нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 05.11.2010 Доклад и проект за решение от Албена Атанасова - заместник-кмет на СО, относно промени в Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот”

                                                       ДО
                                                       СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
ОТ АЛБЕНА АТАНАСОВА – ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Относно: Промени в Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот”

            УВАЖЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

С Решение № 747 по Протокол № 116/26.07.2007 г. на Столичен общински съвет е приета Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот”, изменена и допълнена с Решение № 42 по Протокол № 5/17.01.2008 г., Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008 и Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009 г. на Столичния общински съвет.

Столична община чрез Дирекция „Социални дейности” администрира от 2008 г. горецитираната Наредба, като съгласно водената статистика, през първата година са участвали 492 ползватели на социалната услуга, през 2009 г. – 714 ползватели и 895 асистенти, а през 2010 г. до настоящия момент – 1069 ползватели и 1206 асистенти.

            Във връзка с необходимостта от отразяване на промени в нормативната уредба, свързани с органите на медицинска експертиза на работоспособността, от прецизиране на текстовете отнасящи се до ползвателите и асистентите на социалната услуга и комплекта документи, подавани от тях, от отстраняване на терминологични различия, както и от ускоряване процеса на сключване на договорите, предлагаме следните промени в текста на Наредбата:

1.      Досегашният текст на чл. 4, т. 1:

1. (изм. с Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008; изм. с Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009) имат 90% и над 90% трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ, притежаващи валидно решение на ТЕЛК или НЕЛК и не са придобили право на пенсия за прослужено време и старост, съгласно Кодекса за социално осигуряване, с изключение на работещите по трудови и приравнени към трудовите правоотношения или/и деца над 5-годишна възраст с 50% и над 50% намалена възможност за социална адаптация с определена чужда помощ, притежаващи валидно решение на РЕЛК/ТЕЛК, заявено чрез законен техен представител;

да придобие следната редакция:

„1. (изм. с Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008; изм. с Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009) имат 90% и над 90% трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ, притежават валидно решение на ТЕЛК или НЕЛК и са до определената в чл. 68, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, с изключение на работещите по трудови и приравнени към трудовите правоотношения или/и децата над 5-годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, притежаващи валидно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК, заявено чрез техен законен представител;“.

2. Досегашният текст на чл. 5, ал. 2:

„(2) Към заявлението се прилагат следните документи:
1. Експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или РЕЛК (копие и оригинал за справка).
2. Лична карта на заявителя, за лицата до 16 години акт за раждане (копие и оригинал за справка).

3. Декларация от кандидата или законния представител, че не ползва сходни социални услуги по други дейности и програми.

4. (нова с Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009) Документ от местоработата, ако кандидатът за социалната услуга работи, а за учащи и студенти – служебна бележка или уверение от учебното заведение.”
да придобие следната редакция:

„(2) Към заявлението се прилагат следните документи:
1. Експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК - копие и оригинал за справка.
2. Лична карта на кандидата за ползвател (за лицата до 14 години - акт за раждане) - копие и оригинал за справка, както и удостоверение за настоящ адрес в случай, че той е различен от постоянния адрес.
3. Декларация от кандидата или законния му представител, че не ползва сходни социални услуги по други дейности и програми.
4. (нова с Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009) Документ от местоработата, ако кандидатът за социалната услуга работи, а за учащи и студенти – служебна бележка или уверение от учебното заведение.
5. Заявление от кандидата или законния му представител за избор на асистент/и.“

3. В досегашния текст на чл. 8:

„Чл. 8. Асистент за независим живот е лице, което:

1. е пълнолетен български гражданин;

2. не е поставено под пълно или ограничено запрещение;

3. /изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г./ не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за повече от 3 години с влязла в сила присъда.”

да се създаде нова т. 4:
„4. не е лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на което е определена чужда помощ.”

                4. Досегашният текст на чл. 9, ал. 1:

„Чл. 9.(1) /изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г./ Кандидатът, отговарящ на изискванията по чл. 8, подава   чрез Бюрото за социални услуги по местоживеене до кмета на Столична община заявление по образец – Приложение № 3, в което може да посочи конкретен ползвател на услугата, с когото желае да работи и следните документи:
1. Автобиография;

2. Лична карта (копие и оригинал за справка);

3. Свидетелство за съдимост;

4. Удостоверение за месторабота, ако кандидатът за асистент работи.”
да придобие следната редакция и да се създаде нова т. 5:

Чл. 9.(1) /изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г./ Кандидатът, отговарящ на изискванията по чл. 8, подава   чрез Бюрото за социални услуги по местоживеенето си или по местоживеенето на кандидата за ползвател до кмета на Столична община заявление по образец – Приложение № 3, в което може да посочи конкретен ползвател на услугата, с когото желае да работи и следните документи:

1. Автобиография;

2. Лична карта (копие и оригинал за справка) и удостоверение за настоящ адрес в случай, че той е различен от постоянния адрес;

3. Свидетелство за съдимост;

4.Удостоверение от местоработата, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че не работи;

5.Декларация, че кандидатът за асистент не е лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на което е определена чужда помощ.“

5. В досегашния текст на чл.10, ал. 1:

„Чл.10 /изм. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г./ (1) Асистентът работи въз основа на договор /трудов или граждански/, сключен с доставчика на услугата.

         думите „доставчика на услугата“ да се заменят с „кмета на Столична община или с оправомощен от него заместник-кмет“

6. В досегашния текст на чл. 22, ал. 4:

„(4) (изм. с Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009) Часовата ставка за положен труд от асистента се равнява на двукратния размер на минималната работна заплата за страната, определена с акт на Министерски съвет. Тя включва всички осигурителни задължения за сметка на работодателя.

след думите „двукратния размер на минималната“ да се добави „часова“.

            Проектът на наредбата за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социална услуга „Асистент за независим живот” е изготвен във връзка с необходимостта от обезпечаване ефективното предоставяне на посочената услуга. С направените предложения за промяна ще се акцентира на основната цел, заложена в Наредбата, а именно – да бъде насочена към предоставяне на социална услуга на конкретна целева група от хора с увреждания в неравностойно положение с цел изравняване на възможностите им за социализация, обучение и професионална реализация. Столична община администрира и предлага различни програми и проекти за подпомагане на лицата с увреждания, като всяка от тях е насочена към задоволяване на специфичните потребности на различни целеви групи. Диференцирането на ползвателите на социални услуги с цел подпомагане на хора с увреждане от отделни рискови групи при отчитане на техните специфични потребности за водене на независим живот, е обективно оправдано и в изпълнение на законовата цел от чл. 4, т. 2, 3 и 5 от Закона за интеграция на хората с увреждания и правото на Европейския съюз.

Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет. Не са необходими допълнителни финансови или други средства за прилагането на новата уредба.

В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам следният Проект за решение на Столичния общински съвет.

                                 С уважение,
                                 АЛБЕНА АТАНАСОВА
                                 ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА    

Съгласувано с:
Ю. Ненкова, зам.-кмет .................................дата..............

 

РЕШЕНИЕ № _________________
на Столичния общински съвет
от _________ 201__ година

За приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социална услуга „Асистент за независим живот”, приета с Решение № 747 по Протокол № 116/26.07.2007 г. на Столичния общински съвет и изменена и допълнена с Решение № 42 по Протокол № 5/17.01.2008 г., Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008 и Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009 г. на Столичния общински съвет

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

1.      Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социална услуга „Асистент за независим живот”, приета с Решение № 747 по Протокол № 116/26.07.2007 г. на Столичния общински съвет и изменена и допълнена с Решение № 42 по Протокол № 5/17.01.2008 г., Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008 и Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009 г. на Столичния общински съвет, както следва:

§ 1. Чл. 4, т. 1 добива следната редакция:

„1. (изм. с Решение № 716 по Протокол № 25 от 27.11.2008; изм. с Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009) имат 90% и над 90% трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ, притежават валидно решение на ТЕЛК или НЕЛК и са до определената в чл. 68, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, с изключение на работещите по трудови и приравнени към трудовите правоотношения или/и децата над 5-годишна възраст с 50% и над 50% вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, притежаващи валидно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК, заявено чрез техен законен представител;“.

§ 2. Чл. 5, ал. 2 се изменя така:

„(2) Към заявлението се прилагат следните документи:

1. Експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК - копие и оригинал за справка.
2. Лична карта на кандидата за ползвател (за лицата до 14 години - акт за раждане) - копие и оригинал за справка, както и удостоверение за настоящ адрес в случай, че той е различен от постоянния адрес.

3. Декларация от кандидата или законния му представител, че не ползва сходни социални услуги по други дейности и програми.

4. (нова с Решение № 746 по Протокол № 53 от 03.12.2009) Документ от местоработата, ако кандидатът за социалната услуга работи, а за учащи и студенти – служебна бележка или уверение от учебното заведение.

5. Заявление от кандидата или законния му представител за избор на асистент/и.“

§ 3. В чл. 8 се създава нова т. 4:

„4. не е лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на което е определена чужда помощ.”

§ 4. Чл. 9, ал. 1 добива следната редакция и се създава нова т. 5:

„Чл. 9.(1) /изм. и доп. с Решение № 42 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г./ Кандидатът, отговарящ на изискванията по чл. 8, подава   чрез Бюрото за социални услуги по местоживеенето си или по местоживеенето на кандидата за ползвател до кмета на Столична община заявление по образец – Приложение № 3, в което може да посочи конкретен ползвател на услугата, с когото желае да работи и следните документи:

1. Автобиография;

2. Лична карта (копие и оригинал за справка) и удостоверение за настоящ адрес в случай, че той е различен от постоянния адрес;

3. Свидетелство за съдимост;

4.Удостоверение от местоработата, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че не работи;

5.Декларация, че кандидатът за асистент не е лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на което е определена чужда помощ.“

§ 5. В чл.10, ал. 1 думите „доставчика на услугата“ се заменят с „кмета на Столична община или с оправомощен от него заместник-кмет“.

§ 6. В чл. 22, ал. 4 след думите „двукратния размер на минималната“ се добавя „часова“.

2.      Възлага контрола по изпълнението на решението на Постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба на Столичния общински съвет.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на __________ 201__ г., Протокол № ______ от _______ 201__ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

                       Председател на Столичния общински съвет:
                                                                                /Андрей Иванов/

< < обратно към страница "Новини"
нагоре