация.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Гр. София…………….2010  г.               ДЕКЛАРАТОР:    ……………..........

                                                                                              /подпис и печат/

Образец   4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

         Декларирам, че при изграждане на рекламните елементи се задължавам да спазвам Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението по пътищата.

София,…………2010 г.                                       Декларатор: ...........................

                                                                                                 /подпис и печат/

Образец 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.6 ал.1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари

Подписаният ................................................................................. .............................. в качеството ми на .........................................................................., с настоящето

                            ДЕКЛАРИРАМ,

че произхода на инвестиционните и оборотни парични средства, ангажирани пряко или косвено в изпълнение на договор за:

отдаване под наем за срок от 5 години на части от имоти-публична  общинска собственост за поставяне на рекламни елементи на територията на Столична община –  група Б по пакети, както следва:

1......................

2......................

3......................

не нарушава критериите, изисквани от Закона за мерките срещу изпиране на пари.

София,…………2010 г.                                  Декларатор: ..............................

                                                                                              /подпис и печат/

Образец 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Подписаният ................................................................................. ..............................

в качеството си на участник в

конкурс №..........................................................................,................. с настоящето

                            ДЕКЛАРИРАМ,

че не е налице потенциален конфликт или други такива равностойни отношения с други участници в конкурса за отдаване под наем за срок от 5 години на части от имоти-публична  общинска собственост за поставяне на рекламни елементи на територията на Столична община –  група Б по пакети, както следва:

1......................

2......................

3......................,

като не нарушавам  изискванията на Закона за конфликт на интереси

София,…………2010 г.                                   Декларатор: ..............................

                                                                                              /подпис и печат/

Образец № 7

         О Ф Е Р Т А

За: Конкурс  за  отдаване под наем за срок от 5 години на части от имоти-публична  общинска собственост за поставяне на рекламни елементи на територията на Столична община

от ....................................................................................................................................................................................

                                        /наименование на фирмата/

І. Предлагана месечна наемна цена общо /без ДДС/ за група Б:

пакет 1. .............................................................................................................. ..лева

                                      /цифром и словом/

пакет 2.................................................................................................................. лева

                                      /цифром и словом/

пакет 3.................................................................................................................. лева

                                      /цифром и словом/

ІІ. Концепция за развитие и модернизиране на външната рекламната дейност за срока на договора в обхвата на пакета с позиции от Столичната схема, за който кандидатства участника, в т.ч.:

              

    - експлоатация и поддръжка на рекламните елементи;

    - инвестиционна програма, подкрепена с банкови гаранции.

София,…………2010 г.                                                       ..............................

                                                                                              /подпис и печат/

приложение № 3

Д О Г О В О  Р      З А    Н А Е М

Днес, . . . . . . 2010 г., в гр. София, между Столична община, представлявана от кмета, от една страна, наричана за краткост НАЕМОДАТЕЛ и фирма . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . , със седалище в гр. . . . . . . . . . . . . . . . ,  адрес на управление в гр. . . . . . . . . . . . . . , регистрирана във фирмено отделение на . .... . . . . . . . .. съд по фирмено дело No . . . . . . с решение от . . . . . . . . .. . . .  г., представлявана от . . . .  . . . . . . . . . .  . , на длъжност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., от друга страна, наричана за краткост НАЕМАТЕЛ, се сключи настоящия договор, в изпълнение на решение №.......... на СОС по протокол № ... от ... ... ... 2010г.,  на основание  протокол от ... ..................2010г. на конкурсната  комисия, назначена със заповед No РД . . . .................../2010г. за провеждане на конкурс за отдаване под наем и на основание  чл.14, ал.7   от Закона за общинската собственост, чл. 45  от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и  конкурси  на СОС за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1./1/ НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ  за временно възмездно ползване части от имоти-публична  общинска собственост за поставяне на рекламни елементи на територията на Столична община за пакет Б ..., определени съгласно одобрена схема - приложение № 1 и подробно описани по вид, брой и местоположение, съгласно приложение № 2.

/2/.Неразделна част от настоящия договор е оферта – приложение № 3, представена към конкурсната документация.

ІІ. СРОК

Чл. 2. Настоящият договор се сключва за срок от 5 / пет/ години и започва да тече от датата на неговото подписване . Дължимите по договора наеми започват да се плащат след приемане на монтираните рекламни елементи от комисия, назначена със заповед на Главния архитект на Столична община, но не по-късно от три календарни месеца след подписване на настоящия  договор.

ІІІ . ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3.  За ползването на имотите по чл.1 от договора , НАЕМАТЕЛЯТ заплаща на наемодателя месечна наемна цена в размер на ................... лв. /без ДДС/.

Чл. 4. Сумата по чл.3 се заплаща от НАЕМАТЕЛЯ авансово до пето число на месеца .

Чл. 5 Плащането се извършва по банковата сметка на  НАЕМОДАТЕЛЯ:

Общинска банка, клон “Врабча”

BIC код на общинска банка  SOMBBGSF

IBAN сметка BG 81 SOMB 91 30 31 33008301

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

Чл.6. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право:

-                           да проверява дали  имотите се ползват от НАЕМАТЕЛЯ с грижата на добър стопанин;

-                           да следи за спазване на действащото законодателство от страна на НАЕМАТЕЛЯ, при извършваната от него рекламна дейност, да налага санкции и глоби, в рамките на своята компетентност, както и да информира други компетентни органи;

-                           да дава указания за изместване на рекламни елементи, във връзка с изграждане и реконструкция на инженерната инфраструктура на града или прилагане на подробните устройствени планове.

Чл. 7. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен:

-                           да осигури безпрепятствено ползване на имотите от НАЕМАТЕЛЯ за срока на договора;

-                           да намалява пропорционално дължимата цена при техническа невъзможност за запазване на позиции от Столичната схема, включена в съответния пакет.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ:

Чл.8. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен :

-          в двумесечен срок от подписване на настоящия договор да представи за одобряване пълна проектна документация в работна фаза, комплектована и съгласувана в съответствие с изискванията на ЗУТ и НПОРИМДЕРДТСО;

-          да изгради за своя сметка предвидените рекламни елементи, по представения план – график и съхранявайки качествата на градската среда;

-           да поддържа рекламните елементи в добър технически и естетически вид;

-           да извършва  в срок до 24 часа необходимите ремонтно-възстановителни работи при форсмажорни обстоятелства;

-           да заплаща консумираната елекрическа енергия, във връзка с експлоатация на рекламните елементи, като представи необходимото разрешение и оборудване /по единично или в група/ и монтира за своя сметка съответните измервателни уреди/;

-                         да изпълнява всички предложения, включени     в офертата;

-                         да спазва всички изисквания на ЗУТ, Наредбата за ПОРИМДЕРДТСО и останалите законови и подзаконови нормативни актове при поставянето, експлоатацията и премахването на рекламни елементи.

-                         При монтажа, демонтажа или обслужването на РЕ отстранява и ремонтира за собствена сметка засегнатите или увредени елементи от околната и градската среда в срок от 10 работни дни.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА ДОГОВОРА

Чл. 9. /1/ Настоящият договор се прекратява предсрочно:

         а.  по взаимно съгласие на страните;

          б.едностранно от изправната страна, при неизпълнение на задълженията на другата страна, с двумесечно писмено предизвестие;

                    в.   с едномесечно писмено предизвестие, едностранно от   НАЕМОДАТЕЛЯ, при не внасяне на 2 /два/ месечни наема от страна на НАЕМАТЕЛЯ или не плащане на изразходваната ел. енергия за два месеца. В този случай монтираните рекламни елементи остават собственост на НАЕМОДАТЕЛЯ.

                   г.        при повече от едно нарушение при монтиране и експлоатация на рекламни елементи от НАЕМАТЕЛЯ, с влязъл в сила акт на компетентен орган;

                  д.        обявяване в несъстоятелност или прекратяване/ликвидация на дружествата;

                 е.             при смърт или поставяне под запрещение.  

/2/. При прекратяване на договора имотите се предават в първоначалния им вид с приемателно-предавателен протокол.

/3/. Всички трайни подобрения на околната среда остават в собственост на наемодателя, като за тях не се дължи обезщетение.

        

VІІ. САНКЦИИ

Чл. 10. При предсрочно прекратяване на договора, изправната страна може да търси от неизправната страна обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи по общия ред.

Чл. 11. При забава в плащането на наемната цена след срока по чл.4 от договора, НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на основния лихвен процент на БНБ, увеличен с 10 пункта върху неизплатената сума за всеки просрочен ден, а при забава повече от 2 месеца, се прилага чл.9, ал.1, трети абзац.

VІІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.12. Настоящият договор може да бъде допълван и изменян с допълнително споразумение, подписано от страните, след съгласуване от

Чл. 13. За неуредените с настоящия договор въпроси, се прилагат разпоредбите на ЗЗД. 

Чл.14. Настоящият договор се сключва в 3 / три/ еднообразни екземпляра – два за НАЕМОДАТЕЛЯ  и един за НАЕМАТЕЛЯ .

Приложения: Оферта - образец 7 от конкурсната документация

                        Одобрена схема за позициите в пакет Б.

                        Проектна документация, съгласно чл.8

НАЕМОДАТЕЛ                                                НАЕМАТЕЛ:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

КМЕТ:
Йорданка Фандъкова

 

Разпределение на позициите по брой на РЕ и начални конкурсни цени за пакетите от група „А” и група „Б”

Група "А"

Група "Б"

Пакет

Брой РЕ

Мин. цена / месец

Пакет

Брой РЕ

Мин. цена / месец

А1

64  бр.

14 168  лв.

Б1

56  бр.

29 322  лв.

А2

61  бр.

9 800  лв.

Б2

49  бр.

25 074  лв.

А3

67  бр.

13 828  лв.

Б3

53  бр.

27 945  лв.

А4

56  бр.

8 980  лв.

Б4

50  бр.

26 334  лв.

А5

72  бр.

15 220  лв.

Б5

55  бр.

28 926  лв.

А6

55  бр.

8 824  лв.

Б6

47  бр.

24 462  лв.

А7

67  бр.

14 424  лв.

Б7

49  бр.

24 588  лв.

А8

58  бр.

9 252  лв.

Б8

53  бр.

28 008  лв.

А9

68  бр.

14 512  лв.

Б9

53  бр.

26 910  лв.

А10

60  бр.

9 652  лв.

Б10

53  бр.

27 702  лв.

общо

628  бр. РЕ с площ 2 и 4 кв.м

118 660  лв.

общо

518  бр. РЕ с площ 9 и 12 кв.м

269 271  лв.

Годишен  приход на база начални конкурсни цени  = 4 655 172 лв.

 

ДОКЛАД за извършена оценка за определяне на пакети от група "А" и група "Б" по видове рекламни елементи и зона на поставяне София.

Част І

Част ІІ

< < обратно към страница "Новини"
нагоре