нормативна уредбаза съветаструктуракомисииоргани и дружествазаседанияновиниконтакти
начало
версия за печат 10.11.2010 Доклад и проект за решение от Албена Атанасова - зам.-кмет на Столичната община, относно изменение и допълнение на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие "Социален патронаж"

                                                   ДО
                                                   СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
от АЛБЕНА АТАНАСОВА - ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие "Социален патронаж".

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С Решение № 957 по Протокол № 120 от 11.10.2007 год. на Столичния общински съвет е приет Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие "Социален патронаж".
Правилникът регламентира, както организацията на дейността на Общинско предприятие (ОП) "Социален патронаж" така и неговите основни функции, но в него не е посочено, че предприятието осъществява своята дейност чрез 9 служби "Социален патронаж", които обслужват определени райони от територията на гр. София.
Службите "Социален патронаж" се намират на различни адреси, които не съвпадат със седалището на ОП "Социален патронаж" - бул."Цар Борис III" № 207. Необходимо е в Правилника за организацията на дейността на Общинско предприятие "Социален патронаж", да бъдат посочени районите, които обслужват 9-те служби.
Службите имат специфична дейност - регистрират молби от желаещите да ползват услугите на предприятието, консултират граждани по различни въпроси, свързани с предоставянето на социалните услуги, провеждат социални анкети по местоживеене на кандидатите.
Една от основните дейности на предприятието е приготвянето на топла храна по диети и доставката й по домовете на обслужваните лица със специализиран транспорт на предприятието. За приготвянето на храната е издадено и санитарно разрешително от РИОКОЗ - София град. Дейността на предприятието по приготвяне на топла храна също не е отразена в Правилника.
През зимните месеци - Декември - Март по програми на Министерство на труда и социалната политика функционират "Обществени трапезарии", които имат за цел задоволяване на потребностите на хора от храна, които не могат да си я осигурят сами или с помощта на своите близки, поради финансови или битови затруднения.
ОП "Социален патронаж" участва в реализирането на тези програми като в кухните на предприятието се приготвя топъл обяд (супа и основно ястие) за бенефициентите - социално слаби самотни възрастни хора, хора с увреждания, деца от непълни семейства и семейства с ниски доходи.
През същият период, със средства от дарители, функционира и проект на Столична община "Социална кухня"за реализирането на който също в кухните на ОП "Социален патронаж" се приготвя и раздава топъл обяд.
В зависимосост от нуждите на потребителите на социални услуги е възможно да бъдат полагани здравни грижи - психо-социална интервенция, рехабилитация, общи медицински грижи (поставяне на инжекции, смяна на превръзки, хигиенни грижи за леглото на обслужвания, грижи против декубитус).
Във връзка с подобряване организацията и оптимизиране предоставянето на социални услуги и на основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам в Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие "Социален патронаж" да бъдат направени изменения и допълнения.
Приложение: Допълнение към Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие "Социален патронаж".

 

                        ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
                                                                      А. АТАНАСОВА

 

 

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Приложение №     към Решение №       по Протокол №

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" - Приложение № 7 към Решение № 957 по Протокол № 120 от 11.10.2007 год. на СОС

1. В Чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
Чл. 4. става Чл. 4, ал. 1.

Създава се нова алинея 2, със следния текст:
"ОП "Социален патронаж" осъществява дейността си чрез 9 служби "Социален патронаж":
         Служба „Сердика"- с адрес ул. „Козлодуй" № 8, обслужваща районите „Сердика" и Надежда";
         Служба „Връбница" - с адрес ул.  „Хан Кубрат" № 328, обслужваща районите „Връбница, Нови Искър";
         Служба „Лозенец" - с адрес бул. „България" бл.7А, обслужваща районите „Лозенец,Триадица и Средец";
         Служба „Възраждане" - с адрес бул. „Вардар" бл.137 Б, вх. А, ет. 1, обслужваща районите „Възраждане, Илинден, Красна поляна";
         Служба"Красно село" - с адрес бул."Цар Борис III" № 207, обслужваща районите „Красно село, Витоша, Овча купел";
         Служба „Оборище"- с адрес ул. „Макгахан" бл.55А, обслужваща районите „Оборище, „Подуяне, Кремиковци";
         Служба „Слатина" - с адрес ж.к."Слатина" ул. „Кривина" бл.73, обслужваща районите „Слатина , Искър, Изгрев";
         Служба „Младост" - с адрес ж.к. „Младост П", бивше ОДЗ № 39, обслужваща районите „Младост, Студентски, Панчарево";
         Служба „Люлин" - с адрес ж.к."Люлин III" , ул.309, бивше ОДЗ № 23, обслужваща районите „Люлин, Банкя".

2.   В чл.5, ал. 1 след думите "..на дейност" текстът се заличава.
Създава се нов текст със следната редакция:
         Приготвяне на топла храна по диети за обслужваните лица.
         Приготвяне на топла храна за бенефициентите на социални трапезарии и социални кухни.
         Доставка на храна по домовете на обслужваните лица със специализиран транспорт.
         Поддържане на хигиената в жилището и помощ за поддържане личната хигиена на обслужваните лица.
         Наблюдение на здравословното състояние на обслужваните лица и съдействие за получаване на медицинска помощ.
         Психо-социална интервенция и рехабилитация.
         Социална работа.
         Административни, правни и битови услуги.

 

                       Директор на ОП Социален патронаж:
                                                                          Р. Йорданов

                                                Юристконсулт:
                                                                    Ст. Костадинова

                                             Съгласувал:
                                                            заместник-кмет на СО
                                                                        А. Атанасова

 

< < обратно към страница "Новини"
нагоре