нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 10.11.2010 Доклад и проект за решение от Ивайло Йонков - общински съветник, относно приемане на изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

                                                          ДО
                                                          СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от
Ивайло Йонков - общински съветник

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Използването на неразградими найлонови или полиетиленови торбички в търговската мрежа нанася тежки и продължителни вреди на природата. В София живеят и работят около 2 000 000 млн. човека използващи всекидневно найлонови торбички, което означава, че през последните години в употреба са били употребени над десет милиарди найлонови торбички. Зависимо от вида и условията те се разграждат между 100 и 400 години, с което нанасят вреди на околната среда далеч в бъдещето. В същото време управлението на отпадъците и разделното събиране в София е на доста примитивно ниво - отпадъците не се преработват, а се складират в открити сметища. Статистика на Министерството на околната среда и водите за употребата им показва, че всеки българин ползва по 1,25 торбички на ден, което означава, че всяка година в употреба влизат близо 3,2 милиарда бройки оттях. Ето защо ви предлагам да се замислим над сериозността на проблема и във възможно най-кратки срокове да предприемем ограничителни мерки за ползването и употребата на найлонови, полиетиленови и други биологично неразлагащи се торбички в търговската мрежа на Столична община.
Предвид изложеното, както и на основание чл. 21, ал.1, т. 13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам на Столичния общински съвет да вземе следното решение:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Приема изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, както следва:
1. Допълва чл. 17, като се добавя т. 11 със следното съдържание „употребата на найлонови, полиетиленови и други биологично неразлагащи се торбички в търговската мрежа. "
2. Създава в „Преходни и заключителни разпоредби" нов § 18, със следното съдържание "чл. 17 влиза в сила от 01.01.2011г."

Прилагам:
1.  Проект за решение

                                                                 Вносител:
                                                                                    Ивайло Йонков

 
 
 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ   
на Столичния общински съвет
от____________ 2010 година

За приемане на изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, приета с Решение № 4 по Протокол № 36 от 13.01.2005 г. на Столичния общински съвет.
На основание чл. 21, ал.1, т. 13 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:

Приема изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община, както следва:
1. Допълва чл. 17 , като се добавя т. 11 със следното съдържание   „употребата на найлонови, полиетиленови и други биологично неразлагащи се торбички в търговската мрежа."
2. Създава в „Преходни и заключителни разпоредби" нов § 18, със следното съдържание "чл. 17 влиза в сила от 01.01.2011г."

Настоящото решение е прието на   заседание на Столичния общински  съвет,  проведено на ___________ 200__ г., Протокол №________ , точка________ от дневния ред, по доклад №____ и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори към Столичния общински съвет.

  Председател на Столичния общински съвет:
                                                                                     Андрей Иванов

< < обратно към страница "Новини"
нагоре