нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 10.11.2010 Доклад и проект за решение от Иван Сотиров - заместник-кмет на Столична община, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

                                                  ДО
                                                  СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
От Иван Сотиров - заместник кмет на Столична община

Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г.

Уважаеми общински съветници,
С Решение № 64 по Протокол № 6 от 05.02.2008г. и Решение № 378 по Протокол № 16 от 10.07.2008г. на Столичен общински съвет се приеха цени за право за провеждане на мероприятия в зелената система на Столична община, съответно върху други терени публична общинска собственост.
Анализът по прилагане на решенията показва, че възприетият начин за определяне на цените за провеждане на мероприятия върху терени публична общинска собственост не осигурява достатъчно гъвкав подход при формиране на крайната цена. За редица форми, придобили актуалност в последните години (кампанийна/ акционна реклама и др.), прилагането на действащия регламент не позволява справедливо определяне на цените за тях.
В предлагания на вниманието Ви проект е разработен нов механизъм за установяване на задълженията, чрез въвеждане на цени на квадратен метър на ден. Същите са съобразени с действащите такси за подобен род мероприятия, при отчитане на реалните разходи на общината по предоставяне на услугите, като се запазват зоните, определени в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община. По този начин, в по - голяма степен се постигат основните принципи за справедливост, за разширяване обхвата на предоставяните услуги и повишаване на тяхното качество, заложени в Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община.
Във връзка с изложеното и на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам Столичен общински съвет да вземе решение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93/23.11.06 г.

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ  
на Столичния общински съвет
от___________ 200   година

ЗА: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община (Реш. № 894 по Прот.№ 93/23.11.06 г.)

На основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ :

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006г. на Столичен общински съвет със следното съдържание:

§ 1. В чл.82б от Наредбата изменя ал.4 и ал.5 както следва:

„(4) Организаторът на мероприятието подава молба до Кмета на Столична община с приложена схема, указваща необходимата за провеждането му площ, на база на която се изчислява общия размер на задължението по ал. 1.

(5) Когато организаторът е ползвал по-голяма от заявената площ, общото задължение се изчислява на база на действително ползваната площ, установена с констативен протокол, съставен от оправомощени от Кмета на Столична община лица."

§ 2. Отменя т.16 и т.17 от Приложение № 15 „Услуги, извършвани от Дирекция „Зелена система" и районните администрации" на Наредбата.

§ 3. Приложение № 24 „Цени за право за провеждане на мероприятия на терени публична общинска собственост" се изменя както следва:

„1. За провеждане на мероприятия с търговска цел, фирмени мероприятия, кампанийна (акционна) реклама, заснемане на рекламни и музикални клипове, филмови и телевизионни продукции и др. на терени публична общинска собственост се заплаща цена, както следва:

-   за зона „Център" - 4,50 лв./кв.м./ден

-   за зона „Първа" - 4,00 лв./кв.м./ден

-   за териториите извън зона „Център" и зона „Първа" - 2.80 лв./кв.м./ ден.

2.   За държавни, общински, благотворителни и мероприятия организирани по Закона за събранията, митингите и манифестациите, както и за заснемане на студентски филми, залегнали в учебната програма на акредитирано висше учебно заведение - безплатно.

3.   За обществени, културни и спортни прояви - 30 на сто от цените по т. 1.

4.    Когато мероприятията се провеждат на територията на зелената система на Столична община, цените по т.1 се умножават с коефициент 1,2.

5.    За търговска дейност, съпътстваща мероприятие се изисква съгласие на организатора и се заплаща таксата по т.2 от Приложение № 1 от Наредбата."

§ 4. В §1 от Допълнителни разпоредби създава нова т.11 със следното съдържание:

„11. „Кампанийна (акционна) реклама" представлява организиране на представяне на стоки и/или търговска дейност чрез ревюта, хепънинги, промоции, раздаване на рекламни листовки, брошури, мостри и др."

Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на_____________ 200__ г., Протокол №________ от________ 200__ г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния общински съвет:
                                                                    Андрей Иванов

Юрист от Администрацията на СО:
                                      Радост Татарска, главен юрисконсулт

< < обратно към страница "Новини"
нагоре